Ввезених на митну територію УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ввезених на митну територію України 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
3 поточного рахунка сплачено мито, митний збір, акцизний податок та податкове зобов'язання за податком на додану вартість
На підставі ввізної вантажно-митної декларації отримано і оприбутко­вано підакцизні необоротні та оборотні матеріальні активи 15,20,28
Включено до первісної вартості придбаних активів транспортні ви­трати 15,20,28 632, 685
Нараховано та включено до первісної вартості імпортованих ма­теріальних необоротних та оборотних активів: мито, митний збір, акцизний податок 15,20,28
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість

Приклад 4.11

ТзОВ «Ірис» у підприємства-нерезидента придбано легковий автомобіль, що був у використанні два роки з робочим об'ємом циліндра 2 200 куб. см. Дані для нарахування митних платежів наведено у таблиці 4.17.

 

Таблиця 4.17 Аналітична інформація для визначення вартості автомобіля та митних платежів

 

 

№ з/п Найменування показника Значення
Контрактна вартість легкового автомобіля 2 400 Євро
Митні збори:  
мито 0,8 євро за 1 куб. см.
митні збори 0,2 %
Акцизний податок 1,5 євро за 1 куб. см.
Витрати на реєстрацію автомобіля в ДАІ 450 гривень
Курс евро на дату митного оформлення 10,27

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Ірис» операцій з оприбуткування легкового автомобіля та розрахунків за митними пла­тежами наведено утаблиці 4.18.

Таблиця 4.18 Бухгалтерські проведення з імпорту легкового автомобіля та нарахування митних платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій. Кореспонденція субрахунків Сума, грн./ Євро
Дебет Кредит
Товариством «Ірис» придбано легковий автомобіль 2 400 Євро х 10,27 = 24 678 грн. 2 400 євро
24 648 грн.
Товариством «Ірис» з поточного рахунка сплачено митні платежі:      
мито 2 200 куб. см. *0,8 Євро * 10,27 - 18 075,20 грн. 18 075,20 грн.
митнийзбір 24 648 грн. * 0,002 = 49, ЗО грн. 49,30 грн.
акцизний податок 2 200 куб. см. х 1,5 Євро * 10,27 = 33 891,00 грн. 33 891,00 грн.
податкове зобов'язання за податком на додану вартість . (24 648 грн. + 18 075,20 грн. + 33 891,00 грн.) * х 0,2 =15 322,84 грн. 15 322,84 грн.
Включено до первісної вартості імпортованого легкового автомобіля:      
- ' мито 18 075,20 грн.
митний збір 49*30 грн.
акцизний податок 33 891 грн.
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 15 322,84 грн.
Понесені витрати на реєстрацію автомобіля в ДАІ вклю­чено до первісної вартості імпортованого автомобіля 450,00 грн.
Придбаний легковий автомобіль введено в експлуатацію | 105 | 152 77 113,50 грн.і

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ)

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ

ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ТА ВІДСТРОЧЕНИХ

ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ Й ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Податковий кодекс України [52] є основним нормативним документом, що регламентує порядок нарахування та справляння податку на прибуток до бюджету.Поряд з тим, методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на при­буток та податкові різниці регулюють П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [60] та ПБО «Податкові різниці» [82]. Зазначені нормативні документи не суперечать, а доповнюють один одного.

У відповідності до третього розділу Податкового кодексу України плат­никами податку на прибуток є як резиденти, так і нерезиденти, а також спеціальні платники(табл. 4.19).

 

Платники податку на прибуток за Податковим кодексом України

Платник податку на прибуток

Резиденти

Суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на
території України, так і за її межами________________________

Відокремлені підрозділи платників податків, крім представництв

Управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту

Підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від
неосновної діяльності залізничного транспорту_________________

Неприбуткові установи та організації в разі отримання ними прибутку від неосновної ді­
яльності та/або доходів, які підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу
України____________________________________________

Нерезиденти

Юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми господарювання, що отримують
доходи з джерелом їх походження з України, крім установ та організацій, що мають диплома-
тичні привілеї або імунітет відповідно до укладених міжнародних договорів

Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерелом їх походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції щодо таких нерезидентів чи їх засновників

Спеціальні платники

Національний банк України

Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю
спецконтингенту________________________________________

Об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джере­лом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на:1) собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг; 2) суму інших витрат звітного по­даткового періоду (формула 4.9).

 

П = Дт-С-ІВ (4.9)

де: Я- прибуток,

Дзп - дохід звітного періоду,

С - собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг,

IB - інші витрати звітного податкового періоду.

Податок на прибуток [60], [52] нараховується платником самостійно як за основною, так і за пільговими ставками. Основна ставка податку на при­буток становить:

- з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 %;

- з 01 січня 2014 року-16%.

Схематично порядок визначення податку на прибуток за звітний період у відповідності до вимог Податкового кодексу України зображено на рисунку 4.8.

