БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИОдним із джерел залучення суб'єктами господарювання додаткових фінан­сових ресурсів є емісія боргових цінних паперів, зокрема облігацій. Емі­тентами облігацій можуть виступати держава та підприємства всіх форм власності,у тому числі об'єднання підприємств.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» об­лігація- цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за об­лігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

Рішення про випуск облігацій приймається емітентом та оформляєть­ся протоколом. Реєстрація інформації про емісію облігацій та про погашення зобов'язань за ними здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент у порядку, встановленому даною Комісією, може роз­міщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Відсоткові облігації- облігації, за якими передбачається виплата відсотко­вих доходів.

Цільові облігації- облігації, зобов'язання за якими погашаються шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених умо­вами розміщення таких облігацій, а також шляхом сплати коштів власнику та­ких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій.

 

 

Дисконтні облігації- облігації, що розміщуються за ціною нижчою, від їх номінальної вартості.

Дата, зазначена умовами випуску як дата відшкодування вартості облігації, називається датою погашення, а вартість, за якою погашається облігація - вар­тістю погашення. Як правило, вартість погашення дорівнює номінальній вартос­ті облігації. У деяких випадках, наприклад, для індексованих облігацій, вартість погашення обчислюється за допомогою індексу, визначеного умовами випуску.

Номінальна вартість облігації- це сума, яка є, як правило, базою для нарахування відсотків та сплачується емітентом інвестору в день погашення зобов'язань за облігаціями.

Ставка відсотка за облігацією- ставка, зазначена у відсотковому виразі до номінальної вартості випущених облігацій, за якою визначається номінальна сума відсотка, що сплачує емітент таких цінних паперів протягом визначеного періоду за отримані у користування грошові кошти.

Облігації розміщуються юридичними особами тільки після повного пога­шення заборгованості за внесками до зареєстрованого капіталу. Не допускається емісія облігацій для формування і збільшення зареєстрованого капіталу емітен­та, а також для покриття збитків від господарської діяльності. Суб'єкти господа­рювання мають право випускати відсоткові та дисконтні облігації у сумі, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу.

Зобов'язання за випущеними облігаціями первісно оцінюються та відобра­жаються у обліку за фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, або інструментів власного капіталу, отриманих в обмін на від­повідний фінансовий інструмент, зменшених на суму витрат, зумовлених опера­ціями із розміщення облігацій.

Витрати, зумовлені операціями з розміщення облігацій,розглядаються як знижка у ціні боргових цінних паперів. До таких витрат належать:

- комісійні винагороди, сплачені торговцю цінними паперами;

- мито за реєстрацію інформації про випуск облігацій;

- вартість придбаних бланків та сертифікатів;

- плата за послуги реєстратора цінних паперів;

- інші витрати, пов'язані з випуском та розміщенням облігацій.

На кожну наступну дату балансу зобов'язання за облігаціями оцінюються за амортизованою собівартістю. Метод амортизованої собівартості передбачає, що на звітну дату первісно визнані зобов'язання за облігаціями зменшуються (збільшуються) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Ринкова вартість випущених облігацій може відрізнятися від номінальної, тобто такі цінні папери можуть бути реалізовані з премією або із дисконтом, які визнають на дату первісного визнання зобов'язання за облігаціями. Премія - це позитивна різниця між ціною реалізації облігації та вартістю,за якою вона розміщується на фінансовому ринку. Дисконт - це від'ємна різниця між ціною реалізації об­лігації та вартістю,за якою вона розміщується на фінансовому ринку.

Витрати, зумовлені операціями з розміщення облігацій, збільшують суму дисконту та, навпаки, зменшують суму премії. Емітент зобов'язаний з дати продажу облігацій до моменту погашення зобов'язання за ними амортизувати

 

одержану суму премії чи дисконту, що призводить до:1) зменшення балансової вартості зобов'язань за облігаціями та визнання інших доходів фінансової діяль­ності (кредит субрахунка № 733 «Інші доходи від фінансових операцій») - у разі амортизації премії; 2) збільшення балансової вартості зобов'язань за облігаціями та визнання фінансових витрат (дебет субрахунка № 952 «Інші фінансові витра­ти») - у разі амортизації дисконту.

Для обліку та узагальнення інформації про розрахунки за випуще­ними облігаціями призначено балансовий рахунок № 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями». До даного рахунка відкриваються наступні субрахунки(табл. 2.10)

Таблиця 2.10 Характеристика субрахунків до рахунка № 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями»

 

№ з/п ш Назва субрахунка Відображення інформації щодо зобов'язань за довгостро­ковими облігаціями
за дебетом відобража­ється за кредитом відображається
Зобов'язання за облігаціями Погашення заборгованості за розрахунками з власника­ми облігацій Нарахування боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій
Премія за випуще­ними облігаціями Амортизація премії з визна­нням фінансових доходів Сума визнаної премії за випуще­ними облігаціями при продажу облігацій за ціною, що переви­щує її номінальну вартість
Дисконт за випуще­ними облігаціями Сума визнаного дисконту за випущеними облігаціями при продажу облігації за ціною, нижчою від її номінальної вартості Амортизація дисконту з визна­нням фінансових витрат

Аналітичний облік зобов'язань за облігаціями ведеться за їх видами та тер­мінами погашення.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій із випуску довгострокових облігацій та погашення зобов'язань за ними наведено у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 . Кореспонденція субрахунків з обліку зобов'язань за довгостроковими облігаціями

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків
Дебет Кредит
Облік зобов'язань за облігаціями, реалізованими із премією
На поточний рахунок отримано кошти за продані облігації:    
номінальна вартість облігацій
премія (позитивна різниця між вартістю продажу та номінальною вартістю реалізованих облігацій)

 

 


 

 


 


 


 


 

 


 


 

R - ставка відсотка;

Д- дисконт;

п - кількість платіжних періодів;

РВО - ринкова вартість облігацій.

2) визначається сума відсотка за ефективною ставкою :

(2.2)

де Ас - амортизована собівартість зобов'язання за облігаціями на початок пла­тіжного періоду.

3) обчислюється сума амортизації дисконтуХдяяк різниця між сумою від­
сотка за ефективною ставкою та номінальною сумою відсотка (НС).

(2.3.)

4) розраховується амортизована собівартість зобов'язання за облігація­
ми, випущеними з дисконтом
(АСЗОд) шляхом збільшення фактичної (балан­
сової) вартості зобов'язань на суму накопиченої амортизації дисконту:

(2.4)

де: ФС(БВ) - фактична собівартість(балансова вартість) облігації.

Приклад 2.5

ПАТ «Комета» 31.03.2010 року випустило облігації номінальною вартістю 100 000 грн. з терміном погашення через 2 роки. Відповідно до умов емісії від­сотки за облігаціями нараховуються і виплачуються в кінці кожного кварталу із розрахунку 18 % річних від номінальної вартості. Облігації продано за безготів­ковим розрахунком на суму 92 700 грн., комісійна винагорода брокеру та витрати Товариства за реєстрацію інформації про випуск облігацій склали 1 500 грн.

Отже, дисконт за проданими облігаціями складає 7 300 грн. (92 700 грн. -100 000 грн.). Сума дисконту збільшується на витрати, понесені за операціями з розміщення і випуску таких цінних паперів, тому амортизації підлягає дисконт у сумі 8 800 грн. (7 300 грн. + 1 500 грн.).

Амортизація дисконту розраховується у наступній послідовності:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.02 с.)