ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 (4 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 (4 год.)ТЕМА 2 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Мета – засвоїти основи складання фінансової звітності

Практична частина.

Завдання 1

Необхідно за даними табл..2.1:

1. з’ясувати зміст активу та пасиву балансу;

2. визначити їх належність до ресурсів, капіталу, зобов’язанням акціонерного товариства;

3. скласти баланс акціонерного товариства «Обрій» на 01.01.2011р. за двома моделями обліку: континентальною та англо-американською табл..2.2., 2.3, 2.4.

Таблиця 2.1

Дані для виконання завдання

Найменування ресурсів, зобов’язань та капіталу Сума, дол.
Незавершене капітальне будівництво 55 000
Випущений капітал (прості акції) 2 500 000
Будівля офісу 1 200 000
Знос будівлі офісу 240 000
Цінні папери Казначейства США (довгострокові) 170 000
Векселі видані (строк 2 роки) 400 000
Комп’ютери 900 000
Знос комп’ютерів 33 000
Рахунки до одержання 7 000000
Резерв по сумнівних боргах 140 000
Нараховані податки 1 600 000
Грошові кошти в банках 3 450 000
Кошти від реалізації привілейованих акцій 1 500 000
Грошові кошти в касі 7 000
Векселя отримані 2 900 000
Ринкові цінні папери (короткострокові) 2 500 000
Рахунки до оплати 6 301 000
Доходи майбутніх періодів 205 000
Нараховані витрати 640 000
Патент 700 000
Ліцензія 900 000
Гудвіл 1 600 000
Витрати майбутніх періодів 100 000
Земля 200 000
Матеріали 1 600 000
Довгострокова кредиторська заборгованість 3 000 000
Товарні запаси 12 620 000
Нерозподілений прибуток 19 343 000

Власний капітал є основним показником фінансової стабільності підприємства, де нерозподілений прибуток є одним з основних джерел його формування.

 

 

Таблиця 2.2.

Бухгалтерський баланс

Приклад подання за МСФЗ АТ «Обрій» за 2011 рік (за континентальною моделлю обліку)

Одиниці виміру ($ 1,000000)

Активи Звітний період
Довгострокові активи  
Нематеріальні активи  
Основні засоби  
Інвестиції  
Разом  
Оборотні активи  
Запаси  
Рахунки до отримання та інші активи  
Торговельні рахунки до отримання  
Інші рахунки до отримання  
Разом  
Ліквідні активи  
Разом  
Відстрочені податки  
Відстрочені витрати  
Разом
Акціонерний капітал та зобов’язання  
Акціонерний капітал  
Акції капіталу “Обрій”  
Резерви капіталу “Обрій”  
Нерозподілений прибуток  
Чистий прибуток  
Різниці від переоцінки  
Частка меншості  
Разом
Резерви  
Резерви на пенсії та інші виплати по закінченню трудової діяльності  
Інші резерви  
Разом
Інші зобов’язання  
Фінансові облігації  
Рахунки до сплати  
Інші зобов’язання  
Разом
Відстрочені податки  
Відстрочений прибуток
Разом

 

 

Таблиця 2.3.

Бухгалтерський баланс

Приклад подання за МСФЗ АТ «Обрій» за 2011 рік

(за англо-американською моделлю обліку) Одиниці виміру ($ 1,000000)

Активи Звітний період
Ліквідні активи  
Оборотні активи  
Запаси  
Рахунки до отримання та інші активи  
Торговельні рахунки до отримання  
Інші рахунки до отримання  
Разом  
Довгострокові активи  
Нематеріальні активи  
Основні засоби  
Інвестиції  
Разом  
Відстрочені податки  
Відстрочені витрати
Разом
Акціонерний капітал та зобов’язання  
Інші зобов’язання  
Рахунки до сплати  
Інші зобов’язання  
Фінансові облігації  
Разом
Резерви  
Резерви на пенсії та інші виплати по за­кінченню трудової діяльності  
Інші резерви  
Разом
Акціонерний капітал  
Акції капіталу “Обрій”  
Резерви капіталу “Обрій”  
Нерозподілений прибуток  
Чистий прибуток  
Різниці від переоцінки  
Частка меншості  
Разом
Відстрочені податки  
Відстрочений прибуток
Разом

 

Таблиця2.4.

