БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОКОсновними нормативними документами, що регламентують порядок формування в обліку інформації про податок на прибуток підприємств є Податковий кодекс України, П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [60] та По­ложення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» [82].

Відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» під витратами (дохода­ми) з податку на прибуток розуміютьзагальну суму витрат (доходу) з податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроче­ного податкового активу.

Сума витрат (доходу) з податку на прибуток визначається шляхом коригу­вання податку на прибуток, визначеного у бухгалтерському обліку на суму від­строчених податкових активів чи відстрочених податкових зобов'язань звітного періоду. Додатне значення є витратами з податку на прибуток, а від'ємне - до­ходом з податку на прибуток.

Витрати (дохід) з податку на прибуток В(Д)ПП визначаються за такою формулою:

В(Д)ПЛ =ПП + ВПЗ(- ВПА) (5.21)

де: 7777- податок на прибуток, обчислений за даними бухгалтерського обліку;

ВПЗ - відстрочені податкові зобов'язання;

ВПА - відстрочені податкові активи.

При визначенні витрат (доходу) з податку на прибуток враховується різ­ниця між сумою відстрочених податкових активів (відстрочених податкових зобов'язань) на кінець та на початок періоду (року).

(5.22)

де: ВПА . - відстрочені податкові активи на кінець та початок періоду відпо­відно; ВПЗКШ) - відстрочені податкові зобов'язання на кінець та початок періоду

відповідно. Для обліку та узагальнення інформації про витрати з податку на прибуток призначений активний рахунок № 98 «Податок на прибуток» (табл. 5.82).

 

Таблиця 5.82
Характеристика рахунка № 98 «Податок на прибуток»____

 

 

 

 

 

 

На­зва та номер рахун­ка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями стовно ви­трат з податку на прибуток
На рахунку № 98 В облі­ковому регістрі У звіт­ності
за дебетом за кредитом
«Податок на прибуток» Для ведення обліку витрат з податку на при­буток з урахуванням від­строченого податкового зобов'язання і відстроче­ного податкового активу Відобража­ється сума визнаних витрат у сумі податку на прибуток Відображається списання витрат з податку на при­буток на рахунок № 79 «Фінансові результати» Журнал (5А) Рядок 2300 Звіту про фінансові результати

Порядок відображення інформації про витрати з податку на прибуток в сис­темі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 5.83.

 

Таблиця 5.83
Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку витрат
_____________________ з податку на прибуток____________________

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Визнано витрати у сумі податку на прибуток, обчисленого у бухгалтерсько­му обліку за результатами звичайної діяльності
Відображено відстрочені податкові зобов'язання
Визнано витрати у сумі податку на прибуток, обчисленого за результатами надзвичайної діяльності
Списано на фінансовий результат витрати з податку на прибуток:    
від звичайної діяльності
від надзвичайної діяльності

 

При журнальній формі обліку інформація про втрати у сумі податку на при­буток узагальнюється у Журналі 5 (5А). Сума визнаних таких витрат відобра­жається протягом місяця за рядком 4 розділу II «Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати». В кінці місяця дебетовий оборот за рахунком № 98 «Податок на прибуток» переноситься у 10 графу І розділу зазначеного облікового регістру.

 

5.9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ)

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Національними стандартами бухгалтерського обліку надзвичайні події визначено як події або операції,які відрізняються від звичайної діяльності під­приємства, і не очікується, що вони повторюватимуться періодично або у кожному наступному звітному періоді. Отже, надзвичайними є випадкові й нехарактерні для діяльності підприємства події такі як: стихійне лихо, пожежі, повені, техноген­ні катастрофи (аварії), експропріація приватної власності державою тощо. Разом з тим, одні і ті ж події можуть бути надзвичайними для одного підприємства і зви­чайними для іншого. Наприклад, втрати від стихійного лиха будуть розглядатися як надзвичайні підприємством, яке їх понесло, і витратами звичайної діяльності для страхової компанії, яка здійснює страхування таких випадків.

У відповідності до Закону України «Про аварійно-рятувальні служ­би» [3] надзвичайна ситуація- це порушення нормальних умов життя і діяль­ності людей на території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка при­звела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.


Рис. 5.23. Схема обліку доходів та витрат надзвичайної діяльності

* Рахунок №75«Надзвичайні доходи» і рахунок №99«Надзвичайні витрати» - не діють. Наказ Мінфіну України від 27.06.13 р. № 627.Набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 05.08.13 р. не опубліковано.