Зазначимо, що сума прибутку, яка підлягає оподаткуванню за даними по­даткових розрахунків, як правило, не збігається із сумою прибутку, обчисленого за даними бухгалтерського обліку, що спричинює до утворення податкових різ­ниць. Останні виникають внаслідок здійснення операцій, які у бухгалтерському обліку та податкових розрахунках мають відмінні критерії визнання, оцінки й методики відображення.

У відповідності до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» обліковий прибуток (збиток)- це сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена у бухгалтер­ському обліку і відображена у Звіті про- фінансові результати за звітний період, а податковий прибуток (збиток)трактується як сума прибутку (збитку), визна­чена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.

Метою обліку податкових різницьє надання користувачам достовірної інформації про взаємозв'язок між обліковим і податковим прибутком звітного періоду. Такий взаємозв'язок забезпечується шляхом коригуванням облікового прибутку на суму податкових різниць звітного періоду. г

В Положенні бухгалтерського обліку «Податкові різниці» передбачено, що податкова різниця- це різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями ви­знання доходів, витрат, активів, зобов'язань за положеннями (стандартами) бух­галтерського обліку та доходами і витратами, визначеними податковим законо­давством. Податкова різниця має визнаватися на етапі первинного відображення господарської операції, яка спричинює до утворення такої різниці. В свою чергу, податкові різниці поділяються на тимчасові та постійні.

Тимчасова податкова різниця- це різниця яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах.

 

 

Рис. 4.8. Послідовність визначення податку на прибуток за звітний період у відпо­відності до вимог Податкового кодексу України

Постійні податкові різниці- це різниці між податковим та обліковим прибутком, які виникають в поточному звітному періоді та не анулюються у наступних періодах. У системі рахунків бухгалтерського обліку такі різниці не відображаються оскільки вони враховані у складі доходів і витрат підпри­ємства. Перелік витрат і доходів, які визнаються у фінансовому обліку та не враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування в податкових розрахун­ках, а тому зумовлюють виникнення постійних податкових різниць, наведено у таблиці 4.20.

 

 

Основні види операцій, що зумовлюють виникнення
постійних податкових різниць

 

 

__________ Таблиця 4.20
Основні види операцій, що зумовлюють виникнення

 

 

 

 

 

 

   
№ з/п Види постійних податкових різниць
Витрати, які не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме:
витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг й відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків і пожертвувань не­прибутковим організаціям й витрат, пов'язаних із провадженням рекламної діяльності)
витрати на придбання лотерейних білетів та інших документів, які засвідчують право участі у лотереї
витрати на фінансування особистих потреб фізичних осіб
Нараховані штрафи та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку
Витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і не­матеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації)
Амортизація невиробничих основних засобів
Нестачі і втрати від псування товарно-матеріальних цінностей понад установлені норми при­родного убутку
Фактична вартість остаточно забракованої продукції, крім втрат від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфа­брикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, в разі реалізації такої продукції
Дивіденди, отримані платником податку на прибуток від інших платників податку
Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів
Вартість основних засобів, отриманих платником податку на безоплатній основі з метою здійснення їх експлуатації у наступних випадках:
якщо основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопос­тачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень
у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструк­тури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок

 

Для нарахування податку на прибуток суб'єкти господарювання у робочому Плані рахунків бухгалтерського обліку можуть передбачати наступні рахунки:

1) балансовий аналітичний рахунок № 6413 «Розрахунки за податком на прибуток підприємств», за кредитомякого відображається нараху­вання поточного податку на прибуток, розрахованого у відповідності до вимог Податкового кодексу України, а за дебетом - сплата до бюджету податку на прибуток чи його списання;

2) активний рахунок № 98 «Податок на прибуток», за дебетомякого ві­дображається нарахування облікового податку на прибуток, а за креди­том - його списання на фінансовий результат.

Отож, за дебетомрахунка № 98 «Податок на прибуток» відображається об­ліковий податок на прибуток, а за кредитоманалітичного рахунка № 6413 «Роз-

 

рахунки за податком на прибуток підприємств» - податковий податок на прибу­ток. При відображенні на зазначених рахунках різних сум податку на прибуток виникають податкові різниці. Отримані тимчасові різниці у бухгалтерському об­ліку відображаються як відстрочені податкові активи чи відстрочені податкові зобов'язання.

Відповідно до вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [60] відстроче­ний податковий актив- це сума податку на прибуток, яка підлягає відшкоду­ванню у наступних періодах внаслідок:

- тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;

- перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшен­ня податку на прибуток у звітному періоді;

- перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочений податковий актив (ВПА) обчислюється за формулою:

ВПА = ТПРВ х СПП (4.10)

де: ТПРВ - тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню; СПП- ставка податку на прибуток.

Відстрочений податковий актив визнаєтьсяу разі виникнення тимчасових податкових різниць, які підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані такі тимчасові податкові різниці. Від­строчений податковий активне визнається, якщо^він виникає внаслідок пер­вісного визнання активу або зобов'язання у результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток).

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [51] для уза­гальнення інформації про відстрочені податкові активи передбачено актив­ний балансовий рахунок № 17 «Відстрочені податкові активи»(табл. 4.21).

Таблиця 4.21Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.013 с.)