ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1 Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.Тема 1 Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

Поняття бухгалтерського обліку та його види. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Мета бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Облікові вимірювачі, які використовуються в бухгалтерському обліку. Задачі та вимоги до бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємства. Стандартизація бухгалтерського обліку і її міжнародне значення. Облікова політика підприємства. Організація бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Поняття предмету бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика. Господарські засоби та їх класифікація. Джерела утворення господарських засобів та їх класифікація. Господарські операції та процеси. Взаємозв'язок предмета бухгалтерського обліку з його методологією. Кругооборот засобів та типи господарських операцій. Результати господарської діяльності.

Визначення методу бухгалтерського обліку. Складові частини методу бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика: документування, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, інвентаризація, бухгалтерський баланс та звітність.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу, як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Статті, розділи та групи балансу. Призначення статей балансу. Оцінка статей балансу. Типи господарських операцій, що впливають на баланс.


Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

Поняття про рахунки і їх будову. Активні і пасивні рахунки. Дебет і кредит рахунків. Порядок відображення господарських операцій на рахунках. Взаємозв'язок між рахунками та балансом. Наукові основи класифікації рахунків. Основи класифікації рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням та структурою. Рахунки активів підприємств. Рахунки власного капіталу та зобов'язань. Рахунки витрат та доходів. Поняття про план рахунків бухгалтерського обліку та його будова.

Обґрунтування подвійного запису. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські проводки - прості та складні. Хронологічні та систематичні записи. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках і їх призначення.

Тема 5 Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Поняття бухгалтерської документації. Значення документації у господарській роботі підприємства. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. Типізація і уніфікація документів. Стандартизація документів. Документооборот. Помилки в обліку та їх виправлення. Регістри бухгалтерського обліку та їх класифікація. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

Побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку. Характеристика класів Плану рахунків бухгалтерського обліку. Балансові та позабалансові рахунки. Взаємозв'язок Плану рахунків бухгалтерського обліку з бухгалтерською звітністю.


Тема 7. Форми бухгалтерського обліку і його організація

Загальне поняття і визначення форми бухгалтерського обліку. Сучасні форми бухгалтерського обліку в Україні. Автоматизація бухгалтерського обліку. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку. Правове, методичне та інформаційне забезпечення організації бухгалтерського обліку.

 

Тема 8. Облік господарських процесів

Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Облік процесу придбання засобів та предметів праці. Облік процесу виробництва. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік процесу реалізації.

Тема 9. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності

Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до звітності. Стандартизація бухгалтерської звітності. Загальна характеристика основних видів звітів. Державна та внутрішньогосподарська звітність. Періодична та річна звітність. Зведена звітність. Консолідована звітність. Характеристика показників фінансової звітності.


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

План

1. Господарський облік і його види.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах.

4. Стандартизація бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План

1. Предмет бухгалтерського обліку.

2. Господарські засоби та їх класифікація.

3. Метод бухгалтерського обліку.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

План

1. Бухгалтерський баланс і його структура.

2. Зміст та оцінка статей активу та пасиву балансу.

3. Типи господарських операцій і їх вплив на баланс.

4. Принципи складання консолідованого балансу.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

План

1. Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова.

2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.

3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та структурою.

4. Подвійний запис і його призначення.

5. Оборотні відомості та їх види.

Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

План

1. Первинні документи та їх види.

2. Класифікація бухгалтерських документів.

3. Організація документообіг на підприємстві.

4. Облікові регістри та їх види.

5. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві та її задачі.

 

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

План

1. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку.

2. Характеристика класів плану рахунків бухгалтерського обліку.

3. Взаємозв'язок Плану рахунків з бухгалтерською звітністю.

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку

План

1. Форми бухгалтерського обліку та їх побудова.

2. Журнальна форма обліку.

3. Спрощена форма обліку.

4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку.

 

Тема 8. Облік господарських процесів.

План

1. Облік процесу придбання засобів та предметів праці.

2. Облік процесу виробництва.

3. Методи калькулювання виробничої собівартості продукції.

4. Облік процесу реалізації.

 

 


Тема 9. Основи бухгалтерської звітності

План

1.Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку.

2. Склад фінансової звітності.

3. Показники фінансової звітності та їх оцінка.

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності.

5. Облікова політика підприємства і її значення в складанні фінансової звітності.


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

План

1. Проведення семінару по Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні".

2. Реферат на тему: „Організація бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План

1. Підготовка реферату на тему: "Предмет бухгалтерського обліку" та його
обговорення.

