Інформаційне та методичне забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційне та методичне забезпеченняОсновна

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.- Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с.

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Вид. КДТЕУ, 2000. – 692 с.

3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.- Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

4. Бухгалтерський учет в Украине / Под. ред. А.Н.Коваленко. – Днепропетровск : Баланс – Клуб, 2003. – 528 с.

5. Голов С.Ф., КостюченкоВ.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. – К.: Лібра,2001. – 874 с.

6. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб./За ред. М.В. Кужельного . -6-те вид.,доп.і перероб. – К.: А.С.К., 2000.-272 с.

7. Голов С.Ф., КостюченкоВ.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. – К.: Лібра,2001. – 874 с.

8. Грабова Н.М. Кривоносов Ю.Г.. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб.: 3-тє вид.,допов.-К.:А,С,К,,2001.-416с.-(Економіка,Фінанси.Право).

9. Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерського учета. – Галицкие контракты, 2004. – 832 с.

10. Деващук Л.Г., Єрмолаєва В.І., Квач Я.П., Русинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку, Частина І, Навч.посіб.. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2001. - 488 с.

11. Должанский М, І., Должанский А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Навч. Посіб. – Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494 с.

12. Загородній А.Г, Партин Г.О Бухгалтерський облік : основи теорії та практики:. Навч. посіб.- 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 377 с.

13. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник, - К.: КНЕУ, 2001.-334 с.

14. Кондратьева А.Ф.Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов .-Харьков:Фолио,2002.-271с.

15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид –во «Центр навчальної літератури», 2003. – 628 с.

16. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навч. Посіб.- К.: Вид –во «Центр навчальної літератури», 2004. – 576 с.

17. Лукин В.А., Маляревский Ю.Д., Поникаров В.Д., Рудинская С.В. : Учебн. пособ.- Основы бухгалтерского и налогового учета. – Харьков: Курсор, 2000. – 156 с.

18. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях : Підручник./ за ред. В.Я.Амбросова. – 2-е видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 896 с.

19. Понікаров В.Д. Інвентаризація: оформлення, проведення, облік. – Харків: Фактор, 1998.

20. Поникаров В.Д., Ялдин И.В. Основы бухгалтерии. – Харьков: ФОРТ, 1996.–112 с.

21. Пушкар М.С. Фінансовий облік : підручник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002.-628с.

22. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.- 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

23. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А.Бухгалтерський фінансовий облік. Посібник. -К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.

24. Швець В.Г.Теорія бухгалтерського обліку : Навч. посіб.- К.: Знання – Прес, 2003. – 444 с.

Додаткова

25. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року № 996.

26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

27. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

28. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. N 88

29. Про терміни зберігання бухгалтерських документів : Лист Міністерства фінансів України від 29 липня 1997 р. № 18-41.

30. Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання) N 217/95-ВР,затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158

31. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69

32. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116.

33. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 року ,, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 14 липня 1999 року N 932-XIV

34. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356.

35. Порядок подання фінансової звітності: затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” від 31.03.1999 р. №87

37. ,Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, від 31.03.1999 р. №87

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” від 27.04.2000 року №92.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи” від 18.10.99 р. №242.

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9Запаси” від 20.10.1999 №246.

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” від 08.10.1999 р. № 237.

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000р №20.

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12“Фінансові інвестиції” від 26 квітня 2000 р. № 91.

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда, від 28.07.2000 р. №181.

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" від 29 листопада 1999 р. № 290.

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 31 грудня 1999 р. № 318.

49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000р №353.

50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств” від 07.07.99 №163.

51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21“Вплив змін валютних курсів ” від 10 серпня 2000 р. № 193.

52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601.

53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 „Зменшення корисності активів”» від 24.12.2004 р. № 817

54. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки Указ Президента України від 12.06.95 р. за № 436/95 :

55. Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492

56. “Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон”, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року №59 у редакції наказу №146 від 10.06.99 .

57. “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон” Постановою КМУ від 23.04.99 №663 з врахуванням змін, внесених Постановою КМУ від 11 липня 2002 №977

58. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів. Наказ Мінфіну України від 30.09.2003 р. №561

59. Порядок подання фінансової звітності: затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419.

60. Методичних рекомендаціях по формуванню собівартості продукції ( робіт та послуг) в промисловості , затверджене наказом Державного комітету промислової політики № 47 від 2.02.2001 р.

Електронні адреси корисних ресурсів в Інтернеті

www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex. ua – поисковые ресурсы

www.nau.kiev.ua – нормативные акты украины

www.osvita.org.ua – образовательный портал

www.dinai.com – бизнес, документы, новости в Украине

www.carreerguide.com.ua – работа, обучение, стажировка

www.azbookaeko.narod.ru - все для экономиста и бухгалтера

Заключення

Бухгалтерський облік - наука історична, предмет і метод якої на кожному етапі розвитку суспільства вдосконалювалися.

В сучасних умовах, коли суттєво змінилися і форми бухгалтерського обліку, і процеси збору, обробки, зберігання та передавання інформації, з’явилися нові погляди щодо основ бухгалтерського обліку: необхідно відходити від традиційних елементів формування, накопичення і передавання інформації для управління. Настав час комплексної автоматизації процесів накопичення та обробки інформації та впровадження безпаперової технології, доцільно переглянути функції працівників обліку і на цій основі значно підвищити ефективність внутрішнього контролю.

При вивчені дисципліни необхідно враховувати вимоги до фахівців щодо формування облікової політики на підприємствах різних форм власності та господарювання, а також необхідність переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Враховуючи постійні зміни в економіці України, які відповідно приводять і до змін в нормативній та методологічній базі бухгалтерського обліку, необхідно при підготовці до семінарських і практичних занять, підготовці до заліку використовувати не тільки інформацію з навчальних посібників та підручників, а і користуватися статтями з періодичних видань, законодавчими та нормативними базами, які своєчасно поповнюються, знаходити актуальну інформацію на спеціальних сайтах в мережі Інтернет.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.014 с.)