Облік втрат від знецінення запасів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік втрат від знецінення запасівУ відповідності до принципу обачності запаси у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Дотримання даного принципу не до­зволяє підприємству завищувати вартість запасів.

Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх ре­алізації є уцінкою таких активів,яку визначають на підставі експертних оці­нок з урахуванням ступеня втрати запасами споживчих властивостей, внаслідок чого їх первісна вартість зменшується до чистої вартості реалізації. Запаси, які раніше були уцінені, але не реалізовані, можуть бути уцінені вдруге до рівня їх можливої реалізації.

З метою встановлення знецінених запасів за розпорядженням керівника підпри­ємства проводиться інвентаризація, під час якої інвентаризаційна комісія складає опис-акт переоцінки запасів. В Акті зазначається перелік запасів, які переоціню­ються, їх кількість та результат переоцінки. Такий документ складається за місцями зберігання запасів у двох примірниках і підписується усіма членами комісії, а та­кож матеріально відповідальними особами. Матеріали щодо уцінки розглядаються і затверджуються керівником підприємства протягом двох днів. Після одержання опису-акту, один примірник передається до бухгалтерії, а інший - залишається у матеріально відповідальної особи. Підприємства самостійно обирають терміни проведення переоцінки запасів із врахуванням таких факторів: якісні параметри, коливання цін на запаси, технологічна специфіка виробничого процесу тощо.

Сума уцінки запасів та перевищення залишкової (балансової) вартості тако­го активу над справедливою вартістю (при первісному визнанні необоротного активу утримуваним для продажу й наступній його оцінці на звітну дату) вклю­чається до складу інших витрат звітного періоду та відображається за дебетом субрахунка № 946 «Втрати від знецінення запасів» (табл. 5.40).

 

Таблиця 5.40

Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку втрат від знецінення запасів

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Визнано витрати звітного періоду у сумі втрат від знецінення:    
- виробничих запасів
малоцінних та швидкозношуваних предметів
готової продукції
товарів
Відображено перевищення залишкової вартості об'єкта необоротного активу, утримуваного для продажу, над його справедливою вартістю
Списано на фінансовий результат операційної діяльності втрати від зне­цінення запасів'

Облік нестачі та витрат від псування цінностей

З метою встановлення фактичної наявності запасів та визначення відповідності їх кількості даним бухгалтерського обліку проводиться інвентаризація. З цією ме­тою розпорядчим документом керівника підприємства створюються постійно ді­юча інвентаризаційна комісія, головою якої може бути керівник або його заступник.

Дані про фактичну наявність запасів вносяться до інвентаризаційних описів, які складаються у двох примірниках, а при зміні матеріально відповідальної осо­би - у трьох. У інвентаризаційних описах зазначається найменування запасів, їх номенклатурний номер, одиниця виміру, ціна, вид, сорт, група, фактична на­явність та вартість таких цінностей. Даний документ підписується головою та членами інвентаризаційної комісії, а також матеріально відповідальною особою. Належним чином оформлені інвентаризаційні описи передаються до бухгалтерії, де визначаються інвентаризаційні різниці.

Результатом інвентаризації може бути:

- відповідність облікових та фактичних показників;

- надлишки запасів, які підлягають оприбуткуванню;

- недостача запасів, яка списується на витрати звітного періоду або від­шкодовується матеріально відповідальною особою.

Відповідно до «Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, неста­чі, знищення (псування) матеріальних цінностей» розмір збитків визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандар­тів оцінки. За рахунок отриманих коштів від матеріально відповідальної осо­би здійснюється відшкодування, завданих підприємству, збитків з урахуванням фактичних витрат на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріаль­них цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Різниця між сумою обчисле­ного збитку та понесеними витратами підприємства перераховується у вигляді обов'язкового платежу до державного бюджету.

У системі рахунків бухгалтерського обліку результати інвентаризації ві­дображаютьсяу місяці її проведення (закінчення

 

року. Недостача та втрати від псування товарно-матеріальних цінностей, які вияв­лені у процесі їх придбання і зберігання, визнаються іншими витратами операцій­ної діяльності підприємства й відображаються на субрахунку № 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».Одночасно зі списанням цінностей їх балан­сова вартість відноситься на позабалансовий субрахунок № 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». При віднесенні на матеріально відпо­відальну особу розміру розрахованого збитку за псування чи нестачу оборотних матеріальних активів визнається дохід звітного періоду, який відображається за кредитом субрахунка № 716 «Відшкодування раніше списаних активів».

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку недостачі товарно-матеріальних цінностей наведено у таблиці 5.41.

Таблиця 5.41 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку нестачі цінностей,

Виявлених при інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Визнано інші операційні витрати у сумі недостачі:    
виробничих запасів
- малоцінних та швидкозношуваних предметів
готової продукції ,,
товарів
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість, на­раховане на балансову вартість цінностей, яких не вистачає
Віднесено суму недостачі товарно-матеріальних цінностей на позабалан­совий рахунок -
Списано на інші операційні витрати вартість запасів у зв'язку з їх невідпо­відністю критеріям визнання активом 20, 22, 26,28
Включено до витрат вартість послуг незалежних оцінювачів 377, 685
Визнано дохід у сумі збитку, віднесеного на матеріально відповідальну особу
Відображено обов'язковий платіж, який підлягає сплаті до державного бюджету
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:    
дохід, у сумі відшкодування завданих збитків
витрати, у сумі нестач і втрат від псування цінностей

Приклад 5.15

Інвентаризаційною комісією виявлено недостачу виробничих запасів понад нор­ми природних втрат у сумі 680 грн. Матеріально відповідальна особа визнала нестачу та написала заяву про утримання із заробітної плати збитку, завданого підприємству.

Розмір збитків, визначений незалежним експертом відповідно до норм на­ціональних стандартів оцінки становить 950 грн. Вартість послуг оцінювача складає 100 грн.

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку витрат у сумі недостачі виробничих запасів наведено у таблиці 5.42.

 

 

У системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Аква» відображення опе­рацій з придбання запасів та нарахування пені за несвоєчасне погашення забор­гованості перед постачальником наведено в таблиці 5.44.

Таблиця 5.44

 

 

 

  Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із постачальником
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Від постачальника отримано виробничі запаси 40 000,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 48000 х 20% = 8000 грн 120% 8 000,00
Визнано витрати у сумі нарахованої пені за прострочення термі­ну погашення заборгованості перед постачальником (за 21 дн.) 48 000 грн. х 0,0006 х 21 дн. = 604,80 грн. 604,80
Погашено заборгованість перед постачальником з враху­ванням суми нарахованої пені 48 000 грн. + 604,80 грн. = 48 604,80 грн. 48 604,80
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 455; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.016 с.)