Завдання 1. Організація первинного обліку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1. Організація первинного обліку.Завдання 1. Організація первинного обліку.

Вправа 1.Зробити перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації.

Таблиця 1

Перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод»

№ п/п Характеристика даних, необхідних для обліку Для чого потрібні дані Вимірники У яких носіях інформації фіксуються
      Нат-ні Вар-ні  
 
Первісна вартість об’єкта Для обліку основних засобів на рахунку 10 „Основні засоби” шт. грн.. статутні документи. рахунок-фактура, Акт прийому-передачі, податкова накладна
Сума нарахованої амортизації за звітний період Для ведення аналітичного обліку об’єктів основних засобів   грн. Форма ОЗ-14
Метод нарахування амортизації Для розрахунку норми амортизації   грн. Форма ОЗ-14
Строк корисного використання Для розрахунку норми амортизації   грн. Форма ОЗ-14
Ліквідаційна вартість Для розрахунку норми амортизації   грн. Форма ОЗ-14
Дата введення основного засобу в експлуатацію Для нарахування амортизації з певного місяця   грн. Розпорядчі документи керівника підприємства
Інвентарний список Для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження за матеріально відповідальними особами   грн. Типова форма ОЗ-9 Дані пооб’єктного обліку за місцем їх знаходження повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку ОЗ, що ведуться в бухгалтерії

Таблиця 2

Перлік форм первинних документів для обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод»

Номер форми Документ Формат Призначення документа
        ОЗ-1     ОЗ-2   ОЗ-3     Акт приймання передачі основних засобів     Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів   Акт списання основних засобів   Відображає: зарахування об’єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства; Внутрішнє переміщення об’єктів основних засобів   Застосовується для оформлення приймання здачі основних засобів після капітального ремонту     Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об’єктів основних засобів у випадку повної чи часткової їх ліквідації

Вправа 2. Розробити для підприємства форми первинних облікових документів з обліку амортизаційних відрахувань.

Перелік первинних документів з обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод»

1. Акт приймання передачі основних засобів.

Даною формою документа оформлюються операції:

· зарахування об'єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства;

· передачі об'єктів основних засобів зі складу в експлуатацію;

· внутрішнього переміщенню об'єктів основних засобів з одного підрозділу підприємства в інше;

· передачі об'єктів основних засобів іншому підприємству (при реалізації, обміні, безоплатній передачі).

Відповідно до Наказу № 421 акт приймання складається:

· на кожен об'єкт, що надходить на підприємство;

· на кілька однотипних об'єктів, якщо вони надійшли одночасно і за однаковою вартістю.

Приймання, передача, списання (ліквідація) об'єктів основних засобів на підприємстві здійснюються, як правило, постійно діючою комісією, призначеною наказом керівника, з числа фахівців (механік, енергетик та ін.).

Після оформлення і затвердження акта приймання-передачі керівником підприємства чи особою, на те уповноваженою, перший примірник передається до бухгалтерії підприємства.

Порядок заповнення будь-яких форм первинного обліку часто залежить від характеру операції і способу ведення обліку. При ручному способі ведення (де не потрібно обов'язкове кодування) у відповідних графах замість кодів проставляють назви необхідних даних.

2. Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.

Типова форма № 03-2 застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації.

Акт складається в одному примірнику, якщо капітальний ремонт, реконструкція чи модернізація виконуються власними силами підприємства. У цьому випадку акт підписують уповноважений представник підрозділу, в який передається відремонтований об'єкт, і представник підрозділу, що виконав ремонт.

Крім того, акт повинен підписати головний бухгалтер і затвердити керівник чи уповноважена ним особа.

Акт складається в двох примірниках, якщо капітальний ремонт, реконструкцію чи модернізацію виконує стороннє підприємство. У цьому випадку акт підписують: уповноважений представник підприємства-власника (чи орендаря) об'єкта і представник підприємства, яке виконало ремонт. І в цьому випадку акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, якому належить об'єкт, чи уповноваженою ним особою.

В акті зазначається вартість ремонту відповідно до договору (кошторису на ремонтні роботи і т.п.).

Перший примірник акта передається до бухгалтерії підприємства. На підставі акта в інвентарну картку заносяться дані про зроблений ремонт. Другий примірник акта передається підприємству, що виконало ремонт.

3. Акт списання основних засобів.

