РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМНА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Основним нормативним документом, який регламентує порядок нара­хування та сплати податку на доходи фізичних осіб є Податковий кодекс України [52], IV розділом якого визначеноплатників, об'єкт оподаткування й порядок стягнення податку із доходів фізичних осіб.

Відповідно до статті 162.1. Податкового кодексу України платниками податку на доходи фізичних осіб єфізичні особи, які отримують доходи як на території України так і за її межами, а саме:

Г) резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

2) нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

3) податкові агенти.

Податок на доходи фізичних осіб розраховується та утримується із загально­го річного оподатковуваного доходу, який складається з місячних оподатковува­них доходів та доходів, отриманих за кордоном.

Об'єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб у резидентає:

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

- доходи з джерела їх походження в Україні, які оподатковуються під час нарахування таких доходів;

- іноземні доходи, тобто доходи, які отримані з джерел походження за межами України.

Об'єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб у нерезидентає:

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його по­ходження в Україні;

- доходи з джерела їх походження в Україні, які оподатковуються під час нарахування таких доходів.

Базою оподаткування податку на доходи фізичних осіб є чистий річний оподатковуваний дохід,який визначається шляхом зменшення загального опо­датковуваного доходу на суму податкової знижки такого звітного року. Подат-

 

ковою знижкоювизначено документально підтверджену суму (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозво­ляється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержа­ного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за податком на доходи фізичних осіб у робочому Плані рахунків бухгалтерського обліку може бути передбачено аналітичний рахунок № 6414 «Розрахунки за податком на до­ходи фізичних осіб», за кредитомякого відображається утриманий податок із заробітної плати та прирівняних до неї виплат, а за дебетом- його сплата.

Обчислення податку на доходи фізичних осіб при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати проводиться за наступним алгоритмом:

1) нараховується заробітна плата та прирівняні до неї виплати;

2) обчислюється сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне со­ціальне страхування за ставками, визначеними чинним законодавством;

3) визначається об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб шляхом зменшення нарахованої заробітної плати та прирівняних до неї виплат на:

 

- суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- суму податкової соціальної пільги за умовщнаявності у фізичної осо­би права на її застосування;

4) розраховується податок на доходи фізичних осіб як добуток об'єкта опо­
даткування, визначеного у п. З, та встановленої податкової ставки.

Утримання податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, інших за­охочувальних та компенсаційних виплат, які виплачуються фізичній особі, що перебуває у трудових відносинах із суб'єктом господарювання здійснюється за базовою та підвищеною ставками.

1. Базова ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15 % бази оподаткування.

Приклад 4.14

У квітні поточного року бухгалтеру ТзОВ «Івіт» Куцик Антоніні Володими­рівні нараховано заробітну плату в розмірі 2 700 грн. У відповідності до норм чинного законодавства із заробітної плати найманих працівників єдиний соці­альний внесок утримується за ставкою 3,6 %.

Нарахування заробітної плати та проведення утримань із неї в системі рахун­ків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 4.26.

 

Таблиця 4.26
Бухгалтерські проведення з обліку нарахування
______ й оподаткування заробітної плати______________

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено нарахування заробітної плати Куцик А.В. 2 700,00
Утримано із нарахованої заробітної плати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за став­кою 3,6 % 2 700 грн. х 0,036 = 97,20 грн. 97,20
Утримано із нарахованої заробітної плати податок на доходи фізичних осіб (2 700 грн. - 97,20 грн.) *0,15 = 390,42 грн. 390,42
3 поточного рахунка товариства перераховано:      
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 97,20
податок на доходи фізичних осіб 390,42
3 каси товариства виплачено заробітну плату Куцик А.В. 2 700,00 грн. - 97,20 грн. - 390,42 грн. = 2 212,38 грн. 2 212,38

2. Підвищена ставка податку на доходи фізичних осіб становить 17 % бази оподаткуваннята застосовується у випадку перевищення нарахо­ваного загального місячного доходу працівника десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року (у 2013 році даний розмір складає 11 470,00 грн. (1 147,00 грн.х 10)). Приклад 4.15

У квітні поточного року фінансовому директору ТзОВ «Сенс» Ільківу Івану Степановичу нараховано заробітну плату в розмірі 12 400 грн. У відповідності до норм чинного законодавства із заробітної плати найманих працівників єдиний соціальний внесок утримується за ставкою 3,6 %.

В системі рахунків бухгалтерського обліку операції з нарахування заробітної плати та проведення утримань із неї наведено у таблиці 4.27.

