Яким Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку визначається собівартість реалізованих товарів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яким Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку визначається собівартість реалізованих товарів?а) П(С)БО 15 "Доходи";

б) П(С)БО 9 "Запаси";

в) П(С)БО 9 "Товари";

г) П(С)БО 16 "Витрати".

35. До складу загальновиробничих витрат включають:

а) витрати на управління виробництвом; витрати на опалення виробничих приміщень, витрати на охорону праці;

б) витрати на освітлення виробничих приміщень, на управління підприємством, витрати на службові відрядження в межах України;

в) витрати на зв'язок, на управління підприємством; витрати на службові відрядження за межі України;

г) витрати на ремонт даху, витрати на врегулювання спорів у судових органах; витрати на техніку безпеки.

36. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку :

а) одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань;

б) одночасно зі збільшенням активів або збільшенням зобов'язань;

в) одночасно зі збільшенням активів або зменшенням зобов'язань;

г) одночасно зі зменшенням активів або зменшенням зобов'язань.

37. Управлінський облік відрізняється від фінансового обліку:

а) назвою;

б) деталізацією інформації;

в) відкритістю даних;

г) зрозумілістю.

38. Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішень:

а) конверсійні витрати;

б) альтернативні витрати;

в) маржинальні витрати;

г) релевантні витрати;

д) змінювані витрати.

39. Система калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним замовленням або окремою партією виробів називається:

а) калькулювання по процесах;

б) калькулювання по замовленнях;

в) калькулювання по переділах;

г) виробниче калькулювання.

40. Базу розподілу постійних накладних витрат визначають виходячи з:

а) нормальної потужності;

б) бюджетної потужності;

в) практичної потужності;

г) фактичної потужності.

41. Виплати дивідендів грошима призводять до:

а) збільшення суми акціонерного капіталу;

б) зменшення суми акціонерного капіталу;

в) не змінює суму акціонерного капіталу;

г) зменшення нерозподіленого прибутку.

42. Для звіту про прибутки і збитки характерні такі терміни:

а) доход;

б) надходження;

в) витрачання;

г) витрати.

43. Яка залежність найбільш впливає на побудову облікової системи:

а) географічна;

б) економічна;

в) релігійна;

г) соціальна..

44. Бухгалтерська інформація це:

а) не товар;

б) товар, подібний усім іншим товарам;

в) повідомлення;

г) документ.

Завдання 2

Назвіть основну рушійну силу змін в освіті бухгалтерів та обґрунтуйте відповідь.

Завдання 3

Країна — визначена територія, що становить єдність з погляду історії, природних умов, населення (спільноти людей, що проживають на цій території).


Чи впливають на особливості створення і функціонування системи бухгалтерського обліку мова, історія, релігія, освіта країни?.

Обґрунтуйте відповідь.


 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 (4 год.)

ТЕМА 1 ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ

Мета – визначити які фактори впливають на побудову бухгалтерського обліку та визначають національні особливості бухгалтерських систем.

Практична частина

Завдання 1

Корпорацію «Нібулон» було засновано у січні 2011 року Абросимовим М., Бережко А, Гарбуз Ю. . У січні кожний із засновників отримав 1000 звичайних акцій (кожна номіналом $10), заплативши фактично $12 за акцію. Того ж часу корпорація взяла в місцевому банку $10000 в кредит на три роки під 15 % річних. Проценти підлягають сплаті щороку 31 грудня . 1 січня 2011 року корпорація придбала дві вантажні автомашини, сплативши за них $20000.Того ж дня корпорація розпочала операції:

1) надала послуги і виставила рахунки за надані послуги на $100500, $94500 з них було отримано від клієнтів ще до кінця року;

2) сплатила видатки загальною сумою (включаючи проценти по кредиту за 2011 рік) $55500;

3) сплатила $7000 прибуткового податку; на кінець року заборгованість з прибуткового податку (ще не сплачена сума податку) становила $1000 (ставка прибуткового податку 20 %);

4) нарахувала знос на вантажні автомашини (оцінивши строк їх експлуатації в 4 роки з нульовою остаточною вартістю наприкінці цього строку).