Акт складається в двох примірниках, якщо капітальний ремонт, реконструкцію чи модернізацію виконує стороннє підприємство. У цьому випадку акт підписують: уповноважений представник підприємства-власника (чи орендаря) об'єкта і представник підприємства, яке виконало ремонт. І в цьому випадку акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, якому належить об'єкт, чи уповноваженою ним особою.

Перший примірник акта передається до бухгалтерії підприємства. На підставі акта в інвентарну картку заносяться дані про зроблений ремонт. Другий примірник акта передається підприємству, що виконало ремонт.

Якщо в результаті ремонту, модернізації, реконструкції змінилися технічні характеристики об'єкта, то у відповідний розділ акта й у технічний паспорт об'єкта вносяться зміни.

В акті за формою № 03-3 у розділі "Розрахунок результатів списання об'єкта" відображаються витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих від розбирання будинків і споруджень, демонтажу устаткування та інших основних засобів.

Таблиця 3

Таблиця руху акту приймання передачі основних засобів на етапі первинного обліку.

Зміст роботи за складання документа та його руху Час виконання Місце виконання Відповідальна особа Час роботи з документом від початку роботи
Заповнення реквізитів В день зарахування Бухгалтерія МВО
Отримання основного засобу У день одержання МВО, яка одержує МВО -
Оприбуткування основного засобу У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер
Запис накладної у реєстрі У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер
Облік основного засобу у картці У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер
Передача МВО У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер -
Передавання до архіву Після ліквідації Бухгалтерія Бухгалтер з обліку основних засобів

 

 

Вправа 4.Розробити форму Книги (журналу) реєстрації первинних облікових документів для форм, розроблених у вправах 1-3.

 

 

Таблиця 4

Дата Реєстраційний номер Назва документа Об’єкт обліку Сума, грн. Кому передано документ для використання (оброблення)
1.10.05     1.10.05   2.10.05               Акт приймання передачі основних засобів     Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів Акт списання основних засобів Зарахування об’єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства   Приймання - здачі основних засобів після капітального ремонту   Вибуття окремих інвентарних об’єктів основних засобів у випадку повної чи часткової їх ліквідації   400,00     385,00     444,00       Бухгалтер   Бухгалтер       Бухгалтер  

Книга (журнал) реєстрації первинних документів з обліку амортизаційних відрахувань ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»

Завдання 2. Організація поточного обліку.

 

Вправа 1. Зробити перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання фінансової звітності, відібрати облікові реєстри для поточного обліку та інші носії інформації, необхідні за умов ручного варіанта обліку.

 

 

Таблиця 5

 

Таблиця 6

Таблиця 7

 

Таблиця 8

Таблиця 9

Зведений графік документообігу ВАТ «Київський маргариновий завод» реєстрів обліку для складання звітності.

Назва документа Створення документа Перевірка документа Оброблення документа Передання в архів
Кількість примірників Відповідальний за оформлення Відповідальний за випуск Відповідальний за виконання Термін виконання Відповідальний за перевірку Хто подає документи Порядок перевірки документу Термін подання документу Хто виконує Термін виконання Хто виконує Термін виконання
ЖРГО бухгалтер бухгалтер Голбухгалтер Щодня при надходженні Гол. бухгалтер бухгалтер Контроль за призначенням МВО, норми амортизаційних відрахувань запис у реєстрі Кожного 5, 10, 15 числа Бухгалтер На наступний день після приймання документа Гол. Бухгалтер По закінченні звіт. року
ЖО Гол. бухгалтер Голбухгалтер Те саме По мірі надх-ня док-тів Те саме Голбухгалтер Те саме В кін. міс Гол. Бухгалтер По мірі надх-ня док-тів Гол. Бухгалтер Те саме
Головна книга Те саме Те саме Те саме В кін. міс. Те саме Те саме Контроль за сумою зносу, списання об’єкта з МВО В кін. міс Гол. Бухгалтер В кін. міс. Гол. Бухгалтер Те саме

 

Вправа 6.Розробити робочий план рахунків згідно обліку фінансових результатів

 

 

Таблиця 10

Робочий план рахунків для обліку основних засобів ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»

Синтетичний рахунок за планом рахунків Назва субрахунку за порядком Об’єкт аналітичного обліку Заув-я (№ ст.-ті бал-у)
  Шифр Назва 1-го 2-го 3-го    
  Фінансові результати Результити основної діяльності Фінансовий результат Результат від фншої звичайної діяльності Вид діяльності  

 

Вправа 7.Розробка цифрового кодифікатора рахунків синтетичного та аналітичного обліку – для майбутньої роботи в умовах ЕОМ та АРМ бухгалтера.

