БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬУ відповідності до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання» [54] забезпечення-

це зобов'язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення створюються у поточному періоді з метою погашення зобов'язань, що виникатимуть в майбутньому та погашення яких ймовірно призведе до змен­шення ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Сума створених забезпе­чень визначається розрахунковим шляхом, при цьому забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків підприємства.

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

 

 

1) виплату відпусток працівникам;

2) додаткове пенсійне забезпечення;

3) виконання гарантійних зобов'язань;

4) реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності;

5) виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.
Характеристику забезпечень та порядок їх оцінювання наведено у табли­
ці 1.26.

Таблиця 1.26
Види, характеристика та порядок оцінювання забезпечень__

 

 

№ з/п Вид забезпе­чення Характеристика забезпечення Оцінювання забезпечення
Виплата відпусток працівникам Створюється для виплати відпус­кних працівникам та визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати пра­цівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального пла­нового фонду оплати праці із збіль­шенням на суму нарахувань єдино­го внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування За обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для по­гашення відповідного зобов'язання, на дату балансу
Додаткове пенсій­не забезпечення Створюється для формування додаткових пенсійних накопичень за рахунок добровільних внесків фізичних осіб і роботодавців
Виконання гарантійних зобов'язань Створюється для проведення гаран­тійних ремонтів раніше проданої продукції, товарів, а також здійснен­ня ремонту предметів прокату тощо
Реструктуриза­ція, виконання зобов'язань при припиненні ді­яльності Створюється за затвердженим керівництвом підприємства планом реструктуризації, у якому визначені конкретні заходи, строки їх вико­нання та суми витрат, що будуть визнані після початку реалізації такого плану За сумою прямих витрат, передба­чених планами на реструктуриза­цію та припинення діяльності
Виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів Створюється для погашення забор­гованості за обтяжливими контр­актами, витрати на виконання яких перевищують очікувані економічні вигоди від таких контрактів У сумі неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжли­вого контракту, яка визначається за найменшою з двох величин: 1) суми витрат на виконання контр­акту; 2) суми витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за неви­конання контракту

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено.Залишок забезпечення переглядається на кожну дату Балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або змен­шується), а у випадку відсутності ймовірності вибуття ресурсів для погашення майбутніх зобов'язань сума створеного забезпечення анулюється.

 

Для обліку та узагальнення інформації про забезпечення призначено пасивний балансовий рахунок № 47 «Забезпечення майбутніх витрат і пла­тежів»(табл. 1.27).

Таблиця 1.27 Характеристика рахунка № 47 «Забезпечення майбутніх витрат і плате­жів»

 

 

 

 

 

 

На­зва та номер рахунка Призначення ра­хунка Відображення інформації із забезпечень майбутніх витрат і платежів
На рахунку № 47 В обліково­му регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
47 «Забезпечення майбут­ніх витрат і платежів» Для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішен­ням підприємства резервуються для забезпечення майбут­ніх витрат і платежів та включення їх до витрат поточного періоду Відображається використання забезпечень Відображається формування (нарахування) забезпечень Журнал 7, Відомість 7.3 Рядок 1660 Балансу (форма 1)

 

До рахунка № 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» відкрива­ються наступні субрахунки:

- № 471«Забезпечення виплат відпусток», який призначений для узагаль­нення інформації про рух та залишки коштів на оплату чергових відпус­ток працівникам й відрахувань на загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування від суми нарахованого резерву відпускних;

- № 472«Додаткове пенсійне забезпечення», який призначений для уза­гальнення інформації про кошти для реалізації програми пенсійного за­безпечення;

- № 473«Забезпечення гарантійних зобов'язань», який призначений для узагальнення інформації про рух та залишки коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів про­даної продукції та ремонту предметів прокату тощо;

- № 474«Забезпечення інших витрат і платежів», який призначений для узагальнення інформації про забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка № 47 (забез­печення на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів, на ре­структуризацію та виконання зобов'язань при припиненні діяльності);

- № 475«Забезпечення призового фонду (резерв виплат)», який призна­чений для узагальнення інформації про призовий фонд - суму, що під­лягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї. Відкривається підприємствами, що здійснюють випуск та проведення лотерей на території України;

- № 476«Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї», який призначений для узагальнення інформації про резерв на

 

виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї. Відкри­вається підприємствами, що здійснюють випуск та проведення лотерей на території України.

- За кредитом субрахунків № 475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)» та № 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого спла­тою участі в лотереї» і дебетом рахунка № 90 «Собівартість реалізації» відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, а за дебетом - виплата (видача) виграшів гравцям.

- № 477«Забезпечення матеріального заохочення», який призначений для узагальнення інформації про забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отри­мання таких виплат у майбутньому;

- № 478«Забезпечення відновлення земельних ділянок», який призначе­ний для узагальнення інформації про створення за обґрунтованим роз­рахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель).

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежівведеться за їх видами, напрямами формування й використання. Порядок відображення за­безпечення майбутніх витрат і платежів в системі рахунків бухгалтерському об­ліку наведено у таблиці 1.28.

