Інші умови кредитного договоруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інші умови кредитного договору1. Відсоткова ставка за користування кредитом становить ЗО % річних.

2. Підприємство щомісяця погашає кредит рівними частинами та спла­чує відсотки за ним.

3. Погашення заборгованості за відсотками та за основною сумою креди­ту здійснюється протягом 5 робочих днів після закінчення звітного місяця.

 

Відсотки нараховуються за методом - факт/360.

03 листопада поточного року підприємство придбано валюту в сумі $ 2 620,00 за комерційним курсом 7,9320 грн. за долар для погашення кредиту за 1-й місяць. За придбання валюти Товариством сплачено послуги банку в сумі 207,82 грн. 04 листопада з поточного рахунка погашено заборгованість перед банком за кредитом та відсотками.

Курси іноземної валюти до національної:

- 01 жовтня поточного року(на дату отримання кредиту) - 7,9315 грн./$.

- 31 жовтня поточного року(на дату нарахування відсотків за креди­том) - 7,9319 грн./$.

- 03 листопада поточного року(на дату зарахування придбаної валюти на валютний рахунок) - 7,9319 грн./$.

- 04 листопада(на дату погашення заборгованості перед банком) -7,9320 грн./$.

- ЗО листопада поточного року(на дату нарахування відсотків за кре­дит) - 7,9317 грн./$.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій за жовтень-листопад поточного року наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за довгостроковим кредитом в іноземній валюті

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонден­ція субрахунків Сума
Дебет Кредит
Жовтень поточного року
01.10 п. р. На валютний рахунок отримано довгостроко­вий кредит в іноземній валюті 24 000 $ х 7,9315 грн./$ = 190 356,00 грн.   24 000.00 $ 190 356,00 грн.
01.10 п. р. Частину заборгованості за кредитом, яка під­лягає погашенню протягом 12 місяців із дати складання балансу, переведено до складу поточних зобов'язань 24 000 $ : 24 міс. х 12 міс. = 12 000 $ 12 000 $ х 7,9315 грн. = 95 178,00 грн.   12 000.00$ 95 178,00 грн.
31.10 Визнано фінансові витрати у сумі нарахова­них відсотків за користування довгостроко­вим кредитом 24 000$ х 31 дн.х 0.3 6-000$ 360 620,00 $ х 7,9319грн. = 4 917,78грн. 620.00 $ 4 917,78 грн.

 

Продовження табл. 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10 Визнано втрати у сумі неопераційної курсо­вої різниці за основною сумою кредиту:      
відображеного у складі довгострокових зобов'язань 12 000 $ х (7,9319 - 7,9315) = + 4,80 грн 4,80 грн.
відображеного у складі поточної заборгова­ності 12 000 $ х (7,9319 - 7,9315) = + 4,80 грн 4,80 грн.
31.10 Списано на фінансовий результат діяльності товариства:      
фінансові витрати 4 917,78 грн.
інші витрати звичайної діяльності 9,60 грн.
Листопад поточного року
03.11 3 поточного рахунка перераховано кошти на придбання валюти для погашення кредиту та відсотків за жовтень 2 620$* 7,9320 грн.= 20 781,84 грн. 20 781,84 грн.
03.11 3 поточного рахунка сплачено комісійну ви­нагороду банку (1 % від перерахованої суми на придбання валюти) 20 781,84 грн.* 0,01 =207,82 грн. 207,82 грн.
03.11 Відображено нарахування комісійної вина­городи банку за послуги із купівлі іноземної валюти 207,82 грн.
03.11 На валютний рахунок зараховано придбану іноземну валюту (за офіційним курсом НБУ) 2 620$* 7,9319 грн.= 20 781,58 грн. 2 620,00 $ 20 781,58 грн.
03.11 Включено до витрат сумову різницю між курсом НБУ і МВРУ 2 620$х (7,9320грн- 7,9319грн.) = 0,26грн. 0,26 грн.
04.11 3 валютного рахунка погашено частину за­боргованості за основною сумою кредиту 12 000 $: 12 міс. = 1 000$ 1 000 $х 7,9320 грн.= 7 932 грн 1 000,00 $ 7 932,00 грн.
04.11 Визнано втрати у сумі неопераційної курсо­вої різниці за основною сумою кредиту: 1,00 грн.
відображеного у складі довгострокових зобов'язань 12 000 $ х (7,9320 грн.- 7,9319 грн.) = 1,20 1,20 грн.
відображеного у складі поточної забор­гованості 12 000 $ х (7,9320 грн.- 7,9319 грн.) = 1,20 1,20 грн.
04.11 3 валютного рахунка погашено зобов'язання перед банком за нарахованими відсотками за кредит (620 $ х 7,9320 грн.) =4 917,84 грн. 620,00 $ 4 917,84 грн.
04.11 Відображено втрати у сумі неопераційної курсової різниці, обчисленої на дату пога­шення відсотків 620 $ х (7,9320грн- 7,9319 грн.)» = + 0,06грн. 0,06 грн.

