Для відображення в обліку курсових різниць велике значення має 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для відображення в обліку курсових різниць велике значення маєзв'язок операцій із операційною або іншою (фінансовою чи інвестиційною) зви­чайною діяльністю. Різниці, визначені за господарськими операціями з активами і зобов'язаннями в іноземній валюті, пов'язаними з фінансовою та інвестицій­ною діяльністю підприємства, є неопераційними курсовими різницями.

Неопераційні курсові різниці визначаються за наступними монетарними статтями Балансу, відображеними в іноземній валюті:

- поточні та довгострокові фінансові інвестиції;

- зобов'язання за кредитами;

- зобов'язання за нарахованими відсотками;

- дебіторська та кредиторська заборгованість з фінансової оренди. Отже, неопераційні курсові різниці розраховуються за залишками та

операціями в іноземній валюті, які обліковуються за відповідними су­брахунками таких рахунків: № 14«Довгострокові фінансові інвестиції», № 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість», № 34 «Короткострокові векселі одержані»; № 35 «Поточні фінансові інвестиції», № 46 «Неоплачений капітал»; № 50 «Довгострокові позики»; № 51 «Довгострокові векселі видані»; № 60 «Короткострокові позики»; № 61 «Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

ковими зобов'язаннями»; № 62 «Короткострокові векселі видані»; № 67 «Роз­рахунки з учасниками»; № 68 «Розрахунки за іншими операціями».

Позитивна неопераційна курсова різниця включається до складу інших доходів звичайної діяльності (кредит субрахунка 744 «Дохід від неоперацій-ної курсової різниці»), а від'ємна - до складу інших витрат звичайної діяль­ності (дебет субрахунка 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»).

Порядок відображення інформації про неопераційні курсові різниці в систе­мі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 5.72.

Таблиця 5.72 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку доходів та втрат

Від неопераційних курсових різниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків
Дебет Кредит
Визнано дохід у оумі неопераційних курсових різниць, розрахованих за:    
а) монетарними статтями активу Балансу:    
із заборгованості за майно, що передане у фінансову оренду
із заборгованості за векселями одержаними 182, 34
із заборгованості за розрахунками з різними дебіторами 183, 373, 374, 377
б) монетарними статтями пасиву Балансу:    
із заборгованості за довгостроковими кредитами 502, 504, 506
із заборгованості за векселями виданими 512,622
- із заборгованості за короткостроковими кредитами 602, 604, 606
із поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями
із заборгованості за розрахунками з іноземними постачальниками при здійсненні інвестиційної діяльності
Визнано втрати у сумі неопераційних курсових різниць, розрахованих за:    
а) монетарними статтями активу Балансу:    
із заборгованості за майно, що передане у фінансову оренду
із заборгованості за векселями одержаними 182,34
із заборгованості за розрахунками з різними дебіторами 183,373, 374, 377
б) за монетарними статтями пасиву Балансу:    
із заборгованості за довгостроковими кредитами 502, 504, 506
із заборгованості за векселями виданими 512, 622
із заборгованості за короткостроковими кредитами 602, 604, 606
із поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями
із заборгованості за розрахунками з іноземними постачальниками при здійсненні інвестиційної діяльності
Списано на фінансовий результат іншої звичайної діяльності:    
дохід від неопераційних курсових різниць
втрати від неопераційних курсових різниць

 

Довідка. Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 [99], Закону України від 04.07.2013 р. № 407 [100] затверджені зміни з бухгалтерського обліку:

Назву рахунку 40 викласти в такій редакції: «Зареєстрований (пайовий) капітал».

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємствавідповідно до законодавства і уста­новчих документів, а також внесків до оголошеного,але ще не зареєстрова­ного статутного капіталу.

За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»відобра­жається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебе­том - його зменшення (вилучення).

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» має такі субрахунки:

Статутний капітал»

Пайовий капітал»

Інший зареєстрований капітал»

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.008 с.)