Необхідно заповнити бланки фінансових звітів, наведених в табл. 1.1., табл. 1.2.

Таблиця 1.1.

Звіт про прибутки та збитки

Виручка:

Виручка від надання послуг _______________________________

Витрати:

Різні витрати __________________________________

Витрати на виплату процентів ________________________________

Витрати на знос _________________________________

Витрати разом ___________________________________

Балансовий прибуток ___________________________________

Витрати на сплату прибуткового податку __________________________

Чистий доход _______________________________

Доход на акцію _______________________________

 

Усі ці принципи — не закони, а правила, концепції, які вироблені практикою міжнародного досвіду ведення обліку і якими користуються при оцінці й відображенні ділових операцій.    

 

Таблиця 1.2.

Бухгалтерський баланс

  Початок звітного періоду Кінець звітного періоду
Активи    
Гроші    
Рахунки до отримання    
Вантажні машини    
Знос    
Залишкова вартість    
Разом активи    
Зобов’язання    
Кредити отримані    
Прибутковий податок на прибуток
Разом зобов’язань    
Акціонерний капітал    
Внесений капітал за номіналом    
Внесений капітал у надлишок номіналу    
Нерозподілений доход    
Разом акціонерний капітал    
Разом зобов’язання та акціонерний капітал    

Завдання 2

Необхідно з’ясувати відмінності у підходах до визначення фінансового результату у двох системах бухгалтерського облік (англосаксонська, континентально-європейської).

Вихідні дані. Впродовж звітного року підприємство отримало дохід від реалізації продукції сумою $120 000 і дивіденди від інвестицій $110.

Витрати підприємства за цей період становили:

1) витрачені матеріали $50 000 (зокрема на виробництво – $45 000, збут – $4 000, управління – $1 000);

2) нарахована зарплата $27 000 (зокрема виробничому персоналові – $20 000, збут – $1 000, управління – $1 000);

3) нарахована амортизація основних засобів $4 500 (зокрема виробничого призначення – $3 000, збут – $500, управління – $1 000);

4) витрати на ремонт обладнання $1300 (зокрема виробничого призначення – $1 200, управління – $100);

5) нараховані відсотки за позикою $150;

6) витрати на рекламу $500;

7) різні адміністративні витрати $3 200;

8) витрати на транспортування продукції $700;

9) нараховано податок на прибуток $10 000.

Виходячи з виробничої собівартості, залишки незавершеного виробництва становили $8 000 – на початок року та $6 300 – на кінець року, а залишки готової продукції, відповідно, $10 000 – на початок року та $20 000 – на кінець року.

Виходячи з цього, визначення фінансового результату діяльності підприємства за англосаксонською системоюпредставити у такому форматі (табл. 1.3):

Таблиця 1.3

Англосаксонська система

Статі $∑
Доход від реалізації продукції  
Собівартість реалізованої продукції  
Валовий прибуток  
Операційні витрати:  
- на збут  
- загальні та адміністративні  
Операційний прибуток  
Отримані дивіденди  
Витрати на відсотки  
Прибуток до оподаткування  
Податки на прибуток  
Чистий прибуток  

 

Визначити фінансовий результат для континентальної європейської системи (табл. 1.4.):

Таблиця 1.4

Континентально-європейська система

Статі $∑
Доход від реалізації продукції  
Зміна залишків незавершеного виробництва та готової продукції  
Операційні витрати:  
Матеріали  
Інші зовнішні послуги  
Витрати на персонал  
Витрати на амортизацію  
Операційний прибуток  
Отримані дивіденди  
Витрати на відсотки  
Прибуток до оподаткування  
Податки на прибуток  
Чистий прибуток  

 

Назвіть переваги та недоліки даних систем обліку. Яка система на Вашу думка простіша (англосаксонська, континентально-європейської)?