2. Підготовка реферату на тему: "Метод бухгалтерського обліку і його елементи" та його обговорення.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

План

1. Виконання задач за темою: "Бухгалтерський баланс" (зі збірника задач для
практичних занять).

2. Перевірка рішень задач.

3. Реферат на тему: „Бухгалтерський баланс в Україні і за кордоном”.

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

План

1. Виконання задач за темою: "Рахунки та подвійний запис" (зі збірника задач
для практичних занять).

2. Перевірка рішення задач.

3. Реферат на тему: „Класифікація рахунків бухгалтерського обліку”.


Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

План

1. Підготовка реферату на тему: „Первинна документація” та його обговорення.

2. Підготовка реферату на тему: „Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку" та його обговорення.

3. Заповнення первинних документів.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

План

1. Виконання задач за темою (зі збірника для практичних занять).

2. Перевірка рішення задач.

3. Реферат на тему: „План рахунків бухгалтерського обліку за кордоном”.

4. Реферат на тему: „Вдосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку”

 

План

1. Виконання задач за темою: "Форми бухгалтерського обліку" (зі збірника
задач для практичних занять).

2. Перевірка рішення задач.

3. Реферат на тему: „Сучасні форми бухгалтерського обліку”.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Господарський облік та його види.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Вимірювачі, що застосовуються в бухгалтерському обліку.

5. Задачі бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки.

6. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємства.

7. Стандартизація бухгалтерського обліку та її міжнародне значення.

8. Облікова політика підприємства.

9. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

10. 0б'єкти бухгалтерського обліку.

11. Господарські засоби та їх класифікація.

12. Джерела утворення господарських засобів та їх класифікація.

13. Господарські операції і процеси.

14. Кругооборот засобів та типи господарських операцій.

15. Метод бухгалтерського обліку.

16. Бухгалтерський баланс та його структура.

17. Зміст та оцінка статей балансу.

18. Типи господарських операцій та їх вплив на баланс.

19. Активні та пасивні рахунки.

20. Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова.

21. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

22. План рахунків бухгалтерського обліку та його будова.

23. Подвійний запис та його значення.

24. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку.

25. Оборотні відомості по синтетичним та аналітичним рахункам.

26. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку.

27. Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку.

28. Методи калькулювання собівартості продукції.

29. Бухгалтерська документація та її значення.

30. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів.

31. Організація документообігу на підприємстві.

32. Порядок виправлення помилок в бухгалтерських документах.

33. Регістри бухгалтерського обліку та їх класифікація.

34. Форми бухгалтерського обліку.

35. Журнальна форма обліку.

36. Спрощена форма бухгалтерського обліку, що застосовується на малих підприємствах.

37. Автоматизація бухгалтерського обліку.

38. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку.

39. Організація праці в бухгалтерії.

40. Методичне і нормативно-правове забезпечення обліку.

41. Інвентаризація і порядок її проведення.

42. Відображення в обліку результатів інвентаризації.

43. Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку.

44. Державна і внутрігосподарська звітність.

45. Показники бухгалтерської звітності.

46. Консолідована фінансова звітність.

47. Удосконалення фінансової звітності в Україні.

48. Шляхи поліпшення Плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні.

49. Удосконалення форм бухгалтерського обліку в Україні.

50. Шляхи удосконалення організації бухгалтерського обліку.


І. Теоретична частина

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Завдання 4.

II. Практична частина

І. Теоретична частина.

Варіант 1

1. Загальна характеристика Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2. Предмет й об'єкти бухгалтерського обліку.

3. Синтетичні й аналітичні рахунки.


Варіант 2

1. Загальна характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

2. Метод бухгалтерського обліку.

3. Облік процесу виробництва.

Варіант 3

1. Загальна характеристика форм фінансової звітності.

2. Первинні документи та їх класифікація.

3. Оцінка в бухгалтерському обліку.

Варіант 4

1. Загальна характеристика Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

2. Загальні питання облікової політики підприємства.

3. Облік процесу постачання.

Варіант 5

1. Порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків.

2. Структура бухгалтерського балансу.

3. Облік процесу реалізації.

Варіант 6

1. Загальна характеристика Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2. Комп'ютерна форма обліку.

3. Класифікація рахунків за економічним змістом.

Варіант 7

1. Загальна характеристика журнальної форми бухгалтерського обліку.

2. Вплив господарських операцій на Баланс.

3. Калькулювання в бухгалтерському обліку.

Варіант 8

1. Загальна характеристика спрощеної форми бухгалтерського обліку.

2. Організація документообороту.

