Тема 2. Облік грошових коштів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Облік грошових коштів.Практичне заняття №1(1 год.)

1. Вимоги до організації готівкових розрахунків.

2. Документальне оформлення та облік касових операцій.

3. Документальне оформлення та облік операцій на розрахунковому рахунку.

4. Облік операцій на інших рахунках в установах банку.

5. Облік інших грошових коштів.

Література: 3, 5, 12, 17, 23, 24, 25, 29.

Ключові поняття:грошові кошти, касові операції, розрахунковий рахунок, інші грошові кошти, ліміт каси, безготівкові розрахунки, готівка, видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, касова книга.

Контрольні запитання

1. Що таке грошові кошти?

2. Яким нормативним документом регулюються операції з готівкою?

3. Що таке ліміт каси? Як і коли встановлюється ліміт каси?

4. Які існують обмеження щодо операцій з готівкою?

5. Якими документами оформлюються операції з готівкою?

6. У якому документі здійснюється аналітичний облік касових операцій?

7. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться облік касових операцій? Назвати кореспонденцію рахунків з обліку касових операцій.

8. Якими документами оформлюються безготівкові розрахунки?

9. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться облік операцій на рахунках в установах банку? Назвати кореспонденцію рахунків з обліку операцій на рахунках.

10. Що таке інші грошові кошти? На яких рахунках бухгалтерського обліку вони обліковуються?

Тема 3. Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій.

Практичне заняття №1(0,5 год.)

1. Визначення, класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій.

2.Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями.

3. Визначення та оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

4. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

Література: 3, 5, 12, 17, 23, 24, 25 ,28, 29, 30.

Ключові поняття:поточні фінансові інвестиції, кореспонденція рахунків, інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, метод участі у капіталі, методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій.

Контрольні запитання

1. Що таке фінансові інвестиції? Як їх класифікують?

2. Які фінансові інвестиції називають поточними?

3. Що таке еквіваленти грошових коштів?

4. За якою оцінкою відображаються фінансові інвестиції у обліку та фінансовій звітності?

5. На яких рахунках обліковуються поточні фінансові інвестиції?

6. Назвати основні операції з поточними фінансовими інвестиціями та кореспонденцію рахунків.

7. Які інвестиції називають довгостроковими?

8. Які основні види довгострокових фінансових інвестицій?

9. Як визначається собівартість фінансової інвестиції?

10. За якою оцінкою відображаються фінансові інвестиції у обліку та фінансовій звітності?

11. Визначте терміни „суттєвий вплив” і „контроль” та поясніть їх значення для обліку довгострокових фінансових інвестицій.

12. Дайте визначення методу участі у капіталі. Які фінансові інвестиції обліковуються за цим методом?

13. Дайте визначення методу обліку довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю. У яких випадках застосовують цей метод?

14. Дайте характеристику методу оцінки довгострокових фінансових інвестицій до погашення.

15. На яких рахунках обліковуються довгострокові фінансові інвестиції?

16. Назвати основні операції з довгостроковими фінансовими інвестиціями та кореспонденцію рахунків.

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості.

Практичне заняття №2(1 год.)

1. Визначення і класифікація дебіторської заборгованості.

2. Оцінка дебіторської заборгованості.

3. Облік дострокової дебіторської заборгованості.

4. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

5. Облік поточної дебіторської заборгованості по векселях.

6. Облік поточної дебіторської заборгованості по авансах.

7. Облік розрахунків з підзвітними особами

8. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості.

Література: 3, 5, 9, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

Ключові поняття:дебіторська заборгованість, поточна дебіторська заборгованість, довгострокова дебіторська заборгованість, чиста реалізаційна вартість, резерв сумнівних боргів.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення дебіторської заборгованості.

2. Як класифікується дебіторська заборгованість?

3. За якою оцінкою відображається дебіторська заборгованість у обліку та фінансовій звітності?

4. Що таке чиста реалізаційна вартість?

5. Що таке резерв сумнівних боргів? З якою метою він створюється?

6. Які методи створення резерву сумнівних боргів?

7. На яких рахунках бухгалтерського обліку відображається довгострокова дебіторська заборгованість?

8. На яких рахунках бухгалтерського обліку відображається поточна дебіторська заборгованість? Вказати кореспонденцію рахунків з обліку основних операцій.

9. Назвати первинні документи з обліку дебіторської заборгованості.

10. Пояснити особливості ведення розрахунків з підзвітними особами?

Тема 5. Облік основних засобів.

Практичне заняття №2(1 год.)

1. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів.

2. Первинні документи для обліку основних засобів.