Результат надзвичайної діяльності визначають шляхом порівняння доходів із витратами такої діяльності. Загальна схема облікового відображення доходів та витрат у результаті надзвичайної діяльності

У бухгалтерському обліку сума відшкодувань страховими компаніями понесених збитків від надзвичайних подій визнається доходом надзвичайної діяльності.Умовою отримання страхового відшкодування є укладений договір страхування, за яким страхова компанія зобов'язується при настанні зазначеної у договорі події (страхового випадку) відшкодувати страхувальникові (іншій осо­бі), на користь якого укладено договір, понесену шкоду у межах обумовленої у договорі суми, а якщо майно застраховане не у повній вартості, - відповідну частину шкоди, якщо інше не передбачене правилами страхування.

Законом України «Про страхування» [24] визначено, що страхова виплата-це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. При цьому, страхове відшкодуван­ня не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Для отримання страхового відшкодування страхувальник надає страховику такі документи:

1) заяву на виплату страхового відшкодування з посиланням на номер до­говору, детальним описом страхового випадку;

2) копію Договору з додатками;

3) документи відповідних органів державної влади, які підтверджують факт та/чи причину настання ризиків, зазначених у договорі;

4) інші документи (фінансові та бухгалтерські), необхідні для встановлення розміру страхового відшкодування на обґрунтовану вимогу страховика.

Для обліку та узагальнення інформації про ризики зі страхуванням майна призначений субрахунок № 655«За страхуванням майна», за кредитом якого ві­дображається нарахування зобов'язання зі страхування, а також одержані страхові виплати, а за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страху­вання. Для узагальнення інформації про визнані доходи у вигляді страхового відшкодування призначений рахунок № 75 «Надзвичайні доходи»(табл. 5.84).

 

Таблиця 5.84
Характеристика рахунка № 75 «Надзвичайні доходи»* ___

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення ра­хунка Відображення інформації про надзвичайні доходи
На рахунку № 75 В обліково­му регістрі
за дебетом за кредитом
75 «Надзвичай­ні доходи» (виключено) Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзви­чайних подій Відображається списання доходу на рахунок № 79 Відображається визна­на сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від над­звичайних подій Журнал 6

До рахунка № 75«Надзвичайні доходи» відкриваються наступні субрахунки: - № 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій», який призна­чений для узагальнення інформації про суми відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій;

* Рахунок №75 «Надзвичайні доходи» зникне. Наказ Мінфіну України від 27.06.13 р. № 627. Наби­рає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 05.08.13 р. не опубліковано.

 


 


 

 

 

 

Таблиця 5.86 Характеристика рахунка № 99 «Надзвичайні витрати»*

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями сто­совно надзвичайних витрат
На рахунку № 99 В обліково­му регістрі
за дебетом за кредитом
«Надзвичайні витрати» Для обліку втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операція­ми, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторювати­муться періодично або у кожному звітному періоді Відобража­ються сума визнаних надзвичайних витрат Відображаються списання над­звичайних витрат на рахунок № 79 «Фінансові резуль­тати» Журнал 5 (5А)

До рахунка № 99«Надзвичайні витрати» відкриваються наступні субрахунки:

- № 991«Втрати від стихійного лиха», який призначений для узагальнен­ня інформації про втрати від стихійного лиха. До стихійних лих відно­сяться повінь, землетрус, град, буря, викликані природними явищами;

- № 992«Втрати від техногенних катастроф і аварій», який призначений для узагальнення інформації про втрати, понесені підприємством у ре­зультаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підпри­ємстві чи іншому підприємстві. Це втрати від катастроф і аварій, пожеж, викликаних необережним поводженням з вогнем, порушенням правил пожежної безпеки;

- № 993 «Інші надзвичайні витрати», який призначений для узагальнення інформації про втрати від інших надзвичайних подій, до яких належать втрати соціальних хвилювань, оголошеної та неоголошеної війни, загро­зи війни, блокади, революції, повстання, масових хвилювань, громад­ської демонстрації, саботажу, акту вандалізму, експропріації приватної власності, різкої зміни існуючого законодавства.

Бухгалтерськими документами, щоє підставою для визнання в обліку втрат від стихійного лиха, а також витрати на запобігання і ліквідацію на­слідків надзвичайної подіїє: інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, акт інвентаризації наявності грошових коштів, акт на списання осно­вних засобів, акт на списання автотранспортних засобів, акт на списання мало­цінних та швидкозношуваних предметів, акт приймання виконаних підрядних робіт, наряд на відрядну роботу (індивідуальний і для бригади) тощо.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку надзвичай­них доходів та витрат наведено у таблиці 5.86.