 

 

Продовження табл. 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11 Визнано фінансові витрати у сумі нарахова­них відсотків за довгостроковим кредитом (24 000 $ - 1 000 $) х ЗО дн.х 0.3 ._ 5„- * 575 $ х 7,9317 грн.= 4 560,73 грн. 575$ 4 560,73 грн.
30.11 Визнано дохід у сумі неопераційної курсової різниці за основною сумою кредиту:      
відображеного у складі довгострокових зобов'язань 12 000 $ х (7,9317грн.- 7,9320 грн.) =-3,60грн. 3,60 грн.
відображеного у складі поточної забор­гованості 11 000 $ х (7,9317грн.- 7,9320 грн.) =-3,30 грн. 3,30 грн.
30.11 Списано на фінансовий результат діяльності:      
інші доходи звичайної діяльності 6,90 грн.
адміністративні витрати 207,82 грн.
інші витрати операційної діяльності 0,26 грн.
фінансові витрати 4 560,73 грн.
інші витрати звичайної діяльності 3,46 грн.

 

Для узагальнення інформації про довгострокові кредити, отримані від банків та інших фінансових установ, призначений журнал 2 «Об­лік довгострокових та поточних позик», який заповнюється на підставі виписок банку й доданих до них документів. У третьому розділі даного журналу відображаються аналітичні дані до рахунка № 50 «Довгостро­кові позики»в розрізі позикодавців та строків погашення кредитів, а також інформація про переведення пролонгованих короткострокових кредитів в довгострокові, погашення заборгованості за ними та переведення частини довгострокових зобов'язань у поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями. У цьому ж розділі наводяться дані про нараховані та сплачені відсотки за довгостроковими позиками у поточному місяці й наростаючим підсумком з початку року.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ)

ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ

ВЕКСЕЛЯМИ ВИДАНИМИ

Вексельна форма розрахунків є одним із можливих шляхів виконання дого­вірних зобов'язань перед контрагентами у випадку тимчасової нестачі власних фінансових ресурсів.

Довгостроковий вексель - цінний папір, що засвідчує безумовний гро­шовий обов'язок векселедавця сплатити до настання терміну, що переви­щує 12 місяців із дати виникнення зобов'язання, визначену суму коштів власникові векселя (векселетримачеві).

 

Загальні правила обігу векселів установлено Уніфікованим законом «Про переказні векселі та прості векселі». Додаткові умови для обігу век­селів в Україні визначено Законом України «Про обіг векселів в Україні», яким встановлено, що:

- видавати прості й переказні векселі можна лише для оформлення гро­шового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

- у разі видачі векселя як засобу платежу за договором припиняються гро­шові зобов'язання щодо платежу за цим договором і виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем;

- вексель, що складається на території України і місце платежу за яким знаходиться ла території України, заповнюють державною мовою. На­йменування трасанта або векселедавця, інших осіб, зобов'язаних за век­селем, заповнюють відповідно до офіційного найменування у статутних документах;

- вексель підписується від імені юридичних осіб власноручно керівником і головним бухгалтером (при наявності посади головного бухгалтера в штатному розписі), або уповноваженими ними особами,підписи яких скріплюються печаткою підприємства.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні»[19] прості та переказні векселі складаються у документарному вигляді на спе­ціальних бланках за формою, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону. Якщо строк платежу на бланку цінно­го паперу не зазначено, то вважається, що переказний вексель підлягає оплаті за пред'явленням.

Умова щодо вексельної форми розрахунків зазначається в договорі (купівлі-продажу, поставки, підряду тощо), який укладається у письмовій формі. Якщо сторонами прийнято рішення провести розрахунок векселем після укладан­ня договору, то підписується додаткова угода до договору. У таких документах обов'язково зазначається строк погашення заборгованості та найменування плат­ника за переказним векселем (за умови встановлення такої особи заздалегідь).

Передача (одержання) векселя оформляється Актом приймання-передачі, у якому вказується тип векселя, векселедавець (платник за переказним векселем), номер вексельного бланка, номінал векселя, дата складання та строк платежу. Даний документ підписують уповноважені особи від підприємства векселеда-вача та векселедержателя. Векселі видають та передають держателям тільки за довіреністю, яка виписується на право підписання векселя уповноваженими осо­бами та зберігається у векселедержателя.