3. Амортизація основних засобів.

4. Синтетичний облік основних засобів.

5. Переоцінка основних засобів на дату балансу.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 14, 17, 23, 24, 25, 28, 30.

Ключові поняття:основні засоби, амортизація, знос, групи основних засобів, методи нарахування амортизації (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, виробничий, кумулятивний), первісна вартість основних засобів, ліквідаційна вартість, залишкова вартість, переоцінена вартість, термін корисного використання (строк експлуатації).

Контрольні запитання

1. Що таке основні засоби?

2. На які класифікаційні групи поділяють основні засоби з метою бухгалтерського обліку?

3. Що таке первісна вартість основних засобів?

4. Як визначається первісна вартість основних засобів при надходженні?

5. Що є об’єктом амортизації основних засобів?

6. Назвати методи амортизації основних засобів. Пояснити їх сутність.

7. На яких рахунках обліковуються основні засоби?

8. Назвати первинні документи з обліку основних засобів.

9. Вказати кореспонденцію рахунків з обліку основних операцій.

10. З якою метою здійснюють переоцінку основних засобів? Як визначити переоцінену вартість? Як відобразити у обліку результати переоцінки?

Тема 6. Облік інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів.

Практичне заняття №3(2 год.)

1. Визначення, класифікація та оцінка інших необоротних матеріальних активів.

2. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів.

3. Облік нематеріальних активів.

4. Облік інших необоротних активів.

Література: 1, 3, 5, 6, 7, 14, 17, 23, 24, 25, 28.

Ключові поняття:інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, первісна вартість інших необоротних матеріальних активів, дослідження, розробки, роялті, інші необоротні активи, відстрочені податкові активи, податкові різниці.

Контрольні запитання

1.Що таке інші необоротні матеріальні активи?

2. На які класифікаційні групи поділяють інші необоротні матеріальні активи з метою бухгалтерського обліку?

3. Що таке первісна вартість інших необоротних матеріальних активів?

4. Як визначається первісна вартість інших необоротних матеріальних активів при надходженні?

5. Назвати методи амортизації інших необоротних матеріальних активів.

6. На яких рахунках обліковуються інші необоротні матеріальні активи?

7. Назвати первинні документи з обліку інших необоротних матеріальних активів.

8. Вказати кореспонденцію рахунків з обліку основних операцій.

9. Що таке нематеріальні активи?

10. На які класифікаційні групи поділяють нематеріальні активи з метою бухгалтерського обліку?

11. Що таке дослідження і розробки?

12. Що таке первісна вартість нематеріальних активів?

13. Як визначається первісна вартість нематеріальних активів при надходженні?

14. Назвати методи амортизації нематеріальних активів. Пояснити їх сутність.

15. На яких рахунках обліковуються нематеріальні активи?

16. Назвати первинні документи з обліку нематеріальних активів.

17. Вказати кореспонденцію рахунків з обліку основних операцій.

18. У яких випадках здійснюють переоцінку нематеріальних активів? Як визначити переоцінену вартість? Як відобразити у обліку результати переоцінки?

19. Що таке інші необоротні активи?

20. На які класифікаційні групи поділяють інші необоротні активи з метою бухгалтерського обліку?

21. Що таке і коли виникають відстрочені податкові активи?

22. Як класифікуються податкові різниці?

23. Як обліковуються тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню?

24. На яких рахунках обліковуються інші необоротні активи?

25. Вкажіть кореспонденцію рахунків з обліку основних операцій.

Тема 7. Облік запасів.

Практичне заняття №4(1 год.)

1. Визначення та класифікація запасів.

2. Оцінка запасів в обліку.

3. Методи визначення собівартості вибуття запасів.

4. Облік запасів.

5. Переоцінка запасів на дату балансу.

Література: 3, 5, 8, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Ключові поняття:запаси,виробничі запаси, вибуття запасів, собівартість вибуття запасів, первісна вартість запасів, облік запасів, переоцінка запасів, поточні біологічні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, виробництво, брак у виробництві, напівфабрикати, готова продукція, продукція сільськогосподарського виробництва, товари.

Контрольні запитання

1. Що таке запаси?

2. Як класифікуються запаси для цілей бухгалтерського обліку?

3. Як визначається первісна вартість запасів при надходженні?

4. Які методи оцінки вибуття запасів? Поясніть їх сутність.

5. За якою оцінкою відображаються запаси у балансі?

6. На яких рахунках обліковуються запаси?

7. Назвати первинні документи з обліку запасів.

8. Вказати кореспонденцію рахунків з обліку основних операцій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.011 с.)