До складу фонду додаткової заробітної плати включаються.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До складу фонду додаткової заробітної плати включаються.1) надбавки та доплати до тарифних ставок(посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством,за:суміщення про­фесій (посад);розширення зони обслуговування або збільшення об­сягу робіт;виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідли­вих умовах праці;інтенсивність праці;роботу в нічний час;керівництво бригадою;високу професійну майстерність;класність водіям (машиніс­там) транспортних засобів; високі досягнення в праці;виконання осо­бливо важливої роботщзнання та використання в роботі іноземної мови, а також інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати;

2) премії та винагороди,у тому числі за вислугу років, що мають система­тичний характер, незалежно від джерел фінансування;

3) відсоткові або комісійні винагороди,виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу);

4) оплата роботи в надурочний часі у святкові та неробочі дні у розмірах та за розцінками, встановленими чинним законодавством;

5) суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної платипрацівників;

6) вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівниківвід­повідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язкута суми коштів на відшкодування їхньої оплати;

7) вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, об­мундирування,що може використовуватися поза робочим місцем та за­лишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами;

8) оплата за невідпрацьований час:

 

- грошові компенсації у разі невикористання щорічних (основної та до­даткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;

- оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законо­давством), наданих відповідно до колективного договору;

- оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих відпусток;

- оплата простоїв не з вини працівника.

 

 

У відповідності до Закону України «Про оплату праці» [20] умови запро­вадження й розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, ком­пенсаційних і гарантійних виплат установлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - це виплати у формі ви­нагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад вста­новлені зазначеними актами норми. До таких виплат належать:

1) нарахування за невідпрацьований час,що не передбачені чинним за­конодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скороче­ний робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації з частковим збереженням заробітної плати, а також особам, що брали участь у страйках;

2) винагороди та заохочення,що здійснюються раз на рік або мають одно­разовий характер, зокрема:

 

- винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за ви­слугу років (стаж роботи);

- одноразові заохочення, непов'язані з конкретними результатами пра­ці (наприклад, виплати до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі);

 

3) матеріальна допомога,що має систематичний характер, надана всім або більшості працівникам (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, окрім матеріальної допомоги разового характеру, що надається підпри­ємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами;

4) виплати соціального характеруу грошовій і натуральній формі:

 

- витрати в розмірі страхових внесків підприємств на користь праців­ників, пов'язаних з добровільним особистим страхуванням та стра­хуванням майна;

- оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдаль­нях, буфетах, профілакторіях;

- оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах;

- вартість путівок, виданих працівникам та членам їхніх сімей на ліку­вання та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;

- інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, про­тезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, непередбачених чинним законодавством).

До складу фонду оплати праці не належать наступні виплати:

1) внески підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання;

2) допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

 

-

- допомога з тимчасової непрацездатності;

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

- допомога при народженні дитини;

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за окремим медичним висновком;

- допомога на поховання;

- оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

 

3) оплата перших п'яти днівтимчасової непрацездатності за рахунок ко­штів підприємства, установи, організації;

4) соціальні допомогита виплати за рахунок коштів підприємства, уста­новлені колективним договором (допомога працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною та при народженні дитини, а також сім'ям з неповнолітніми дітьми);

5) внески підприємств відповідно до договорівдобровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей;

6) суми вихідної допомогипри припиненні трудового договору;

7) витрати на відрядження:добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати з найму житлового приміщення;

8) вартість подарунків до свят і квитківна видовищні заходи для дітей працівників;

9) витрати на підготовку та перепідготовку кадрів:витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах під­вищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів; стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, на­правленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

10) позики, видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов,на індивідуальне будівництво та ведення домашнього господар­ства;

11) доходи за акціями та інші доходивід участі працівників у власності підприємства (дивіденди,відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі.

Отже, фонд оплати праці складається із оплати за відпрацьований та невідпрацьований час. Оплата за відпрацьований час включає:заробіт­ну плату за тарифними ставками й окладами та відрядними розцінками; пре­мії та винагороди;доплати і надбавки. Оплата за невідпрацьований часвключає суми відпускних (щорічні, додаткові, у зв'язку з навчанням, творчі та соціальні);оплат за простої, що сталися не з вини працівника;оплата за невід­працьований час працівниками, які вимушено працювали скорочений робочий час та з ініціативи адміністрації. Нарахування виплат, які включаються до фонду оплати праці, відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця). Наприклад, суми нарахованих відпускних, на відміну від порядку фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні від­пустки у відповідному місяці.

 

3.3. ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ДОПЛАТ, НАДБАВОК ТА ПРЕМІЙ ПРАЦІВНИКАМ

Відповідно до норм Кодексу законів про працю України [33] працівники, окрім основної заробітної плати, мають право на отримання різних доплат.

