Приклад 1.4. Облік операцій за переказним векселемМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад 1.4. Облік операцій за переказним векселемУ відповідності до договору-купівлі продажу ТзОВ «Геркулес» реалізувало ТзОВ «Карпати» партію товарів на загальну суму 90 000 грн., в т.ч. ПДВ, собі­вартість яких становить 60 000 грн. В рахунок оплати за раніше одержані това­ри ТзОВ «Карпати» виписало переказний вексель ТзОВ «Геркулес» номіналом 90 000 грн.

Платником за переказним векселем призначено третю особу ТзОВ «Нова», яке є покупцем ТзОВ «Карпати» та у якого існує дебіторська заборгованість за раніше реалізовані товари у сумі 120 000 грн., в т.ч. ПДВ. Собівартість проданих товарів становить 80 000 грн.

ТзОВ «Нова» заборгованість за переказним векселем своєчасно та у повному обсязі погасило безготівковим шляхом, а решту суми заборгованості 30 000 грн. (120 000 грн. - 90 000 грн.) перерахувало на поточний рахунок ТзОВ «Карпати».


Рцс 1.5. Схема обігу переказного векселя між учасниками вексельної операції

Схематично обіг переказного векселя зображено на рисунку 1.5, а бухгалтер­ські проведення з обліку вексельних операцій наведено у таблиці 1.12.

 

Таблиця 1.12 Бухгалтерські проведення з обліку переказного векселя у системі субрахунків контрагентів

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Бухгалтерські проведення у ТзОВ «Карпати»
Реалізовано товари ТзОВ «Нова» 120 000,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість 120 000 грн. х 20% 120% 20 000,00
Відображено собівартість реалізованих товарів 80 000,00
Отримано товари від ТзОВ «Геркулес» 90 000 грн. -15 000 грн. 75 000,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 90 000 грн. х 20 % 120% 15 000,00
Видано переказний вексель ТзОВ «Геркулес» 90 000,00
Проведено взаємозарахування заборгованостей на суму ви­даного векселя ТзОВ «Нова» 90 000,00
На поточний рахунок отримано решту заборгованості від ТзОВ «Нова» ЗО 000,00
Бухгалтерські проведення у ТзОВ «Нова»
Отримано товар від ТзОВ «Карпати» 120 000 грн.-20 000 грн. 100 000,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 120 000 грн. *20% 120% 20 000,00
Акцептовано переказний вексель ТзОВ «Геркулес» 90 000,00
3 поточного рахунка перераховано:      
  в оплату ТзОВ «Геркулес» за переказним векселем 90 000,00
  решту суму заборгованості перед ТзОВ «Карпати» ЗО 000,00
Бухгалтерські проведення у ТзОВ «Герю /лес»
Реалізовано товари ТзОВ «Нова» 90 000,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість 90 000 грн. х20% 120% 15 000,00
Відображено собівартість реалізованих товарів 60 000,00
Отримано переказний вексель від ТзОВ «Карпати» 90 000,00
На поточний рахунок отримано грошові кошти від ТзОВ «Нова» при погашені векселя 90 000,00

Розрахунки за короткостроковими векселями виданими відобража­ються у журналі № 3 «Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань» й відомості 3.4 аналітичного обліку виданих та отриманих век­селів.Остання призначена для аналітичного обліку: 1) заборгованості покупців, замовників й інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані ро­боти, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена одержаними век-

 

селями; 2) розрахунків за зобов'язаннями перед постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

У заголовку відомості 3.4 вказують номер синтетичного рахунка до якого відкрито аркуш відомості та назву об'єкта обліку (виданих або отриманих короткострокових векселів). Підсумки відомості 3.4 переносяться до першого розділу Журналу № 3.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Здійснюючи фінансово-господарську діяльність суб'єкти підприємни­цтва вступають у-розрахункові взаємовідносини з різними фізичними та юридичними особами.Зазначенні відносини спрямовані на забезпечення нор­мального функціонування підприємства та супроводжуються розрахунковими операціями з придбання й реалізації товарів (робіт, послуг). При цьому, моменти виконання зустрічних зобов'язань практично ніколи не співпадають, що зумов­лює виникнення у однієї сторони (продавця) дебіторської заборгованості, а в іншої (покупця) - зобов'язання з погашення кредиторської заборгованості.

