Розрахунок середньозваженої суми інвестицій 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок середньозваженої суми інвестиційМісяць Сума витрат (ін­вестицій), грн. Зважений кое­фіцієнт витрат (інвестицій) Середньозважена сума витрат (ін­вестицій), грн.
квітень 100 000,00 З/З 100 000,00
травень 150 000,00 2/3 100 000,00
червень 300 000,00 1/3 100 000,00
Разом 550 000,00 X 300 000,00

При виробництві готової продукції, яка потребує суттєвого часу для виготов­лення, витрати на її створення визначаються шляхом ділення суми незавершено­го виробництва на початок та кінець місяця на коефіцієнт два.

Із загальної суми витрат на створення кваліфікаційного активу вираховують­ся суми отриманих проміжних виплат та цільового фінансування безпосередньо пов'язаних із створенням кваліфікаційного активу. Тому, середньозважена сума інвестицій визначається за формулою:


де Ісв - середньозважена сума інвестицій; /- фактично понесені витрати на ство­рення кваліфікаційного активу; ПВ - проміжні витрати; ЦФ - цільове фінансу­вання.

При визнанні підприємством на звітну дату запозичень, безпосередньо непов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, сума фінансових витрат, що підлягають капіталізації за запозиченнями, безпосередньо не пов'язаними із створенням кваліфікаційного активу (ФВІ<3НІІСКА) визнача­ється як добуток середньозваженої суми інвестицій (витрат) на створення кваліфікаційного активу та норми капіталізації (НК):

Середньозважена сума інвестицій зменшується на суму запозичень, безпо­середньо пов'язаних із створенням кваліфікаційного активу. Тому, фінансові витрати за запозиченнями, безпосередньо не пов'язаними зі створенням кваліфікаційного активу визначаються за формулою

 

(5.10)

де: 3ПСКА - запозичення, пов'язані з створенням кваліфікаційного активу.

2. Норма капіталізації фінансових витрат визначаєтьсяяк частка від ді­лення середньозваженої величини фінансових витрат на суму всіх непогашених запозичень підприємства протягом звітного періоду.

 

 

 

де: і - номер запозичення; п - кількість запозичень; З - запозичення.

3. Сума фінансових витрат, що капіталізуються,за умови визнання під­приємством запозичень, безпосередньо пов'язаних і не пов'язаних із створенням кваліфікаційного активу, визначаються за формулою:

 

 

 

де: ФВ^З

фінансові витрати, що капіталізуються за запозиченнями, без­посередньо пов'язаними зі створенням кваліфікаційного активу. На третьому етапівизначається сума фінансових витрат, що не капіталізу­ються (ФВНК) та списується на фінансові результати:

 

 

 

де: ФВт - сума визнаних фінансових витрат за звітний період.

Капіталізації підлягає сума фінансових витрат, фактично визнана в обліку незважаючи на те, що розраховане значення фінансових витрат, які підлягають капіталізації може перевищувати фактично нараховану їх суму.

Порядок відображення фінансових витрат в системі рахунків бухгалтерсько­го обліку наведено у таблиці 5.54.

Таблиця 5.54 Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахун­ків, субрахунків
Дебет Кредит
Визнано фінансові витрати у сумі:    
нарахованих відсотків за користування короткостроковими та довгостроковими кредитами банку
нарахованих відсотків за емітованими облігаціями
нарахованої амортизації дисконту за випущеними обліга­ціями
нарахованих відсотків за виданими векселями
нарахованих відсотків за договором фінансової оренди
Включено суму капіталізованих фінансових витрат у собівар­тість кваліфікаційного активу та віднесено до:    
первісної вартості необоротних активів 151,152,154
витрат виробництва
Списано на фінансовий результат фінансові витрати, що не капіталізуються

 

У період дії кредитної угоди підприємство понесло такі витрати у сумі на­рахованих відсотків за користування кредитом (табл. 5.55).

Таблиця 5.55 Бухгалтерські проведення за операціями з нарахування відсотків за кредитом

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Травень поточного року
Визнано витрати у сумі нарахованих відсотків за користування позикою 3 15 по 31 травня поточного року включно (17 дн.) (15 000,00 грн. х 0,23 х 17 дн.): 360 дн. = 162,92 грн. 162,92
Списано на фінансовий результат суму фінансових витрат 162,92
Червень поточного року
Визнано витрати у сумі нарахованих відсотків за користування позикою за червень поточного року (ЗО дн.) (15 000,00 грн. х 0,23 х ЗО дн.): 360 дн. = 287,50 грн. 287,50
Списано На фінансовий результат суму фінансових витрат 287,50
Липень поточного року
Визнано витрати у сумі нарахованих відсотків за користування позикою з 01 по 23 липня поточного року включно (22 дн.) (15 000,00 грн. х 0,23 х 22 дн.): 360 дн. = 210,83 грн. 210,83
Списано на фінансовий результат суму фінансових витрат 210,83

Приклад 5.21

15 травня поточного року ТзОВ «Інко» укладено кредитний договір із ПАТ КБ «ПриватБанк».

