Акціонерний капітал (до розщеплення акцій)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Акціонерний капітал (до розщеплення акцій)Прості акції ____________________________________________________

Нерозподілений прибуток ___________________________

Разом _____________________________________________________

Акціонерний капітал (після розщеплення акцій)

Прості акції _________________________________________________

Нерозподілений прибуток _______________________________________

Разом _______________________________________________________

Операція розщеплення акцій бухгалтерськими проводками відображується?

Ваші знання – єдиний капітал, Якому не загрожує інфляція  


Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Визначити суму чистого прибутку та величину нерозподіленого прибутку, користуючись даними таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

№ п/п Показники Сума, дол.
Виручка від реалізації 16 000
Витрати від реалізації 11 500
Валовий прибуток ?
Амортизація
Інші витрати 2 000
Податок на прибуток
Чистий прибуток ?
Нерозподілений прибуток на початок року 8 000
Дивіденди, сплачені готівкою
Нерозподілений прибуток на кінець року ?

Завдання 2

Акціонерне товариство «Світязь» було засновано у січні 2010 року Соколом О. Г, Еременко Д.В, та Терновським В.О. У сіні кожний з засновників отримав 1000 звичайних акцій (кожна номіналом $10.), заплативши фактично $12 за акцію. Того ж часу товариство взяло кредит в банку на суму $200000 (на три роки під 25 % річних). Проценти підлягають сплаті щороку 31 грудня. 2 лютого 2010 року товариство придбало дві вантажні машини на загальну суму $150000. Господарські операції за поточний рік:

¨ надано послуг та виставлено рахунки за надані послуги на суму $100500, але отримано до кінця раку від замовників лише $94500;

¨ загальні витрати (включаючи проценти за кредит) склали $55500;

¨ сплачено податок на прибуток $7000. (ставка податку на прибуток 20%);

¨ нарахована сума зносу на вантажні автомобілі (термін експлуатації 5 років, прямо ліній метод нарахування).

Необхідно визначити:

¨ розмір зареєстрованого статутного капіталу;

¨ розмір неоплаченого капталу на момент реєстрації статутного капіталу;

¨ суму дивідендів на одну акцію.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 3

Розгадайте кросворд.

по горизонталі по вертикалі
2.Поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншої місцевості для виконання службового доручення. 4.Прості або привілейовані акції, що були продані і не були повторно розміщені в обігу чи анульовані. 6.Вартість за якою формують статутний капітал, та вартість зазначена у акції. 8.Акції, які надають власнику переважне право на отримання дивідендів. 11.Процес обміну облігації на акції. 13.Капітал, який складається з суми дооцінки активів і вартості безоплатно отриманих підприємством. 16.Капітал, утворений згідно з чинним законодавством або установчими документами за рахунок нерозподіленого : прибутку підприємства. 17.Синтетичний рахунок другого порядку. 19.Викуп акцій без повторного розміщення. 20.Цінний папір, що засвідчує право її власника на відшкодування йому в установлений строк номінальної вартості та фіксованого відсотка. 21.Випуск акцій. 1.Рахунки, призначені для обліку наявності та руху господарських засобів. 3.Сума збитку отриманого від усіх видів діяльності. 5.Пайові цінні папери, що дають їх власнику право на участь в управлінні товариством. 7.Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. 9.Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі. 10.Капітал, при якому сума внесків членів спілок та інших підприємств, передбачений установчими документами. 12. Капітал, який засвідчує фактичну вартість акцій власної емісії. 14.Капітал, зафіксований в установчих документах, внески власників. 15.Рахунки, за допомогою яких узагальнено відображають стан і рух економічно споріднених видів господарських засобів у грошовому вираженні 18.Капітал, який складається з власних джерел фінансування підприємства, які без зазначеного строку повернення внесені його засновниками. 19.Цінний безстроковий документ, що засвідчує право власності на частку у статутному капіталі, надає право на дивіденди

 

Завдання 4

Необхідно:

1. визначити, яку суму учасник повинен до внести до статутного капіталу;

2. встановити період, за який буде нарахована пеня за прострочення внесення вкладу до статутного капіталу.

