ТЕМА 5 ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5 ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВМета – засвоїти методику обліку розрахунку собівартості реалізованих товарів; опанувати методи визначення вартості товарно-матеріальних запасів.

Практична частина

Завдання 1

Таблиця 5.1.

Перелік операцій фірми Густав за травень 2011 р. (система постійного обліку)

Дата Зміст операцій Кількість, од. Ціна за од.,$. Вартість, $.
01.05 Залишок товарів на складі 2,0
03.05 Надходження товарів на склад 2,1
04.05 Видано товарів із складу    
09.05 Надходження товарів на склад 2,12
11.05 Надходження товарів на склад 2,4
18.05 Надходження товарів на склад 2,5
20.05 Видано товарів із складу    
31.05 Залишок товарів на складі      
Всього списано за травень х х

Таблиця 5.2.

Перелік операцій фірми “Алекс” за червень 2011 р.

(система періодичного обліку)

  Кількість, од Ціна за од., $. Загальна вартість$.,
Залишок товарів на 01.06 1,28 166,4
Закупки за червень: 03.06 08.06 11.06 15.06 18.06 25.06 26.06 30. 06     1,10 1,35 1,20 1,28 1,35 1,10 1,20 1,28   165,0 324,0 360,0 358,4 675,0 275,0 390,0 512,0
Разом із залишком 2 575   3 225,8
Залишок товарів на кінець місяця    
Собівартість реалізованої продукції за червень     ?

Необхідно:

1 Провести оцінку виданих (реалізованих) товарів та визначити залишок товарів на кінець місяця за допомогою методів FIFO, LIFO та середньозваженої вартості за системами постійного та періодичного обліку.

2.Проаналізувати результати, які будуть одержані при оцінці товарно-матеріальних запасів методами FIFO, LIFO та середньозваженої вартості за системами постійного та періодичного обліку.

Порівняння вартості списаних та реалізованих товарів провести у формі табл.. 5.3.

Таблиця 5.3.

Порівняння методів розрахунку

Найменування методу Вартість реалізованих товарів, $. Товарний запас на кінець місяця, $.
FIFO LIFO Середньозваженої вартості    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 2

Товарний залишок на початок періоду 1000 шт. за ціною 80 дол. на суму 80 000 дол. Надходження товарів протягом місяця:

1-ша партія – 400 шт. за ціною 90 дол. на суму 36 000 дол.

2-га партія - 300 шт. за ціною 100 дол. на суму 30 000 дол.

3-я партія – 500 шт. за ціною 110 дол. на суму 55 000 дол.

4-а партія – 200 шт. за ціною 120 дол. на суму 24 000 дол.

Реалізовано 1500 шт.

Визначити вартість реалізованих товарів та вартість залишку методом середньовзваженої вартості.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Залишок матеріалів на початок місяця – 6000 дол., на кінець місяця –

9000 дол. Куплено матеріалів за місяць – 4000 дол. Відобразити в обліку купівлю матеріалів, відрегулювати в обліку їх на кінець місяця та визначити вартість витрачених матеріалів ( система періодичного обліку запасів ).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 4

Фірма “Амстор” залишок товарів на складі на 31.11.10р. 10шт. по ціні 30 дол. на загальну суму 30дол. На протязі місяця були здійснені надходження:

02.11– надійшли товари 20шт. – 80дол.,

10.11 – надійшли товари30шт. – 70дол.;

витрачено:

04.11 – видано зі складу 15шт.,

07.11– видано зі складу 10шт.,

17.11. - видано зі складу 20шт.

Залишок на кінець місяця 15шт. Необхідно зробити оцінку товарів та товарів на кінець місяця за допомогою методу LIFO постійної системи обліку.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання

Завдання 1

Товарний залишок на початок періоду 1000 шт. за ціною 80 дол. на суму 80000 дол. Надходження товарів протягом місяця:

1-ша партія – 400 шт. за ціною 90 дол. на суму 36 000 дол.

2-га партія - 300 шт. за ціною 100 дол. на суму 30 000 дол.

3-я партія – 500 шт. за ціною 110 дол. на суму 55 000 дол.

4-а партія – 200 шт. за ціною 120 дол. на суму 24 000 дол.

Реалізовано 1000 шт.

Визначити методом LIFO постійної системи обліку собівартість проданих товарів, залишок запасів на кінець місяця.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 2

Залишок товару “L” на 1.04.2011р. становить 20 шт. по 40 дол. Куплено за місяць:

10.04. - 30 шт. по 50 дол.

24.04. - 40 шт. по 55 дол.

Продано за місяць:

15.04. - 50 шт.

25.04. - 30 шт.

