ТЕМА 6 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬМета – вивчити облік фінансових вкладень та консолідовану звітність

Практична частина

Завдання 1

Витяг з балансу ВАТ «Україна» про залишки фінансових інвестицій на 1 січня 2010 року:

141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі:

грошові вкладення у статутний капітал слідуючих підприємств:

1411 асоційоване підприємство “Людмила” - $75000, частка у статутному капіталі – 27%;

1412 спільне підприємство “Колос” - $55000., частка у статутному капіталі – 32%;

1413 спільне підприємство “Надія” - $35000., частка у статутному капіталі – 30%;

1414 дочірне підприємство “Таврія” - $45000., частка у статутному капіталі – 35%;

1415 дочірне підприємство “Світоч” - $50000., частка у статутному капіталі – 29%.

Разом по 141 – $260000

142 Інші фінансові інвестиції пов'язаним сторонам

грошові вкладення у цінні папери (акції) таких підприємств:

1421 підприємство “Зоря” 1 квітня 2010 року придбало 2000 простих акцій на загальну суму $40000. (ціна придбання 1 акції $2, номінальна $1,50), що становить 10% випущених акцій;

1422 підприємство “Десна” 5 квітня 2010 року придбало 15000 простих акцій на загальну суму $22500 (ціна придбання 1 акції $1,50., номінальна $1), що становить 12% випущених акцій.

Разом по 142 – $62500

143 інвестиції непов'язаним сторонам

грошові вкладення та інші активи у цінні папери (облігації) таких підприємств:

1431 підприємство “Тетяна” 3 січня 2010 року придбано облігації з дисконтом номінальною вартістю $50000. за $46282 фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9% річних, дата погашення через 5 років, за вартістю – $46873

1432 підприємство “Наталья” 4 січня 2010 року придбано облігації з премією номінальною вартістю $50000 за $52019., фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9% річних, дата погашення через 5 років, за вартістю – $51681

Разом по рахунку 143 – $98554 .

Разом по рахунку 14 – $421054.

352 Інші поточні фінансові інвестиції

грошові вкладення у цінні папери (акції):

3521 підприємство “Сокіл” 30 грудня 2010 року придбало 1000 акцій на загальну суму $2500. (ціна придбання 1 акції $– 2,50. номінальна вартість – $2,25);

3522 підприємство “Долина” 30 грудня 2010 року придбало 500 акцій на загальну суму $2000 (ціна придбання 1 акції – $4 . номінальна вартість – $3,20).

Разом по рахунку 352 – $4500.

Разом по рахунку 35 – $4500

Умова 1.

Таблиця 6.1

Розрахунок доходів та витрат від участі в капіталі

№ п/п Назва підприємств, куди вкладено фінансові інвестиції Частка капіталу ВАТ “Україна” у статутному капіталі інших підприємств, % Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств, грн Результат від участі в капіталі, $.
прибуток збиток доход збиток
Асоційоване підприємство “Людмила”   - ? х
Спільне підприємство “Колос”   - х ?
Спільне підприємство “Надія”   - ? х
Дочірне підприємство “Таврія”   - ? х
Дочірне підприємтсво “Світоч”   - х ?
разом Х ? ?

 

Підприємства, що отримали прибуток у звітному році, оголосили дивіденди, які підлягають розподілу між їх інвесторами:

1.асоційоване підприємство “Людмила” - $20000;

2.спільне підприємство “Надія” - $25000;

3.дочірне підприємство “Таврія” - $30000.

За результатами проведених розрахунків табл..6.1 скласти бухгалтерські записи на суми, за якими балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій відповідно збільшується або зменшується.

Господарські операції по обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі за грудень 2010 року.

дата Зміст операцій Кореспонденція Сума, $.
дебет кредит
25.12 Бухгалтерька довідка№ 3 від 25.12 на суму частки доходу 1.асоційоване підприємство “Людмила” 2.спільне підприємство “Надія” 3.дочірне підприємство “Таврія”       ? ? ?
25.12 Бухгалтерька довідка№ 4 від 25.12 на суму отриманих збитків: - від спільного підприємства “Колос” - від дочірного підприємства “Світоч”       ?   ?
27.12 Бухгалтерька довідка№ 5 від 27.12 на суму нарахованих дивідендів від: 1.асоційоване підприємство “Людмила” 2.спільне підприємство “Надія” 3.дочірне підприємство “Таврія”       ? ? ?
29.12 Виписка банку від 29.12 ВАТ “Україна” отримала нараховані дивіденди       ?

