Характеристика рахунка № 67 «Розрахунки з учасниками» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рахунка № 67 «Розрахунки з учасниками» 

 

 

 

 

 

На­зва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за розрахунками з учасниками
На рахунку № 67 В обліково­му регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
67 «Розрахунки з учасниками» Для обліку розрахунків з учасниками та засновниками підприємства, які пов'язані з розподілом власного капі­талу (дивіден­ди, повернення часток тощо) Відображається зменшення (по­гашення) заборгова­ності підприємства перед засновника­ми та учасниками товариства, у тому числі реінвестуван-ня дивідендів Відображається збільшення за­боргованості під­приємства перед засновниками та учасниками това­риства Розділ IIЖурналу 3 Вписуваний рядок 1640 Балансу (форма 1)

До рахунка № 67«Розрахунки з учасниками» відкриваються наступні су­брахунки:

- № 671«Розрахунки за нарахованими дивідендами», який призначений для узагальнення інформації про дивіденди, нараховані власникам про­стих та привілейованих акцій (часток у зареєстрованому капіталі) за ра­хунок прибутку або інших джерел;

- № 672«Розрахунки за іншими виплатами», який призначений для уза­гальнення інформації про інші виплати, нараховані засновникам та учас­никам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (за­сновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік розрахунків з учасникамиведеться за кожним засно­вником (учасником) у розрізі видів виплат.

Податковим кодексом України визначено, що дивіденди - це платіж, який здійснює юридична особа - емітент корпоративних прав чи інвести­ційних сертифікатівна користь власника таких корпоративних прав, інвести­ційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом час­тини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

В свою чергу П(С)БО 15 «Дохід» [58] трактує дивіденди як частину чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Затвердження розміру річних дивідендів та порядок їх виплати належить ви­нятково до компетенції загальних зборів товариства. Усі акціонери, що є влас­никами простих або привілейованих акцій, мають право отримувати належні їм дивіденди. Акціонерне товариство зобов'язане виплачувати дивіденди ви­ключно грошовими коштами, а саме:

 

 

- за простими акціями- за рахунок чистого прибутку звітного року (або нерозподіленого прибутку) на підставі рішення загальних зборів акціо­нерного товариства у строк, що не перевищує шести місяців з дня при­йняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

- за привілейованими акціями- за рахунок чистого прибутку звітного року (або нерозподіленого прибутку) відповідно до Статуту акціонерно­го товариства у строк, що не перевищує шести місяців після закінчення звітного року. У разі коли чистого прибутку звітного року (або нероз­поділеного прибутку минулих років) немає або його недостатньо, диві­денди за такими акціями виплачуються за рахунок резервного капіталу товариства.

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю також мають право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з них у зареєстрованому капіталі.

Сума нарахованих дивідендівпідлягає оподаткуванню, в залежності від статусу особи, якій належать такі виплати.

1. Оподаткування дивідендів, нарахованих юридичним особам.Емітент корпоративних прав прийнявши рішення про виплату дивідендів проводить таку операцію незалежно від наявності оподатковуваного прибутку, розрахованого за правилами Податкового кодексу України. При цьому, нараховується авансовий внесок із податку на прибуток, який сплачується до бюджету до (або) одночасно з виплатою дивідендів. Нарахований податок не впливає на належну до виплати суму дивідендів засновниками. Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резиден­том, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку на прибуток чи користується пільгами на його сплату. Авансовий вне­сок з податку на прибуток не справляється у випадку виплати дивідендів:

1) фізичним особам;

2) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у зареєстрованому капіталі емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до зареєстрованих документів), чи ні;

3) інститутам спільного інвестування;

4) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються у межах сум доходів такої материнської компанії, отрима­них у вигляді дивідендів від інших осіб;

5) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів влас­никам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю;

6) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування у роз­мірі прибутку, звільненого від оподаткування в періоді, за який виплачу­ються дивіденди.

Емітент корпоративних прав на суму авансового внеску (сплаченого із нара­хованих дивідендів) зменшує нарахований податок на прибуток звітного періоду.

 

 

Юридичні особи- резиденти(крім постійних представництв нерезиден­тів), які отримують дивіденди, не включають їх суму до складу доходу звітного періоду.

