ОБЛІК ІНШИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЛІК ІНШИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До іншої звичайної діяльностіналежать операції, пов'язані з інвестицій­ною та фінансовою діяльністю підприємства, за винятком фінансових опера­цій. Результат іншої звичайної діяльності визначають шляхом порівняння до­ходів із витратами такої діяльності. Загальна схема облікового відображення визнання доходів та витрат у результаті іншої звичайної діяльності зображена на рисунку 5.21.

 

 

Рис. 5.21.Схема обліку інших доходів та витрат звичайної діяльності

До складу інших доходів звичайної діяльності включаються доходи від:

реалізації фінансових інвестицій та майнових комплексів; неопераційних кур­сових різниць; безоплатно отриманих необоротних активів у сумі нарахованої амортизації на такі об'єкти; інші доходи від звичайної діяльності.

Для обліку та узагальнення інформації про інші доходи призначений ра­хунок № 74 «Інші доходи»(табл. 5.65).

Таблиця 5.65
_____ Характеристика рахунка № 74 «Інші доходи»_______

 

 

До рахунка № 74«Інші доходи» відкриваються наступні субрахунки:

- № 741«Дохід від реалізації фінансових інвестицій», який призначений для узагальнення інформації про доходи від реалізації фінансових інвестицій;

- № 742«Дохід від відновлення корисності активів», який призначений для узагальнення інформації про визнані доходи від відновлення корис­ності активів;

 

- 744«Дохід від неопераційної курсової різниці», який призначе­ний для узагальнення інформації про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, пов'язаними з фінансовою та інвес­тиційною діяльністю підприємства;

- № 745«Дохід від безоплатно одержаних активів», який призначений для узагальнення інформації про доходи від безоплатно одержаних необо­ротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капі­тальних інвестицій;

- № 746«Інші доходи від звичайної діяльності», який призначений для узагальнення інформації про інші доходи від звичайної діяльності (спи­сання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційно­го циклу, після закінчення строку позовної давності; від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифі­кованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта при­дбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності сума дооцінки об'єктів необоротних активів).

У бухгалтерському обліку інші доходи звичайної діяльності відобража­ються за такими документами:контракти і договори, рахунки, накладні, то­варно-транспортні накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі (вну­трішнього переміщення) основних засобів, акти переоцінки активів, платіжні доручення, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо.

При журнальній формі обліку інформація про інші доходи узагальню­ється у журналі № 6 «Облік доходів і результатів діяльності», в якому сума визнаних інших доходів відображається у графі 7.

До складу інших витрат звичайної діяльності належать:собівартість реалі­зованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з їх реаліза­цією); втрати від неопераційних курсових різниць; сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією; інші витрати звичайної діяльності.

Для обліку та узагальнення інформації про інші витрати звичайної ді­яльності призначений активний рахунок № 97 «Інші витрати»(табл. 5.66).

 

 

Таблиця 5.66

Характеристика рахунка № 97 «Інші витрати»

 

 

 

 

 

 

На­зва та номер рахун­ка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями стосовно інших витрат звичайної діяльності
На рахунку № 97 В об­ліковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
97 «Інші витрати» Для обліку витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також ви­трат страхової діяльності Відобража­ється сума визнаних витрат іншої звичайної діяльності Відображається списання витрат іншої звичайної діяльності на рахунок № 79 «Фінансові ре­зультати» Журнал 5 (5А) Рядок 2270 Звіту про фінансові результати

 

 

До рахунка№ 97 «Інші витрати» відкриваються наступні субрахунки:

- № 971«Собівартість реалізованих фінансових інвестицій», який призна­чений для узагальнення інформації про балансову вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та витрати, пов'язані з їх реалізацією;

- № 972 «Втрати від зменшення корисності активів», який призначений для узагальнення інформації про втрати від зменшення корисності акти­вів, які визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерсько­го обліку 28 «Зменшення корисності активів»;

- № 974«Втрати від неопераційних курсових різниць», який призначений для узагальнення інформації про втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до інозем­ної валюти;

- № 975«Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій», який при­значений для узагальнення інформації про суми знецінення (уцінки) нео­боротних активів і фінансових інвестицій;

- № 976 «Списання необоротних активів», який призначений для узагаль­нення інформації про залишкову вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж);

- № 977«Інші витрати звичайної діяльності», який призначений для уза­гальнення інформації про інші витрати звичайної діяльності, які не зна­йшли відображення на інших субрахунках рахунку № 97 «Інші витрати».

У бухгалтерському обліку інші витрати звичайної діяльності відобража­ються на підставі наступних документів: рахунок-фактура, видатковий ка­совий ордер, виписка банку, платіжне доручення, акт на списання основних засобів, акт про уцінку необоротних активів та фінансових інвестицій, до­відка бухгалтерії, товарно-транспортна накладна, наряд на відрядну роботу (індивідуальний і для бригади) тощо.Списання таких витрат оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.005 с.)