ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ІНШИХ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬДо інших довгострокових зобов'язань відноситьсяфінансова допомога, отримана на зворотній основі, а також відстрочена заборгованість з податків, зборів та обов'язкових платежів на період, що перевищує дванадцять місяців з дати балансу відповідно до прийнятих державними органами рішень на осно­ві узгодження з податковими інспекціями, управліннями Пенсійного фонду та органами соціального страхування.

За Податковим кодексом України [52] поворотна фінансова допомога- це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у ви­гляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Відповідно до вимог ст. 1047 Цивільного кодексу України [95]договір по­зики складається у письмовій формі, за винятком випадків, коли позикодавцем є фізична особа, а сума договору позики при цьому не перевищує десятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (170 грн. = 17 грн. х 10). Втой же час статтею 218 зазначеного Кодексувстановлено, що недотримання сторонами письмової форми договору, не призводить до втрати його юридичної сили, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Податковим кодексом України визначено, що обов'язковість повернення суми отриманої до­помоги повинна' бути визначена у договорі, в іншому випадку її прирівнюють до безповоротної допомоги з подальшим включенням до складу доходу податково­го звітного періоду.

Чинним законодавством не передбачено обов'язкове нотаріальне засвідчення договору позики, проте, на вимогу юридичної або фізичної особи чи в інших випадках, передбачених чинним законодавством, будь-яка угода може бути но­таріально завірена.

Статтею 1048 Цивільного кодексу України передбачено,що позикодавець має право на одержання відсотків від суми наданої позики, якщо інше не вста^ новлено договором або законом. За умови одержання безвідсоткової позики роз-

 

 

мір відсотків визначається на рівні облікової ставки Національного банку Укра­їни. З метою оподаткування безпроцентна позика розглядається як поворотна фінансова допомога. Таку допомогу мають право надавати як юридичні, так і фізичні особи, в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності.

У відповідності до статті 135 Податкового кодексу Україниотримані платником податку на прибуток у звітному податковому періоді суми поворотної фінансової допомоги, що залишаються неповерненими на кінець такого періоду від осіб, які не є платниками цього податку(в тому числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з податку на прибуток, включаються до складу інших до­ходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування за податком на прибуток. При поверненні платником податку безповоротної фінансової допо­моги (або її частини)в майбутніх звітних податкових періодах особі, яка її нада­ла, платник податку на суму такої допомоги (її частини) збільшує суму витрат звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Платник податку на прибуток зобов'язанийна суму поворотної фінансо­вої допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, нара­ховувати умовні відсотки у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання такої допомоги. Водночас операції з видачі та зворотного отримання поворотної фінансової допомоги не впливають на подат­кові зобов'язання платника податку, що її видав.

Операції з отримання чи надання фінансової допомоги між платником по­датку на прибуток та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування по­датком на прибуток.

У відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку операції з одержання та повернення безповоротної фінансової допомоги не включаються до складу доходів і витрат суб'єктів господарювання. Для обліку допомоги, отриманої на поворотній основі, а також від термінованої чи реструктури­зовано! заборгованості з податків, зборів, обов'язкових платежів, строк по­гашення якої більший 12 місяців із дати балансу призначений пасивний балансовий рахунок № 55 «Інші довгострокові зобов'язання»(табл. 2.19).

Таблиця 2.19

Характеристика рахунка № 55 «Інші довгострокові зобов'язання»

 

 

 

 

 

 

Назва та но­мер рахунка Призначення рахунка Відображення інших довгострокових зобов'язань
На рахунку № 55 В обліково­му регістрі У звіт­ності
за дебетом за кредитом
55 «Інші довгостро­кові зобов'язання» Для узагальнення інформації за інши­ми довгострокови­ми зобов'язаннями, облік яких не відображається на інших рахунках 5-го класу Відображається погашення (списання) інших довгострокових зобов'язань та переведення їх до складу поточних Відображаєть­ся збільшення інших дов­гострокових зобов'язань Журнал 3 Рядок Балансу (форма 1)

 

 

Аналітичний облік інших довгострокових зобов'язаньведуть за кожним кредитором і видами залучених коштів. Порядок відображення в системі рахун­ків бухгалтерського обліку інформації про інші довгострокові зобов'язання на­ведено у таблиці 2.20.

Таблиця 2.20 Кореспонденція рахунків з обліку інших довгострокових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субрах.
Дебет Кредит
Отримано поворотну фінансову допомогу    
готівкою до каси ЗО
на поточний рахунок
За рішенням державних органів здійснено реструктуризацію заборгова­ності:    
за податками, зборами та обов'язковими платежами
перед Пенсійним фондом України за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Переведено інші довгострокові зобов'язання до складу поточних
Погашено заборгованість За іншими довгостроковими зобов'язаннями, переведеними до складу поточних:    
готівкою з каси ЗО
з поточного рахунка
Визнано дохід у сумі списаної заборгованості за іншими довгострокови­ми зобов'язаннями

Приклад 2.8

01 лютого поточного року ТзОВ «Гамма» від ТзОВ «Гермес» (юридичної особи - платника податку на прибуток на загальних підставах) одержало на по­точний рахунок поворотну фінансову допомогу у сумі 60 D00,00 грн. Відповідно до умов договору допомога підлягає поверненню рівними частинами протягом терміну дії договору 01 серпня поточного року, 01 лютого та 31 березня наступ­ного року.

Облікова ставка Національного банку України становить: 1) 9,5 % за період з 01 лютого по 09 червня поточного року; 2) 8,5 % з 10 червня поточного року.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Гам­ма» операцій з поворотною фінансовою допомогою наведено в таблиці 2.21.

 

Таблиця 2.21

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.007 с.)