Тема 8. Облік витрат на виробництво та випуск готової продукції. 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Облік витрат на виробництво та випуск готової продукції.



Практичне заняття №4(1 год.)

1. Визначення та класифікація витрат виробництва.

2. Облік прямих витрат на виробництво.

3. Облік загальновиробничих витрат.

4. Облік готової продукції.

Література: 3, 5, 8, 14, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Ключові поняття:витрати виробництва, готова продукція, витрати випуску готової продукції, прямі витрати, загальновиробничі витрати, об’єкт витрат, нормальна потужність, собівартість готової продукції.

Контрольні запитання

1. Що таке витрати?

2. Як класифікуються витрати на виробництво?

3. Що таке об’єкт витрат?

4. Назвати загальновиробничі витрати.

5. Що таке нормальна потужність?

6. На яких рахунках обліковуються витрати на виробництво?

7. Як розподіляються загальновиробничі витрати?

8. Як визначається собівартість готової продукції?

9. Назвати первинні документи з обліку витрат на виробництво та готової продукції.

10. Вказати кореспонденцію рахунків з обліку основних операцій.

Тема 9. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, поточних зобов’язань за розрахунками з банками, інших поточних зобов’язань.

Практичне заняття №5(2 год.)

1. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками.

2. Облік розрахунків з постачальниками.

3. Документальне оформлення кредитів банку.

4. Облік кредитів банку.

Література: 3, 5, 8, 14, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Ключові поняття:зобов’язання, зобов’язання за розрахунками з постачальниками, поточні зобов’язання, поточні зобов’язання за розрахунками з банками, інші поточні зобов’язання, безготівкові розрахунки, готівка, заборгованість перед постачальниками, сумнівні борги, кредит, кредити банку, короткостроковий кредит, пролонгація кредиту, відсотки за кредитом, тіло кредиту.

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення зобов’язання.

2. Як оцінюються зобов’язання?

3. Як класифікуються зобов’язання?

4. Назвіть первинні документи розрахунків з постачальниками.

5. За допомогою яких документів здійснюються безготівкові розрахунки? Готівкові?

6. Як відображається збільшення і зменшення заборгованості перед постачальниками?

7. Які зобов’язання відносять до поточних?

8. Якими документами регламентуються взаємовідносини між банком і позичальником?

9. Як відображається отримання і погашення короткострокових кредитів?

10. Назвіть первинні документи з обліку кредитів банку.

 

Тема 10. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

Практичне заняття №6(2 год.)

1.Економічні та правові засади регулювання оплати праці.

2.Документальне оформлення розрахунків з оплати праці та страхування

3.Облік розрахунків з оплати праці.

4.Облік розрахунків зі страхування.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 14, 17, 23, 24, 25, 28, 30.

Ключові поняття:заробітна плата, соціальне страхування, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, сумісництво, суміщення посад, премія, прогул, відпускні, лікарняні, доплата, надбавка, допомога з тимчасової непрацездатності, облік робочого часу, табель робочого часу, виробіток, особовий склад, доходи фізичних осіб, фонд оплати праці, нарахування та утримання із доходів працівників.

Контрольні запитання:

1. Назвіть складові фонду оплати праці.

2. Як визначається заробітна плата? Відпускні? Доплати, надбавки? Допомога з тимчасової непрацездатності?

3. У яких документах здійснюється облік робочого часу? Виробітку? Особового складу? Оплати праці?

4. Які утримання здійснюються з доходів фізичних осіб?

5. Які нарахування на фонд оплати праці здійснює підприємство?

6. Як у бухгалтерському обліку відображається нарахування і утримання із доходів працівників?

 

Тема 11. Облік розрахунків з бюджетом та забезпечень підприємства.

Практичне заняття №7(1 год. )

1. Загальна система оподаткування.

2. Джерела нарахування податків, зборів та платежів до бюджету.

3. Облік розрахунків з бюджетом по податках та платежах.

4. Визначення, класифікація та оцінка забезпечень.

5. Облік забезпечень.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 14, 23, 24, 25, 28, 30.

Ключові поняття:загальна система оподаткування, облік розрахунків з бюджетом, забезпечення підприємства, податок з доходів фізичних осіб, пільги, податок на додану вартість, податок на прибуток, джерела нарахування податків, сплата податків, забезпечення на виплату відпусток, гарантійні забезпечення, цільове фінансування.

Контрольні запитання:

1. Назвіть загальнодержавні та місцеві податки.

2. Як визначається податок з доходів фізичних осіб? Пільги?

3. Як визначається податок на додану вартість ?

4. Як визначається податок на прибуток?

5. Назвіть строки сплати податків та подання податкових декларацій.