Дивіденди, отримані юридичною особою - нерезидентом від резидента, вважаються доходами, одержаними нерезидентом із джерелом їх походження з України. Саме тому резидент, який виплачує дивіденди на користь нерезидента (юридичної особи), зобов'язаний утримати податок із таких доходів за ставкою 15 % за рахунок таких доходів.

2. Оподаткування дивідендів, нарахованих фізичним особам.Емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, що здійснює нараху­вання (виплату) дивідендів фізичним особам оподатковує такі виплати податком на доходи фізичних осіб (табл. 1.19).

Таблиця 1.19
Оподаткування дивідендів, нарахованих фізичним особам__

 

№ з/п Одержувачі дивідендів - фізичні особи, у т.ч. нерезиденти Статус ви­плати Ставка податку Дата спла­ти податку
Власники: простих акцій акціонерних товариств; часток у зареєстрованому капіталі товариств неакціо- нерного типу Виплата не прирівнюється до оплати праці 5% У момент фактичної виплати дивідендів
Власники: привілейованих акцій акціо­нерних товариств; інших корпоративних прав, які мають статус привілейова­них, що передбачає виплату фіксованого розміру дивіден­дів або суми більшої від суми дивідендів, нарахованої на інші акції (частки у зареєстро­ваному капіталі) Виплата при­рівнюється до оплати праці Якщд сума нарахованих дивідендів не перевищує 10-кратного розміру міні­мальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року, то ставка податку становить 15 %. В протилежному випадку основна сума оподатко­вується за ставкою 15 %, а сума перевищення - за ставкою 17 %

Крім того, дивіденди не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, якщо одночасно відповідають наведеним нижче умовам:

а) дивіденди нараховуються емітентом корпоративних прав на користь
платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною осо­
бою - резидентом, що нараховує такі дивіденди;

б) нарахування дивідендів жодним чином не змінює пропорцій (часток)
участі всіх акціонерів (власників) у зареєстрованому капіталі емітента;

в) сума нарахованих дивідендів збільшує зареєстрований капітал емітента.
Порядок відображення операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку

наведено у таблиці 1.20.

 

 

Таблиця 1.20 Кореспонденція субрахунків з обліку розрахунків з учасниками за нарахованими дивідендами

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків
Дебет Кредит
Відображено нарахування дивідендів учасникам товариства за раху­нок нерозподіленого прибутку
3 поточного рахунка перераховано до бюджету авансовий внесок податку на прибуток із суми дивідендів, нарахованих засновникам-юридичним особам
3 нарахованих дивідендів засновникам фізичним особам утримано:    
податок на доходів фізичних осіб (за ставками 15 %, 17 %)
податок на репатріацію доходів нерезидента (за ставкою 15 %)
Погашено заборгованість перед акціонерами за нарахованими диві­дендами:    
готівкою -
безготівковим шляхом
Використано частину прибутку на виплату, що належить учаснику при його виході з товариства
       
готівкою
безготівковим шляхом

Взаємозалежність між господарським товариством та його засновниками з приводу формування зареєстрованого капіталу і належних до виплати дивіден­дів наведено на рисунку 1.7.

 

 

Рис. 1.7. Взаємозв'язок прав і обов'язків товариства та його учасників

Приклад 1.7

На загальних зборах учасників ТзОВ «Надра» ухвалено рішення направити частину прибутку на виплату дивідендів у сумі 90 000 грн. Розподіл дивідендів здійснюється пропорційно до частки кожного з учасників (табл. 1.21).

Сума податку на прибуток за звітний рік, розрахована за вимогами Податко­вого кодексу України, становить 20 700 грн.

 

 

Таблиця 1.21
Інформація про засновників та їх частки у зареєстрованому капіталі
______________________ ТзОВ «Надра»_________________________

№ з/п Шифр аналітично­го рахунка Найменування (прізвище, ім'я та по батькові) засновників Частка засновників у статутному капіталі,%
ТзОВ «Аква» 60%
Семенів Степан Володимирович 25%
Дмитренко Ірина Дмитрівна 15%

Порядок відображення інформації про нарахування, оподаткування та випла­ту дивідендів в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Надра» наведено у таблиці 1.22.