Бухгалтерський баланс

Приклад подання за МСФЗ

АТ «Обрій» за 2011 рік Одиниці виміру ($ 1,000000)

Активи   Пасиви  
І Поточні активи   Зобов’язання  
1 Грошові кошти в касі.   І Поточні зобов’язання.  
2 Грошові кошти в банку.   1 Рахунки до сплати.  
Всього поточних активів.   2 Нараховані податки.  
ІІ Довгострокові активи.   3 Векселі до сплати.  
1 Земля.   Всього короткострокових зобов'язань.  
2 Споруди.   ІІ Довгострокові зобов’язання  
3 Обладнання.   1 Довгострокові кредити банків.  
Всього довгострокових активів.   Всього довгострокових зобов’язань.  
    ІІІ Акціонерний капітал.  
    Всього акціонерного капіталу.  
Всього активів.   Всього пасиву.  

 

Завдання 2

Написати модель балансу (горизонтальна чи вертикальна ), відповідно до наведеного рівняння .

Форма Рівняння, на якому базується структура балансу.
  Активи = Зобов'язання + Власний капітал
  Активи = Зобов'язання + Власний капітал
Без розуміння бухгалтерських заповітів неможна глибоко пізнати економіку, моральність та етичні смаки бізнесу, трудові орієнтири, економіко-бізнесові традиції народу

Активи – Зобов'язання = Власний капітал

Завдання 3

Заповніть пропуски у звіті про доходи та збитки підприємства відповідними сумами у кожному окремому випадку: ($)

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ДОХОДИ ТА ЗБИТКИ

 
1. Доход від реалізації ?
2. Витрати на реалізацію ?
3. Вартість реалізованих товарів ? ?
4. Витрати на оплату податку на прибуток ?
5. Валовий доход ? ? ?
6. Прибуток до оплати податку ? ?
7. Адміністративні витрати
8. Чистий доход ? ?

Методика розрахунку:

1. Валовий доход = доход від реалізації – вартість реалізованих товарів

2. Прибуток до оплати = валовий доход – витрати на реалізацію – адміністративні витрати

3. Чистий доход = прибуток – витрати на оплату податку.

 

Завдання 4

Звіт про фінансові результати був заповнений капілярною ручкою. Відтворіть показники його першого розділу, що випадково постраждали від бризок шампанського, яке відкрили з приводу закінчення складання фінансової звітності.

 

  Показник Роки
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ?
Податок на додану вартість ? ?
Акцизний збір _ - -
Інші вирахування з доходу ?
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ?
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ?
Валовий Прибуток ? ?
Збиток   -
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати ? ?
Витрати на збут -
Інші операційні витрати    
Фінансовий результат від операційної діяльності: Прибуток ?
Збиток - - -
Доход від участі в капіталі - -
Інші фінансові доходи - ?
Інші доходи -
Фінансові витрати ?
Витрати від участі в капіталі - - -
Інші витрати
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток ? ?
Збиток - - -
Податок на додану вартість від звичайної діяльності ? ? ?
Фінансовий результат від звичайної діяльності: Прибуток ?    
Збиток   292,5
Надзвичайні: Доходи - -
Витрати - - -
Податок з надзвичайного прибутку ? -
Чистий Прибуток 364,5  
Збиток    

Припущення, якими слід користуватися під час розрахунків:

1. Підприємство не є платником акцизного збору.

2. Сума ПДВ розрахована за ставкою 20% від

3. суми доходу (виручки) від реалізації продукції, ставка податку на прибуток становила 25%.

 

Завдання 5

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.