 

Завдання 2

Компанія випустила (реалізувала) 1.01.2010р.: 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки за умови 12% річних з квотою до ціни 92 та таку ж кількість облігацій і за таких умов, але з квотою до ціни 108. Виплата процентів кожні півроку: 1.07. та 1.01. наступного року. Відобразити в обліку операції випуску облігацій та сплати відсотків за перший рік з відповідним погашенням дисконту та премії.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Підприємство володіє 30 % акцій іншого підприємства, тобто виступає пов'язаною стороною, що означає здійснення контролю над його діяльністю. Первісна вартість придбаних акцій становила $200 000. Протягом року об'єктом інвестування отримано прибуток у розмірі $80 000, проведена уцінка основних засобів в сумі $10 000 і виплачено дивіденди на суму $60 000.

Визначити балансову вартість фінансових інвестицій на кінець звітного періоду, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання

Завдання 1

Балансова вартість інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, становила на початок звітного періоду $12000., частка в капіталі об’єкта інвестування 32 %. Чисті збитки звітного періоду асоційованого підприємства дорівнюють $72000.

Визначити балансову вартість фінансових інвестицій на кінець звітного періоду, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2

8 січня 2009 року підприємство “Бриз” придбало 15000 простих акцій із 50000 випущених підприємством “Море” як довгострокові інвестиції. Було сплачено по $2 за акцію. У фінансових звітах за 2009 рік отримано прибуток $20000, уцінка основних засобів – $2540, уцінка готової продукції – $850. 31.12.09 “Море” оголосило без виплати дивіденди по $0.5 за акцію.

Визначити метод обліку довгострокових фінансових інвестицій, який має застосовувати підприємство “Бриз” для обліку довгострокових фінансових інвестицій за 2010 рік; визначити балансову вартість довгострокових фінансових інвестицій на 31.12.10 рік.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Завдання 3

Підприємство „Омега” здійснило внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю „Зоря” основними засобами первісною вартістю $4600, сума зносу $1200. Справедлива вартість основних засобів становить $2900.

Визначити собівартість фінансових інвестицій. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Запитання для міркування.

1. Що в широкому розумінні можна назвати довгостроковими інвестиціями:

1) Капітальні вкладення

2) Фінансові вкладення

3) Капітальні та фінансові вкладення

4) Вкладення власного капіталу

2. Альберт Нобель все свої майно (31 мільйон шведських крон або 150 мільйон. дол.) перевів в цінні папери, а на дохід від них заснував щорічну премію за значні досягнення в області фізики, хімії, медицині, літератури та в борі за мир. Чому премію не дають математикам?

3. Інвестор має двох дітей, 18 і 17 років. Він бажає подарувати кожному з них на 20-річчя по 10000 дол., тому йому необхідно знати, скільки грошей вклади під 8% для отримання даної суми (метод дисконтування грошових надходжень).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2

Компанія “Амстор” оголосила дивіденди 25.02.10. з виплатою акціями в розмірі 10% циркулюючих простих акцій. На дату оголошення дивідендів акціонерний капітал компаній становив:

1) Прості акції: 80 000 шт. за номінальною вартістю

15 дол. кожна. (Ринкова вартість 20 дол. за акцію) 1 200 000

2) Нерозподілений прибуток 400 000

Разом 1 600 000

Визначити кількість акцій, що мають бути випущені в обіг, та їхню ринкову вартість.

- Кількість акцій:__________________________________.

-Ринкова ціна:_____________________________________

Відображення в обліку – на дату оголошення дивідендів:

25.02.03.

Д-т _____________________________________________

К-т “_____________________________________________________

К-т __________________________________________________________

Реєстрація акціонерів відбулася 14.03.10, а 28.03 10 відбувся випуск акцій на виплату дивідендів, тобто розподіл акцій.

28.03.03. Проводка:

Д-т ____________________________________________________________ К-т ____________________________________________________________

Вплив виплати дивідендів акціями на структуру акціонерного капіталу, дол. відобразити в табл..6.2.

Таблиця 6.2.

