Порядок облікового відображення інших доходів та витрат звичайної діяльності 1. Облік доходів і витрат від реалізації фінансових інвестицій
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок облікового відображення інших доходів та витрат звичайної діяльності 1. Облік доходів і витрат від реалізації фінансових інвестиційПродаючи попередньо придбані цінні папери підприємство визнає, з одного боку, дохід від реалізації, а з іншого - витрати у сумі балансової вартості реалі­зованих інвестицій, яка збільшується на суму витрат, пов'язаних з їх продажем.

Порядок відображення інформації про доходи і витрати, зумовлені операція­ми із реалізації фінансових інвестицій наведено у таблиці 5.67.

 

Таблиця 5.67
Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку операцій
^^_______ із реалізації фінансових інвестицій___________________

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Визнано дохід від реалізації фінансових інвестицій 301,311, 377
Відображено собівартість реалізованих фінансових інвестицій:    
поточних
довгострокових
Визнано додаткові витрати, пов'язані з продажем фінансових інвестицій 377, 685
Списано на фінансовий результат іншої звичайної діяльності:    
дохід від реалізації фінансових інвестицій
собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Приклад 5.25

04 квітня поточного року ТзОВ «Алекс» придбало за грошові кошти пакет акцій ПАТ «Смарагд» у сумі 64 500 грн. Куплені цінні папери утримуються з метою подальшого продажу протягом 12 місяців з дати придбання. Товариством визна­но витрати, зумовлені операціями з придбання акцій:

- вартість послуг брокера 620 грн.

- вартість послуг реєстратора цінних паперів 210 грн. 30 червня поточного року справедлива вартість придбаного пакета цінних

паперів становила 66 540 гривень. 11 вересня поточного року ТзОВ «Алекс» реалізовано пакет цінних паперів на суму 68 890 гривень.

Порядок відображення у обліку операцій із купівлі та продажу цінних папе­рів наведено у таблиці 5.68.

Таблиця 5.68
Бухгалтерські проведення з обліку купівлі-продажу
___________ поточних фінансових інвестицій ТзОВ «Алекс»_____________

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
04.04. п. р._ Придбано пакет акцій ПАТ «Смарагд» 64 500,00
04.04. п. р. Відображено вартість послуг:      
брокера 620,00
реєстратора цінних паперів 210,00
Первісна собівартість придбаних поточних фінансових інвестицій складає: 64 500,00 грн. + 620,00 грн. + 210,00 грн. = 65 330,00 грн.
30.06. п. р. Визнано дохід у сумі дооцінки балансової вартості поточних фінансових інвестицій до їх справедливої вартості 66 540 грн. - 65 330 грн. = 1 210,00 грн. 1 210,00

 

 

Продовження табл. 5.68

 

 

 

 

Балансова вартість поточних фінансових інвестицій на дату складання Балансу складає: 65 330,00 грн. + 1 210,00 грн. = 66 540,00 грн.
11.09. п. р. Визнано дохід від реалізації поточних фінансо­вих інвестицій 68 890,00
11.09. п. р. Відображено собівартість реалізованих поточ­них фінансових інвестицій 66 540,00
30.09. п. р. Списано на фінансовий результат іншої звичай­ної діяльності:      
дохід від реалізації поточних фінансових інвестицій 68 890,00
собівартість реалізованих поточних фінан­сових інвестицій 66 540,00

Облік втрат від зменшення корисності активів

На дату складання річної звітності суб'єкти господарювання зобов'язані визначати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Методологічні засади щодо відображення у бухгалтерському обліку інфор­мації про зменшення корисності активів визначає П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» [71].Відповідно до п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» змен^ шення корисності - це втрати економічної вигоди у сумі перевищення залишко­вої вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Сумою очікуваного відшкодуванняє сума, яку підприємство планує отри­мати під час майбутнього використання основних засобів, включаючи ліквіда­ційну вартість. Зокрема сумою очікуваного відшкодування основних засобів є найбільша із двох оцінок: чиста ціна реалізації (справедлива вартість) зменшена на суму витрат на реалізацію або теперішня (дисконтована) вартість майбутніх грошових потоків, очікуваних від подальшого використання активу та його реа­лізації в кінці строку корисної експлуатації.

Чиста вартість реалізації активу базується на цінах активного ринку, а за від­сутності останнього визначається як сума, за якою може бути здійснений обмін активу на дату складання річного балансу в операції між обізнаними та незалеж­ними сторонами (справедлива вартість активу). Відповідно до п. 33 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [56] справедлива вартість фінансових активів визначаєтьсяна основі проведеного аналізу очікуваних грошових потоків.

Пунктом 31 П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що втрати від зменшен­ня корисності об'єкта основних засобів включаютьсядо складу інших витрат звичайної діяльності звітного періоду із збільшенням у Балансі суми зносу таких активів. Після визнання втрат від зменшення корисності активу, що амортизується, нарахування амортизації здійснюється, виходячи з нової балансової (залишкової) вартості активу і переглянутого (у разі зміни) строку його корисного використання.

Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу та фінансових ін­вестицій, які не оцінюється за справедливою вартістю, визнається як різниця між балансовою вартістю таких активів та теперішньою вартістю грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив. Визначена різниця включається до складу інших витрат звітного періоду.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.004 с.)