6. Назвіть джерела нарахування податків.

7. Як у обліку відображається нарахування і сплата податків?

8. Що таке забезпечення і для чого воно створюється?

9. Як оцінюються забезпечення?

10. Як визначаються забезпечення на виплату відпусток? Гарантійні забезпечення?

11. Як в бухгалтерському обліку відображаються створення і використання забезпечень?

12. Що таке цільове фінансування?

13. Як обліковується цільове фінансування?

 

Тема 12. Облік довгострокових зобов’язань

Практичне заняття №7(1 год.)

1. Визначення, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань.

2. Облік довгострокових зобов’язань по кредитах.

3. Облік довгострокових зобовязань по векселях.

4. Облік довгострокових зобовязань по облігаціях.

5. Облік довгострокових зобовязань з фінансової оренди.

6. Облік відстрочених податкових зобов’язань.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 14, 23, 24, 25, 28, 30.

Ключові поняття:довгострокові зобов’язання, оцінка довгострокових зобов’язань, довгострокові зобов’язання по кредитах, довгострокові зобов’язання по векселях, довгострокові зобов’язання по облігаціях, фінансова оренда та довгострокові зобов’язання з неї, відстрочені податкові зобов’язання.

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення довгостроковим зобовязанням.

2. Як оцінюються та класифікуються довгострокові зобов’язання?

3. Що таке вексельне зобов’язання?

4. Для чого випускаються облігації?

5. Яка природа знижок і премій по облігаціях?

6. Що таке фінансова оренда?

7. Чому виникають відстрочені податкові зобов’язання?

8. Як у обліку відображаються довгострокові зобов’язання: по кредитах, облігаціях, векселях, з фінансової оренди, відстрочені податкові?

 

Тема 13. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

Практичне заняття №8(2 год.)

1. Визначення, визнання та класифікація доходів і витрат підприємства.

2. Облік доходів і витрат від операційної діяльності.

3. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності.

4. Облік доходів і витрат від іншої звичайної діяльності.

5. Облік доходів і витрат від надзвичайної діяльності.

6. Визначення і облік фінансових результатів діяльності.

Література: 1, 3, 5, 6, 7, 14, 23, 24, 25, 28.

Ключові поняття:доходи, витрати, фінансові результати діяльності підприємства, принципи визнання доходів і витрат, доходи та витрати від різних видів діяльності, припинена діяльність підприємства, фінансова діяльність, звичайна діяльність, надзвичайні події, операційна діяльність, фінансові доходи, фінансові витрати.

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення доходам, витратам, прибутку та збитку.

2. Як визначається фінансовий результат від діяльності?

3. Назвіть основні принципи визнання доходів і витрат.

4. Назвіть умови визнання доходів від різних видів діяльності.

5. Як класифікуються доходи і витрати за видами діяльності?

6. Дайте визначення припиненої діяльності, звичайної діяльності, надзвичайної події, операційної і основної діяльності, фінансової та іншої звичайної діяльності.

7. Як класифікуються витрати за функціями?

8. На яких рахунках обліковуються доходи і витрати від операційної діяльності?

9. Як у бухгалтерському обліку відображаються фінансові доходи і фінансові витрати?

10. Як у бухгалтерському обліку відображаються доходи і витрати від іншої звичайної діяльності?

11. На яких рахунках обліку відображаються доходи і витрати від надзвичайних подій?

12. Назвіть кореспонденцію рахунків з обліку фінансового результату.

Тема 14. Облік власного капіталу.

Практичне заняття №9(2 год.)

1. Визначення власного капіталу.

2. Формування та зміни власного капіталу.

3. Облік власного капіталу.

Література: 1, 3, 5, 6, 7, 14, 23, 24, 25, 28.

Ключові поняття:власний капітал, елементи власного капіталу, статутний капітал, акціонерне товариство, господарське товариство, резервний капітал, вкладений капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток, непокритий збиток, вилучений капітал, неоплачений капітал.

Контрольні запитання:

1. Що таке власний капітал?

2. Які основні елементи власного капіталу?

3. Дайте визначення статутного капіталу.

4. На яку дату відображається у обліку статутний капітал?

5. Назвіть особливості обліку статутного капіталу акціонерного товариства.

6. Назвіть особливості обліку статутного капіталу господарського товариства.

7. Дайте визначення резервного капіталу? Для чого створюється?

8. Що таке додатковий вкладений та інший додатковий капітал?

9. Що таке і як визначається нерозподілений прибуток (непокритий збиток)?

10. Опишіть вилучений капітал.

11. Опишіть неоплачений капітал.

12. На яких рахунках обліковуються резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), вилучений капітал, неоплачений капітал?





Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.009 с.)