Показники До дивідендів акціями Після дивідендів акціями
Акціонерний капітал:    
Прості (звичайні) акції    
Додатковий капітал    
Разом внесений капітал    
Нерозподілений прибуток    
Разом акціонерний капітал    
Випущено акцій (шт)    
Балансова (облікова) вартість однієї акції    

Звіт про прибутки та збитки – холоднокровний та непідкупний трибунал, який оцінює всю господарську діяльність

Завдання 3

Розв’язати кросворд.

по горизонталі по вертикалі
2.Стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати, або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. 5.Від контролю який виникає при розподілі контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності. 6.Юридична чи фізична особа, яка здійснює вкладення власних, позикових і залучених коштів в створення і відтворення основних засобів та інших довгострокових активів. 9.Рахунок, з якого банк за дорученням свого клієнта виконує платіж третій особі за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. 11.Цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ній термін з виплатою фіксованого відсотку. 15.Собівартість фінансових інвестицій з урахуванням часткового її списання в результаті зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премій) 16. Підприємство, що перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства 17.Банківський рахунок на якому обліковуються операції за платіжними картками. 20.Для одержання готівки з рахунку в банку. 22.Вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності. 23.Рахунок, який відкривається для зберігання грошових коштів в іноземній валюті. 24.Безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного капіталу акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу акціонерного товариства у вигляді дивідендів. 25.Підприємство в якому інвестору належить блокувальний (понад25 %) пакет. 1.Довгострокові фінансові інвестиції, які засвідчують право інвестора на частину в капіталі об'єкта інвестування, приносять доход у вигляді дивідендів, не мають встановленого строку обігу, вартість не амортизується. 2.Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством більше одного року, а також ті які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. 3.Вартість, за якою може бути здійснений обмін активу 4.Особа, яка приймає від організацій, підприємств гроші та передає їх у банківську установу або із банківської установи організаціям, підприємствам. 7.Господарська діяльність з утворенням або без утворення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін. 8.Умова, якщо номінальна вартість більше ціни придбання. 10.Особа, яка здійснює касові операції на підприємстві. 12.Рахунок який, відкривається в уповноважених установах банку підприємствами усіх видів та форм власності. 13.Приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів. 14.Довгострокові фінансові інвестиції, які надають право на участь в капіталі об'єкту інвестування, приносять доходи у вигляді процентів. 18.Сума (вартість), яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції. 19.Фінансові інвестиції, які утримуються на строк, що не перевищує 12 місяців і які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. 21.Умова, якщо номінальна вартість менше ціни придбання.
Інвестиції – це процес перетворення «універсального блага» в матеріальний капітал, який використовується для збільшення пасивної (виробничі фонди) і активної (людський капітал) складової продуктивних сил.

 

 


Завдання 4

Згідно МСБО та оцінки довгострокових інвестицій в акції інших компаній визначити методи обліку для кожного інвестора

Доля інвестора та вплив на компанію Методи обліку Відповідь
1) Інвестор володіє менш 20% акцій і не має суттєвого впливу А). Для ринкових акцій – облік за собівартістю; Для неринкових акцій – за нижчою з оцінок: собівартістю або ринковою вартістю  
2) Інвестор володіє 20% - 50% акцій – значний вплив (асоційована компанія) Б). Метод дольової участі в обліку інвестора; Консолідація фінансової звітності  
3) Контроль з боку інвестора – 50% + 1 акція В). Метод дольової участі    

 

Питання для самоперевірки.

1. Дати визначення інвестицій згідно МСФЗ.

2. Які інвестиції є короткостроковими?

3. Дати визначення довгострокових інвестицій.

4. Назвати основні розбіжності між короткостроковими та довгостроковими інвестиціями.

5. Як відображаються в балансі короткострокові інвестиції?

6. Як відображаються в балансі довгострокові інвестиції?

7. Що таке асоційована компанія?

8. Розкрити суть метода дольової участі


ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 (4)

ТЕМА 7 ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Мета – вивчити облік розрахунків за короткостроковими та довгостроковими зобов’язаннями

Практична частина.

Завдання 1

20.09.2011 р. американська компанія «UOP» купила товари на загальну суму 15000 $, з умовами оплати: 2/10, n/30. Компанія «» заплатила 9800 $ ($ 10000- 2 % знижки) 28.09 2011 р., а решту коштів у сумі 5000 $- 20.10.2011 р. Необхідно відобразити в обліку операції із застосуванням валового та чистого методів.

