ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.Податковим кодексом України передбачено наступні ставки податку на додану вартість,які встановлюються у відсотках до бази оподаткування.

1. Основна ставка податку на додану вартість:

- з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно - 20 %;

- з 01 січня 2014 року -17%.

2. Пільгова ставка податку на додану вартість -ч0 відсотків. В основному
пільгова ставка застосовується при експорті товарів чи супутніх послуг, якщо їх
експорт підтверджений Вантажною митною декларацією, яка оформлена у від­
повідності до вимог митного законодавства.

Для визначення податку на додану вартість застосовуються прямий та зворотний методи. Прямий методзастосовується при зазначенні бази оподат­кування у сумі без податку на додану вартість. За даним методом розмір податку обчислюється за формулою:

(4.1)

де: Бопдв - база оподаткування податком на додану вартість;

С - ставка податку на додану вартість.

Зворотний методзастосовується при зазначенні бази оподаткування у сумі, що враховує податок на додану вартість. При цьому, сума податку визначається за формулою:

(4.2)

Сума податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до Державного бю­джету України або бюджетному відшкодуванню визначаєтьсяяк різниця між сумою нарахованого податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою дозволеного податкового кредиту такого періоду. При позитивному зна-

 

 

ченнісума податку на додану вартість підлягає сплаті (перерахуванню) до бю­джету, якщо ж результатом є від'ємне значення,то сума податку враховується у зменшення суми податкової заборгованості за таким податком, яка виникла за попередні звітні (податкові) періоди. У випадку відсутності податкового боргу за податком на додану вартість від'ємна різниця зараховується до складу подат­кового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Особа, зареєстрована платником податку на додану вартість, отримує право на нарахування такого податку та складання податкової накладної при продажу товарів, робіт, послуг. Податкова накладна- це документ, який підтверджує виникнення податкового зобов'язання у платника податку при про­дажі товарів (робіт, послуг) і водночас надає право покупцю - платнику податку визнати суму податкового кредиту за податком на додану вартість.

Податкова накладна одночасно відображаєтьсяу податкових зобов'я­заннях і Реєстрі виданих податкових накладних продавцята Реєстрі отриманих податкових накладних покупця.Таким чином, при здійсненні операцій з поста­чання товарів (послуг) продавець зобов'язаний надати покупцю податкову на­кладну після її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, відсутність факту реєстрації постачальником податкових накладних в Єдиному реєстрі та при порушенні їх заповнення, з одного боку, не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту, а з іншо­го - не звільняє постачальника від обов'язку включення суми податку на додану вартість до податкових зобов'язань.

У випадку відмови постачальника надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення чи реєстрації в Єдиному реєстрі покупець має правододати до податкової декларації заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту. До заяви необхідно додати копії розрахункових документів, які засвідчують факт сплати податку на додану вартість у зв'язку з придбанням товарів (послуг) або копії документів, які підтверджують факт отримання товарів.

Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове поста­чання товарів (робіт, послуг),а також на суму коштів, що надійшли на поточ­ний рахунок як попередня чи авансова оплата.

Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:

- транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок,який вистав­ляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

- касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку(з визначенням фіскального номера та по­даткового номера постачальника). З метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахуван

 

 

Обов'язковими реквізитами податкової накладної є:

1) порядковий номер податкової накладної;

2) дата виписування податкової накладної;

3) повна або скорочена назва(продавця та покупця), зазначена у статут­них документах, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареє­строваної як платник податку на додану вартість;

4) податковий номер платника податку(продавця та покупця);

5) місцезнаходження юридичної особи(продавця та покупця) або подат­кова адреса фізичної особи, зареєстрованої як платник податку;

6) опис, кількість та обсяг товарів (послуг);

7) ціна постачання без врахування податку на додану вартість;

8) ставка податку на додану вартістьта відповідна сума податку у циф­ровому значенні;

9) загальна сума коштів, що підлягає сплатіз урахуванням податку на додану вартість;

10) вид цивільно-правового договору;

11) код товару згідно з УКТ ЗЕД(для підакцизних товарів та товарів, вве­зених на митну територію України).

За вибором покупця податкову накладну можна складати одним із способів:

- у паперовому вигляді,податкова накладна виписується у двох примір­никах в день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал по­даткової накладної видається покупцю, а копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг);

- у електронній формі,за умови реєстрації електронного підпису уповно­важеної платником особи та реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. За такого способу продавець зобов'язаний надіслати покупцеві примірник електронної податкової накладної, скла­дання якої у паперовому вигляді не є обов'язковим.

Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткуван­ня, складаються окремі податкові накладні. У випадку звільнення від оподатку­вання в податковій накладній необхідно зробити запис «Без ПДВ» із посиланням на відповідний пункт або підпункт статті Податкового кодексу України.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з бюдже­том за податком на додану вартість призначено три субрахунки рахунка № 64 «Розрахунки за податками й платежами».