Однією з найбільш суттєвих складових поточних зобов'язань є заборгова­ність перед постачальниками та підрядниками, яка є зобов'язанням господарю­ючого суб'єкта перед кредиторами за отримані товарно-матеріальні цінності, основні засоби, нематеріальні активи, роботи (послуги) тощо.

Кредиторська заборгованістьперед постачальниками та підрядниками утворюється шляхом придбання матеріальних цінностей з відстрочкою плате­жу (так званий товарний кредит), а при застосуванні попередньої або авансової оплати у покупця виникає дебіторська заборгованість за виданими авансами.

До постачальників прийнято відноситифізичних та юридичних осіб, які здійснюють постачання сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, товарів, необоротних активів чи інших цінностей.

Підрядниками виступаютьспеціалізовані підприємства або фізичні особи, які на підставі'договорів підряду виконують будівельно-монтажні роботи при спо­рудженні, ремонті, реконструкції та модернізації об'єктів необоротних активів.

Статтею 264 Господарського кодексу України передбачено,що матері­ально-технічне постачання та збут продукції виробничо-технічного призначен­ня і виробів народного споживання як власного виробництва, так і придбаних в інших суб'єктів господарювання, здійснюються шляхом укладання договорів купівлі-продажу.

Договір- це домовленість двох або більше сторін, яка спрямована на вста­новлення, зміну або припинення їх цивільних прав та обов'язків. На рисунку 1.6 наведено види та характеристика договорів.

 

 

Рис. 1.6. Класифікація договорів

Підставою для виникнення кредиторської заборгованості перед постачаль­никами та підрядниками за товари, роботи і послуги є належно оформлені на­кладні на відпуск матеріалів, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, акти приймання виконаних робіт (послуг) тощо.

Одержання від постачальників оборотних та необоротних матеріальних ак­тивів, а також грошових документів й цінних паперів відбувається виключно за довіреністю, яку видають після її реєстрації у Журналі реєстрації довіреностей. Останній має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою і підписами керівника й головного бухгалтера підприємства, а також уповноваже­ними на це особами.

У довіреності обов'язково зазначаються перелік та кількість цінностей, які належить отримати. Строк дії довіреності залежить від можливостей одержання та вивозу відповідних цінностей, однак, повинен становити не більше 10 днів. Особа, якій видана довіреність, зобов'язана не пізніше наступного робочого дня після отримання цінностей подати відповідальному працівнику підприємства документи про одержання цінностей, а також здати придбані активи на склад (комору) або у підзвіт матеріально відповідальній особі.

 

 

Невикористані довіреностіне пізніше наступного дня після закінчення строку їх дії повертаються у бухгалтерію,де в Журналі реєстрації здійснюється відмітка про повернення невикористаного документа, на якому зазначається надпис «неви­користаний». Інформація про виконані операції за довіреністю відображаються у Журналі із вказанням номерів та дат документів за якими одержано цінності.

Відповідальність за дотримання постачальником встановленого по­рядку відпуску цінностей за довіреністю покладається на посадових осіб підприємства,яким надано право підписувати первинні документи за такими операціями. У свою чергу відповідальність за своєчасне та повне оприбуткуван­ня одержаних цінностей за виданими довіреностями покладається на посадових осіб, яким передаються активи під матеріальну відповідальність.

Реалізуючи товарно-матеріальні цінності на вимогу контрагента постачаль­ник зобов'язаний надати, підписану та скріплену печаткою, податкову накладну, яка є підставою для нарахування податку на додану вартість, що відноситься до податкового кредиту, покупця.

Податковим кодексом України визначено, що у платника не виникає права на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту за подат­ковою накладною, виписаною контрагентом, звільненим від сплати податку на додану вартість за рішенням суду.

У випадку ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту, вважається митна декларація.

Датою визнання у покупця зобов'язань перед постачальниками є мо­мент переходу права власності на одержані активи.Тобто кредиторську за­боргованість за товари, роботи і послуги необхідно відображати у системі рахун­ків бухгалтерського обліку при дотриманні наступних умов:

- по-перше,від постачальників отримано вигоди й ризики, пов'язані з правом власності на придбані активи;

- по-друге,постачальники не здійснюють подальше управління та контр­оль за реалізованими активами;

- по-третє,сума зобов'язань перед постачальниками може бути достовір­но визначена.