Визначити методом ФІФО та методом ЛІФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Протягом облікового періоду мали місце такі операції:

    Кількість од. товару Вартість од. товару
1. Початкове сальдо рахунка МТЗ $200
2. Продаж (по ціні од. товару $420)  
3. Повернення покупцями товару
4. Закупки
5. Повернення закуплених товарів постачальнику

Необхідно: Розрахувати такі величини (метод оцінки вартості ТМЗ- та собівартості реалізованої продукції – ЛІФО):

 

  Кінцеве сальдо рах. ТМЗ Собівартість реалізованих товарів
  К-сть од. товару Вартість К-сть од. товару Вартість
1.Переодична система обліку        
         

 

Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Згідно рис. 5.1 вказати характерні риси для кожної системи обліку запасів.

Рис. 5.1. Системи обліку запасів.

Завдання 2

Визначити у таблиці, якому типу підприємства який тип ТМЗ відповідає .

Тип ТМЗ Тип підприємства
Торговельне Виробниче
Товарні запаси    
Готова продукція    
Незавершене виробництво    
Сировина та матеріали    

Завдання 3

Розгадайте кросворд

по горизонталі по вертикалі
1. Вид контролю за правильністю, повнотою і своєчасністю вирахування і сплати податків і інших обов'язкових платежів у бюджет, встановлених законодавством. 4. Події або явища, що відображають дійсний стан фінансово-господарської діяльності об'єкта, що перевіряється. 5. Ненавмисні помилки у фінансовій звітності, включаючи математичні та канцелярські, а також неправильне застосування принципів обліку, пропуск або неправильна інтерпретація фактів. 6. Фактична недостача грошових, товарних і інших цінностей. 7. Система фінансових і кредитних заходів, спрямованих на поліпшення фінансового становища підприємств, що знаходяться під загрозою банкрутства. 8. Закономірності, логічні принципи і необхідні умови, що представляють загальну основу ревізійних стандартів. 9. Метод одержання аудиторських доказів, який полягає у вивченні відповідної інформації компетентних осіб усередині або за межами підприємства. 13. Предмет фінансово-господарського контролю, пов'язаний з додатковим виявленням або економією засобів і їхнім використанням для розширення виробничої діяльності. 14. Виготовлення фальшивого документа або підробка законно складеного документа, тобто внесення в нього свідомо помилкових зведень. 16. Вид аудиту, який полягає в перевірці діяльності підприємства організаційного або управлінського характеру. 17. Обов'язок особи, що перевіряється,(або організації) показати, як відповідно до прийнятих умов воно розпоряджалося або керувало довіреним майном і забезпечувало його схоронність. 18. Метод збору аудиторських доказів шляхом одержання відповіді на запитання, що підтверджує інформацію, яка міститься в облікових записах. 1. Процес передачі державою права власності на підприємства, майнові комплекси й інше майно громадянам і юридичним особам, діяльність яких заснована на недержавних формах власності. 2. Навмисний неправильний показ фінансової інформації одним або більше особами зі складу керівництва підприємства. 3. Злісне, навмисне перекручування яких-небудь даних з корисливою метою. 6. Термін, що охоплює порушення норм (включаючи шахрайство), незаконні дії і помилки. 10. План майбутніх витрат і надходжень матеріальних та коштів для здійснення діяльності установ і організацій. 11. Антидержавні дії посадових осіб, спрямовані на приховування результатів незадовільної фінансово-господарської діяльності і прикрашання дійсного положення на підприємстві. 12. Відхилення, що свідчать про безгосподарність або зловживання у витраті матеріальних цінностей. 15. Форма наступного контролю, яка представляє собою комплекс взаємозалежних контрольних дій, які здійснюються за допомогою документальних, фактичних прийомів контролю. Обліковий цикл
постачання
виробництво
збут

 


Г – гроші,

Т – товар,

В – виробництво

Основи успіху

Завдання 4

Поставити необхідні математичні знаки у формулі.

 

Яка різниця між економічними та бухгалтерським поняттям «витрати»?

Питання для самоперевірки.

1. Дати визначення запасів згідно принципів бухгалтерського обліку України, США, Німеччини.

2. Як трактуються запаси в МСФЗ?

3. Які існують класифікації запасів?

4. Як відображено цикл запасів згідно ЗПБО США?

5. Які витрати формують первісну вартість запасів в різних країнах?

6. Які існують методи оцінки собівартості запасів?

7. Навести відмінності між методами ФІФО і ЛІФ

8.
Неможливо взяти в борг ні час, ні ум, ні здоров’я.
В період інфляції, який метод оцінки запасів найкращий?

 

 


 

Кредитори мають кращу пам'ять, чим боржники

Б. Франклін

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 (4)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.023 с.)