Написання модуля № 1 у формі підсумкової контрольної роботи. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Написання модуля № 1 у формі підсумкової контрольної роботи.
Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Основи побудови фінансового обліку.
2. Облік грошових коштів.
3. Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій.
4. Облік дебіторської заборгованості.
5. Облік основних засобів.
6. Облік інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів.
7. Облік запасів.
8. Облік витрат на виробництво та випуску готової продукції.
9. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, поточних зобов’язань за розрахунками з банками, інших поточних зобов’язань.
10. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.
11. Облік розрахунків з бюджетом та забезпечень підприємства.
12. Облік довгострокових зобов’язань.
13. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.
14. Облік власного капіталу.
  Разом

Завдання для самостійної роботи - 70 год

Перелік питань:

1.Облік переоцінки та руху основних засобів.

2.Облік зносу (амортизації) основних засобів.

3.Облік лізингових операцій.

4.Бухгалтерський облік інших необоротних активів.

5Облік руху нематеріальних активів.

6.Облік амортизації нематеріальних активів.

7.Відображення довгострокових фінансових бухгалтерського обліку.

8.Облік заборгованості за майно, що передане у фінансову оренду.

9.Облік одержаних довгострокових векселів.

10.Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань.

11.Порядок організації аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів

12.Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП.

13.Облік прямих виробничих витрат.

14.Характеристика основних методів калькулювання.

15.Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних із рухом готової продукції

16.Бухгалтерське відображення операцій, пов'язаних з рухом товарів

17.Відображення касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку

18.Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними та поточними

фінансовими інвестиціями.

19.Облік товарних операцій.

20.Облік нетоварних операцій.

21.Облік резервів сумнівних боргів.

22.Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками на

підприємствах різних форм власності.

23.Бухгалтерський облік при ліквідації товариства.

24.Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

25.Бухгалтерський облік цільового фінансування та цільових надходжень.

26.Облік страхових резервів.

27.Облік довгострокових векселів виданих.

28.Облік довгострокових позик.

29.Облік довгострокових зобов'язань по облігаціях.

30.Облік довгострокових зобов'язань з оренди.

31.Облік інших довгострокових зобов’язань.

32.Синтетичний облік та відображення у звітності поточної заборгованості.

33.Облік короткострокових кредитів.

34.Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

35.Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

36.Облік розрахунків по податках і платежах.

З7.Облік розрахунків по страхуванню.

38.Облік розрахунків по інших операціях.

39.Відображення операцій з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку.

40.Облік розрахунків з учасниками.

41.Облік доходів від операційної діяльності.

42.Облік доходів від іншої операційної діяльності

43.Облік доходів від надзвичайної діяльності.

44.Облік формування фінансових результатів діяльності.

45.Облік використання прибутку підприємства.

46.Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8.

47.Формування та облік собівартості реалізованої продукті (товарів, робіт, послуг).

48.Облік загальновиробничих витрат.

49.Облік адміністративних витрат.

50.Облік витрат на збут.

51. Облік інших операційних витрат.

52 Облік фінансових витрат.

53.Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності.

54.Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.

55.Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

56.Загальна методика проведення інвентаризації.

57.Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності.

Питання модульного контролю

1. Суб’єкти і об’єкти регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

2. Загальні засади організації обліку на підприємстві.

3. Склад та елементи фінансової звітності в Україні.

4. Класифікація елементів фінансової звітності.

5. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.

6. Вимоги до організації готівкових розрахунків.

7. Документальне оформлення та облік касових операцій.

8. Документальне оформлення та облік операцій на розрахунковому рахунку.

9. Облік операцій на інших рахунках в установах банку.

10. Облік інших грошових коштів.

11. Визначення, класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій.

12. Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями.

13. Визначення та оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

14. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

15. Визначення і класифікація дебіторської заборгованості.

16. Оцінка дебіторської заборгованості.

17. Облік дострокової дебіторської заборгованості.

18. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

19.Облік поточної дебіторської заборгованості по векселях.

20. Облік поточної дебіторської заборгованості по авансах.

21. Облік розрахунків з підзвітними особами.

22. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості.

23. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів.

24. Первинні документи для обліку основних засобів.

25. Амортизація основних засобів.

26. Синтетичний облік основних засобів.

27. Переоцінка основних засобів на дату балансу.

28. Визначення, класифікація та оцінка інших необоротних матеріальних активів.

29. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів.

30. Облік нематеріальних активів.

31. Облік інших необоротних активів.

32. Визначення та класифікація запасів.

33. Оцінка запасів в обліку.

34. Методи визначення собівартості вибуття запасів.

35. Облік запасів.

36. Переоцінка запасів на дату балансу.

37. Визначення та класифікація витрат виробництва.

38. Облік прямих витрат на виробництво.

39. Облік загальновиробничих витрат.

40. Облік готової продукції.

41. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками.

42. Облік розрахунків з постачальниками.

43. Документальне оформлення кредитів банку.

44. Облік кредитів банку.

45. Економічні та правові засади регулювання оплати праці.

46. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці та страхування

47. Облік розрахунків з оплати праці.

48. Облік розрахунків зі страхування.

49. Загальна система оподаткування.

50. Джерела нарахування податків, зборів та платежів до бюджету.

51. Облік розрахунків з бюджетом по податках та платежах.

52. Визначення, класифікація та оцінка забезпечень.

53. Облік забезпечень.

54. Визначення, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань.

55. Облік довгострокових зобов’язань по кредитах.

56. Облік довгострокових зобовязань по векселях.

57. Облік довгострокових зобовязань по облігаціях.

58. Облік довгострокових зобовязань з фінансової оренди.

59. Облік відстрочених податкових зобов’язань.

60. Визначення, визнання та класифікація доходів і витрат підприємства.

61. Облік доходів і витрат від операційної діяльності.

62. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності.

63. Облік доходів і витрат від іншої звичайної діяльності.

64. Облік доходів і витрат від надзвичайної діяльності.

65. Визначення і облік фінансових результатів діяльності.

66. Визначення власного капіталу.

67. Формування та зміни власного капіталу.

68. Облік власного капіталу.

 

Індивідуальні завдання

Виконання довгострокового завдання на тиждень самостійної роботи за таким планом:

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу,

доходів та витрат підприємств, організацій та установ

на прикладі________________________________________

 

Вступ

1.Організаційно–правова характеристика підприємництва та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Організація та вимоги до первинного обліку.

3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємництва.

3.1. Облік активів.

3.1.1. Облік необоротних активів.

3.1.2. Облік оборотних активів.

3.2. Облік зобов’язань.

3.2.1. Облік забезпечень.

3.2.2. Облік довгострокових зобов’язань.

3.2.3. Облік поточних зобов’язань.

3.2.3.1. Облік поточних зобов’язань за товари, роботи, послуги.

3.2.3.2. Облік розрахунків з оплати праці.

3.2.3.3. Облік розрахунків зі страхування.

3.2.3.4. Облік розрахунків з бюджетом.

3.2.3.5. Облік інших поточних зобов’язань.

3.3. Облік власного капіталу.

3.4. Облік доходів.

3.5. Облік витрат.

4.Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.

5. Індивідуальне завдання

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Фінансовий облік» викладачами використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання.

 

 

Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни «Фінансовий облік» викладачами використовуються наступні методи контролю:

а) виконання модуля № 1 у формі підсумкової контрольної роботи;

б) виконання та захист довгострокового завдання;

в) модуль № 2.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Модуль № 2 Сума  
 
Т1 Т5 довгострокове Т6 Т9 Т14 контрольна  
 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.008 с.)