Права на вексель передають за допомогою індосаменту,тобто спеціаль­ного передавального напису на векселі, який свідчить про те, що всі права за простим або переказним векселем переходять від однієї особи до іншої(від ін­досанта - векселедержателя, який передав вексель за індосаментом, до індоса­та - векселедержателя, який одержав вексель за індосаментом). Передавальний напис, що вчиняє індосант, проставляється на зворотній стороні простого та

 

переказного векселя, а якщо немає місця для запису, то на додатковому аркуші паперу - алонжі. Перший передавальний напис на алонжі робиться впоперек з'єднання векселя і додаткового аркуша, тобто таким чином, щоб він починався на векселі й закінчувався на алонжі.

Вексель за згодою сторін також може бути авальований (аваль - це по­ручительство за векселем). Сутність авалю полягає в тому, що вексельний поручитель (аваліст) бере на себе відповідальність перед власником векселя за наявною заборгованістю.

Письмовою згодою платника на оплату переказного векселя є акцепт (про­ставлення підпису платника в лівій частині лицьової сторони векселя із зазначен­ням напису: «Акцептований», «Прийнятий, «Заплачу», «Згоден», «Зобов'язуюсь заплатити». Така дія супроводжується поданням векселедавцем письмового по­відомлення платнику про те, що останньому необхідно акцептувати вексель і на погашення якого саме богу буде зарахований цей акцепт. Такий напис оформля­ється Актом пред'явлення векселя до акцепту.

Пред'явлення векселя до акцепту може бути проведене у будь-який час, по­чинаючи з дня його видачі і закінчуючи днем настання платежу. Вексель може бути представлений до акцепту і акцептований навіть після настання строку платежу. Тобто, акцептуючи вексель, акцептант стає головним вексельним боржником.

Векселедержатель, пред'являючи вексель до оплати, оформляє Акт пред'явлення векселя до платежу, який підписують векселедержатель і платник. Після того як вексельна сума в повному обсязі зарахована на поточний рахунок векселедержателя, платник має право вимагати від векселедержателя передати йому вексель разом із розпискою про одержання платежу.

Для обліку та узагальнення інформації про довгострокову заборгова­ність, яка забезпечена виданими векселями призначений пасивний балан­совий рахунок № 51 «Довгострокові векселі видані»(табл. 2.5).

Таблиця 2.5
Характеристика рахунка № 51 «Довгострокові векселі видані»

 

 

 

 

 

 

Назва та но­мер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за розрахунками із довгостроко­вих векселів виданих
На рахунку № 51 В об­ліковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Довгострокові векселі видані» Для обліку за­боргованості перед постачаль­никами, підряд­чиками та іншими кредиторами.яка забезпечена ви­даними векселями та не є поточним зобов'язанням Відображається погашення за­боргованості, забезпеченої виданим дов­гостроковим векселем та пе­реведення такої заборгованості до поточної Відображається видача довгостро­кового векселя в забезпечення заборгованості за одержані мате­ріальні цінності, послуги, виконані роботи та за інши­ми операціями Журнал 3 Рядок 1515Балансу (форма 1)

 

До рахунка № 51 «Довгострокові векселі видані» відкриваються наступ­ні субрахунки:

- № 511 «Довгострокові веселі видані в національній валюті»,який призначений для узагальнення інформації про розрахунки з постачаль­никами, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборго­ваність за якими забезпечена виданими довгостроковими векселями в національній валюті;

- № 512 «Довгострокові веселі видані в іноземній валюті»,який призна­чений для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими довгостроковими векселями в іноземній валюті.

Аналітичний облік довгострокових векселів виданихведеться за кожним виданим векселем, період погашення яких перевищує 12 місяців з дати виник­нення зобов'язання.

Узагальнення інформації про придбані у банківській установі бланки век­селів здійснюється на субрахунку № 209 «Інші матеріали» з одночасним відо­браженням даних про бланки таких документів' на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку». Відповідно до Указу Президента України«Про сплату державного мита за вексельні бланки» при купівлі векселів сплачується гербовий збір у розмірі 10 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен бланк. Витрати, зумовлені операціями з придбання векселів та вартість використаних (списаних) бланків включається до складу інших витрат опера­ційної діяльності.

Заборгованість за векселем, виражена в іноземній валюті, погашається на території України у національній валюті шляхом перерахунку такої валюти у національну за курсом НБУ на дату платежу.

Прості та переказні довгострокові векселі можуть бути процентними за умо­ви, що заборгованість за ними підлягає оплаті після пред'явлення та у визна­чений строк після пред'явлення векселя. На бланку процентного векселя зазна­чається розмір відсоткової ставки цифрами та словами. Відповідно до пункту 7 статті 189 Податкового кодексу України [52] база оподаткування ПДВ за вексельними операціями збільшується на суму процентів,нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя. Відсотки векселедавець нараховує щомісяця, а сплачує одночасно із погашенням суми боргу за векселем.

У таблиці 2.6 наведено порядок відображення у системі рахунків бухгалтер­ського обліку операцій щодо розрахунків за виданими довгостроковими вексе­лями.

 

 

Таблиця 2.6 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку розрахунківПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)