Графік роботи відділу обліку основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Графік роботи відділу обліку основних засобів№ з/п Назва документу Строк виконання Виконавець Кому перед-я інф-я Примітка
Акт приймання передачі основних засобів Поточні бухгалтер Головному бухгалтеру  
Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів Поточні бухгалтер Головному бухгалтеру  
Акт списання основних засобів Поточні Бухгалтер Бухгалтеру  
"Розрахунок амортизації основних засобів" Поточні Бухгалтер Бухгалтеру  
5. Відомість розрахунку амортизації по групам ОЗ Поточні, кінець звітного періоду Керівник бухгалтеру  
Реєстр відомостей розрахунку амортизації Періодичні, на кінець місяця бухгалтер Головному бухгалтеру  
7. Звітність Місячна , квартальна, річна Бухгалтер, Головний бухгалтер Головному бухгалтеру  

 

Головний бухгалтер ________________ Петрова А. В.

(підпис)

 

Вправа 3. Використовуючи дані таблиці № 42, розробити посадову інструкцію керівника або одного з працівників відділу обліку.

Посадова інструкція головного бухгалтера.

Загальні положення.

1.1.Це Положення розповсюджується на головного бухгалтера підприємства, який веде бухгалтерський облік, заповнює журнали-ордера та складає кінцеву бухгалтерську звітність.

1.2.Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях, закладах та контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

1.3.Головний бухгалтер призначаються на посаду та звільняється з посади керівником підприємства, з наступним затвердженням вищестоящим органом.

Призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера підприємства здійснюється керівником підприємства згідно із уставними та іншими внутрішніми документами.

Підрозділи бухгалтерії, що очолює головний бухгалтер, є їх самостійними структурними підрозділами та не повинні входити у склад будь-якого підрозділу.

1.4.Головний бухгалтер підкоряється безпосередньо керівнику підприємства, а з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, порядку та методики здійснення контролю – керівнику управління бухгалтерського обліку та звітності вищестоящого органу.

1.5.На посаду головного бухгалтера призначаються особи, що мають вищу спеціальну освіту.

В необхідних випадках по рішенню керівництва на посаду головного бухгалтера може бути призначена особа, яка не має вищої освіти, при наявності у неї стажу роботи по спеціальності не менше 5 років.

1.6.Прийом та здача справ при призначенні та звільненні бухгалтера оформлюється актом після перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності. Копія цього акту направляється у вищестоящий орган. В необхідних випадках прийом та здача справ бухгалтером робиться при участі представника вищестоящого органу.

1.7.На головного бухгалтера не можуть бути покладені обов’язки, що пов’язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові кошти та матеріальні цінності. Йому заборонено отримувати безпосередньо по чеках й інших документах грошові кошти та товарно-матеріальні цінності для підприємства.

1.8.Під час відсутності головного бухгалтера (відрядження, хвороба і т. д.) права та обов’язки головного бухгалтера переходять до його заступника, а при відсутності останнього - до іншої відповідальної особи на підприємстві.

2. Зобов’язання головного бухгалтера.

2.1.Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на базі встановлених правил його ведення, зобов’язаний забезпечити:

Ø широке використання сучасних засобів механізації й автоматизації у облікових робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;

Ø повний облік надходжень грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерськім обліку операцій, пов’язаних з їх рухом;

Ø достовірний облік витрат виробництва і обігу, виконання; складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт, послуг;

Ø точний облік результатів господарської діяльності підприємства у відповідності зі встановленими правилами;

Ø правильне нарахування і своєчасна сплата платежів до державного бюджету, внесків до Фонду соціального страхування, засобів на фінансування капітальних інвестицій; погашення у встановлені строки заборгованості по банківським кредитам; відрахування грошових коштів у спеціальні фонди;

Ø участь в роботі юридичних служб по оформленню матеріалів по нестачам грошових коштів та ТМЦ та контроль за передачею, у відвідних випадках, цих матеріалів у судові органи;

Ø перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності у структурних підрозділах товариства, своєчасний інструктаж робітників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу;

Ø складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів та бухгалтерських записів, представлення її у встановлені строки до відповідних органів;

Ø здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і невиробничих витрат;

Ø своєчасне проведення у виробничих одиницях перевірок, документальних ревізій, підготовка заходів щодо поліпшення їх роботи;

Ø збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх в архів;

2.2.Головний бухгалтер спільно з керівниками відповідних підрозділів зобов’язані контролювати:

Ø додержання встановлених правил оформлення прийняття та відпуску ТМЦ;

Ø правильність використання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, чітке виконання штатної, фінансової та касової дисципліни;

Ø виконання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, ТМЦ, основних засобів, розрахунків та платіжних зобов’язань;

Ø стягнення у встановлені строки дебіторської і погашення кредиторської заборгованості , виконання платіжної дисципліни;

Ø законність списання з бухгалтерського балансу нестач дебіторської заборгованості та інших втрат.