Термін Визначення Відповідь
1 Статутний капітал А. Сума пайових внесків спілок та інших підприємств, якщо це передбачено статутними документами  
2 Пайовий капітал Б. Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств та сума об’явленого статутного капіталу для інших підприємств, зафіксованих в статутних документах  
3 Додатково оплачений капітал В. Прибуток, реінвестований в підприємство  
4 Нерозподілений прибуток Г. Фактична собівартість акцій власної емісії викуплених товариством у своїх акціонерів  
5 Неоплачений капітал Д. Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною вартістю  
6 Вилучений капітал Е. Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань  
7 Скоригований залишок Є. Окреме відображення збільшення (дооцінка) або зменшення (уцінка) вартості активів підприємства  
8 Переоцінка активів Ж. Окреме відображення суми дивідендів звітного періоду по простих та привілейованих акціях, спрямування прибутку до складу інших елементів власного капіталу  
9 Внески учасників З. Зменшення власного капіталу підприємства в результаті випуску акцій, анулювання випущених акцій, вилучення частини капіталу, зменшення капітальної вартості акцій або за іншими правилами  
10.Вилучення капіталу И. Заборгованість власників по внесках до статутного капіталу  
11 Розподіл прибутку І. Збільшення статутного капіталу підприємства, зміни неоплаченого капіталу внаслідок зміни суми дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу  

Завдання 6

Необхідно здійснити аналіз операцій:

a) надано послуги, за які отримано плату готівкою $40000;

b) придбано комп’ютер для використання в обліковому відділі, вартість $60000, сплачено готівкою;

c) виплачено заробітну плату персоналу - $20000 готівкою;

d) отримано кредит в $15000 під 12 % річних;

e) власник компанії купив автомобіль вартістю $16000 для власного користування, сплативши за нього свої гроші.

Необхідно заповнити таблицю 2.5. Визначити наслідки ($) кожної з наведеної операції для бухгалтерського балансу, звіту про прибутки та збитки та ЗЗФС, при цьому слід розглядати тільки наслідки на дату завершення операції. Використовуйте «+» для позначення збільшення і «-» - для позначення зменшення величин у звіті про прибутки та збитки і у бухгалтерському балансі.

 

 

Таблиця 2.5.

Фінансові звіти операції
а b c d e
Звіт про прибутки та збитки $ $ $ $ $
Виручка          
Витрати          
Бухгалтерський баланс          
Активи          
Зобов’язання          
Капітал власників          
ЗЗФС          
Грошові надходження          
Грошові видатки          

 

Завдання 7

Визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на підставі господарських операцій:

  №   Зміст операцій   Дебет   Кредит Сума, грн. Код рядка ф.№ 2
Реалізовано товари на суму 1100000грн., собівартість яких 500000грн        
  Реалізовані:        
матеріали (собівартістю 200000грн., ціна реалізації – 400000грн.)        
основні засоби (первісна вартість – 800000грн., знос – 100000грн., ціна реалізації – 600000грн)        
Надані автопослуги (основна діяльність) ціна – 1200000грн., собівартість – 800000грн.        
Виявлені прибутки минулих років – 5000грн. (помилка у розрахунку амортизації)        
  Виявлено при проведенні інвентаризації:        
нестача понад межі природних втрат запасів(палива) –20000грн.        
часткова втрата товарів – 10000грн        
Отримані повідомлення про нарахування дивідендів від фінансових інвестицій – 720грн.        
Нараховано матеріальна допомога управлінському персоналу – 1000грн        
Нараховано та сплачено за участь у семінарі – 100грн.        
Нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату Пенсійному фонду – 250грн.        
  Нараховано банком:        
плата за обслуговування – 150грн.        
відсотки за кредит – 400грн        
Повернений товар від покупців на суму 60000грн., собівартість якого 15000грн.        
Нарахований податок на прибуток згідно з даними податкового обліку 3000грн. (ставка 25%)        

Домашнє завдання

Завдання 1.

Кожен фінансовий звіт має свою облікову формулу, використання якої допомагає грамотно скласти фінансові звіти, легко орієнтуватись у їх рубриках. Використовуючи ці формули необхідно розрахувати величини, які було пропущено при складані облікових табл.. 2.6., 2.7.,2.8.

