Характеристика рахунка № 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рахунка № 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

 

 

 

 

 

На­зва та номер рахун­ка Призначення рахунку Відображення інформації щодо розрахунків за виплатами працівникам
На рахунку № 66 «Розрахунки за випла­тами працівникам» В обліко­вому регістрі У звіт­ності
за дебетом за кредитом
«Розрахунки за виплатами працівникам» Для узагальнення інформації про роз­рахунки за випла­тами працівникам (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за неодер-жані в установле­ний строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточни­ми виплатами Відображається виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності, а також утримання по­датку на доходи фізичних осіб, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документа­ми та інші утримання з виплат працівникам Відображається нарахована пра­цівникам підпри­ємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомо­га з тимчасової непрацездат­ності, інші ви­плати, належні до нарахування працівникам Журнал 5 (5А) Рядок Балансу (форма 1)

 

До рахунка № 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» відкривають­ся наступні субрахунки:

- № 661«Розрахунки за заробітною платою», який призначений для уза­гальнення інформації про розрахунки з основної та додаткової заробітної плати, премії й інших належних до нарахування працівникам виплат;

- № 662«Розрахунки з депонентами», який призначений для узагальнення інформації про виплати працівникам, призначені для виплати через касу підприємства та не отримані працівниками в установлений строк;

- № 663«Розрахунки за іншими виплатами», який призначений для уза­гальнення інформації про виплати, що не належать до фонду оплати пра­ці, зокрема, допомоги з безробіття і тимчасової непрацездатності тощо.

Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться у розрахунково-платіжних відомостях за кожним працівником, видами виплат та утримань.

На рисунку 3.2 наведено документальне оформлення операцій за розрахун­ками з оплати праці.

 

 

При нарахуванні заробітної плати за першу та другу половину місяця скла­дається розрахунково-платіжна відомість працівника.У даному обліковому регістрі відображається: у лівій частині - нарахована, за видами оплат, основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, а та­кож виплати, що не включаються до фонду оплати праці (наприклад, допомога з тимчасової втрати працездатності); у правій частині - виплачена заробітна плата за першу половину місяця; суми утримань із заробітної плати за їх видами (єди­ний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податок на доходи фізичних осіб, профспілкові внески, аліменти, а також утримання за приписом судових органів та з ініціативи підприємства чи працівника); сума, що належить до видачі працівнику. Розрахунково-платіжна відомість (зведе­на)відображає зведену інформацію щодо нарахувань та утримань в цілому по підприємству і за складом реквізитів є аналогічною до розрахунково-платіжної відомості працівника.

Нараховані виплати,* пов'язані з оплатою праці, в основному відносяться до витрат. Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського об­ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [31] передбачено, що для узагальнення інформації про витрати суб'єкти господарювання можуть використовувати рахунки класів 8 «Ви­трати за елементами» та 9 «Витрати діяльності».

Порядок відображення операцій з нарахування заробітної плати та при­рівняних до неї виплат у системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 3.2.

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці підприємства, які використовують рахунки Класу 8 «Витрати за елементами» призначений рахунок № 81 «Витрати на оплату праці».За дебетом даного рахунка відо­бражається сума визнаних витрат на оплату праці, а за кредитом - списання витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), й витрат допоміжних (підсобних) виробництв на рахунок № 23 «Ви­робництво», а витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, ад­міністративних і збутових витрат - на рахунки Класу 9. Рахунок № 81 «Ви­трати на оплату праці» в кінці кожного місяця закриваєт

 

Таблиця 3.2 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку розрахунків за виплатами працівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Відображено нарахування заробітної плати, премій, доплат:    
працівникам, які здійснюють будівництво об'єктів основних засобів
робітникам, зайнятим придбанням (виготовленням) матеріаль­них необоротних активів 152, 153, 154, 155
працівникам, які здійснюють придбання запасів 20,21,22,28
працівникам, зайнятим в основному виробництві
працівникам, зайнятим у допоміжному виробництві
працівникам, які здійснюють виправлення забраковано)' продукції
працівникам, які здійснюють пробний запуск будівельних машин і механізмів та інші операції, що зумовлюють виникнення витрат майбутніх періодів
апарату управління цехами, дільницями тощо
адміністративно-управлінському персоналу
працівникам відділу збуту
інженерно-технічному персоналу, зайнятому дослідженням та розробкою об'єктів нематеріальних активів
працівникам житлово-комунальної сфери
робітникам, зайнятим ліквідацією об'єктів необоротних активів
робітникам, зайнятим попередженням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій
Депоновано суму своєчасно не виплаченої заробітної плати
Виплачено з каси заробітну плату, у тому числі депоновану 661,662
Перераховано заробітну плату на карткові рахунки працівників

Порядок відображення інформації про витрати на оплату праці у системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 3.3/

Таблиця 3.3

Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку розрахунків з оплати праці із використанням рахунка № 81 «Витрати на оплату праці»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Відображено нарахування заробітної плати працівникам підприємства
Сформовано резерв на оплату відпусток працівникам підприємства
Включено витрати на оплату праці до складу:    
витрат основного виробництва
витрат допоміжного виробництва
загальновиробничих витрат
адміністративних витрат
збутових витрат
витрат на дослідження та розробку об'єктів нематеріальних активів
інших витрат операційної діяльності 81і

 

Заробітна плата виплачується за видатковими відомостями, які складають­ся за даними розрахунково-платіжних відомостей працівника та підписуються керівником й головним бухгалтером підприємства. У відомості на виплату за­робітної плати зазначається табельний номер; прізвище, ім'я та по батькові й паспортні дані працівника;сума до видачі.

Працівники, одержуючи заробітну плату ставлять свій підпис у відповід­ній графі видаткової відомості. Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних з оплатою праці, касир у даній відомості проти прізвищ осіб, яким не здійснено виплату, ставить відбиток штампа або робить запис «Депоновано».

Депонована заробітна плата- готівкові кошти, одержані підприємствами для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені окремим фізичним осо­бам в установлений строк.

Суми готівки, одержані в банку та не використані протягом трьох робочих днів (включаючи день одержання готівки із банку) для виплати заробітної пла­ти, стипендій, дивідендів, ма'ють здаватися в банк для зарахування на рахунки підприємства не пізніше наступного робочого дня банку. На загальну суму де­понованої заробітної плати, що підлягає здаванню до банку, оформляється один видатковий касовий ордер.

Аналітичний облік розрахунків за не отриманою заробітною платою в установлений для виплати з каси підприємства термінведеться в реєстрі депонованої заробітної плати. Такий реєстр складається касиром, який закриває видаткову відомість за відповідний період виплати заробітної плати і перевіря­ється головним бухгалтером.

Бухгалтер із розрахунку заробітної плати за даними видаткових касових ор­дерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгова­ності, щодо якої минув термін позовної давності, робить відмітку у Реєстрі про виплату (перерахування, списання) депонованої заробітної. Зазначені операції супроводжуються підписом відповідальної особи.

В кінці місяця за даними зведених розрахунково-платіжних відомостей кожного структурного підрозділу заповнюється графа 14 розділу III «Ви­трати діяльності» Журналу 5 (5А).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.02 с.)