3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

Варіант 9

1. Загальна характеристика меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

2. Принципи складання фінансової звітності.

3. Способи виправлення помилок в бухгалтерському обліку.

Варіант 10

1. Загальна характеристика Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

2. Взаємозв'язок облікових регістрів, головної книги і бухгалтерського балансу.

3. Класифікація облікових регістрів.

 

ІІ. Практична частина.

Варіант 1

1. По Балансу підприємства на 31 грудня 2004 р. залишки склали:

Ø статутний капітал – 120 000 грн.

Ø додатковий капітал – 10 000 грн.

Ø резервний капітал – 5 000 грн.

Ø нерозподілені прибутки – 30 000 грн.

Ø вилучений капітал – 15 000 грн.

Визначте суму власного капіталу на 31 грудня 200Х р. В якому розділі Балансу відображається власний капітал?

2. Складіть типові форми документів з обліку праці і заробітної плати.

Варіант 2

1. На 31 грудня 200Х р. по Балансу підприємства склали:

Ø первісна вартість основних засобів – 5 000 грн.;

Ø знос основних засобів – 10 000 грн.;

Ø дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 15 000 грн.;

Ø резерв сумнівних боргів – 2 000 грн.

Визначте на 31 грудня 200Х р. залишкову вартість основних засобів, чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості. В яких розділах балансу вони відображаються?

2. Складіть типові форми документів з обліку грошових коштів (1-2 документа).

Варіант 3

1. Залишок матеріалів на складі на початок місяця склав 1 000 м за ціною 10 грн. Підприємство отримало від постачальників в звітному місяці 2000 м матеріалів за ціною 15 грн. Фактичний видаток матеріалів на виробництво склав 2500 м.

Підрахуйте вартість матеріалів, яка витрачена на виробництво за методами: ФІФО і середньозважена собівартість. Наведіть бухгалтерські проведення по господарським операціям.

2. Складіть типові форми документів з обліку сировини і матеріалів (1-2 документа).

Варіант 4

1. Розмір статутного капіталу складає на 1 грудня 2004 р. 250 тис. грн. В звітному місяці отримано від учасників внески в статутний капітал:

Ø основні засоби – 10 000 грн.

Ø матеріали – 5000 грн.

Ø грошові кошти в касу у національній валюті – 45 000 грн.

Визначте кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

2. Складіть типові форми документів з обліку основних засобів (1-2 документа).

Варіант 5

1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн. Виручка від реалізації продукції дорівнює 84000 грн. (включно ПДВ). Визначте фінансовий результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям.

2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1-2 документа).

Варіант 6

1. Визначте затрати на виробництво на основі даних:

Ø відпущено у виробництво зі складу матеріали – 5000 грн.

Ø нарахована заробітна плата робітникам виробництва – 18 000 грн.

Ø відрахування на соціальне страхування (32%+2,9%+1,9%+1,26%);

Ø нарахована амортизація по обладнанню – 600 грн.;

Ø загально виробничі витрати – 900 грн.

Вкажіть кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

2. Складіть головну книгу (на прикладі 1-2 рахунків).

Варіант 7

1. Визначте фактичну собівартість готової продукції на основі даних:

незавершене виробництво на початок місяця склало - 5000 грн., а на кінець місяця – 2000 грн., затрати на виробництво звітного місяця – 30 000 грн. Якою бухгалтерською проводкою відображається передача готової продукції із виробництва на склад.

2. Складіть журнали №1 та №2.

Варіант 8

1. Надійшло з банківського рахунку підприємства в національній валюті в касу на виплату заробітної плати 200 000 грн. Видана заробітна плата у сумі 195000 грн., депонована заробітна плата повернута на банківський рахунок в національній валюті.

Визначте кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

2. Складіть журнали №3 та №4.


Варіант 9

1. Визначте сальдо кінцеве по рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”. Сальдо початкове – 24000 грн., надійшли в звітному місяці матеріали від постачальників в сумі 60 000 грн. (включно ПДВ), сплачено рахунок за матеріали в звітному місяці з банківського рахунка в національній валюті в сумі 12000 грн. Наведіть бухгалтерські проведення по господарським операціям.

2. Складіть журнали №5 та №6.

Варіант 10.

1. Вкажіть тип господарських операцій за характером впливу на баланс:

Ø підприємством сплачена заробітна плата з каси робітникам та службовцям – 50 000 грн.;

Ø підприємство отримало банківський кредит в національній валюті на 3 роки на поточний рахунок – 100 000 грн.