Завдання 3

Які із факторів впливають на побудову бухгалтерського обліку вказаних країнв (табл.1.5). Відповідь – так (+), ні (-).

Таблиця 1.5.

Фактори впливу на побудову бухгалтерського обліку

Фактори Україна Східні країни Західні країни
Повідні теорії та професійні організації      
Економічні наслідки від прийняття тієї чи іншої системи      
Загальна економічна ситуація в країні      
Податкова політика      
Національні особливості      
Користувачі та їх мета      
Юридична сфера      
Джерела фінансування      
Мова      
Інші країни      
Загальна атмосфера в країні      

 

Домашнє завдання

Завдання 1

Необхідно згрупувати зарубіжні країни відповідно до «сфер впливу» на них законодавства певних країн матерів. Результати оформити в табл. 1.6. Назвіть країни у яких в сфері регулювання бухгалтерського обліку переважає метод примусу а в яких метод спонукання.

Таблиця1.6.

Моделі бухгалтерського обліку

Англо-американська модель Континентальна модель Південноамериканська
     
     
     
     
     
     
     
З позиції зближення існуючих світових систем обліку в міжнародній стандартизації розглядають поняття конвергенції, як засобу об’єднання норм та правил в єдиний найбільш оптимальний вигляд

Завдання 2

Згідно даних табл. 1.7. визначить яка модель бухгалтерського обліку панує в світі, які країни мають найбільший вплив на світові ринки сільськогосподарської продукції.

1. Чи зацікавлені представники кожної бухгалтерської системи в зближенні двох систем стандартизації обліку (GAAP US та МСФЗ)?

2. В чому полягає протистояння двох глобальних систем бухгалтерського обліку?

3. Хто в глобальному бухгалтерському середовищі встановлює «правила гри»?

4. На Вашу думку, чи можлива гармонізація та стандартизація системи бухгалтерського обліку і від кого вона залежить?

5. Концепція сталого розвитку має вплив на розвиток бухгалтерського обліку?

6. ООН впливає на побудову бухгалтерського обліку?

7. Проблема вибору застосування П(С)БО чи МСФЗ є важливим чинником подолання економічної кризи в Україні?

8. Міністерство аграрної політики та продовольства України має вплив на ключову функцію галузевого управління бухгалтерським обліком?

Таблиця 1.7.

Частка визначальних світових систем стандартизації фінансової звітності, що використовуються в бухгалтерському забезпеченні

глобальних ринків капіталу

№ п/п Світові бухгалтерські системи Частка бухгалтерського забезпечення глобальних ринків капіталів,%
1. GAAP US
2. МСФЗ
3. GAAP Японія
4. Інші

 

Завдання 3

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну

Термін Визначення Відповідь
Планування А. управління поведінкою людей для досягнення поставленої мети.  
Організація Б. процес визначення перспективних цілей та шляхів досягнення поставленої мети;  
Контроль В. процес визначення змісту роботи і делегування влади  
Управління персоналом Г. процес виміру та оцінки реального стану виконання поставлених завдань, порівняно із заданими параметрами, визначення відхилень та внесення коректив;  
Мотивація Д. це інформаційна система управління  
6. Облік Е. визначення потреб у трудових ресурсах  
               

Завдання 4

Необхідно вказати об’єкт і предмет бухгалтерського обліку як виду професійної діяльності та як науки згідно рис. 1.1.

 

Рис. 1.1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку

 

Завдання 5

Для кожного положення знайти у відповідях відповідний термін чи поняття якісної характеристики інформації.

1.Якість інформації, яка дає можливість користувачам сприймати її значення це -

2. Характеризує здатність інформації впливати на рішення, що приймаються на її основі це -

3. Представлена інформація не містить помилок і перекручень, які можуть вплинути на прийняття рішень це -

4. Інформація, яка надає можливість користувачам порівнювати дані фінансових звітів за різні періоди, або фінансові звіти різних підприємств це

Відповіді: А) Дохідливість. Б)Достовірність. В)Зіставність. Г)Доречність.