Умови кредитного договору

1. Сума кредиту становить 15 000 грн., яка зараховується на поточний ра­хунок та погашається Товариством у кінці дії кредитної угоди 23 липня поточного року.

2. Відсоткова ставка - 23 % річних. Відсотки за кредит нараховуються від основної Суми кредиту та виплачуються у кінці кожного місяця за мето­дом «факт/365».

3. Пеня за прострочення погашення кредиту визначається із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме в період прострочення платежу.

Відсотки за кредит ТзОВ «Інко» погашало вчасно, а основну суму кре­диту погашено 25 серпня поточного року. Облікова ставка НБУ за період прострочення заборгованості становила 12,5 %. Порядок відображення в обліку ТзОВ «Інко» кредитних Операцій та фінансових витрат наведено у таблиці 5.56.

 

 

Таблиця 5.56 Бухгалтерські проведення з обліку отримання та погашення заборгованості за короткостроковим кредитом, а також нарахування пені за несвоєчасність погашення основної суми кредиту

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонден­ція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Травень поточного року
15.05. п. р. На поточний рахунок зараховано короткостроко­вий кредит у національній валюті 15 000,00
31.05. п. р. Визнано витрати у сумі нарахованих відсотків за кредит (17 календ, днів) 15000 х 0,23 х17дн. - 160ів8 грн 365 дн. 160,68
31.05. п. р. 3 поточного рахунка погашена заборгованість за нарахованими відсотками 160,68
31.05. п. р. Списано на фінансовий результат суму фінансо­вих витрат 160,68
Червень поточного року
30.06. п. р. Визнано витрати у сумі нарахованих відсотків за кредит (ЗО календ, днів) 15000 х 0,23 *30 дн. - 283,56 грн' 365 дн. 283,56
30.06. п. р. 3 поточного рахунка погашена заборгованість за нарахованими відсотками 283,56
30.06. п. р. Списано на фінансовий результат суму фінансо­вих витрат 283,56
Липень поточного року
23.07. п. р. Визнано витрати у сумі нарахованих відсотків за кредит (23 календ, дня) 15000 х 0.23 *23 дн. - of? у\р ,ри 365 дн. 217,40
23.07. п. р. 3 поточного рахунка погашена заборгованість за нарахованими відсотками 217,40
31.07. п. р. Визнано витрати у сумі нарахованої пені за про­строчення погашення основної суми кредиту з 24 по 31 липня поточного року (8 календ, днів) 15000 х 0.23 х8 дн. - до <\а грн 365 дн. 82,19
31.07. п. р. Списано на фінансовий результат:      
суму фінансових витрат 217,40
суму нарахованої пені 82,19
Серпень поточного року
25.08. П. р. Визнано витрати у сумі нарахованої пені за про­строчення погашення основної суми кредиту з 01 по 24 серпня поточного року (24 календ, днів) 15000 х 0,23 *24 дн. - 246,58 грн 365 дн. 246,58

 

 

Продовження табл. 5.56

 

 

 

 

25.08. п. р. 3 поточного рахунку погашено заборгованість перед ПАТ КБ «ПриватБанк» у сумі:      
нарахованої пені (82,19 + 246,58; = 328,77 грн. 328,77
заборгованості за основною сумою кредиту 15 000,00
31.08. п. p. Списано на фінансовий результат суму нарахо­ваної пені 246,58

До фінансових витрат також відноситься сума амортизації дисконту за емітованими борговими цінними паперами.Дисконт визначається на дату ви­знання зобов'язань за такими цінними паперами. Дисконт - це сума переви­щення номінальної вартості цінних паперів над їх купівельною вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбан­ня відсотків. Амортизація дисконту нараховується за методом ефективної ставки відсотка.

Ефективну ставку відсотка (Е„„) розраховують за формулою:

 


 

 

де: НВО - номінальна вартість облігацій; R - ставка відсотка; Д- дисконт;

п - кількість платіжних періодів; ВРО - фактична вартість реалізації облігацій.

Суму відсотка за ефективною ставкою визначають за формулою:

 

де: Ас - амортизована собівартість облігацій на початок платіжного періоду; Есв - ефективна ставка відсотка.

Амортизація дисконтуі визначається як різниця між сумою відсотка за ефективною ставкою та номінальною сумою відсотка:

 

 

 

 

де: - сума відсотка за ефективною ставкою;

HCR - номінальна ставка відсотка.