Таблиця 2.6.

  Дохід Активи Витрати Зобов’язання   Чистий доход (збитки) Акціонерний капітал
$195 $170 $98 $89 $ $
$ $225 $81 $ $17 $158
$156 $456 $92 $135 $ $
$75 $ $ $40 $19 $77
$ $ $73 $73 $(6) $88

 

Таблиця2.7.

  Дохід Активи Витрати Зобов’язання   Чистий доход (збитки) Акціонерний капітал
$95 $150 $98 $92 $ $
$ $152 $61 $ $10 $90
$180 $142 $66 $82 $ $
$65 $ $ $140 $19 $77
$ $ $81 $53 $(6) $88

 

Таблиця 2.8.

  Виручка разом Активи Витрати Зобов’язання Чистий доход (збитки) Акціонерний капітал
$95.000 $150.000 $88.000 $92.000 $ $
  112.000 61.000   10.000 70.000
80.000 92.000 86.000 26.000    
65.000     40.000 9.000 77.000
    81.000 73.000 (6.000) 88.000

Завдання 2

Скласти бухгалтерський баланс за наведеними даними. Розрахувати проценти по кредиту до сплати. Визначити суму додаткового капіталу. Здійснити розрахунки для відображення в балансі основних засобів.

Підприємство «Агроінтерн» засноване у вигляді корпорації. Його засновники Гусейнова Ю., Дзюба А., Дудка А. внесли по $ 30 000 готівкою та отримали по 2000 звичайних акцій номіналом $10 кожна. Власники придбали трактор МТЗ-80 за $70000, встановили строк експлуатації 10 років, знос нараховується рівномірними методом. Корпорація 1 липня взяла в банку кредит на суму $10000 на 6 місяців під 10% річних. Корпорація завершила перший фінансовий рік 31 грудня 2010 року. А рахунках компанії були наступні залишки:

Грошові кошти $ 35000
Рахунки до отримання $18000
Рахунки до сплати $12000
Нерозподілений дохід $15000
Запаси $11500

Для складання Балансу скористатися бухгалтерськими рахунками, якими оперує бухгалтер компанії: Грошові кошти, Рахунки до отримання, Трактор МТЗ-80, Накопичений знос, Рахунки до сплати, Отриманий кредит, Проценти по кредиту до сплати, Внесений капітал, Додатковий капітал, Нерозподілений прибуток.

Назвіть переваги та недоліки корпоративної форми організації бізнесу.

Баланс

Підприємство «Агроінтерн»

Актив ∑$ Пасив ∑$
       
       
       
       
       
       
       
       

Завдання для перевірки знань

Завдання 1.

Підготувати Звіт про рух грошових коштів Компанії «Світоч» за касовим методом, згідно запропонованої форми.

Грошові потоки за рік, що закінчується 31 жовтня 2010 року мають такий вигляд:

Виручка від реалізації товару $ 320000
Видатки пов’язані з основною діяльністю $210000
Випуск (продаж) акцій корпорації за готівку $27000
Дивіденди (нараховані та сплачені) $19000
Повернення кредиту $43000
Виручка від реалізації земельної ділянки $36000
Придбано 2 сівалки $58000
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ «Світоч  
Стаття Код За звітний період  
Надходження Видаток  
Джерела грошей (надходження)        
Від операційної діяльності:        
- виручка отримана готівкою        
- гроші сплачені        
- чисті надходження від операцій        
З інших джерел:        
- інвестиції власників акціонерів        
- інші надходження        
Разом надходження        
         
Грошові виплати:        
- на придбання довгострокових активів        
- банківський кредит погашений        
- розрахунки за дивідендами        
Разом виплати        
Зміни у грошових коштах за рік        
             

Завдання 2

Найти відповідну інформацію для компонентів фінансового звіту в табл.. 3.9. Обґрунтувати їх взаємопов’язаність. Вказати, який фінансовий звіт надає всю необхідну інформацію.