 

 

Таблиця 5.86 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку надзвичайних витрат

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
3 поточного рахунка перераховано страховій компанії страховий платіж
Визнано витрати майбутніх періодів у сумі сплаченого страхового платежу
Списано частину суми за страхування майна та включено до складу інших прямих витрат виробництва
Визнано дохід у сумі відшкодування страховою компанією збитків, на­несених стихійним лихом
На поточний рахунок отримано страхове відшкодування від страхової компанії
Визнано надзвичайні витрати у сумі вартості майна, втраченого у ре­зультаті надзвичайних подій 991,992 10,11,12, 20, 22, 26,
Визнано надзвичайні витрати у сумі коштів, втрачених у зв'язку із бан­крутством банку, у якому було відкрито поточний рахунок підприємства 311,312
Визнано надзвичайні витрати у сумі нарахованої заробітної плати працівникам, зайнятих на відновлювальних роботах, а також попе­редженням надзвичайних подій 991,992
Відображено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на заробітну плату працівників, зайнятих на відновлювальних роботах та попередженням надзвичайних подій 991,992
Відображено нарахування амортизації на машини та механізми, що використовувалися при попередженні та ліквідації наслідків стихійно­го лиха й техногенних катастроф 991,992
Визнано надзвичайні витрати у сумі вартості послуг сторонніх органі­зацій, наданих при ліквідації наслідків та попередженні надзвичайних подій і катастроф 991,992 631,685
Списано на фінансовий результат ,с>    
надзвичайні доходи
надзвичайні витрати

Приклад 5.33

ТзОВ «Омега» внаслідок надзвичайної події втратило запаси на суму 190 000 гри. На поточний рахунок Товариства від страхової компанії отримано страхове відшкодування в розмірі 154 500 грн.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Омега» операції, зумовлених надзвичайними подіями наведено у таблиці 5.87.

 

Таблиця 5.87 Бухгалтерські проведення з обліку надзвичайних подій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Визнано витрати у сумі втрачених виробничих запасів 190 000,00
Відкоригована способом «червоного сторно» сума податко­вого кредиту за податком на додану вартість, нарахована на вартість втрачених запасів 190 000 грн. х 0,2 = 38 000 грн.  
38 000,00
 
Визнано надзвичайні витрати у сумі відкоригованого подат­кового кредиту за податком на додану вартість від вартості втрачених запасів 38 000,00
Визнано надзвичайний дохід у сумі страхового відшкодування 154 500,00
На поточний рахунок Товариства отримано кошти від стра­хової компанії 154 500,00
На фінансовий результат надзвичайних подій списано;      
надзвичайні доходи 154 500,00
надзвичайні витрати 190 000 грн. + 38 000 грн. = 228 000 грн. 228 000,00

При журнальній формі обліку інформація про надзвичайні доходи уза­гальнюється у журналі № 6 «Облік доходів і результатів діяльності»,в якому сума визнаних таких доходів відображається у графі §. Дані за рахунком № 99 «Надзвичайні витрати» відображаються в журналі № 5 (5 А). Суму понесених за місяць надзвичайних витрат відображають у рядку 7 третього розділу «Ви­трати діяльності» даного облікового регістру. В кінці місяця дебетовий оборот за рахунком № 99 «Надзвичайні витрати» переноситься у 11 графу І розділу за­значеного Журналу.

Примітка. Міністерством фінансів України внесено зміни до низки осно­вних бухгалтерських нормативів [99] (станом на 05.08.2013 р. не опубліковано):

1. Плаун рахунків бухгалтерського облікуактивів, капіталу, зобов'язань і господарских операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мін­фіну України від 30.11.99 р. № 291. Зникли рахунки № 75 «Надзвичайні доходи» та № 99 «Надзвичайні витрати»;

2. Інструкції про застосування Плану рахунківактивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (у редакції наказу Мінфіну України від 09.12.2011 р. №1591);

3. Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва,затвердженого на­казом Мінфіну України від 19.04.01 р. № 186;

4. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного комунального секторівекономіки і госпо­дарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної власності, затвердженого наказом Мінфіну України від 19.12.2006 р. № 1213;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 182; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.024 с.)