Ø перераховано грошові кошти з банківського рахунка у касу 30 000 грн.;

Ø створено резервний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку – 5000 грн.

2. Складіть журнали №7.

 


Питання до іспиту

1. Бухгалтерський облік та його принципи.

2. Подвійний запис як метод бухгалтерського обліку.

3. Бухгалтерський баланс та його структура.

4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та його загальна характеристика.

5. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

6. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

7. Облікова політка підприємства.

8. План рахунків бухгалтерського обліку та його структура.

9. Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова.

10. Класифікація рахунків за економічним змістом.

11. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

12. Синтетичні і аналітичні рахунки, субрахунки.

13. Регулюючі рахунки.

14. Взаємозв'язок між балансом і рахунками.

15. Рахунок „Фінансові результати” і порядок його ведення.

16. Калькуляційні рахунки.

17. Розподільчі рахунки.

18. Характеристика позабалансових рахунків.

19. Характеристика класу рахунків „Необоротні активи”.

20. Характеристика класу рахунків „Запаси”

21. Характеристика класу рахунків „Кошти, розрахунки та інші активи”.

22. Характеристика класу рахунків „Власний капітал та забезпечення зобов'язань”.

23. Характеристика класу рахунків „Довгострокові зобов'язання”.

24. Характеристика класу рахунків „Поточні зобов'язання”.

25. Характеристика класу рахунків „Доходи і результати діяльності”.

26. Характеристика класу рахунків „Витрати за елементами” і „Витрати діяльності”.

27. Калькуляція в бухгалтерському обліку.

28. Організація документообороту на підприємстві.

29. Первинний облік.

30. Класифікація документів.

31. Оборотні відомості та їх види.

32. Облікові регістри та їх види.

33. Класифікація облікових регістрів.

34. Керівництво бухгалтерським обліком.

35. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика.

36. Журнальна форма бухгалтерського обліку.

37. Стандарти бухгалтерського обліку та їх значення.

38. Взаємозв'язок облікових регістрів, Головної книги та бухгалтерського балансу.

39. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

40. Способи виправлення помилок в бухгалтерських записах.

41. Порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації.

42. Порядок перевірки і опрацювання документів.

43. Облік процесу постачання.

44. Облік процесу виробництва.

45. Облік процесу реалізації.

46. Основи організації бухгалтерського обліку.

47. Оцінка об'єктів в бухгалтерському обліку.

48. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

49. Склад фінансової звітності.

50. Вимоги до фінансової звітності.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". -
Ж. "Бухгалтерський облік і аудит", № 9, 1999р.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затв. 30.11.1999 р. №291 з подальшими змінами і доповненнями.)

3. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. - Газета Все
про бухгалтерський облік", № 13, 2005 р.

4. Р. Антони. Основы бухгалтерского учета. - Перевод с англ. - М., 1994г.

5. Нидлз Б.И. и др. Принципи бухгалтерского учета. – М. 1997г.

6. Хендриксен Э.С. и др. Теория бухгалтерського учета. – М. 1997г.

7. Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях., под ред. Я.В. Соколова, - М., 1983г.

8. Соколов ЯВ. Бухгалтерокий учет от истоков до наших дией М. «Финансы и
статистика», 1996г.

9. Ф.Ф.Бутинець Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - Житомир, ПП «Рута», 2003.

10. Ф.Ф.Бутинець, І.І. Пилипенко, Р.В.Чижевська. Бухгалтерський облік і контроль. Тести. Частина перша. - Житомир, ПП «Рута», 2002р., 383с.

11. Бухгалтерський словник (за редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця) - Житомир, ПП
«Рута», 2001,220с.

12. В.С.Білоусько, М.І.Бєлєнкова. Теорія бухгалтерського обліку. Київ, «Мета», 2002, 238с.

13. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. За редакцією проф. М.В.Кужельного. Київ, «АСК», 2004, 266с.

14.М.В.Кужельний, В.Г.Лінник. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник,

Київ, 2001р., 334с.

15. В. Сопко, О.Сопко, Бухгалтерський облік Основи теорії та концептуальні

засади побудови. Навчально - методичний посібник. Київ «Знання», 2002, -

231с.

16. В.Г. Швець. Теорія бухгалтерського обліку. Київ, 2003 р.

Тема 1 Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

Поняття бухгалтерського обліку та його види. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Мета бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Облікові вимірювачі, які використовуються в бухгалтерському обліку. Задачі та вимоги до бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємства. Стандартизація бухгалтерського обліку і її міжнародне значення. Облікова політика підприємства. Організація бухгалтерського обліку.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.044 с.)