1. Субрахунок № 641 «Розрахунки за податками»,до якого платникам по­датку на додану вартість доцільно відкрити аналітичний рахунок № 6411 «Роз­рахунки за податком на додану вартість». За кредитом аналітичного рахунка №6411 відображається нарахована сума податкового зобов'язання за податком на додану вартість, а також одержана з бюджету сума такого податку у вигляді бюджетного відшкодування, а за дебетом - сума дозволеного податкового кре­диту за податком на додану вартість, а також сплата чи списання такого податку. Кредитовий залишок за даним аналітичним рахунком відображає заборгованість підприємства за податком на додану вартість звітного періоду, а дебетовий -суму належного до відшкодування з бюджету податку.

 

 

Приклад 4.1

Станом на 01 січня поточного року заборгованість ТзОВ «Плай» перед бю­джетом за податком на додану вартість становила 9 150 грн., яка погашена у звітному місяці з поточного рахунка.

За підсумком Реєстру виданих та отриманих податкових накладних за січень поточного року сума податкового зобов'язання за податком на додану вартість становила 54 580 грн., а податкового кредиту - 39 750 грн. Облікове відобра­ження розрахунків ТзОВ «Плай» з бюджетом за податком на додану вартість за перший податковий період наведено на рисунку 4.4.

* Оскільки, податкове зобов'язання перевищує податковий кредит на суму 14 830 грн. (54 580 грн. - 39 750 грн.), то у наступному звітному періоді різниця підлягає сплаті до бюджету

 

Рис. 4.4. Схема облікових записів ТзОВ «Плай» за аналітичнимрахунком 6411 «Розрахунки за податком на додану вартість» за січень поточного року

Приклад 4.2

Із рисунка 4.4 видно, що заборгованість ТзОВ «Плай» станом на 31 січня по­точного року перед бюджетом за податком на додану вартість становить 14 830 грн., яка погашена з поточного рахунка у наступному місяці. За лютий поточного року загальна сума податкового зобов'язання за податком на додану вартість становила 41 620 грн., а податкового кредиту - 49 540 грн.

Порядок відображення операцій за аналітичним рахунком № 6411 «Розра­хунки за податком на додану вартість» у другому податковому періоді зображено на рис 4.5

 

 

 

Рис. 4.5. Схема облікових записів ТзОВ «Плай» за аналітичним рахунком 6411«Розрахунки за податком на додану вартість»за лютий поточногороку

 

 

2. Субрахунок № 643 «Податкові зобов'язання», за дебетомякого відо­бражаються суми нарахованого податкового зобов'язання за податком на додану вартість у частині отриманого авансу в рахунок наступного продажу продукції (товарів, виконання робіт, надання послуг) у кореспонденції з кредитом аналі­тичного рахунка № 6411 «Розрахунки за податком на додану вартість», а за кре­дитом- списання суми податкового зобов'язання при реалізації продукції (това­рів, робіт, послуг), за які раніше отримано аванси у кореспонденції із рахунками 7-го класу «Доходи і результати діяльності».

Податкове зобов'язання- це загальна сума податку на додану вартість, яка одержана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів (послуг) вважається дата, яка відбулася раніше:

- або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок плат­ника податку як оплата товарів (послуг), які підлягають постачанню, а у разі постачання товарів за готівку (дата оприбуткування коштів у касу платника податку), а у випадку відсутності такої (дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку);

дата відвантаження товарів, а у разі експорту товарів (дата оформлен­ня митної декларації, яка засвідчує факт перетинання митного кордону України та оформлена відповідно до вимог митного законодавства), а для послуг (дата оформлення документа, який засвідчує факт постачання по­слуг платником податку).

 

Приклад 4.3

ТзОВ «Аеліта» у січні поточного року проведено наступні операції із ТзОВ «Омега»:

 

1) 11 січня поточного року на поточний рахунок отримано аванс від ТзОВ «Омега» в рахунок наступного продажу товарів у сумі 29 100 грн., в т.ч.

27 січня поточного року реалізовано товари ТзОВ «Омега» у сумі 44 100 грн., в т.ч. ПДВ - 7 350 грн.