Таблиця 4.27

Бухгалтерські проведення з обліку нарахування
,_____ й оподаткування заробітної плати
___

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено нарахування заробітної плати Ільківу І.С 12 400,00
Утримано із нарахованої заробітної плати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за став­кою 3,6 %: у межах граничної суми 11 470 грн. х 0,036 = 412,92 грн. 446,40

 

 

 

 

  у сумі перевищення граничної суми (12 400 грн. - 11 470 грн.) х 0,036 = 33,48 гри.      
Утримано із нарахованої заробітної плати податок на доходи фізичних осіб: у межах граничної суми за базовою ставкою (11 470 грн. - 412,92 грн.) * 0,15=1 658,56 грн. у сумі перевищення граничної суми (12 400 грн. - 11 470 грн. - 33,48 грн.) *0,17= 152,41 грн. 1 810,97
3 поточного рахунка товариства перераховано:      
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 446,40
податок на доходи фізичних осіб 1 810,97
3 каси товариства виплачено заробітну плату Ільківу І.С. 12 400,00 грн. - (412,92+33,46) - 1658,58 грн. = 10 295,04 грн. 10 142,63

Податок на доходи фізичних осіб сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу фізичній особі.

При утриманні із заробітної плати та прирівняних до неї виплат податку на до­ходи фізичних осіб важливе значення відіграють податкові соціальні пільги, сутність яких полягає у тому, що при нарахуванні заробітної плати працівникам їх загальний місячний оподатковуваний доход зменшується на суму однієї з податкових соціаль­них пільг, за умови, що заробітна плата не перевищує гранично встановленого рівня.

Гранично встановлений рівень заробітної плати визначаєтьсяна рівні розміру місячного прожиткового мінімуму, встановленого на одну працездатну особу станом на 01 січня поточного року помноженого на 1,4 та заокругленого до найближчих 10 гривень.

У 2013 році граничний розмір доходу, у межах якого фізична особа має право на застосування податкової соціальної пільги, становить 1 610,00 грн.(1 147,00 грн. х 1,4 = 1 605,80 грн., після заокруглення до найближчих десяти гривень одержано 1610 гривень).

Значення базової податкової соціальної пільги складає 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня поточного року Законом України «Про державний бюджет» [13],а окремі ка­тегорії громадян мають право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги у розмірі 150 % і 200 % базової (табл. 4.28).

Таблиця 4.28 Порядок обчислення та розміри податкових соціальних пільг у 2013 році

 

 

№ з/п Вид пільги Порядок обчислення Розмір податкової со­ціальної пільги, грн.
Базова податкова соціальна пільга (1 147,00 грн. х 0,5) 573,50
Підвищена податкова соціальна пільга:    
- на 150% (573,50 грн. х 1,5) 860,25
- на 200 % (573,50 грн. х 2,0) 1 147,00

Платників податку на доходи фізичних осіб, яким надається базова податкова соціальна пільга, та порядок проведення розрахунків із найманими працівника­ми наведено у таблиці 4.29.

 

Таблиця 4.29
Фізичні особи, які мають право на застосування базової
податкової соціальної пільги
____________________

№ з/п Розмір та розраху­нок пільги Платник податку, якому надається податкова соціальна пільга
1 147,00 арн. *0,5 = = 573,50 грн. 1. Фізична особа, сукупний оподаткований дохід якої не перевищує граничного розміру (1 610,00 грн.) 2. Фізична особа, яка утримує двох чи більше дітей віком до 18 років у розрахунку на кожну дитину. При цьому, гранично вста­ новлений розмір доходу збільшується на кожну дитину віком до 18 років

Приклад 4.16

У квітні поточного року працівнику основного виробництва Лесів О.В., яка працює за основним місцем роботи нараховано заробітну плату в розмірі 1 400 грн. Лесів О.В. подала до бухгалтерії Товариства заяву про застосування подат­кової соціальної пільги. Сума податку, яка утримується із заробітної плати Лесів О.В. обчислюється у наступній послідовності:

1) визначається єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування за ставкою 3,6 %

1 400,00 грн. х 0,036 = 50,40грн.

2) визначається податок на доходи фізичних осіб з врахуванням базової по­
даткової соціальної пільги

(1 400,00 грн. - 50,40 грн. - 573,50 грн.) х 0,15 = 116,42 грн. Платників податку на доходи фізичних осіб, яким надається підвищена (150 %) податкова соціальна пільга, та порядок проведення розрахунків з на­йманими працівниками наведено у таблиці 4.30.

Таблиця 4.30Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.01 с.)