Перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання звіту про фінансові результати ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання звіту про фінансові результати ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»  Характеристика даних, необхідних для обліку Для чого потрібні дані Вимірники У яких носіях інформації фіксуються
Нат-ні Вар-ні
Дата господарської операції Для віднесення госп. оп-ії допевного звітн. Періоду +   Журнал реєстрації господарських операцій(ЖРГО), Головна книга
Зміст господарської операції Для розкриття змісту бухгалтерського проведення +   ЖРГО
Підстава для здійснення господарської операції Для відображення основи (прев. документів) для здійснення госп. оп-іїї +   ЖРГО, ЖО1-ЖО7, аналітичні відомості
Сума Для відобр-ня суми госп. оп-ії   + ЖРГО,Оборотно-сальдова від-ть, ЖО1-ЖО7,аналітичні відомості, Ф1-Ф5,бух. довідка, аркуш-розшифровка., Головна книга
Сальдо на поч. Для відобр-ня залищку на рах. на поч. пер.   + Оборотно-сальдова від-ть, ЖО1-ЖО7, аналітичні відомості, Головна книга
Сальдо на кін. Для відобр-ня залищку на рах. на кін. пер.   +
Обороти Для відоюр-ня руху коштів по рах.   + Оборотно-сальдова від-ть, Головна книга
Номера кореспондуючих рахунків Для відображення бух. оп-ії на синтет.рах. +   ЖРГО,Оборотно-сальдова від-ть, ЖО1-ЖО7,аналітичні відомості,бух. довідка, аркуш-розшифровка., Головна книга
  Суми за попередній і звітний періоди Для порівняння фінансового стану підпр-ва за пот. і звітн. період   +  

 

Вправа 2.Розробити для підприємства альбом форм облікових реєстрів для складання звіту про фінансові результати.

Таблиця 6

Перелік облікових реєстрів з нарахування амортизації ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»

Номер форми Обліковий реєстр Формат Призначення реєстру На підставі яких документів здійснюють
  ЖРГО Журнал обліку господарських операцій А4 Для відображення господарських операцій та їх кореспонденції Первинні документи
  ОСВ Оборотно-сальдова відомість А4 Для відображення оборотів, залишків та відображення здійснених змін на рахунках ЖРГО, первнні документи
  ЖО5, 5а Облік витрат А4х1,5 Для відображення витрат виробничої діяльності Аванс.звіт, лім.-забірна картка, розр.-плат.від-ть тощо
  ЖО6 Облік доходів і результатів діяльності А4 Для обліку доходів і результатів діяльності підприємства Под.накл, розр.бух-рії,акт прийому-передачі, акт ліквідації, рах.-фактура, договір тощо
  В5.1 Відомість аналітичного обліку запасів А4 Для збирання аналітичних даних за рахунками чи субрахунками обліку запасів в розрізі зав центрами відповідальності Прибуткові ордери, видаткові накладні, лімітно-забірні картки тощо
  Головна книга Головна книга А4 Для узагальнення даних поточного обліку і проводення взаємної перевірки записів ЖО, аналітичні відомості

 

Перелік облікових реєстрів для складання звіту про фінансові результати ВАТ «Київський маргариновий завод»:

1.Журнал-Ордер №5 „Облік витрат”. Призначений для відображення витрат виробничої діяльності. У цьому журналі відображають обороти за кредитом рахунків: 20, 22-26, 28, 39, 65, 66. В журналі містяться аналітичні дані до рах. 28 та відомість аналітичного обліку запасів за рах. чи субрах. в розрізі за центрами відповідальності (МВО, місцями зберігання та місцями витрат). Дані журналу формуються на основі даних первинних документів та накопичувальних і групувальних відомостей. Показники журналу використовують для складання звіту про фінансові результати.

2.Журнал-Ордер №6 „Облік доходів і результатів діяльності”. Призначений для відображення операцій з доходами та результатами діяльності підприємства. У цьому журналі відображають обороти за кредитом рахунків 70-76, 79. Він містить окремий другий розділ „Аналітичні дані про доходи”, де накопичується інформація про склад інших операційних доходів, доходів від участі в капіталі, інщих фінансових та інших доходів, доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерними контрактами, як за поточний період, так і за період з початку звітного року. Ці дані необхідні при складанні приміток до річної фін. звітності.

