ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЇХ ОБЛІКОВОГО
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЇХ ОБЛІКОВОГОВІДОБРАЖЕННЯ

Здійснюючи фінансово-господарську діяльність, підприємства, визначені платниками податків, незалежно від форми власності, виду діяльності та обсягу проведених операцій зобов'язані справляти до бюджету податкові платежі. При­значення останніх полягає у наповненні дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Нарахування, сплата та облік податків здійснюється відповідно до подат­кового законодавства України та регулюється наступними нормативними актами:

- Конституцією України [98];

- Податковим кодексом України [52];

- Митним кодексом України [41] та іншими законами з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, які виникають при оподат­куванні операцій з переміщення товарів через митний кордон України;

- наказами Міністерства фінансів України, Державної податкової служби, прийнятими на підставі й на виконання Податкового кодексу України та законів з питань митної справи;

- рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місце­вого самоврядування щодо справляння місцевих податків та зборів.

Податкомє обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податків відповідно до Податкового кодексу України. Водночас, збором (платою, внеском)є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеці­альної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб держав­ними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими Органами та особами юридично значимих дій.

У відповідності до бюджетної класифікації податкові платежі поділяються на загальнодержавні(рис. 4.1) та місцеві(рис. 4.2) податки і збори.

Сутність податків як економічної категорії проявляється в їх функціях, які є визначальними при формуванні податкової системи країни. Функції податків поділяються на основні (які є основою побудови податкового механізму) та до­даткові (які деталізують основні функції податків).

 


 


До основних функцій податків належать:фіскальна, регулююча та контр­ольна.

1. За допомогою фіскальної функціїзабезпечується наповнення дохідної частини бюджетів шляхом сплати платниками податків встановлених обов'язкових податкових платежів.

2. За допомогою регулюючої функціїздійснюється регулювання соціаль­но-економічних відносин та вплив на фінансово-господарську діяльність платників податків через визначені податкові важелі. Сутність даної функції проявляється у наданні платникам податків податкових пільг та застосуванні окремими галузями народного господарства специфічних податкових ставок з врахуванням перспектив й особливостей діяльності.

3. Контрольна функціязабезпечує контроль за своєчасністю, достовірніс­тю і повнотою сплати суб'єктами господарювання (платниками подат-

 

ків) податкових платежів у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів України. За допомогою контрольної функції оцінюється ефективність податкового механізму та з метою підвищення ефективнос­ті податкової системи розробляються зміни і доповнення до неї. До додаткових функцій податків належать:розподільча та стимулююча.

1. Розподільча функціяпередбачає розподіл отриманих коштів на фі­нансування програм з метою виконання державою основних завдань та функцій.

2. Стимулююча функціяпередбачає для окремих категорій платників по­датків запровадження таких податків, зборів, податкових ставок та пільг, які б у сукупності стимулювали розвиток певних галузей народного гос­подарства.

Податковим кодексом України за кожним видом податку визначено:платників податку, об'єкт оподаткування, базу оподаткування, ставку податку, податкові пільги та податковий період.

Платники податку- це юридичні і фізичні особи, на яких у відповідності до Податкового кодексу України, покладено обов'язок сплачувати податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Об'єкт оподаткування- це матеріальні блага фізичних та юридичних осіб, з яких в установленому порядку стягуються податки. Об'єктом оподаткування може бути: прибуток; дохід; заробітна плата та прирівняні до неї виплати; дода­на вартість продукції, робіт чи послуг; митна вартість товарно-матеріальних цін­ностей; майно юридичних і фізичних осіб; природні ресурси (ліс, надра, вода) тощо.

Базою оподаткуванняє розмір об'єкта оподаткування, виражений у грошо­вому чи фізичному вимірі.

Ставка податку- це законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування. Розрізняють наступні види податкових ставок:

- тверді- встановлюються в абсолютній сумі на одиницю (об'єкт) опо­даткування, незалежно від розміру доходів;

- процентні- встановлюються у відсотках до об'єкта оподаткування, який має грошовий вираз.

Податкові пільги- повне або часткове звільнення платників від сплати по­датків у відповідності до норм чинного законодавства.

Податковим періодомвизнається період часу з врахуванням якого відбува­ється обчислення та сплата окремих видів податків і зборів. Такий період вста­новлюється, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків й зборів.

Для обліку та узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами податкових платежів до бюджету (включаючи податки із за­робітної плати працівників та суми фінансових санкцій, що справляються у дохід бюджету) призначений балансовий рахунок № 64 «Розрахунки за по­датками й платежами» (табл. 4.1).

 

 

Таблиця 4.1 Характеристика рахунка № 64 «Розрахунки за податками й платежами»

 

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка   Призначення рахунка Відображення інформації стовно розрахунків підприємства із бюджетом за всіма видами податкових платежів
На рахунку № 64 В обліковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Розрахунки за податками й платежами» Для уза­гальнення інформації про розрахунки під­приємства за усіма видами платежів до бюджету Відображаються належні до відшко­дування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо Відображається нарахування податкових платежів до . бюджету Журнал 3, відо­мість 3.6 Баланс (форма 1): - сальдо Дт pax. 64 (р.1135); - сальдо Кт pax. 64 (р.1620)

До рахунка № 64«Розрахунки за податками й платежами» відкриваються наступні субрахунки:

- № 641«Розрахунки за податками», який призначений для узагальнення інформації про податки, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний податок тощо);

- № 642«Розрахунки за обов'язковими платежами», який призначений для узагальнення інформації про розрахунки за зборами (обов'язковими пла­тежами), які справляються відповідно до чинного законодавства, облік яких не ведеться на рахунку № 65 «Розрахунки за страхуванням»;

- № 643«Податкові зобов'язання», який призначений для узагальнення інформації про суму податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, то­вари, інші матеріальні цінності й нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню);

- № 644«Податковий кредит», який призначений для узагальнення інфор­мації про суму податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

З метою деталізації облікової інформації у частині розрахунків з бюджетом за податковими платежами до субрахунків № 641 «Розрахунки за податками» та № 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами» доцільно відкрити наступні аналітичні рахунки (рис. 4.3).

 

 

Рис 4.3. Система рахунків аналітичного обліку для розрахунків за податками й платежами

З метою узагальнення інформації про розрахунки підприємства за податками й платежами призначено відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бю­джетом, яку відкривають до другого розділу Журналу 3 «Облік розрахунків з бюджетом* облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків № 17, № 52, № 53, № 54, № 55, № 61, № 64, № 67, № 69)». У даній відомості за кожним видом податку і платежу щомісячно відображаються нараховані та на­лежні до відшкодування з бюджету суми податків й платежів, а також їх сплата, списання тощо. На кінець звітного періоду за кожним видом податків і платежів визначається кінцевий залишок, який може бути як дебетовим, так і кредитовим.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)