Дані для виконання ТОВ “Руно” було засноване 2-го лютого ц.р. Учасник товариства (юридична особа) вніс 30% вкладу (600грн) до реєстрації товариства, решту 70% через 2 роки та 6 місяців. Учаснику була нарахована пеня.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5

Необхідно визначити розмір належного учаснику Макаренку М.О. майна при виході його з товариства на підставі наведених даних.

Дані для виконання Макаренко М.О. вирішив вийти зі складу засновників ТОВ “Агро”. Йому повертають внесок і сплачують внесок і сплачують вартість частини майна товариства пропорційно до його частки в статутному капіталі товариства. Крім того, Макаренко М.О. має право отримати частину прибутку, яку він одержує також пропорційно до своєї частки в статутному капіталі. Статутний капітал становить $15000; внесок учасника Макаренка М.О. – $1560, майно, набуте товариством за участю майна та підприємницької діяльності Макаренка М.О. – $1600; прибуток, одержаний товариством за перше півріччя (до 01.01.10.р. – дати виходу учасника), - $2000.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.

Термін Визначення Відповідь
1Статутний капітал А. Сума пайових внесків спілок та інших підприємств, якщо це передбачено статутними документами  
2Пайовий капітал Б. Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств та сума об’явленого статутного капіталу для інших підприємств, зафіксованих в статутних документах  
3Додатково оплачений капітал В. Прибуток, реінвестований в підприємство  
4 Нерозподілений прибуток Г. Фактична собівартість акцій власної емісії викуплених товариством у своїх акціонерів  
5 Неоплачений капітал Д. Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною вартістю  
6 Вилучений капітал Е. Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань  
7 Скоригований залишок Є. Окреме відображення збільшення (дооцінка) або зменшення (уцінка) вартості активів підприємства  
8 Переоцінка активів Ж. Окреме відображення суми дивідендів звітного періоду по простих та привілейованих акціях, спрямування прибутку до складу інших елементів власного капіталу  
9 Внески учасників З. Зменшення власного капіталу підприємства в результаті випуску акцій, анулювання випущених акцій, вилучення частини капіталу, зменшення капітальної вартості акцій або за іншими правилами  
10.Вилучення капіталу И. Заборгованість власників по внесках до статутного капіталу  
11Розподіл прибутку І. Збільшення статутного капіталу підприємства, зміни неоплаченого капіталу внаслідок зміни суми дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу  

Питання для самоперевірки.

1. Назвіть основні організаційно-правові форми ведення бізнесу в міжнародній практиці.

2. Яке визначення товариств за нормативними актами США?

3. Які переваги і недоліки товариств як організаційно-правової форми ведення бізнесу?

4. Які принципи формування капіталу товариств?

5. Як відображаються в обліку зміни капіталу товариств?

6. Які існують принципи розподілу прибутків між партнерами?

7. Як формується власний капітал?

8. Які складові власного капіталу?

9. В чому суть корпорацій, їх переваги і вади?

10. Що таке капітал корпорацій?

11. Види оцінок акцій.

12. Методика обліку простих акцій.

13. Методика обліку випуску привілейованих акцій.

14. Порядок обліку викупу власних акцій.

15. Методика обліку конвертації привілейованих акцій у прості.

16. Порядок нарахування та обліку дивідендів по простих акціях.

17. Порядок нарахування та обліку дивідендів по привілейованих акціях.

18. В чому суть та призначення розщеплення акцій?

19. Прядок нарахування та обліку податку на прибуток корпорацій?

20. На які цілі розподіляється чистий прибуток корпорацій?

21. Чи відображаються прибутки та збитки від конвертації акцій?

22. Як відображаються в обліку анульовані акції?

23. Для чого використовуються грошові кошти, отримані від розпродажу майна підприємства, що ліквідується?

24. Склад пайового капіталу?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.012 с.)