Характеристика рахунка № 54 «Відстрочені податкові зобов'язання»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рахунка № 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» 

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації щодо відстрочених податкових зобов'язань
На рахунку №54 В обліково­му регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
54 «Відстрочені подат­кові зобов'язання» Для обліку суми податків на при­буток, які спла­чуватимуться у наступних періодах —,---- 1____ Відображається зменшення відстро­ чених податкових зобов'язань за ра­ хунок нарахування поточних податко­ вих зобов'язань --- ,---- і------- Відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті у майбутніх періодах відповідно до опо- < датковуваних тим­часових різниць Розділ II Журналу 3 Рядок 1500 Балансу (форма 1)

Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язаньведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення у Ба­лансі та цілей оподаткування виникла тимчасова різниця, що підлягає опо­даткуванню.

В кінці звітного періоду визначається різниця між сумою відстрочених по­даткових активів і відстрочених податкових зобов'язань. При цьому, у бухгалтер­ському обліку відображається згорнений результат, тобто відстрочені податкові активи (позитивна різниця) або відстрочені податкові зобов'язання (від'ємна різниця).

Порядок відображення податкових різниць, які визначені між обліковим та податковим прибутком, в системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 4.23 та на рисунку 4.9.

 

 

Таблиця 4.23 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку нарахування податку на прибуток та відображення податкових різниць

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Нарахування податку на прибуток за умови відсутності тимчасових податкових різниць
1 Відображено нарахування поточного податку на прибуток за звітний період 981 6413
Нарахування податку На прибуток за умови наявності податкових різниць, які підлягають вирахуванню
Відображено нарахування поточного податку на прибуток за звітний період
Відображено відстрочений податковий актив (від'ємна різниця між сумою облікового та податкового прибутку)
Відображено відстрочені податкові активи у сумі доходу з податку на при­буток
Проведено взаємозарахування відстрочених податкових активів та зобов'язань
Нарахування податку на прибуток за умови наявності податкових різниць, які підлягають оподаткуванню
Відображено нарахування поточного податку на прибуток за звітний період
Відображено відстрочене податкове зобов'язання (позитивна різниця між сумою облікового та податкового прибутку)
Проведено взаємозарахування відстрочених податкових активів та зобов'язань

 

Рис. 4.9. Класифікація постійних і тимчасових податкових різниць та їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку

 

Приклад 4.12

ТзОВ «Маестро» за звітний податковий період визначило об'єкт оподатку­вання податком на прибуток у сумі 240 000 грн. (поточний податок на прибуток становитиме 45 600 грн. (240 000 грн. х 0,19)). Обліковий прибуток до оподат­кування розраховано у сумі 205 000 грн. (обліковий податок на прибуток стано­витиме 38 950 грн. (205 000 грн. х 0,19)).

У Товариства на початок звітного року податкові різниці відсутні. Протягом звітного періоду у ТзОВ «Маестро» не виникало постійних різниць, а різниця між обліковим і податковим прибутком визнана внаслідок одержання та неповернення до кінця звітного періоду поворотної фінансової допомоги у сумі 35 000 грн.

За наслідком проведеної операції у Товариства виникає тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню у сумі 6:650 грн; (35 000 грн. х 0,19). Порядок відображення в обліку ТзОВ «Маестро» зазначених операцій наведено у таблиці 4.24 та на рисунку 4.10.

Таблиця 4.24

Бухгалтерські проведення з обліку нарахування податку на прибуток та відображення тимчасової податкової різниці, яка підлягає вирахуванню

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій- Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено нарахування поточного податку на прибуток за звітний період 38 950
Відображено тимчасову податкову різницю, яка підлягає вирахуванню 6 650
3 поточного рахунка перераховано податок на прибуток до бюджету 45 600
         

Рис. 4.11. Схема обліку податку на прибуток та відображення відстроченого податкового зобов'язання

 

 


 

У залежності від виду діяльності суб'єкта господарювання усі податкові різниці, які враховуються при обчисленні податкового прибутку (збитку) за звітний період ПБО «Податкові різниці» поділено на: податкові різниці щодо доходу(виручки) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг); подат­кові різниці щодо інших операційних доходів; податкові різниці щодо інших доходів; податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг); податкові різниці щодо інших операційних витрат; податкові різниці щодо інших витрат; податкові різниці щодо надзвичайних доходів; податкові різниці щодо надзвичайних витрат.

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОБЛІКПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.008 с.)