Державне соціальне страхуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державне соціальне страхування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст операцій, Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Відображено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на заробітну плату:    
робітників, які здійснюють будівництво об'єктів основних засобів
робітників, зайнятих придбанням (виготовленням) матеріальних та нематеріальних необоротних активів 152, 153, 154
працівників, які здійснюють придбання запасів 20 21, 22,28
працівників, зайнятих в основному виробництві
працівників, зайнятих у допоміжному виробництві
працівників, які здійснюють виправлення забраковано!' продукції
працівників, які здійснюють пробний запуск машин і механізмів та інші операції, що зумовлюють виникнення витрат майбутніх періодів
апарату управління цехами, дільницями тощо
адміністративно-управлінського персоналу
працівників відділу збуту
інженерно-технічного персоналу, зайнятого дослідженням та розроб­кою об'єктів нематеріальних активів
працівникам, зайнятим обслуговуванням об'єктів соціально-культур­ної сфери
робітників, зайнятих ліквідацією необоротних активів
3 поточного рахунка перераховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Підприємства, які використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами» облік витрат у сумі нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ведуть на активному

 

 

рахунку № 82 «Відрахування на соціальні заходи». За дебетомданого рахунка відображається сума нарахованого єдиного внеску на заробітну плату праців­ників, зайнятих виконанням операцій операційної діяльності, а за кредитом-списання таких витрат на рахунок № 23 «Виробництво» у сумі відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) й ви­трат допоміжних (підсобних) виробництв та на рахунки класу 9-го - у сумі від­рахувань, що відносяться до витрат операційної діяльності.

Порядок відображення інформації про витрати, визнані в сумі нарахованого Єдиного внеску в системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 3.17.

Таблиця 3.17

Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку витрат у сумі єдиного

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Відображено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на:    
■- - ■ суму забезпечень на виплату відпусток
суму нарахованої заробітної плати працівників
Списано витрати у сумі відрахувань на соціальні заходи та включено до:    
витрат основного й допоміжного виробництва 231,232
загальновиробничих витрат
адміністративних витрат
витрат на збут
інших витрат операційної діяльності 941,949

Приклад 3.14

Інформація про нараховану заробітну плату робітникам і службовцям ТзОВ «Піфагор» за липень поточного року наведена у таблиці 3.18.

Таблиця 3.18 Дані про нараховану заробітну плату та прирівняні до неї виплати

 

Категорія працівників Види виплат
Основна заробітна плата Відпус­кні Премії Оплата перших 5 днів непра­цездатності
Робітники, зайняті у виробництві:        
пальто жіночого 78500,00   8635,00 856,60
пальто чоловічого 95300,50   10483,00  
Апарат управління цехами 29539,60 12800,40 3250,00  
Менеджери та інший персонал комерційно­го відділу 23700,30 11040,50 2607,00  
Апарат управління підприємством та інший загальногосподарський персонал 20560,20   2261,00 1180,20
Разом 247600,60 23840,90 27236,00 2036,80

 

 

ТзОВ «Піфагор» віднесено до 21 класу професійного ризику виробництва, тому відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування проводить за ставкою 37,18 % від суми нарахованої заробітної плати.

Порядок відображення в обліку операцій за умовами наведеного прикладу подано у таблиці 3.19.

Таблиця 3.19

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за виплатами
та за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне
______________________ страхування_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст операції Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кре­дит
31 липня поточного року (день нарахування заробітної плати за липень)
Відображено нарахування заробітної плати, премій та відпус­кних за липень:      
робітникам, зайнятим пошиттям пальто жіночого 87135,00
робітникам, зайнятим пошиттям пальто чоловічого 105783,50
апарату управління цехами 45590,00
адміністративно-управлінському апарату 22821,20
працівникам відділу збуту 37347,80
Відображено нарахування оплати за перші 5 днів непрацездат­ності:      
робітникам, зайнятим пошиттям пальто жіночого 856,60
адміністративно-управлінському апарату 1180,20
Відображено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму заробітної плати, премій та відпускних за ставкою 37,18 %      
робітників, зайнятих пошиттям пальто жіночого 32396,79
робітників, зайнятих пошиттям пальто чоловічого 39330,31
апарату управління цехами 16950,36
адміністративно-управлінського апарату 8484,92
працівникам відділу збуту 13885,91
Відображено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму оплати за перші 5 днів непрацездатності за ставкою 33,2 %      
робітників, зайнятих пошиттям пальто жіночого 284,39
адміністративно-управлінського апарату 391,83

 

РОЗДІЛ 4

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

(ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

РОЗРАХУНКІВ

ІЗ БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКІВ

ТА ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

 

 

Метою вивчення розділує формування системи знань з теорії та практики нарахування й сплати податків, зборів і обов'язкових платежів, а також відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку інформації про розрахунки платників податків з бюджетом

Об'єктом вивчення розділує процес обліку розрахунків суб'єктів господарювання із бюджетом за податками, зборами та обов'язковими платежами

У розділі 4 розглядаються наступні питання:

4.1.Економічна сутність, види й функції податків та характеристика рахунків, призначених для їх облікового відображення

4.2.Бухгалтерський (фінансовий) облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

4.3.Бухгалтерський (фінансовий) облік розрахунків з бюджетом за акцизним податком

4.4.Бухгалтерський (фінансовий) облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток та відстрочених податкових активів й зобов'язань

4.5.Порядок обчислення та облік розрахунків із бюджетом за податком на до­ходи фізичних осіб

4.6.Сутність екологічного податку, порядок його обчислення та сплати

Ключові терміни розділу:

Податок, збір, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, по­даткові пільги, податок на додану вартість, акцизний податок, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, екологічний податок

Після вивчення розділу 4 студенти повинні знати:

економічну сутність, функції та кла­сифікацію податків; механізм нарахування та сплати за­гальнодержавних непрямих податків; порядок справляння до бюджету прямих податків;

характеристику рахунків, призна­чених для облікового відображення податкових платежів; порядок документального оформ­лення операцій з нарахування та сплати податків й зборів

 

Після вивчення розділу 4 студенти повинні вміти:

використовувати положення норма­тивно-правових актів, які регламен­тують порядок справляння податко­вих платежів до бюджету; визначати базу оподаткування та суми податків й обов'язкових плате­жів, що підлягають сплаті до бюдже­тів різних рівнів;

відображати у системі рахунків бухгалтерського обліку нараховані зобов'язання за податками та плате­жами

 

4.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ,

ВИДИ Й ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ

ТА ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.031 с.)