Тема 4 облік довгострокових активів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 4 облік довгострокових активівМета – засвоїти класифікацію, методи оцінки та облік надходження та вибуття довгострокових активів; вивчити види та методи розрахунку та обліку амортизації.

Практична частина

Завдання 1

Вихідні дані 1.

Початкова вартість обладнання 42 000 дол. Термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість - 2 000 дол.

Необхідно:

- зробити розрахунок річної норми амортизації прямолінійним методом;

- зробити розрахунок прискореної амортизації за 5 років.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вихідні дані 2

Первісна вартість устаткування 62 000 дол. Термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2 000 дол.

Зробити розрахунок амортизаційних відрахувань кумулятивним методом (методом суми цифр років).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні дані 3:

Корпорація придбала родовище калійної солі, запаси якого становлять 7 млн. тон, за 4 млн. дол. В перший звітний період видобуто й реалізовано 500 тис. тон. Визначити суму виснаження родовища за звітний період та відобразити в обліку операції з придбання та амортизації родовища.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні дані 4:

Вартість придбання родовища нафти 250 млн. дол., родовище орієнтовано містить 50 млн. барелей нафти. За рік видобуто 8 млн. барелей. Визначити суму виснаження родовище за звітний період та відобразити в обліку операції з придбання та амортизації родовища.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні дані 5:

Вартість придбання обладнання 20 000 дол. Термін корисного використання 4 роки. Ліквідаційна вартість 2 000 дол. Зробити розрахунки річних амортизаційних відрахувань, накопиченої амортизації та залишкової вартості прямолінійним методом, методом прискореного зменшення залишку, кумулятивним методом. Розрахунки оформити у вигляді табл. 4.1

Таблиця 4.1

Рік Розрахунок Річна сума амортизації Накопичена амортизація Залишкова вартість
         
         
         
         

 

Завдання 2

Компанія придбала родовище калійної солі, запаси якого становлять 5 млн. тон, за 4 млн. дол.. В перший звітний період видобуто 500 000 тон. Визначити суму виснаження (зносу) родовища.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Визначити величину зносу обладнання методом суми цифр, вартість придбання 20 000 дол., очікувана ліквідаційна вартість 2 000 дол., строк корисного використання 4 роки.

  Купівельна вартість Нарахована амортизація Накопичений знос Залишкова вартість
         
         
         
         
         

Завдання 4

Початкова вартість устаткування 50000дол. Термін експлуатації 3 роки. Очікувана вартість при ліквідації 1000дол. Необхідно визначити амортизацію устаткування за допомогою кумулятивного методу.

  Купівельна вартість Нарахована амортизація Накопичений знос Залишкова вартість
         
         
         
 
Відображати правду такою, яка вона є, може і добре, але краще правду створювати. Дж. Верді

     

Завдання 5

Продано верстат (в кредит). Первісна вартість його 12000 дол., амортизація за період експлуатації – 7000 дол. Договірна ціна реалізації становить 3000 дол. Відобразити вибуття верстату в обліку за методикою США та західноєвропейських країн.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання

Завдання 1

Фірма придбала обладнання за $10000. Ліквідаційна вартість встановлена в сумі $2000. Планується випустить за допомогою цього обладнання 20000 одиниць продукції:

протягом 1 року – 3800 од.

протягом 2 року – 4200 од.

протягом 3 року – 3600 од.

протягом 4 року – 4400 од.

протягом 5 року – 4000 од.

Визначити норму зносу та нарахуйте амортизацію (табл. 4.2.).

Таблиця 4.2.

  Купівельна вартість Нарахована амортизація Накопичений знос Залишкова вартість
         
         
         
         
         
         

Завдання 2

Покажіть у вигляді графічної залежності процес амортизації основних засобів по таким характеристикам:

· собівартість – 10 0000 грн.;

· залишкова вартість – 0 грн.;

· термін експлуатації – 5 років.

(величину неамортизованих засобів,

щорічну амортизацію)

Чи є розбіжність між зносом і

амортизацією?

 

 

Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Розгадайте кросворд.

 

 


по горизонталі по вертикалі
1. Етап створення нематеріального активу який передбачає, застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання. 4.Наявність матеріальних ресурсів для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування невиробничої сфери та задоволення потреб населення. 9.Платежі за використання нематеріальних активів підприємства. 12.Отримання очікуваних економічних вигод внаслідок реалізації продукції, робіт, послуг, для виробництва чи виконання яких застосовується орендований актив.15.Метод, який передбачає рівномірне списання (розподіл) вартості об'єкта основних засобів, що амортизується, протягом строку його експлуатації.. 2.Угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого строку. 3.Цей метод ще називають методом списання вартості за сумою чисел років. 5.Розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 6.Етап створення нематеріального активу, при якому заплановані підприємством дослідження, проводяться ним уперше з метою отримання нових наукових та технічних знань. 7.Сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. 8. Метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. 10.Основний елемент упаковки, що являє собою виріб для розміщення продукції.    
по горизонталі по вертикалі
16.Первинний разовий документ з обліку товарно-матеріальних цінностей. 19.Можливі збитки, які виникають як безпосередньо в процесі використання орендованих активів, так і внаслідок не отримання очікуваних економічних вигод через те, що продукція втратила конкурентоспроможність. 21.Серія періодичних платежів. 22.Об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість. 23.Угода про передачу орендарем орендованого ним об'єкта в оренду третій особі. 24.Посвідчення, свідоцтво на право користування, володіння чим-небудь. 25.Виріб, який призначений для продажу або обміну на інші цінності 11.Елемент методу бухгалтерського обліку, який застосовується з метою перевірки правильності ведення складського та бухгалтерського обліку. 12 Плата за використання грошових коштів. 13 Ціна, яка сплачується за репутацію підприємства, що придбається, його зв'язки, сприятливе місце розташування. 14 Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. 17 Предмети, речі, сировина, які йдуть на виготовлення готової продукції. 18.Запаси засобів виробництва, які знаходяться на складі суб'єктів господарювання для забезпечення безперервного виробництва. 20 Підприємство, яке одержує майно в оренду

 

 

Завдання 2

Визначити пропущені суми для кожного з основних засобів, які підлягають амортизації.

Основні засоби Первісна вартість Залишкова вартість Строк експлуатації (роки) Метод нарахування амортизації Сума амортизації за 2 рік використання
А ?     Прискореного зменшення  
Б   ?   Кумулятивний  
В     ? Прямолінійний  
Г       ?  

Питання для самоперевірки.

1. Яким чином визначаються необоротні активи в різних країнах?

2. Чому природні ресурси можна виділити в окрему групу?

3. Які критерії визнання основних засобів згідно МСФЗ?

4. За якою вартістю відображуються основні засоби?

5. Що таке амортизація необоротних активів?

6. Які методи амортизації мають найбільше поширення?

7. Що таке нематеріальний актив?

8. Яким чином нараховується знос на нематеріальні активи в різних країнах?

Предмет бухгалтерського обліку не «дано», а «задано» йому зацікавленими особами, які бе6руть участь в господарських процесах  
10 Що таке гудвіл?

 


ПРАКТИЧНА РОБОТА №5(4)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 350; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.103 (0.014 с.)