2.3.Головний бухгалтер зобов’язаний брати активну участь в підготовці заходів, що попереджують утворення нестач і незаконне витрачання грошових коштів та ТМЦ, порушення фінансового та господарського законодавства.

2.4.Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання та оформлення документи по операціям, які суперечать вимогам чинного законодавства і встановленому порядку прийому, зберігання та витрачання грошових коштів, ТМЦ та ін.

3. Права головного бухгалтера.

3.1.Головний бухгалтер встановлює службові обов’язки підпорядкованих йому працівників з тим, щоб кожний робітник знав круг своїх обов’язків та ніс відповідальність за їх виконання. Робітники інших підрозділів , зайняті бухгалтерським обліком, з питань організації і ведення бухгалтерського обліку і звітності підпорядковуються головному бухгалтеру.

3.2. Вимога головного бухгалтера в частині оформлення операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей є обов’язковими для всіх підрозділів і служб товариства.

За невиконання або порушення вказівок головного бухгалтера, що належать до його компетенції, винні особи можуть бути звільнені від отримання премії, або притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку.

3.4.Назначення, звільнення та переміщення матеріально відповідальних осіб здійснюється з повідомленням та згодою головного бухгалтера.

3.5. Договори, що заключаються товариством на отримання та відпуск ТМЦ та на виконання робіт та послуг, а також накази та розпорядження про встановлення робітникам посадових окладів, доплат до заробітної розглядаються та візуються головним бухгалтером.

3.6. Головний бухгалтер має право:

а) вимагати від керівників бригад, цехів, дільниць, відділів та від керівника підприємства прийняття заходів щодо забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку:

Ø перегляд застарівши норм витрат матеріалів, сировини, витрат праці та інших норм;

Ø відповідної організації прийняття і зберігання сировини, матеріалів та інших цінностей;

Ø проведення заходів щодо поліпшення контролю за правильністю застосування норм, організації первинного обліку виробітку продукції , організації кількісного обліку сировини та матеріалів в цехах і т.д.;

б) перевіряти в структурних підрозділах товариства виконання вимог порядку прийому, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, ТМЦ, та інших цінностей;

в) готувати пропозиції щодо зниження розмірів премій або відмови від її виплати керівникам цехів, бригад, що не забезпечують виконання встановлених правил первинних документів, ведення первинного обліку та інших вимог організації обліку.

4. Відповідальність головного бухгалтера.

4.1.Головний бухгалтер несе відповідальність у випадках:

а) неправильного ведення бухгалтерського обліку та перекручення звітності;

б) прийняття до виконання і оформлення документів по операціям, які суперечать встановленому порядку прийому, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових засобів, ТМЦ і т.д.;

в) несвоєчасній та неправильній звірці по розрахунковому та інших рахунках в банку, розрахунків з кредиторами і дебіторами;

г) порушення порядку списання з балансу дебіторської заборгованості та інших втрат;

д) несвоєчасне проведення в структурних підрозділах документальних ревізій;

е)складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії;

ж)інших порушень положень та інструкцій з організації бухгалтерського обліку.

4.2.Головний бухгалтер несе нарівні з керівником підприємства відповідальність:

а) за порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність;

в) за порушення строків здачі квартальних та річних бухгалтерських звітів до відповідних органів;

4.3.Дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність головного бухгалтера визначається у відповідності з чинним законодавством.

Тема 11. Організація інформаційного, технічного та соціального забезпечення обліку, контролю та аналізу.

Завдання.

Вправа 1.Оформити індивідуальне замовлення на виготовлення бланків первинних документів.

 

Бухгалтерія ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» 17.10.05

Типографії

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.007 с.)