Таблиця 11

Вправа 8.

Машинограма - відомість синтетичного обліку рахунку 791 „Результати основної діяльності”.

                   
  С-до на поч Дт     Кт     С-до на кін.
      З Дт рах-в в Кт 791 Всього З Дт 131 з Кт рах-в Всього    
  Дт т         Дт т
      3335,36   3335,36 3335,36   3335,36    
                     
                     
Всього     3335,36   3335,36 3335,36   3335,36    

Таблиця 6.4.1.

Таблицят 6.4.1

Таблиця 21

Таблиця 6.6.1

Таблиця 6.6.2

Вправа 1.

Визначити та подати у вигляді схеми:

Ø Класифікацію видів діяльності підприємства;

 

Звичайна діяльність   Надзвичайна діяльність

 
 

 

  Операційна діяльність   Інвестиційна діяльність   Фінансова діяльність   Інша діяльність

 

 

Основна діяльність   Інша діяльність  

 

 

Рис. 7.1.1 Схема класифікація видів діяльності підприємства.

 

 

Ø Класифікацію виробництв (основного, допоміжних та обслуговуючих);

 

 


Рис. 7.1.2. Класифікація виробництв

 

 

Ø Класифікацію витрат виробництва підприємства;

 

Рис. 7.1.3 Схема класифікація витрат виробництва

 

Ø Класифікацію доходів.

 

Рис. 7.1.4. Схема класифікації доходів.

Вправа 2. Розробити схему організації обліку витрат, доходів і результатів діяльності за ручного та автоматизованого варіантів обліку.

1. Ручна форма обліку доходів, витрат і фінансових результатів

 

Первинні документи

 

Реєстри аналітичного обліку Книга обліку господарських операцій Допоміжні і групувальні відомості

Головна книга   Відомості обліку заробітної плати

 

Бухгалтерський баланс

 

Бухгалтерська звітність

 

 

Рис.7.2.1.Схема простої форми бухгалтерського обліку

2. Автоматизована форма обліку витрат, доходів і фінансових результатів

 

Первинні документи

 

Обладнання для запису на машинних носіях Нормативно довідкова інформація

 

Електронні носії інформації

 

Автоматизоване опрацювання інформації

Друкування інформації(принтер)

 

Облікові реєстри, документи, бухгалтерська звітність

 

Рис.7.2.1.Схема автоматизованої форми бухгалтерського обліку

 

Вправа 3.Скласти схему обліку витрат в умовах використання рахунків класів 8 і 9 і з використанням рахунків тільки класу 9.

Розробити схему організації обліку витрат, доходів і результатів діяльності.

Таблиця 7.3.1

Таблиця 23

Таблиця 24.

Об’єкти витрат

Галузь Об’єкт планування, обліку, контролю та аналізу виробничих витрат Об’єкт визначення собівартості продукції Одиниця визначення собівартості
Розрахунок собівартості сукупної продукції Витрати на сировину і матеріали; зворотні відходи; напівфабрикати. Собівартість усієї продукції кількісні
Розрахунок собівартості окремих видів продукції Витрати на сировину і матеріали; зворотні відходи; напівфабрикати; паливо та енергія на технологічні потрнби. собівартості окремих видів продукції кількісні
Розрахунок собівартості одиниць вимірювання окремих видів продукції Витрати на основну заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві; Загальновиробничі витрати; Загальногосподарські витрати; Позавиробничі витрати. собівартості одиниць вимірювання окремих видів продукції якісні

 

Вправа 2.Визначити складові та зміст витра, що входять до собівартості продукції

Рис. 8.2.1 Складові та зміст витрат, що входять до собівартості продукції

Вправа 3.Визначити і порівняти номенклатуру статтей витрат на виробництво продукції згідно з П(С)БО 16.

Таблиця 25

Таблиця 26

Таблиця 27

Таблиця 28

Таблиця 29

Таблиця 30

Таблиця 31

Таблиця 32

Таблиця 33

Таблиця 34

Завдання 1.

Вправа 1. Розрахунок планової кількості робітників бухгалтерії підприємства за даними таблиць 34-39.Розрахунок подати у вигляді таблиці.

Таблиця 39

Таблиця 34

Завдання 2.

Вправа 1. Розробити положення про відділ обліку

Таблиця 43

Функціональні та інформаційні взаємовідносини працівників відділу обліку основних засобів між собою та з працівниками інших підрозділів бухгалтерії ВАТ „Київський маргариновий завод”.