 

Таблиця 2.9.

Призначення основних компонентів фінансового звіту

Компонент звіту Призначення Відповідь
Баланс 1.Повне розкриття інформації про діяльність підприємства.  
Звіт про прибутки та збитки 2. Інформація про зміни у власному капіталі на протязі звітного періоду.  
Звіт про зміни у власному капіталі 3.Інформація про надходження та вибуття грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.  
Звіт про рух грошових коштів 4.Інформація про доходи, витрати та фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період.  
Викладення облікової політики та пояснення 5.Інформація щодо фінансового стану підприємства на певний час.  

 

Завдання 3

Згідно рис.3.1. згрупуйте активи на поточні та довгострокові, вказуючи номера.

1)Гудвіл; 2)Грошові кошти; 3)Патенти, 4)Торгові марки; 5)Цінні папери, 6)Дебіторська заборгованість; 7)Нерухомість, 8)Витрати майбутніх періодів; 9)Товарно-матеріальні запаси;10) Довгострокова дебіторська заборгованість; 11)Довгострокові інвестиції; 12)Будівля; 13)Обладнання

 

Рис.2.1. Статті активу балансу

Завдання 4

Згідно рис. 2.2. згрупуйте складові зобов’язань на поточні, довгострокові та інші, вказуючи їх номери.

1)Довгострокові резерви; 2)Банківські позики; 3)Забезпечені позики; 4)Незабезпечені позики; 5)Доходи майбутніх періодів; 6)Відстрочені податки; 7)Кредиторська заборгованість; 8) Поточна частина довгострокових зобов’язань; 9) Позики, одержані від асоційованих компаній; 10) Міжфірмоаі позики; 11) Заборгованість з оплати праці; 12) Заборгованість зі страхування; 13) Авансові платежі замовників.  

 


Рис. 2.2. Види зобов’язань

Завдання 5

Материнська компанія придбала пакет акцій (100 000), випущених дочірньою компанією (номінальною вартістю 5 дол. за акцію) за 575 000. На дату придбання материнська компанія оплатила обладнання для дочірньої компанії на суму 10 000 дол. Баланс материнської та дочірньої компаній наведені у табл. 2.10 і 2.11 відповідно.

Таблиця 2.10.

Баланс материнської компанії на 01.01.200А р. (тис. дол.)

Актив Пасив
Інвестиції в дочірню компанію Акціонерний капітал (прості акції)
Дебітори Нерозподілений прибуток
Грошові кошти Кредитори
Інші активи    
Баланс Баланс

Таблиця2.11

Баланс дочірньої компанії на 01.01.200А р. (тис. дол.)

Актив Пасив
Грошові кошти Інші активи   Акціонерний капітал Нерозподілений прибуток Кредитори
Баланс Баланс

Необхідно скласти робочу таблицю консолідації балансів мате­ринської та дочірньої компаній за нижче наведеним прикладом (табл.2.12).

Таблиця2.12

Робоча таблиця консолідації балансів материнської та дочірньої компаній

Статті Компанія Коригування Консолі­дований баланс
материнська. дочірня дебет кредит
Актив
Інвестиції          
Грошові кошти          
Дебітори          
Інші активи          
Всього          
Пасив
Акціонерний капітал          
Нерозподілений прибуток          
Кредитори          
Всього          
             

Завдання 6

Складіть звіт про прибутки та збитки.

Ви власник магазину «Глобус», який обслуговує студентів. На при кінці січня 2011 року Ви виявили, що тільки за січень:

a) виторг згідно з касовою книгою, сягнув $80000, до цього слід додати продаж в кредит на загальну суму $1000;

b) собівартість товарів, які було продано в січні, дорівнює $30000;

c) за цей місяць видатки (гроші, сплачені протягом місяця) сягнули $35000. включаючи заробітну плату персоналу, плату за комунальні послуги, суми, сплачені за придбані товари, за рекламу тощо. На кінець місяця залишилося ще $600 непогашеного боргу – місячна орендна плата за приміщення магазину.