 

Таблиця 1.22 Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з учасниками

за дивідендними платежами____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Нараховано дивіденди засновникам товариства:      
юридичній особі - ТзОВ «Аква» 90 000 грн. х 0,6 = 54 000 грн. 54 000,00
фізичній особі - Семеніву С.В. і 90 000 грн. у-0,25 = 22 500 грн. 22 500,00
фізичній особі - Дмитренко І.Д. 90 000 грн. х0,15 = 13 500 грн. 13 500,00
3 поточного рахунка перераховано до бюджету авансовий внесок податку на прибуток з дивідендів, нарахованих юридичній особі (54 000 грн. х 0,21) = 11 340 грн. 11 340,00
Із дивідендів, нарахованих фізичним особам, утримано по­даток на доходи фізичних осіб за ставкою 5 %:      
Семенів С.В. 22 500 грн. х 0,05 = 1 125 грн. 1 125,00
Дмитренко І.Д. 13 500 грн. у-0,05 = 675 грн. 675,00
3 поточного рахунка перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб 1 125 грн. + 675 грн. = 1 800 грн. 1 800,00
3 поточного рахунка перераховано дивідендні платежі засно­вникам:      
юридичній особі ТзОВ «Аква» 54 000,00
фізичній особі Семеніву С.В. 22 500 грн. - 1 125 грн. = 21 375 грн. 21 375,00
фізичній особі Дмитренко І.Д. 13 500 грн. - 675 грн. = 12 825 грн. 12 825,00
Нараховано податок на прибуток 20 700,00
3 поточного рахунка перераховано до бюджету податок на при­буток за вирахуванням раніше сплаченого авансового внеску (20 700 грн. - 11 340 грн.) = 9 360 грн. 9 360,00
Використаний прибуток на виплату дивідендів списано за рахунок чистого прибутку товариства 90 000,00
           

1.7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Під розрахунками за іншими операціями розуміють розрахунки, які призво­дять до виникнення поточних зобов'язань у зв'язку із: одержанням авансів від фізичних та юридичних осіб; внутрішніми розрахунками з дочірніми підпри­ємствами; внутрішньогосподарськими розрахунками; розрахунками за нарахо­ваними відсотками та іншими розрахунками.

Для обліку та узагальнення інформації про розрахунки за іншими опе­раціями призначено пасивний балансовий рахунок № 68 «Розрахунки за іншими операціями»(табл. 1.23).

До рахунка № 68«Розрахунки за іншими операціями» відкриваються на­ступні субрахунки:

- № 680«Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами ви­буття, утримуваними для продажу», який призначений для узагальнення інформації про визнані відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність» зобов'язання, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу;

- № 681«Розрахунки за авансами одержаними», який призначений для узагальнення інформації про одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати по­купцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи;

- № 682«Внутрішні розрахунки», який призначений для узагальнення ін­формації про всі види поточних розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами;

- № 683«Внутрішньогосподарські розрахунки», який призначений для узагальнення інформації про внутрішньогосподарські розрахунки з ви­робничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за: взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків;

- № 684«Розрахунки за нарахованими відсотками», який призначений для узагальнення інформації про нараховані відсотки за: використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; використання майна, отриманого у користування (орендні, лізингові операції тощо); іншими операціями, за якими нараховуються відсотки;

- № 685«Розрахунки з іншими кредиторами», який призначений для уза­гальнення інформації про операції, які не передбачені для відображен­ня на інших субрахунках рахунка 68, а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями, які зумовлюють виникнення інших поточних зобов'язань.

 

 

Таблиця 1.23 Характеристика рахунка № 68 «Розрахунки за іншими операціями»

 

 

 

 

 

 

Назва та но­мер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації із розрахунків за іншими операція­ми
На рахунку № 68 В обліково­му регістрі У звіт­ності
за дебетом за кредитом
68 «Розрахунки за Іншими операці­ями» Для обліку поточних зобов'язань, які не включені до інших ра­хунків 6 класу Відображається зменшення (погашення) заборгованості підприємства за іншими опера­ціями Відображається збільшення забор­гованості підпри­ємства за іншими операціями Розділ 1 Журналу 3 Рядок 1690 Балансу (форма 1)

Аналітичний облік розрахунків за іншими операціями, які зумовили виник­нення поточних зобов'язань, ведеться у розрізі підприємств, організацій, уста­нов та фізичних осіб.

Порядок відображення операцій з виникнення та погашення поточних зобов'язань за іншими операціями в системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 1.24.

Таблиця 1.24

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)