Ефективна система розрахунків з постачальниками та підрядниками за­лежить від платіжної дисципліни покупця, обраного платіжного інструменту, а також наявні'стю оперативного контролю за станом розрахунків. Правиль­но налагоджена система розрахунків на підприємстві має суттєвий вплив на зобов'язання та фінансовий стан підприємства загалом.

Погашення зобов'язань перед постачальниками та підрядниками за отримані від них активи здійснюється:

1)безготівковим способом, за яким використовуються наступні форми пла­тіжних інструментів: платіжні доручення, платіжні-вимоги доручення, розрахункові чеки, акредитиви та векселі;

2) готівковим способом, за яким сума платежу із одним контрагентом про­тягом дня за одним або кількома платіжними документами не повинна перевищувати гранично встановлену величину (10 000 грн.). При цьо-

му, кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. Для обліку та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками призначено пасивний балансовий рахунок № 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (табл. 1.13).

 

 

Таблиця 1.13
Характеристика рахунка № 63 «Розрахунки з постачальниками
___________________ та підрядниками»
______________________

 

 

 

 

 

 

Назва та но­мер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за розрахунками із постачальниками та підрядниками
На рахунку № 63 В облі­ковому регістрі У звіт­ності
за дебетом за кредитом
63 «Розрахунки з по­стачальниками та підрядниками» Для обліку розрахунків з по­стачальниками та підрядниками за одержані товарно-мате­ріальні цінності, виконані роботи і надані послуги Відображається погашення, спи­сання заборгова­ності за одержані від постачальни­ків та підрядників активи і прийняті роботи й послуги Відображається ви­никнення заборго­ваності за одержані від постачальників та підрядників то­варно-матеріальні цінності, прийняті роботи і послуги Розділ І Журналу 3, Відомість 3.3 Рядок Балансу (форма 1)

До рахунка № 63«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відкри­ваються наступні субрахунки:

- № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», який призначе­ний для узагальнення інформації про розрахунки за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками;

- № 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», який призначений для узагальнення інформації про розрахунки з іноземними постачальни­ками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, викона­ні роботи, надані послуги;

- № 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ», який призначений для узагаль­нення інформації про розрахунки за одержані від учасників ПФГ товар­но-матеріальні цінності (роботи, послуги). Ведеться учасником промис­лово-фінансової групи.

Аналітичний облік на рахунку № 63ведеться окремо за кожним поста­чальником та підрядником у розрізі документів (рахунків), за якими виникла кредиторська заборгованість.

Порядок відображення інформації в бухгалтерському обліку про виникнення та погашення заборгованості перед постачальниками й підрядниками наведено у таблиці 1.14.

 

Таблиця 1.14 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку розрахунків

із постачальниками та підрядниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Виникнення (збільшення) заборгованості перед постачальниками
Від постачальників оприбутковано:    
об'єкти необоротних активів 10, 11, 12, 15,16
виробничі запаси, малоцінні швидкозношувані предмети 20,22
поточні біологічні активи
напівфабрикати
товари
       
виконанням будівельно-монтажних робіт
придбанням та доведенням до належного стану об'єктів необо­ротних активів 152, 153, 154, 155
виробництвом продукції
виправленням браку
операціями, які стосуються майбутніх періодів
операціями загальновиробничого призначення
організацією та управлінням підприємством
збутом продукції
розробкою об'єктів нематеріальних активів
ліквідацією об'єктів основних засобів
попередженням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість
Пред'явлено претензію постачальнику за невиконання умов договору
Відображено збільшення заборгованості перед постачальником на суму нарахованих фінансових санкцій за невиконання умов договору
При зростанні курсу іноземної валюти до національної відображено за розрахунками із постачальниками негативну курсову різницю:    
операційну
неопераційну
Погашення (зменшення) заборгованості перед постачальниками
Заборгованість перед постачальниками та підрядниками погашено:    
готівкою ЗО
безготівковим шляхом
коштами, виданими у підзвіт
шляхом видачі векселя 51,62
за рахунок кредитів банку 50,60
Здійснено взаємозарахування заборгованостей у рахунок раніше ви­даного авансу