На основі наведених даних розрахуйте величину доходу, отриманого з магазину за січень (не враховуючи витрат на сплату прибуткового податку). Скористайтесь формулою:

виручка від реалізації – витрати = доход.

Звіт про прибутки та збитки

  $
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Завдання 7

Компанію «Таврія» було засновано трьома особами 1 січня 2011 року. Сфера діяльності компанії – ремонт електронного обладнання. На при кінці 2010 року було складено звіт про прибутки та збитки компанії.

Звіт про прибутки та збитки

Виручка: $
Отримано готівкою за надані послуги
Послуги надані в кредит
Разом виручка
Витрати:  
На заробітну плату
На оренду
На комунальні послуги
На рекламу
На запасні частини
Проценти
Витрати на знос
Разом витрати
Балансовий прибуток
Прибутковий податок до сплати
Чистий доход
Доход на акцію 2,34

Необхідно:

1. Порахувати виручку в середньому за місяць.

2. Встановити розмір середньої орендної плати.

3. Пояснити , чому пункт «на запасні частини, $18000» відносить до витрат.

4. Пояснити, чом пункт «проценти, $3000» наводиться у розділі витрат.

5. Пояснити, що таке «витрати на знос $5000».

6. Назвати ставку прибуткового податку для компанії.

7. Встановити скільки звичайних акцій було випущено в обіг.

8.
В житті безсумнівні тільки смерть та податки Б. Франклін  
Чи можете Ви розрахувати, скільки грошей мала компанія на 31 грудня 2010 року? Пояснити відповідь.

 

Завдання 8

Скласти звіт про прибутки та збитки і бухгалтерський баланс.

Корпорація «Всесвіт» заснували 2011 році п’ять осіб. На кінець січня 2011 року фінансові дані корпорації за місяць мали такий вигляд:

$
Разом виручка
Разом витрати (не включаючи прибутковий податок)
Сума наявних грошей на 31 січня 2011 р.
Рахунки до отримання з покупців (дебіторська заборгованість)
ТМЗ (наявні товари для продажу за ціною придбання)
Рахунки до сплати постачальникам (за отримані товари; рахунки підлягають сплаті в лютому)
Звичайні акції (кожна номіналом $10, 2600 акцій)

 

Дивіденди за 2011 рік не сплачувались і не нараховувались. Доход корпорації підлягає оподаткуванню прибутковим податком за ставкою 20 %. Прибутковий податок треба сплатити на початок 2012 року.

Звіт про прибутки та збитки

$
Виручка разом  
За вирахуванням: витрати разом (не включаючи прибутковий податок до сплати)  
Балансовий прибуток  
За вирахуванням: прибутковий податок до сплати  
Чистий доход  

Бухгалтерський баланс

$
Активи:  
Гроші  
Рахунки до отримання з покупців  
Товарно-матеріальні запаси  
Активи разом  
Зобов’язання:  
Рахунки до сплати постачальникам  
Прибутковий податок до сплати  
Зобов’язання разом  
Акціонерний капітал:  
Внесений акціонерний капітал  
Нерозподілений дохід  
Зобов’язання разом та акціонерний капітал  

Завдання 9

Розгадайте кросворд.

по горизонталі по вертикалі
7.Сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ним витрати. 9.Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності 11.Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 12.Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу. 13. Материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства 14 Перевищення суми витрат над сумою доходу. 16. Облікові таблиці (бланки)встановленої форми і змісту для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку 17.Розробка стандартних форм і розмірів документів із чітко визначеною системою розміщення реквізитівю18.Принцип, який передбачає постійне застосування підприємством обраної облікової політики. 19.Облікові правила та процедури, що стосуються виміру, оцінки і надання облікової інформації, розроблені відповідними професійними організаціями 20.За цим принципом методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. 21.Об'єднання підприємства в результаті якого власники підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об'єднання 1.Фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень 2.Звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. 3.Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 4.Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу. 5. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні результатів у фінансовій звітності. 6.Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленими Положеннями стандартам


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.008 с.)