 

Завдання 6

Згідно рис.1.2. необхідно ідентифікувати факти господарських операцій згідно пронумерованого порядку їх руху:

1. надходження запасів;

2. передача запасів у виробництво;

3. нарахування заробітної плати;

4. утримання податків із заробітної плати;

5. нарахування сум органам соціального страхування;

6. здача на склад готової продукції;

7. реалізація готової продукції;

8. списання готової продукції;

9. отримання коштів за реалізовану продукцію;

10. оплачено рахунки постачальникам;

11. оприбутковані в касу кошти, які надійшли з розрахункового рахунку;

12. видана заробітна плата;

13. перераховано заборгованість органам соціального страхування;

14. погашено заборгованість по податкам;

15. відображено фінансовий результат.

 

рах.?
Рах.?
15
рах.?
рах.?
Рах.?
13
>

Рис. 1.2. Схема ідентифікації фатів господарських операцій

Завдання 7

Дайте відповідь на шість питань із поеми П. Кіплінга, назвіть принципи обліку. Наведіть приклад.

«Есть у меня шестерка слуг проворных, удалых.

И все, что вижу я вокруг, все знаю я от них.

Они по знаку моему являются в нужде.

Зовут их: Как и Почему, Кто, Что, Когда и Где.»

(Це метод нарахування доходів та витрат, який дозволяє виявити моменти виникнення зобов’язань та вимог).

Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Знайти відповідну інформацію для її зацікавлених користувачів табл.1.8.

1. Що таке асиметрія інформації, чи присутня вона в бухгалтерській звітності?

2. Внаслідок чого виникає асиметрія інформації?

Таблиця1.8

Користувачі облікової інформації

  Користувачі облікової інформації. Необхідна інформація та мета її використання. Відповідь
Внутрішні користувачі
Керівництво підприємства та вищий управлінський персонал. А. Інформація про загальний стан функціонування підприємства; збереження робітничих місць, можливість підвищення оплати праці.  
Управлінський персонал, керівництво функціональних підрозділів. Б. Інформація щодо функціонування підпорядкованої системи діяльності; прийняття управлінських рішень по удосконаленню та регулюванню діяльності.  
Функціональні підрозділи (центри відповідальності) підприємства. В. Загальний фінансовий стан підприємства; прийняття управлінських рішень тактичного та стратегічного розвитку.  
Робітники та службовці. Г. Інформація про функціонування підрозділів (центрів відповідальності), про витрати, доходи; прийняття оперативних рішень з контролю та управлінням підрозділів  
  Зовнішні користувачі.  
Дійсні та потенційні інвестори. А. Платоспроможність підприємства, своєчасність оплати рахунків, заборгованості  
Банківські та інші кредитні установи Б. Фінансовий стан підприємства, рентабельність, одержані прибутки, можливість отримання прибутку, прийняття рішень в операціях з акціями, про доцільність вкладення капіталу.  
Постачальники та інші кредитори В. Фінансовий та майновий стан підприємства, платоспроможність; можливість надання кредитів, ймовірність повернення кредиту та отримання відсотків.  
Замовники, покупці, клієнти. Г. Фінансовий стан підприємств, галузей; підготовка до ведення переговорів з питань праці та її оплати.  
Органи державного регулювання і контролю Д. Своєчасність і повнота сплати податків.  
Профспілки Ж.Інформація про фінансовий стан підприємства; можливість отримання необхідних товарів, послуг.  
Суспільство З. Згідно потреб.  
Інші користувачі   Є.Загальний вплив діяльності підприємства на добробут суспільства, на навколишнє середовище.  

Недосконалість інформації, виникає через те, що різні учасники ринкових операцій мають різні відомості.  

