Переведених до групи вибуття 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Переведених до групи вибуття 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
12.05 п. р. Переведено виробниче обладнання за залиш­ковою вартістю до складу необоротних активів, утримуваних для продажу 24 300 грн. - 12 800 грн. = 11 500 грн. 11 500,00
12.05 п. р. Списано суму зносу, нарахованого на виробниче обладнання 12 800,00
03.09 п. р. Визнано дохід від реалізації виробничого об­ладнання 15 600,00
03.09 п. р. Відображено податкове зобов'язання за подат­ком на додану вартість 15600*20% = 2600 грн 120% 2 600,00
03.09 п. р. Відображено собівартість реалізованого вироб­ничого обладнання 1 і 500,00
11.09 п. р. На поточний рахунок отримано кошти за про­дане виробниче обладнання 15 600,00
30.09 п. р. Списано на фінансовий результат операційної діяльності:      
чистий дохід від реалізації виробничого обладнання 15 600,00 грн. - 2 600,00 грн. = 13 000 грн. 13 000,00
собівартість реалізованого виробничого обладнання 11 500,00

4. Облік витрат, зумовлених ітераціями із визнанням сумнівних та без­надійних боргів.Задля достовірного відображення суми дебіторської заборгова­ності у фінансовій звітності підприємства повинні формувати резерв сумнівних боргів.

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначає методологічні засади фор­мування бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття уфінансовій звітності. Відповідно до даного положення сумнівний борг- це поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, по­слуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. В свою чергу поточна дебіторська заборгованість- це сума дебіторської заборгованості, яка виникла в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, по­слуги включається до підсумку Балансуза чистою реалізаційною вартістю, яка визначається шляхом вирахування із суми поточної дебіторської заборгова­ності сформованого резерву сумнівних боргів. Величина такого резерву визна­чається одним із двох методів

1) метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.За да­ним методом величина резерву визначається за результатами аналізу платоспро­можності окремих дебіторів;

2) передбачає застосування коефіцієнта сумнівності, який розраховуєть­ся за трьома способами.

Перший спосіб - визначення питомої ваги безнадійних боргів у чисто­му доході від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг). За даним способом коефіцієнт сумнівності (Кс) розраховується за формулою:

 

 

(5.1)

 

де: - фактично списана сума оезнадшної заборгованості за вибраний період;

- сума чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг на умовах наступної оплати за вибраний період.

Сума резерву сумнівних боргів (Рс6) визначається за формулою:

(5.2)

де: - сума чистого доходувід реалізації продукції, товарів, робіт іпослуг

на умовах наступної оплати за звітний період.

Другий спосіб - класифікація дебіторської заборгованостіза строками не погашення, Класифікація дебіторської заборгованості здійснюєтьсягрупуван­ням дебіторської заборгованості за строками її непогашення та встановленого коефіцієнта сумнівності для кожної групи К, (1,2,3...^останній розраховується за формулою:

 

(5.3)

 

де: Б3 - фактично списана сума безнадійної дебіторської заборгованості зе про­дукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи за і-й період, обраний для спостереження;

ДЗ - дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги від­повідної групи на кінець і - того періоду обраного для спостереження;

і - кількість місяців в обраному періоді.

Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості.

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків по­точної дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець звітного пе­ріоду та коефіцієнта сумнівності відповідної групи (табл. 5.32)

(5.4)

де:- поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду

і-тої групи;

- коефіцієнт сумнівності і-тої групи.

Таблиця 5.32

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.006 с.)