 

Таким чином 27 січня поточного року необхідно:

- списати суму раніше нарахованого податкового зобов'язання за податком на додану вартість у сумі 4 850 грн.;

- на різницю вартості реалізованих товарів та раніше отриманого авансу нарахувати податкове зобов'язання за податком на додану вартість у сумі

 

 

2500грн (44 100 грн.-29100 грн)х20%л

120%

 

 

Схематично нарахування податкового зобов'язання за податком на додану вартість у системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Аеліта» зображено на рисунку 4.6

 


 

Рис. 4.6. Схема облікового відображення податкового зобов'язання за податком на додану вартість ТзОВ «Аеліта»

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку операцій з нарахування податкового зобов'язання за податком на додану вартість при реалі­зації продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг) в залежності від події, що відбулася раніше відображено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку податкового зобов'язання за податком на додану вартість при реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Перша подія - реалізація активів в рахунок наступної оплати
Визнано дохід від реалізації покупцям готової продукції, товарів, вико­нання робіт чи надання послуг 701,702, 703
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість 701, 702,703
Відображено собівартість реалізованої готової продукції, товарів, ви­конаних робот та наданих послуг 901, 902, 903 26, 28, 23

 

Продовження табл. 4.2

 

 

 

 

Від покупців в рахунок погашення дебіторської заборгованості отримано грошові кошти:    
до каси ЗО
на поточний рахунок
Перша подія - реалізація активів в рахунок раніше одержаного авансу
Від покупців та замовників в рахунок наступної реалізації товарно-мате­ріальних цінностей одержано аванс:    
до каси зо
на поточний рахунок
Відображено Аодаткове зобов'язання за податком на додану вартість
Визнано дохід від реалізації покупцям готової продукції, товарів, вико­нання робіт чи надання послуг в рахунок раніше отриманого авансу 701,702, 703
Списано податкове зобов'язання за податком на додану вартість 701, 702, 703
Відображено собівартість реалізованої готової продукції, товарів, ви­конаних робіт та наданих послуг 901, 902, 903 26, 28, 23
Проведено взаємозалік заборгованостей

У таблиці 4.3 відображено порядок нарахування податкового зобов'язання за податком на додану вартість при проведенні інших операцій з контрагентами.

Таблиця 4.3

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку податкового зобов'язання

за податком на додану вартість при проведенні інших операцій
_______________________ з контрагентами___________ ._____

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Визнано дохід від реалізації виробничих запасів, малоцінних швидко­зношуваних предметів та необоротних активів, які переведені до груп вибуття
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість
Визнано дохід від надання об'єктів матеріальних необоротних активів в операційну оренду
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість
Визнано дохід від списання кредиторської заборгованості, за якою рані­ше був нарахований податковий кредит за податком на додану вартість 63, 685
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість від суми списаної кредиторської заборгованості 63,685
Відображено нестачу оборотних матеріальних активів, виявлену під час проведення інвентаризації 20, 22, 26,28
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість на вартість списаних оборотних матеріальних активів
Відображено списання об'єктів необоротних активів за залишковою вартістю 10,11, 12
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість на залишкову вартість списаних об'єктів

 

Приклад 4.4

ТзОВ «Октава» здійснює реалізацію виробленої продукції вітчизняним по­купцям та є платником податку на додану вартість. У січні поточного року То­вариство провело операції із контрагентами, які вплинули на суму податкового зобов'язання (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із вітчизняними покупцями та нарахування податкового зобов'язання за податком

На додану вартість

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Перша подія - реалізація активів в рахунок наступної оплати
Визнано дохід від реалізації ТзОВ «Альянс» готової про­дукції у сумі 31 200 грн., в т.ч. ПДВ 31 200,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на до­дану вартість 31 200 гри, х 20 % =5200 гри. 120% W 5 200,00
Відображено собівартість реалізованої готової продукції у сумі 21 100 грн. 21 100,00
Визнано дохід від реалізації виробничих запасів ТзОВ «Аква» у сумі 9 540 грн., в т.ч. ПДВ 9 540,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на до­дану вартість 9 540 грн. х 20% =1590грн. 120% 1 590,00
Відображено собівартість реалізованих виробничих за­пасів у сумі 6 240 грн. . 943 6 240,00
Визнано дохід у результаті виконання робіт із встановлен­ня охоронної сигналізації у сумі 12 780 грн., в т.ч. ПДВ 12 780,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на до­дану вартість 12 780 грн.» 20% =2 130 грн. 120 % н 2 130,00
Відображено собівартість виконаних робіт у сумі 7 450 грн. 7 450,00
Перша подія - реалізація активів в рахунок раніше одержаного авансу
На поточний рахунок отримано аванс від ТзОВ «Кредо» в рахунок майбутньої поставки готової продукції у сумі 15 000 грн., в т.ч. ПДВ 15 000,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на до­дану вартість 15 000 гри.* 20% s 2 500 грн. 120% н 2 500,00
Визнано дохід від реалізації готової продукції ТзОВ «Кредо» у сумі 32 400 грн., в т.ч. ПДВ в рахунок раніше отриманого авансу 32 400,00
Проведено розрахунки за податком на додану вартість:      