Приклад 5.22

ТзОВ «Старт» продало облігації з терміном погашення через 4 роки номі­нальною вартістю 8 000 0000 грн. за 7 600 0000 грн. Відповідно до умов емісії

 

 

відсотки за облігаціями нараховуються та сплачуються у кінці кожного року із розрахунку 12 % річних від номінальної вартості. Отже, дисконт за прода­ними облігаціями складає 400 000 грн. (7 600 000 грн. - 8 000 000 грн.). Для нарахування амортизації дисконту за облігаціями необхідно:

1) розраховувати номінальну річну суму відсотків за облігаційною позикою

8 000 000 грн. х 0,12 = 960 000 грн.

2) визначити ефективну ставку відсотка за облігаційною позикою

х100% = 13,6% (0,136)

8000 000 грн.х 0,12% + 400000 грн.: 4 періоди (8 000 000 грн. + 7 600 000 грн): 2

3) обчислити суму амортизації дисконту за чотири роки (табл. 5.57

 

 

Таблиця 5.57 Розрахунок амортизації дисконту за випущеними облігаціями, (грн.)
Рік Номінальна сума відсотка Сума відсотка за ефективною ставкою Сума амортизації дисконту, (гр. 3- гр. 2) Амортизована собі­вартість облігацій
        7 600 000,00
960 000,00 1033 600,00 73 600,00 7 673 600,00
960 000,00 1 043 600,00 83 600,00 7 757 200,00
960 000,00 1 055 000,00 95 000,00 7 852 200,00
960 000,00 1 107 800,00 147 800,00 8 000 000,00
Разом 3 840 000,00 4 240 000,00 400 000,00 X

Амортизація дисконту за перший рік становить 73 600 грн. (1 033 600 грн. - 960 000 грн.). Амортизована вартість облігацій на початок другого року, що приймається у розрахунок амортизації дисконту за другий рік становить 7 673 600 грн. (7 600 000 грн. + 73 600 грн.). Дисконт за чет­вертий (останній) рік визначається як недоамортизована частина дисконту за попередні роки.

За журнальної форми обліку інформація про фінансові витрати узагальню­ється у Журналі 5 (5А). Сума визнаних фінансових витрат відображається про­тягом місяця за 1 рядком розділу II «Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати». В кінці місяця дебетовий оборот рахунка № 95 «Фінансові витрати» переноситься у графу 7 розділу І за­значеного о'блікового регістру.

 

 


 

 


 

 


 


 

 

Рис. 5.20. Розрахунок доходів та втрат від участі в капіталі

Доходи від участі в капіталі - це доходи від фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі.

Для обліку та узагальнення інформації про доходи від участі в капіталі призначений рахунок № 72 «Дохід від участі в капіталі» (табл. 5. 58).

 

Таблиця 5.58 Характеристика рахунка № 72 «Дохід від участі в капіталі»

 

 

 

 

 

 

На­зва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації про дохід від участі в капі­талі
На рахунку № 72 В обліково­му регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Дохід від участі в капіталі» Для узагальнення ін­формації про доходи від інвестицій, здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі Відобра­жається списання доходу на рахунок №79 Відобража­ється збільшення (одержання) доходу Журнал 6 Рядок 2200 Звіту про фінансові результати

 

До рахунка72«Дохід від участі в капіталі» відкриваються наступні су­брахунки:

- № 721«Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства», який призна­чений для узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одер­жання асоційованими підприємствами прибутків;

- № 722«Дохід від спільної діяльності», який призначений для узагаль­нення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків;

- № 723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства», який призначений для узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням част­ки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталіведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством. В бух­галтерському обліку доходи від участі в капіталі відображаються за такими документами:контракти, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо.

При журнальній формі обліку інформація про дохід від участі в капіталі уза­гальнюється у Журналі № 6 «Облік доходів і результатів діяльності»,в якому сума визнаних таких доходів відображається у графі 5.

Порядок відображення доходу від участі в капітаці в системі рахунків бух­галтерського обліку наведено у таблиці 5.59.

 

 

Таблиця 5.59 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку доходу від участі в капіталі

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Визнано дохід на частку інвестора у чистому прибутку:    
асоційованого підприємства
спільного підприємства
дочірнього підприємства
Списано на фінансовий результат дохід від участі в капіталі

Приклад 5.23

ТзОВ «Дункас» придбало 48 000 акцій ПАТ «Нова» за ціною 18,60 грн. кожна, що становить 30 % акцій об'єкта інвестування. У поточному році ПАТ «Нова» отримало прибуток в сумі 95 000 грн., і сплатило дивіденди у розмірі 34 000 грн.

