Перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод»№ п/п Характеристика даних, необхідних для обліку Для чого потрібні дані Вимірники У яких носіях інформації фіксуються
      Нат-ні Вар-ні  
 
Первісна вартість об’єкта Для обліку основних засобів на рахунку 10 „Основні засоби” шт. грн.. статутні документи. рахунок-фактура, Акт прийому-передачі, податкова накладна
Сума нарахованої амортизації за звітний період Для ведення аналітичного обліку об’єктів основних засобів   грн. Форма ОЗ-14
Метод нарахування амортизації Для розрахунку норми амортизації   грн. Форма ОЗ-14
Строк корисного використання Для розрахунку норми амортизації   грн. Форма ОЗ-14
Ліквідаційна вартість Для розрахунку норми амортизації   грн. Форма ОЗ-14
Дата введення основного засобу в експлуатацію Для нарахування амортизації з певного місяця   грн. Розпорядчі документи керівника підприємства
Інвентарний список Для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження за матеріально відповідальними особами   грн. Типова форма ОЗ-9 Дані пооб’єктного обліку за місцем їх знаходження повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку ОЗ, що ведуться в бухгалтерії

Таблиця 2

Перлік форм первинних документів для обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод»

Номер форми Документ Формат Призначення документа
        ОЗ-1     ОЗ-2   ОЗ-3     Акт приймання передачі основних засобів     Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів   Акт списання основних засобів   Відображає: зарахування об’єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства; Внутрішнє переміщення об’єктів основних засобів   Застосовується для оформлення приймання здачі основних засобів після капітального ремонту     Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об’єктів основних засобів у випадку повної чи часткової їх ліквідації

Вправа 2. Розробити для підприємства форми первинних облікових документів з обліку амортизаційних відрахувань.

Перелік первинних документів з обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод»

1. Акт приймання передачі основних засобів.

Даною формою документа оформлюються операції:

· зарахування об'єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства;

· передачі об'єктів основних засобів зі складу в експлуатацію;

· внутрішнього переміщенню об'єктів основних засобів з одного підрозділу підприємства в інше;

· передачі об'єктів основних засобів іншому підприємству (при реалізації, обміні, безоплатній передачі).

Відповідно до Наказу № 421 акт приймання складається:

· на кожен об'єкт, що надходить на підприємство;

· на кілька однотипних об'єктів, якщо вони надійшли одночасно і за однаковою вартістю.

Приймання, передача, списання (ліквідація) об'єктів основних засобів на підприємстві здійснюються, як правило, постійно діючою комісією, призначеною наказом керівника, з числа фахівців (механік, енергетик та ін.).

Після оформлення і затвердження акта приймання-передачі керівником підприємства чи особою, на те уповноваженою, перший примірник передається до бухгалтерії підприємства.

Порядок заповнення будь-яких форм первинного обліку часто залежить від характеру операції і способу ведення обліку. При ручному способі ведення (де не потрібно обов'язкове кодування) у відповідних графах замість кодів проставляють назви необхідних даних.

2. Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.

Типова форма № 03-2 застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації.

Акт складається в одному примірнику, якщо капітальний ремонт, реконструкція чи модернізація виконуються власними силами підприємства. У цьому випадку акт підписують уповноважений представник підрозділу, в який передається відремонтований об'єкт, і представник підрозділу, що виконав ремонт.

Крім того, акт повинен підписати головний бухгалтер і затвердити керівник чи уповноважена ним особа.

Акт складається в двох примірниках, якщо капітальний ремонт, реконструкцію чи модернізацію виконує стороннє підприємство. У цьому випадку акт підписують: уповноважений представник підприємства-власника (чи орендаря) об'єкта і представник підприємства, яке виконало ремонт. І в цьому випадку акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, якому належить об'єкт, чи уповноваженою ним особою.

В акті зазначається вартість ремонту відповідно до договору (кошторису на ремонтні роботи і т.п.).

Перший примірник акта передається до бухгалтерії підприємства. На підставі акта в інвентарну картку заносяться дані про зроблений ремонт. Другий примірник акта передається підприємству, що виконало ремонт.

3. Акт списання основних засобів.

Акт складається в двох примірниках, якщо капітальний ремонт, реконструкцію чи модернізацію виконує стороннє підприємство. У цьому випадку акт підписують: уповноважений представник підприємства-власника (чи орендаря) об'єкта і представник підприємства, яке виконало ремонт. І в цьому випадку акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, якому належить об'єкт, чи уповноваженою ним особою.

Перший примірник акта передається до бухгалтерії підприємства. На підставі акта в інвентарну картку заносяться дані про зроблений ремонт. Другий примірник акта передається підприємству, що виконало ремонт.

Якщо в результаті ремонту, модернізації, реконструкції змінилися технічні характеристики об'єкта, то у відповідний розділ акта й у технічний паспорт об'єкта вносяться зміни.

В акті за формою № 03-3 у розділі "Розрахунок результатів списання об'єкта" відображаються витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих від розбирання будинків і споруджень, демонтажу устаткування та інших основних засобів.

Таблиця 3

Таблиця руху акту приймання передачі основних засобів на етапі первинного обліку.

Зміст роботи за складання документа та його руху Час виконання Місце виконання Відповідальна особа Час роботи з документом від початку роботи
Заповнення реквізитів В день зарахування Бухгалтерія МВО
Отримання основного засобу У день одержання МВО, яка одержує МВО -
Оприбуткування основного засобу У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер
Запис накладної у реєстрі У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер
Облік основного засобу у картці У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер
Передача МВО У день одержання МВО, яка одержує Бухгалтер -
Передавання до архіву Після ліквідації Бухгалтерія Бухгалтер з обліку основних засобів

 

 

Вправа 4.Розробити форму Книги (журналу) реєстрації первинних облікових документів для форм, розроблених у вправах 1-3.

 

 

Таблиця 4

Дата Реєстраційний номер Назва документа Об’єкт обліку Сума, грн. Кому передано документ для використання (оброблення)
1.10.05     1.10.05   2.10.05               Акт приймання передачі основних засобів     Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів Акт списання основних засобів Зарахування об’єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства   Приймання - здачі основних засобів після капітального ремонту   Вибуття окремих інвентарних об’єктів основних засобів у випадку повної чи часткової їх ліквідації   400,00     385,00     444,00       Бухгалтер   Бухгалтер       Бухгалтер  

Книга (журнал) реєстрації первинних документів з обліку амортизаційних відрахувань ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»

Завдання 2. Організація поточного обліку.

 

Вправа 1. Зробити перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання фінансової звітності, відібрати облікові реєстри для поточного обліку та інші носії інформації, необхідні за умов ручного варіанта обліку.

 

 

Таблиця 5

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.006 с.)