Таблиця 1.28 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку забезпечення

Майбутніх витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Сформовано резерв на оплату відпусток:    
робітників основного виробництва
загальновиробничого персоналу
адміністративно-управлінського персоналу
працівників відділу збуту
Нараховано відпускні за рахунок раніше створеного резерву
Сформовано додаткове пенсійне забезпечення:    
за рахунок добровільних внесків працівників
за рахунок підприємства 23,91,92, 93
Виплачено додаткове пенсійне забезпечення 301,311
Сформовано резерв на гарантійне обслуговування

 

 

Продовження табл. 1.28

 

 

 

Відображено понесені витрати на гарантійне обслуговування:    
використано виробничі запаси та малоцінні швидкозношувані предмети 20,22
нараховано заробітну плату працівникам, які здійснюють гаран­тійний ремонт
проведено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на заробітну плату працівни­ків, які здійснюють гарантійний ремонт
За рахунок резерву на гарантійне обслуговування виплачено грошо­ву компенсацію споживачам 301,311

Приклад 1.9

Підприємство здійснює реалізацію побутової техніки, гарантійний термін на яку скла­дає один рік. Досвід минулих років показує, що витрати на гарантійний ремонт становлять 5 % доходу від реалізації товарів. В поточному місяці підприємством здійснено реалізацію товарів у сумі 250 000 грн.

У бухгалтерському обліку створюється резерв на гарантійне обслуговування у сумі 12 500 грн. (250 000 грн. х 5 %), який відображається.записом:

Т

Д pax. № 93 "Витрати на збут" \

К субрах. №473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань") ' гРн'

Приклад 1.10

На підставі даних таблиці 1.29 обчислити місячний резерв на оплату відпус­ток та нарахувати заробітну плату працівникам відділу збуту за січень поточного року.

Таблиця 1.29 Дані для нарахування резерву відпусток та заробітної плати

№ з/п Найменування показника Значення
Плановий річний фонд оплати праці працівників відділу збуту 270 000,00 грн.
Планова річна сума відпускних 25 000,00 грн.
Заробітна плата працівників відділу збуту за січень поточного року ЗО 000,00 грн.
Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання 37,18%

Сума щомісячного забезпечення на оплату відпусток (С ) визначається за

наступною формулою:

(1.1)

де: ЗП- сума нарахованої заробітної плати працівникам;

К - коефіцієнт резервування; -

К - коефіцієнт єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування

 

 

У свою чергу Коефіцієнт резервування обчислюватиметься за формулою:

(1.2)

(1.2)

де: ПРСВ - планова річна сума відпускних;

ПРФОП- плановий річний фонд оплати праці.

З метою визначення Кесв застосовують формулу:

(1.3)

де: К - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування

Згідно наведеного прикладу Кесв складає 1,3718:

Коефіцієнт резервування складатиме 0,092593:

Сума резерву на оплату відпусток працівників збуту у січні поточного року становитиме 3 810,57 грн. (ЗО 000 грн. х 0,092593 * 1,3718), при цьому у бухгал­терському обліку необхідно скласти запис:

т
Д pax. № 93 "Витрати на збут" \

К субрах. №471 "Забезпечення гарантійних зобов'язань") ' "

Формування та використання забезпечень за їх видами відображається у ві­домості аналітичних даних 7.3 рахунка № 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». В кінці періоду кредитовий оборот за рахунком № 47 переноситься у графу 10 журналу № 7 «Облік власного капіталу та забезпечень».

 

РОЗДІЛ 2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

(ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

ДОВГОСТРОКОВИХ

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

Метою вивчення розділує формування системи знань щодо порядку ви­знання й оцінки довгострокових зобов'язань та теорії і практики їх облікового відображення

Об'єктом вивчення розділує процес обліку довгострокових зобов'язань як важливої складової джерел утворення господарських засобів суб'єктів господа­рювання

У розділі 2 розглядаються наступні питання:

2.1.Бухгалтерський (фінансовий) облік довгострокових кредитів банку

2.2.Бухгалтерський (фінансовий) облік зобов'язань за довгостроковими век­селями виданими

2.3.Бухгалтерський (фінансовий) облік зобов'язань за облігаціями

2.4.Бухгалтерський (фінансовий) облік зобов'язань з фінансової оренди

2.5.Бухгалтерський (фінансовий) облік інших довгострокових зобов'язань

Ключові терміни розділу:

Довгострокові зобов'язання,кредит, відсотки, вексель, облігація, премія, дис­конт, ефективна ставка відсотка, оренда, орендар, строк оренди, мінімальні орендні платежі, поворотна фінансова допомога

 

 

Після вивчення розділу 2 студенти повинні знати:

економічну сутність довгострокових зобов'язань та умови їх визнання; види, форми, умови надання й по­гашення довгострокових кредитів в національній та іноземній валюті; порядок випуску облігацій та умови погашення зобов'язань за ними; сутність фінансової оренди, осно­вні її ознаки та структуру орендного платежу;

характеристику рахунків, призна­чених для обліку довгострокових зобов'язань;

порядок відображення на рахун­ках бухгалтерського обліку опера­цій, що зумовлюють нарахуван­ня та погашення довгострокових зобов'язань

Після вивчення розділу 2 студенти повинні вміти:

обчислювати відсотки за користу­вання кредитними коштами; визначати ефективну ставку відсо­тка за випущеними облігаціями з премією або дисконтом; нараховувати амортизацію дискон­ту та премії за випущеними обліга­ціями;

документально оформляти век­сельні операції;

розраховувати мінімальні орендні платежі орендаря; відображати довгострокові зобов'я­зання в системі рахунків бухгалтер­ського обліку;

відображати інформацію щодо дов­гострокових зобов'язань в облікових регістрах

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.018 с.)