Порядок відображення в обліку операцій про фінансові інвестиції, які об­ліковуються за методом участі в капіталі наведено у таблиці 5.60

 

Таблиця 5.60 Бухгалтерські проведення з обліку доходу від участі в капіталі

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
3 поточного рахунка перераховано кошти за придбані акції ПАТ «Нова» 48 000 грн. у-18,60 грн. = 892 800 грн. 892 800,00
Визнано дохід на частку інвестора у чистому прибутку об'єкта інвестування 95 000 грн. х 0,3 = 28 500 грн. 28 500,00
Зменшено балансову вартість інвестицій на частку інвесто­ра в оголошених дивідендах 34 000 грн. х 0,3 = 10 200 грн. 10 200,00
На поточний рахунок отримано дивіденди 10 200,00
Списано на фінансовий результат дохід від участі в капіталі 28 500,00

Для обліку та узагальнення інформації про втрати від зменшення вар­тості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі у капіталі призна­чений активний рахунок № 96 «Втрати від участі в капіталі»(табл. 5.61).

Таблиця 5.61 Характеристика рахунка № 96 «Втрати від участі в капіталі»

 

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення ра­хунка Відображення інформації за операціями стовно втрат від участі в капіталі
На рахунку № 96 В облі­ковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Втрати від участі в капіталі» Для обліку втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, які виникають в процесі інвестиційної діяль­ності підприємства Відображаються сума визнаних витрат Відображається списання втрат від участі в капіталі на фінансові резуль­тати Журнал 5 або5А Рядок 2255 Звіту про фінансові результати

До рахунка № 96«Втрати від участі в капіталі» відкриваються наступні субрахунки:•

- № 961«Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства», який призна­чений для узагальнення інформації про витрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одер­жання асоційованими підприємствами збитків;

- № 962«Втрати від спільної діяльності», який призначений для узагаль­нення інформації про витрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків;

- № 963«Втрати від інвестицій в дочірні підприємства», який призначе­ний для узагальнення інформації про витрати, пов'язані зі зменшенням

 

частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одер­жання дочірніми підприємствами збитків. Порядок відображення втрат від участі в капіталі у системі рахунків бухгал­терського обліку наведено у таблиці 5.62.

Таблиця 5.62 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку втрат від участі в капіталі

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Визнано втрати у сумі, зменшення частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання збитків:    
асоційованим підприємством
спільним підприємством
дочірнім підприємством
Списано на фінансові результати суму втрат від участі в капіталі

Приклад 5.24

ТзОВ «Промінь» веде облік фінансових інвестицій в асоційоване підпри­ємство ПАТ «Сузір'я» та дочірнє підприємство ПАТ «Зевс» за методом участі в капіталі. У поточному році вказаними об'єктами інвестування визнано збитки в сумі:

1) 46 000 грн. - асоційованим підприємством (частка ТзОВ «Промінь» у капіталі 27 %);

2) 160 000 грн. - дочірнім підприємством (частка ТзОВ «Промінь» у ста­тутному капіталі 74 %).

ТзОВ «Промінь» визнало втрати від участі в капіталі у сумах, наведених у таблиці 5.63.

Таблиця 5.63 Розрахунок втрат від участі в капіталі

Об'єкт інвестування Частка в капіталі (від­соток голосів) спіль­ного, асоційованого чи дочірнього підпри­ємства, що належить підприємству (%) Суми збитку спільного, асоці­йованого чи до­чірнього підпри­ємства у звітному періоді (грн.) Втрати від участі в капіта­лі (грн.) (гр. 2 х гр. 3 : 100)
Асоційоване підприємство 46 000,00 12 420,00
Дочірнє підприємство 160 000,00 118400,00
Разом X 206 000,00 130 820,00

Порядок відображення в обліку ТзОВ «Промінь» втрат, пов'язаних із змен­шенням балансової вартості фінансових інвестицій, обчислених за методом участі в капіталі наведено в таблиці 5.64.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.64 Бухгалтерські проведення з обліку втрат за методом участі у капіталі
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, гри.
Дебет Кредит
Визнано втрати ТзОВ «Промінь» у сумі, зменшення частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання збитків:      
асоційованим підприємством 12 420,00
дочірнім підприємством 118 400,00
Списано на фінансові результати суму втрат від участі в капіталі 130 820,00

Втрати підприємства від участі в капіталі не можуть перевищувати балансо­ву вартість фінансових інвестицій у відповідні об'єкти інвестування.

Визнання доходів і втрат від участі в капіталі в бухгалтерському обліку ін­вестора здійснюється за даними звітності об'єкта інвестування та проведених інвестором на її підставі відповідних розрахунків, які оформляються бухгалтер­ськими довідками (розрахунками).

За журнальної форми обліку інформація про втрати від участі в капіталі узагальнюється у Журналі 5 (5А).Сума визнаних втрат від участі в капіталі відображається протягом місяця за рядком 2 розділу II «Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати». В кінці місяця дебетовий оборот за рахунком № 96 «Втрати від участі в капіталі» пере­носиться у 8 графу І розділу зазначеного облікового регістру.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.024 с.)