 

 

Продовження табл. 1.14

 

 

Списано кредиторську заборгованість перед постачальником, строк позовної давності якої минув
При зменшенні курсу іноземної валюти до національної відображено за розрахунками із постачальниками позитивну курсову різницю:    
операційну
неопераційну

Приклад 1.5

Станом на 01 вересня поточного року заборгованість ТзОВ «Моноліт» перед постачальниками за товари, роботи та послуги становила 90 000 грн. (табл. 1.15).

Таблиця 1.15
Аналітична інформація про кредиторську заборгованість за товари,
^__________ роботи і послуги у розрізі постачальників
__________

 

№ з/п Номер аналітич­ного рахунка Найменування постачальника Сума заборгованості, грн.
Усього вт.ч. ПДВ
ТзОВ «Альцест» 27 000,00 4 500,00
ПАТ «Монарх» 7 800,00 1 300,00
ТзОВ «Сильвія» 5 400,00 900,00
ПАТ «Галицька торгова компанія» ■>< 31 200,00 5 200,00
ТзОВ «Смерічка» 18 600,00 3 100,00

У таблиці 1.16 наведено інформацію про проведені ТзОВ «Моноліт» у верес­ні поточного року операції із постачальниками й підрядниками та їх відображен­ня в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 1.16
Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків
_______________ з постачальниками та підрядниками_____________

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
3 поточного рахунка погашено заборгованість перед ПАТ «Га­лицька торгова компанія» у повному обсязі 31 200,00
Від ПАТ «Едельвейс» оприбутковано товари у сумі 66 900 грн., в т.ч. ПДВ 55 750,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 11 150,00
Погашено заборгованість перед ПАТ «Монарх» готівкою у повному обсязі 7 800,00

 

 

Продовження табл. 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від ТзОВ «Нептун» одержано:      
холодильне обладнання у сумі ЗО 720 грн., в т.ч. ПДВ 25 600,00
комп'ютер у сумі 9 270 грн., в т.ч. ПДВ 7 725,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вар­тість 6 665,00
Після закінчення терміну позовної давності списано з балансу заборгованість перед ТзОВ «Сильвія»:      
на суму заборгованості без ПДВ 5 400 грн. - 900 грн. 4 500,00
відображено податкове зобов'язання за податком на до­дану вартість на суму списаної заборгованості 900,00
Від ТзОВ «Дон» оприбутковано товари у сумі 19 440 грн., в т.ч. ПДВ 16 200,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вар­тість 3 240,00
3 поточного рахунка погашено заборгованість перед ПАТ «Едельвейс» 66 900,00
ТзОВ «Дон» частково повернуто товар, який не відповідає сертифікату якості у сумі 1 584 грн., в т.ч. ПДВ 1 320,00
Відкориговано податковий кредит за податком на додану вартість 264,00
Від оптової бази «Мальва» оприбутковано:      
борошно у сумі 12 900 грн., в т.ч. ПДВ 10 750,00
дитяче харчування українського виробництва у сумі 1 850 грн. (Даний товар не є об'єктом оподаткування ПДВ) 1 850,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вар­тість 12 900 грн. х 20% 120% 2 150,00
Від автосалону «Авто-люкс» одержано легковий автомобіль у сумі 63 300, в т.ч. ПДВ 52 750,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вар­тість 10 550,00
Видано короткостроковий вексель у рахунок погашення забор­гованості перед ТзОВ «Альцест» в повному обсязі 27 000,00

Приклад 1.6

ТзОВ «Сота» за даними супровідних документів постачальника оприбутко­вано сировину на загальну суму 76 080 грн., в тому числі ПДВ. У відповідності до умов договору Товариство має право на розрахункову знижку у розмірі 4 %, за умови погашення заборгованості протягом 10 банківських днів, від дати отри­мання сировини. Погашення заборгованості відбулося протягом встановленого терміну безготівковим шляхом.

Проведені розрахунки з постачальником та їх облікове відображення наве­дено у таблиці 1.17.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.046 с.)