 

  списано податкове зобов'язання за ПДВ, визначене із другої операції 2 500,00
нараховано податкове зобов'язання за ПДВ на різницю загальної суми реалізації та раніше отриманого авансу (32 400 грн. - 15 000 грн.) * 20 % _ о 000 „„„ 120 % 2 900,00
Відображено собівартість реалізованої готової продукції у сумі 19 650 грн. 19 650,00
На поточний рахунок отримано грошові кошти від ТзОВ «Кредо» за реалізовану готову продукцію (32 400 грн. -15 000 грн.) = 17 400 грн. 17 400,00
Проведено взаємозалік заборгованостей 15 000,00

3. Субрахунок № 644 «Податковий кредит», за кредитомякого відобража­ються суми нарахованого податкового кредиту за податком на додану вартість (в частині сплаченого авансу) у кореспонденції з дебетом аналітичного рахунка № 6411 «Розрахунки за податком на додану вартість», а за дебетом - списання податкового кредиту у кореспонденції із рахунками розрахунків.

Податковий кредит- це сума на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду. Датою виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит є дата здійснення першої з подій:

- або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів (послуг);

- або дата отримання платником податку товарів (послуг), що підтвердже­но податковою накладною.

Приклад 4.5

ТзОВ «Аеліта» у лютому поточного року проведено наступні операції з ТзОВ «Карпати».

1) 15 лютого поточного року в рахунок наступного одержання запасів з по­точного рахунка перераховано аванс ТзОВ «Карпати» у сумі 11 700 грн.,

2) 24 лютого поточного року від ТзОВ «Карпати» оприбутковано запаси на

 

f33 600грн.х 20%^

Таким чином 24 лютого поточного року необхідно:

- списати за податком на додану вартість суму раніше нарахованого по­даткового кредиту у сумі 1 950 грн.;

 

на різницю вартості оприбуткованих запасів та раніше перерахованого авансу нарахувати податковий кредит за податком на додану вартість у

 

 

у сумі 3650 грн {33 600 грн.-1170 грн)х20%

120%

 

 

Схематично процес нарахування податкового кредиту за податком на додану вартість у системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ«Аеліта» зображено на рисунку 4.7

 

 

 

Рис. 4.7. Схема облікового відображення податкового кредитуза податкомна додану вартість ТзОВ «Аеліта»

 

У відповідності до вимог Податкового кодексу України [52] право на від­несення сум податку на додану вартість до податкового кредиту виникає при здійснені наступних операцій:

1) придбання або виготовлення товарів(у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

2) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних акти­вів,у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (в тому чис­лі у зв'язку з придбанням та (або) ввезенням таких активів як внесок до статутного капіталу та (або) при передачі таких активів на баланс платни­ка податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

3) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території Укра­їни,та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна терито­рія України;

4) ввезення необоротних активів на митну територію Україниза дого­ворами оперативного або фінансового лізингу.

У випадку придбання чи виготовлення товарів, які частково використо­вуються в оподатковуваних операціях, до суми податкового кредиту вклю-

 

 

чаєтьсята частка сплаченого (нарахованого) податку, яка відповідає частці ви­користання таких товарів в оподатковуваних операціях.

Частка податку на додану вартість, яка припадає на придбані (ввезені) товари між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями ) визначається у відсотках за формулою:

де: ОПООПР - обсяг з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік; ОПНОПР - обсяг з постачання неоподатковуваних операцій (без урахування

сум податку) за попередній календарний рік. Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій з податкового кредиту за податком на додану вартість при одержанні матеріальних активів в залежності від події, яка відбулася раніше, відображено у таблиці 4.5.

Таблиця 4.5 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з податкового кредиту за податком на додану вартість при одержанні матеріальних активів

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція, субрахунків
Дебет Кредит
Перша подія - одержання активів в рахунок наступної оплати
Від постачальників одержано необоротні активи та товарно-матері­альні цінності 15,20, 22,28
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість
Погашено заборгованість перед постачальниками:    
з каси ЗО
з поточного рахунка
За рахунок підзвітних сум матеріально відповідальною особою при­дбано необоротні активи та товарно-матеріальні цінності 15,20, 22,28
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість
Перша подія - перерахування авансу в рахунок наступного одержання активів
Видано аванс постачальникам в рахунок майбутнього отримання нео­боротних активів та товарно-матеріальних цінностей    
з каси ЗО
з поточного рахунка
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість
Від постачальників одержано об'єкти необоротних активів та товарно-матеріальні цінності 15,20, 21,22,
Списано податковий кредит за податком на додану вартість
Проведено взаємозалік заборгованостей

 

 

Приклад 4.6

У січні поточного року проведено операції із вітчизняними постачальниками (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.018 с.)