ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИМетодичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звіт­ності поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями визна­чено як довгострокове зобов'язання, яке переведене до складу поточного та підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.Саме тому, під час формування фінансової звітності слід переглядати довгостро­кові зобов'язання за термінами їх погашення. Якщо термін погашення таких зобов'язань менший, ніж дванадцять місяців з дати балансу, то їх необхідно пе­ревести до складу поточних зобов'язань.

Для обліку та узагальнення інформації про стан розрахунків за поточ­ними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових призначено пасивний балансовий рахунок № 61 «Поточна заборгованість за довгостро­ковими зобов'язаннями»(табл. 1.5).

2*

 

 

До рахунка № 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'я­заннями» відкриваються два субрахунки:

- № 611«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язанням в національній валюті», який призначений для узагальнення інформації про частину довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена у національній валюті;

— № 612«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті», який призначений для узагальнення інформації про
частину довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими вираженав іноземній валюті.

Підставою для облікового відображення поточної заборгованості за довго­строковими зобов'язаннями є довідки бухгалтерії, складені на основі договорів, актів приймання-передачі, векселів та інших документів, в яких зазначено по­гашення довгострокової кредиторської заборгованості.

Таблиця 1.5

  Характеристика рахунка № 61 «Поточна заборгованість
  за довгостроковими зобов'язаннями»  
На-   Відображення інформації із поточної заборгованості за довго-
зва та Призначення строковими зобов'язаннями
             
номер рахун- рахунка На рахунку № 61 В об­ліковому У звіт-
                   
ка   за дебетом за кредитом регістрі ності
а дов- ІЯМИ» Для обліку        
    розрахунків        
-° m за поточними   Відображається    
& S зобов'язаннями, Відображається визнання частини    
іаборгован 1МИ ЗОбОВ': переведеними зі складу довго­строкових, при настанні строку погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями та довгострокових зобов'язань; яка підлягає погашен­ню протягом два- Розділ II Журналу 3 Рядок 1610 Балансу (форма 1)
гао погашення про- (або) її списання тощо надцяти місяців з    
І 2 тягом дванадцяти   дати балансу    
Р о. 5 із місяців з дати        
І-2 балансу        
             

Аналітичний облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннямиведеться у розрізі кредиторів та видів поточної заборгова­ності, переведеної зі складу довгострокової. Порядок відображення в бухгал­терському обліку інформації про поточну заборгованість за довгостроковими зобов 'язаннями наведено у таблиці 1.6.

 

Кореспонденція рахунків з обліку поточної заборгованості
_________ за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Переведено довгострокові зобов'язання до складу поточних у розрізі видів заборгованостей:    
довгострокові позики
довгострокові векселі видані
довгострокові зобов'язання за облігаціями
довгострокові зобов'язання з оренди
інші довгострокові зобов'язання
3 поточного рахунка погашено довгострокові зобов'язання, які переведе­ні до складу поточних

Приклад1.2

Станом на 01 січня поточного року у бухгалтерському обліку ТзОВ «Дукат» відображено залишки на рахунку № 61 «Поточна заборгованість за довгостроко­вими зобов'язаннями» у розрізі субрахунків (табл. 1.7).

Таблиця 1.7
Залишки за довгостроковими зобов'язаннями,
_________________ переведених до складу поточних_______________

№ з/п Номер су-брахунка Інформація, відображена на субрахунках рахунка № 61 «По­точна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» Сума, грн.
  Переведено залишок довгострокових зобов'язань за фінансовою орен­дою в національній валюті, який буде погашений у поточному році 6 125,50
  Переведено залишок заборгованості за довгостроковим кредитом в іноземній валюті, який буде погашений у поточному році 3 500 евро (курс НБУ 9,05 грн. за 1 евро) 31 675,00

Наведена у таблиці 1.7 поточна заборгованість за довгостроковими зобов'я­заннями Товариством погашена у поточному році в повному обсязі. Курс На­ціонального банку України на дату погашення довгострокового кредиту, який переведений до складу поточних зобов'язань становить 8,96 грн. за 1 євро.

ТзОВ «Дукат» у січні поточного року проведено операції за довгостроковими зобов'язаннями:

- в рахунок погашення заборгованості перед підрядником видано довго­строковий вексель у сумі 120 000 грн., який буде погашатися рівними частинами протягом трьох років;

- з метою модернізації цехового обладнання від ПАТ «Укрсоцбанк» одер­жано кредит у національній валюті в сумі 360 000 грн. терміном на два роки. Основна сума кредиту погашається рівними частинами.

Порядок відображення в обліку довгострокових зобов'язань та зобов'язань, переведених до складу поточних, наведено у таблиці 1.8.

 

 

Таблиця 1.8 Бухгалтерські проведення з обліку поточної заборгованості

за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспон­денція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кре­дит
3 поточного рахунка погашено заборгованість за фінансовою орендою у національній валюті 6 125,50
3 валютного рахунка погашено заборгованість за довгостроко­вим кредитом в іноземній валюті 3 500 Євро х 8,96 = 31 360 грн. 31 360,00
Відображено дохід від неопераційної позитивної курсової різниці 3 500 Євро х (9,05 - 8,96) = 315 грн. 315,00
В рахунок погашення заборгованості перед підрядником видано довгостроковий вексель 120 000,00
На поточний рахунок отримано довгостроковий кредит у націо­нальній валюті 360 000,00
Частину довгострокових зобов'язань переведено до складу по­точних:      
за довгостроковими векселем (120 000: 3 роки) = 40 000 грн. 40 000,00
за довгостроковим кредитом (360 000:2 роки) = 180 000 грн. 180 000,00
3 поточного рахунка погашено частину заборгованості, переве­деної у поточну:      
за довгостроковим векселем 40 000,00
за довгостроковим кредитом 180 000,00


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)