Вхідна інформація Вихідна інформація
Назва документу Від кого одерж-я Строк одерж-я Назва документу Кому пер-я Строк відправлення
Акт приймання передачі основних засобів Комірник У момент надходження(1 день) Журнал 4 Бухгалтеру з обліку основних засобів  
Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів Начальник цеху, МВО В день приймання основного засобу з ремонту Журнал 4 Бухгалтеру з обліку основних засобів  
Акт списання основних засобів Головний інженер В день складання акта Журнал 4 Бухгалтеру з обліку основних засобів  

Положення про відділ обліку основних засобів бухгалтерії підприємства.

Дане Положення визначає правові основи, регулювання, організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання власної звітності відділом обліку основних засобів. Дане Положення поширюється на всіх працівників відділу обліку основних засобів. бухгалтерії.

Структура підрозділу.

2.1. Підпрозділ складається із одного працівника, який веде весь облік основних засобів та нематеріальних активів.

2.2.При збільшенні обсягів роботи, тобто збільшенні кількості основних засобів та нематеріальних активів керівник підрозділу може взяти собі в помічники ще одного бухгалтера для здійснення обліку на цій ділянці.

2.3 Підрозділ ніяких структурних підрозділів (секторів та груп), що входять до його складу не має.

Завдання та функції

3.1.Керівник відділу обліку основних засобів, як особа відповідальна за ведення бухгалтерського обліку по своєму напрямку на підприємстві:

Ø забезпечує виконання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання та представлення фінансової звітності

Ø організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій з обліку основних засобів і, приймає участь в оформленні матеріалів,

Ø забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку основних засобів та нарахування амортизації.

Таблиця № 44

Завдання.

Вправа 1.Оформити індивідуальне замовлення на виготовлення бланків первинних документів.

 

Бухгалтерія ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» 17.10.05

Типографії

 

Наказ № 11

Про порядок зберігання та використання бланків суворої звітності

Згідно наказу про облікову політику на підприємстві на 2005 рік, наказую:

1. Забезпечити належний порядок приймання, зберігання, видачі та використання бланків суворої звітності.

2. Бланками суворої звітності вважати всі первинні документи та облікові реєстри.

3. Приймання бланків з типографії та від вищих організацій повинен здійснювати головний бухгалтер підприємства з наступною передачею матеріально відповідальній особі.

4. При виникненні розбіжності фактичної їх наявності із даними супроводжувальних документів вжити заходів щодо встановлення причин розбіжностей.

5. Облік і зберігання бланків покладається на головного бухгалтера підприємства, який несе особисту відповідальність за їх збереження.

6. Видача бланків для використання здійснюється головним бухгалтером відповідно до потреби в них.

7. Використані (анульовані, зіпсовані) бланки списуються за рішенням головного бухгалтера на підставі заяви матеріально відповідальної особи та дозволу керівника.

8. Контроль за зберіганням та використанням бланків суворої звітності здійснює керівник підприємства.

 

Генеральний директор : Іванов В.О.

Вправа 3. Скласти перелік оптимального технічного забезпечення АРМ бухгалтера.

 

Таблиця 46

Таблиця 46.1

План підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії.

№ п/п Вид робіт по підвищенню кваліфікації Термін Відповідальні за організацію
Слухання лекцій та участь у семінарах з бухгалтерського обліку З 5.05.2005 по 05.05.2006 Кадрова служба
Навчання за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності З 21.11.2007 по 31.05.2007 Кадрова служба
Навчання працівників веденню бухгалтерського обліку в умовах автоматизованих робочих місць З 9.01.2008 по 31.12.2008 Кадрова служба
Інструктування працівників апарату бухгалтерії фахівцями провідних аудиторських міжнародних компаній З 22.02.2009 по 01.10.2009 Кадрова служба

Таблиця 46.2

План підвищення кваліфікації працівників не бухгалтерських служб з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Вид робіт по підвищенню кваліфікації Термін Відповідальні за організацію
Навчання за національними стандартами бухгалтерського обліку та звітності З 5.05.2005 по 05.05.2006 Кадрова служба
Навчання за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності З 21.11.2007 по 31.05.2007 Кадрова служба
Навчання працівників веденню бухгалтерського обліку в умовах автоматизованих робочих місць З 9.01.2008 по 31.12.2008 Кадрова служба

 

Наказ № 14

м. Київ від “28” грудня 2004 р.

Таблиця 48

Таблиця 47

Завдання 1. Організація первинного обліку.

Вправа 1.Зробити перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.027 с.)