3.Головна книга. Головна книга є синтетичним регістром синтетичного обліку, де узагальнюються дані поточного обліку, проводиться взаємна перевірка записів. Дані Головної книги формуються шляхом переносу місячних оборотів журналів-ордерів. В ній для кожного синтетичного рахунку відводять окрему сторінку. Кредитові обороти журналів у Головну книгу переносять загальним підсумком. Дебетові обороти записують окремими сумами з різних журналів. Наприкінці місяця за кожним синтетичним рахунком виводять залишок – сальдо, який записується в окрему графу.

Вправа 3.Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних облікових документів з обліку амортизаційних відрахувань.

 

Таблиця 7

 

Графік надходження до бухгалтерії ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» первинних облікових документів з обліку амортизації

Назва документа Хто подає документ Термін подання Порядок подання Кому подається документ Термін перевірки документів
Акт приймання передачі основних засобів Матеріально-відповідальна особа Що дня за попередній день особисто Бухгалтеру з обліку основних засобів При прийманні
Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів Матеріально-відповідальна особа Те саме особисто Те саме Те саме
Акт списання основних засобів Комісія, матеріально-відповідальна особа   особисто Те саме Те саме

Вправа 4.Скласти графік (схему) документообігу.

Таблиця 8

Графік документообігу з обліку основних засобів

№ з/п
Документ ЖРГО ЖО Головна книга
Призначення документа Для відображення господарських операцій та їх кореспонденції Для поєднання хронологічного і систематичного обліку відповідно до назви регістра Для узагальнення даних поточного обліку і проводення взаємної перевірки записів
Кількість примірників
Коли складається По мірі надходження та опрацювання перв. документів По мірі надходження та опрацювання перв. документів та складання групувальних відомостей В кінці місяця
Хто складає документ бухгалтер Гол. бухгалтер Гол. бухгалтер
Які роботи виконуються за складання документа Обробка, запис у реєстрі Обробка, запис у реєстрі Обробка, запис у реєстрі
Хто підписує документ Бухгалтер, Гол. бухгалтер Гол. бухгалтер Гол. бухгалтер
Коли передається документ до бухгалтерії Складається в бухгалтерії
Кому передається документ Головному бухгалтеру
Яку роботу виконують у бухгалтерії Складання реєстрів та контроль за змістом
Які реєстри складають на підставі документа   ЖО   Головна книга   Фінансова звітність

Вправа 5.Розробити зведений графік документообігу реєстрів для складання фінансової звітності.

Таблиця 9

Зведений графік документообігу ВАТ «Київський маргариновий завод» реєстрів обліку для складання звітності.

Назва документа Створення документа Перевірка документа Оброблення документа Передання в архів
Кількість примірників Відповідальний за оформлення Відповідальний за випуск Відповідальний за виконання Термін виконання Відповідальний за перевірку Хто подає документи Порядок перевірки документу Термін подання документу Хто виконує Термін виконання Хто виконує Термін виконання
ЖРГО бухгалтер бухгалтер Голбухгалтер Щодня при надходженні Гол. бухгалтер бухгалтер Контроль за призначенням МВО, норми амортизаційних відрахувань запис у реєстрі Кожного 5, 10, 15 числа Бухгалтер На наступний день після приймання документа Гол. Бухгалтер По закінченні звіт. року
ЖО Гол. бухгалтер Голбухгалтер Те саме По мірі надх-ня док-тів Те саме Голбухгалтер Те саме В кін. міс Гол. Бухгалтер По мірі надх-ня док-тів Гол. Бухгалтер Те саме
Головна книга Те саме Те саме Те саме В кін. міс. Те саме Те саме Контроль за сумою зносу, списання об’єкта з МВО В кін. міс Гол. Бухгалтер В кін. міс. Гол. Бухгалтер Те саме

 

Вправа 6.Розробити робочий план рахунків згідно обліку фінансових результатів

 

 

Таблиця 10

Робочий план рахунків для обліку основних засобів ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»

Синтетичний рахунок за планом рахунків Назва субрахунку за порядком Об’єкт аналітичного обліку Заув-я (№ ст.-ті бал-у)
  Шифр Назва 1-го 2-го 3-го    
  Фінансові результати Результити основної діяльності Фінансовий результат Результат від фншої звичайної діяльності Вид діяльності  

 

Вправа 7.Розробка цифрового кодифікатора рахунків синтетичного та аналітичного обліку – для майбутньої роботи в умовах ЕОМ та АРМ бухгалтера.

Таблиця 11Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.005 с.)