Валовий метод Чистий метод
20.09.2011 р. ∑$ 20.09.2011 р. ∑$
Д-т   Д-т  
К-т   К-т  
28.09.2011 р.   28.09.2011 р.  
Д-т   Д-т  
К-т   К-т  
К-т      
20.09.2011 р.   20.09.2011 р.  
Д-т   Д-т  
К- т   Д-т  
    К-т  

Яка різниця між двома методами та чи має вона суттєвий вплив на фінансову звітність?

Завдання 2

Вексель на суму 6000 дол. під 12 % річних видано на термін 110 днів, дисконтується банком ставкою 15 % , коли залишило­ся 60 днів до закінчення терміну векселя.

1. Обчислити позичковий процент, суму погашення вексе­ля, дисконт, виплату за векселем.

2. Скласти бухгалтерські проводки.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Фірма “Дніпро” має борг перед постачальником за придбані матеріали – 60000 дол. 1 червня фірма акцентувала переводний вексель на 60000 дол. на 3 місяці при 12% річних. Скласти необхідні бухгалтерські записи.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4

Скласти бухгалтерські проводки за операціями фірми, попередньо зробивши необхідні розрахунки:

1) Рахунок постачальника за куплені матеріали:

- Договірна цін 20000

- Комерційна знижка (5%) ?

Нетто комерційне ?

- Розрахункова знижка (2%) ?

До оплати ?

2) Перераховано постачальникові заборгованість за куплені матеріали (згідно з рахунком)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5

1 березня від покупця для покриття заборгованості одержано вексель під 12% терміном на 30 днів на суму 5000 дол. Через 30 днів вексель покупцем погашено разом з відсотками. Скласти дві проводки: 1.02. та 31.03 (у покупця та у постачальника).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6

Перераховано в бюджет податок на прибуток за звітний період (авансові сплати) – 80000 дол.; визначена в кінці року сума податку до сплати в бюджет за рік – 97000 дол. Перераховано в бюджет суму податку, яку слід сплатити при остаточному розрахунку (визначити).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7

Компанія “” UTICo 1 січня 2011 року випустила 1000 облігацій номінальною вартістю 1000 дол. кожна, на 10 років, %% ставка – 9%. Реалізація – з 1.01.11 р. Квота для ціни – 100 (тобто, облігації продають за номінальною вартістю). Необхідно зробити відповідні бухгалтерські записи.

Операція реалізації оформляється проводкою:

1.01.11. Дт _________________________________________

Кт _________________________________________

В балансі облігації будуть показані серед довгострокової заборгованості.

%% інвесторам компанія сплачує 2 рази в рік – 1 січня і 1 липня.

1 липня компанія платить %%:

______________________________________________________________

1.07.11. Дт _________________________________________________

Кт ___________________________________________________

Таким чином, %% - це фінансові витрати для компанії. Наступний платіж % - 1.01.12 р. Але компанія повинна включити %% з 1.01.11 по 31.12.11 рр. В витрати (нарахування %%) для звіту.

31.12.11. Дт ________________________________________________

Кт ________________________________________________

1.01.12. Оплата %:

Дт ____________________________________________________

Кт _____________________________________________________

1.01.2021. (через 10 років) корпорація здійснить остаточні розрахунки з інвесторами:

Дт _____________________________________ (номін. вартість обл.)

Дт _____________________________________________

Кт __________________________________________________

Домашнє завдання

Завдання 1

Корпорація “Таврія” випустила (реалізувала) 1.01.11 р. 1000000 дол. облігацій, на 5 років, при 13 % річних; при квоті до ціни 98; %% платять 1.01 і 1.07. Зробити відповідні бухгалтерські записи.

01.01. Дт _________________________________________________

Дт _________________________________________________

Кт _____________________________________________________

Склад витрат по облігаціям:

1). _____________________________________

2). ______________________________________

Для розподілу дисконта застосовують лінійний метод амортизації.

______________________________________________________________.

1.07.11 Д-т ___________________________________________

К-т ____________________________________________

К-т _____________________________________________

31.12.11 – регулюючий запис:

Д-т _________________________________________

К-т __________________________________________

К-т ___________________________________________

 

Завдання 2

Компанія “21сОА” випустила довгостроковий заставний вексель номінальною вартістю 500000 дол., на 20 років, при 12% річних для фінансування будівництва. Дата випуску - 1 січня 2011 р. Скласти графік сплати платежів для перших 2 років.

Піврічна сума виплат (сплати) становить у нашому прикладі 33231 дол.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.009 с.)