Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 2005 р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 2005 р.Згідно з вимогами Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-14, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складання фінансової звітності.

Наказую:

Головному бухгалтеру:

1. Здійснювати ведення бухгалтерського обліку за принципами і методами, передбаченими Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

2. Забезпечити безперервність відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності в бухгалтерському обліку, застосовуючи журнально-ордерну форму обліку.

3. Застосовувати план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій з урахуванням положень Інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291, починаючи з 1 січня 2005 року.

4. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей:

Ø У бухгалтерії – у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному виразі;

Ø На складах і у фірмових магазинах – у картках складського обліку в кількісному виразі і ціні.

5. Затвердити порядок Бухгалтерського обліку окремих господарських операцій:

1) Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів та напівфабрикатів) здійснювати згідно з П(С) БО № 9 “Запаси”:

Ø При придбанні, отриманні або виготовленні запасів – за первісною вартістю;

Ø При відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснювати їх оцінку за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

Ø Оцінку запасів (матеріалів для виробництва) здійснювати за методом ФІФО;

Ø Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю, або чистою вартістю реалізації;

2) Термін використання нематеріальних активів визначити по кожному об’єкту окремо в момент його зарахування на баланс виходячи з:

Ø Терміну корисного використання подібних активів;

Ø Передбачуваного морального зносу;

Ø Правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання за інших факторів;

Ø Амортизацію основних засобів здійснювати за допомогою таких методів:

§ Виробниче обладнання – виробничим методом;

§ Будівлі та споруди – прямолінійним методом;

§ Основні засоби третьої та четвертої групи – методом прискореного зменшення залишкової вартості

3) Оцінку доходів здійснювати відповідно до П(С)БО 15 „Дохід” та визнавати в тому періоді, в якому вони були отримані. Але при умові наявності підтверджу вальних документів.

4) Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості нараховувати виходячи з платоспроможності окремих дебіторів згідно П(С) БО № 10.

5)Для узагальнення інформації про витрати фірми за елементами застосовувати бухгалтерські рахунки класу 9 Плану рахунків.

а) Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, гарантійних зобов’язань, інших витрат і платежів не проводити.

б) Поточний облік загально виробничих витрати проводити в цілому по виробництву по фактичній виробничій собівартості.

в) Розподілення загально виробничих витрат в калькуляціях проводити пропорційно фактичній основній заробітній платі виробничих робочих.

г) Оцінку незавершеного виробництва проводити по фактичній вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

д) Аналітичний облік собівартості готової продукції здійснювати по видам виробів і моделей за фактичною виробничою собівартістю, на складах і в фірмових магазинах.

е) Аналітичний облік на складах і у фірмових магазинах здійснювати по видам виробів і моделей за оптовими цінами.

є) Аналітичний облік собівартості реалізованої продукції здійснювати за фактичною виробничою собівартістю залишків готової продукції на складах і в фірмових магазинах на кінець звітного періоду.

Для розрахунку її використовувати залишки готової продукції на кінець звітного періоду на основі кількісних даних по видам виробів і моделям складського аналітичного обліку і даних собівартості (калькуляції на моделі) бухгалтерського обліку.

Собівартість реалізованої продукції дорівнює собівартості залишків готової продукції на початок звітного періоду плюс собівартість випуску продукції за звітний період мінус собівартість залишків готової продукції на кінець звітного періоду.

ж) При повторних запусках моделей зі зміною вартості сировини, розрахунок собівартості залишків моделей проводити методом середньозваженої собівартості.

з) Встановити попередільний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання. Об’єкт обліку – калькуляції одиниці продукції (модель).

и) Затвердити систему оплати праці:

Ø Для робітників відрядників – відрядно-преміальна;

Ø Для по часових робітників – почасово преміальна;

Ø Для керівників, фахівців та службовців – за штатним розкладом оклади та премія за основні результати виробничої діяльності фірми.

і) Порядок використання чистого прибутку встановлений Статутом АТ і щорічно затверджується рішенням загальними зборами Акціонерів.

6. Вести податковий облік згідно з Законодавством України.

1) Ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості матеріалів, сировини, комплектуючих, напівфабрикатів в залишках готової продукції проводити згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” і “Порядку ведення обліку приросту (убутку)” затвердженого наказом МФ від 14.06.98 р. № 124.

2) Перерахунок балансової вартості іноземної валюти і заборгованості в іноземній валюті, які знаходяться в обліку, здійснюються на кінець звітного податкового періоду (кварталу).

3) Інвентаризацію проводити один раз на рік перед складанням річного звіту і при зміні матеріально відповідальних осіб.

4) Податковий облік валових доходів, валових витрат та амортизації, витрат на придбання основних засобів і нематеріальних активів відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” вести в окремих облікових реєстрах без відображення в бухгалтерському обліку.

5) Відстрочені податкові активи визнавати тоді, коли податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку менший, ніж сума податку за даними податкового обліку. Відстрочені податкові зобов’язання визнавати тоді, коли податок за даними бухгалтерського обліку більший, ніж сума податку за даними податкового обліку.

Цей пункт набирає сили з дати набрання чинності Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 17 “Податок на прибуток”.

7. Головному бухгалтеру забезпечити на підприємстві виконання єдиних принципів обліку на основі комп’ютерних форм обліку на базі існуючих та модифікованих програм, пристосованих для ведення бухгалтерського обліку меблевого виробництва та інших операцій, пов’язаних з виробничою діяльністю комбінату.

Забезпечити відображення господарських операцій згідно з новим планом рахунків.

8. Покласти відповідальність на головного бухгалтера за:

Ø Дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

Ø Складання і надання у встановлені терміни фінансової і статистичної звітності;

Ø Контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

Ø Участь в оформленні матеріалів пов’язаних з недостачею і відшкодуванням втрат діяльності, розкрадання й псування активів фірми;

Ø Недопущення несанкціонованого доступу до облікових даних.

 

 

Генеральний директор В.А. Іванов

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.005 с.)