Завдання 2

Згідно завдання 1., необхідно згрупувати користувачів облікової інформації по двом групам:

1) виходячи з пріоритету макроекономічних цілей і з метою здійснення фіскальної політики № __________________________________________;

2) задоволення потреб інвесторів і кредиторів (інвестиційна політика) №___________________________________________________________;

 

Завдання 3

Охарактеризуйте бухгалтерський облік з юридичної та економічної позиції. Згідно рис. 1.3 дайте відповідь на запинання.

1.Чи економічна доцільність та юридична обов’язковість є взаємопротилежними?

2.В чому проявляється взаємодія економічного та правового регулювання бухгалтерського обліку?

3. Де здійснюється правове регулювання дій?

4. Яка дія сфери моралі?

 

Забезпечує суспільні інтереси, сформованого з інтересів як власне підприємства, так і інших суб’єктів господарювання.
Забезпечує приватні інтереси підприємства на мікрорівні та державні на макрорівні

Рис. 1.3. Задачі бухгалтерського обліку

 

Завдання 4

Необхідно вказати ознаки які притаманні економічним напрямам в економічній науці. Яка парадигма бухгалтерського обліку панує в Україні, а яка існувала в СРСР?

Економічні напрями Ознаки Відповідь
Донаукові (меркантилізм, фізіократи) А. Трудова теорія вартості (перевага надавалася фізичним одиницям над грошовими і фінансовими)  
Класичний напрямок Б.Теорії граничної корисності  
Німецька школа В.Демократизація обліку  
Неокласичний напрямок Г.Економіка знань (позбутися сліпої віри у нормативні акти)  
Кейнсіанство Д.Орієнтація на ринок, а не на виробництво, превалювання фінансових показників над натуральними  
Інституціоналізм Ж.Формування ціни на фактичній собівартості.  
7. Інформаційна економіка З.Вплив інститутів  

Завдання 5

Вказати які ознаки притаманні даним системам бухгалтерського обліку.

Ознака Англосаксонська система Континентально-європейська система Україна
Правова основа: 1. Загальне право 2. Римське право      
Основа обліку: 1. Загальноприйняті принципи обліку; 2. Свої принципи      
Орієнтація обліку: 1. Інвестори; 2. Держава (податки, статистика)      
Регулювання обліку: 1.Недержавний орган регулювання; 2.Державне регулювання      
Форма звітності: 1. Не уніфікована; 2. Уніфікована      
План рахунків: 1. Децентралізований, інтегрована система рахунків; 2. Централізований, За круговою системою рахунків у 2 круги      
Облік витрат і визначення фінансових результатів: 1. Функціональний підхід на основі реалізації; 2. Елементний підхід на змішаній основі      

Система всесвіту і система обліку є, інформаційними. Задача бухгалтерського обліку відображення об’єктивної інформаційної картини всесвіту.  

Питання для самоперевірки

1. Ким розробляються та видаються МСФЗ?

2. Назвіть відмінності у системах бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах.

3. Відсутність загальнонаціональних планів рахунків бухгалтерського обліку є характерною для яких країн (загального права чи кодифікованого)?

4. Дайте характеристику системи бухгалтерського обліку яка базується на макроекономічному підході.

5. В яких країнах існує уніфікована форма обліку?

6. Основні принципи англо-американської системи обліку.

7. В яких країнах застосовується південноамериканська модель бухгалтерського обліку?

8. Чи існує українська, американська, німецька або французька системи бухгалтерського обліку?

9. Яким чинному ТНК впливають на побудову бухгалтерського обліку?

10. Яка думка Дж. Стігліца у книзі «Глобалізація: тривожні тенденції» та Джорджа Сороса у книзі «Криза глобального капіталізму» щодо облікового забезпечення світової економіки?

11. Роль обліку в інформатизації глобалізованного суспільства.

12. За якими ознаками розрізняються парадигми бухгалтерського обліку?

13. За якими ознаками розрізняються парадигми бухгалтерського обліку?

14. Охарактеризуйте класичну та неокласичну парадигми бухгалтерського обліку.

15. Яка парадигма бухгалтерського обліку в України?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.04 с.)