Таким чином сума нарахованої заробітної плати залежить від способу виміру кількості відпрацьованого часу або виробленої продукції, тарифної системи оплати праці, умов праці працівника та може складатися із виплат за погодин­ною (ЗПП) чи відрядною (ЗПВ) формою оплати праці, а також доплат за роботу у святкові дні сд), нічний час нч) суміщення професій сп), надурочний час РНЧ) і обчислюється за формулою:

 

ЗП= (ЗПП, ЗПВ)+ Дсд+ Днч+ Дсп+РНЧ

1. У відповідності до статті 107 Кодексу законів про працю України робота у святкові і неробочі дні оплачується:

а) працівникам, заробітна плата яких залежить від посадового окладу, - у
розмірі одинарної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і не­
робочий день проводилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі по­
двійної або денної ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад місячну
норму.

б) працівникам, праця яких оплачується за годинними чи денними ставка­
ми, - у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

в) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками.

Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено такі свят­кові і неробочі дні:

1) святкові дні:1 січня - Новий рік; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1-2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня -День перемоги; 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День Незалежності України;

2) неробочі дні- дні релігійних свят робота в які не провадиться:7 січ­ня - Різдво Христове, один день (неділя) - Пасха, один день (неділя) -Трійця.

За бажанням працівника за роботу у святкові та неробочі дні замість доплати йому може бути наданий інший день відпочинку в найближчі два тижні.

Приклад 3.3

Денна тарифна ставка Мельничук О. М., яка працює за погодинною формою оплати праці, становить 145 грн. У червні поточного року Мельничук О. М. від­працювала 23 дні, в тому числі 2 дні - святкові.

Послідовність визначення заробітної плати Мельничук О. М. за червень по­точного року:

 

 

1) обчислюємо заробітну плату за відпрацьовані робочі дні

21 дн.х145 грн. - 3 045 грн.

2) визначаємо доплату за роботу у святкові дні

2 дн. х145 грн. х 2 = 580 грн.

3) знаходимо суму нарахованої заробітної плати за червень поточного року

З 045 грн. + 580 грн. - 3 625 грн.

Приклад3.4

Петріву М.І., який працює за відрядною формою оплати праці, встановлена відрядна розцінка в розмірі 6,80 грн. за одиницю виготовленої продукції. Праців­ником у травні поточного року виготовлено 380 деталей, в тому числі 20 деталей у святковий день.

Послідовність визначення заробітної плати Петрів М.І. за травень по­точного року:

1) обчислюємо заробітну плату за виготовлену продукцію у робочі дні

(380 дет. - 20 дет.) х б, 80 грн. = 2 448 грн.

2) визначаємо доплату за роботу у святковий день

20 дет. х 6,80 грн. *2 = 272 грн.

3) знаходимо суму нарахованої заробітної плати за травень поточного року

2 448 грн. + 272 грн. = 2 720 грн.

2. Оплата праці працівників за роботу у нічний час відповідно до Ко­дексу законів про працю України здійснюється в підвищеному розмірі,що

встановлюється генеральною, галузевою угодою чи колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Нічним часом вважається час роботи з 22 години вечора до 6 години ранку. Тривалість роботи в нічний час повинна бути менше тривалості роботи в денний на 1 годину. Разом з тим, ця вимога може не застосовуватися при особливих умо­вах виробництва, змінній роботі та шестиденному робочому тижні.

Для визначення доплати за роботу в нічний час працівникам-погодинникам використовується встановлений посадовий оклад (тарифна ставка) за штатним розписом, а працівникам-відрядникам - відрядна розцінка.

Годинні тарифні ставки визначаються:

- для робітників, праця яких оплачується за денними тарифними ставками шляхом ділення денної ставки на відповідну тривалість робочого дня (в годинах), установлену законодавством для даної категорії робітників;

для робітників, праця яких оплачується за місячними ставками (окла­дами) - шляхом ділення місячного окладу на кількість робочих годин, встановлених законодавством у звітному місяці.

 

 

Заробітна плата за роботу в нічний час (ЗПрнч) обчислюється за формулою:

ЗПрнч=ВГнчхГТСрнч (3.12)

 

де: ВГт- фактично відпрацьовані години у нічний час; ГТСрнч - годинна тарифна ставка за роботу в нічний час.

В свою чергу, годинна тарифна ставка за роботу в нічний часвизнача­ється за формулою:

ГТСрнч = ГТСрдчхк (3.13)

 

де: ГТСрдч- годинна тарифна ставка за роботу у денний час;

А: - коефіцієнт збільшення годинної тарифної ставки (окладу).

Приклад 3.5

Електрик підприємства Іванченко Д.В. працює за погодинною простою сис­темою оплати праці при 8 год. робочому дні. Штатним розписом місячний по­садовий оклад працівнику встановлено у розмірі 2 400 грн.

У зв'язку із виробничою необхідністю Іванченка Д.В. залучено до усунення наслідків аварії з 2300 год. 14 вересня до 200 год. 15 вересня поточного року. Від­повідно до трудового договору доплата за роботу працівників у нічний час здій­снюється в підвищеному розмірі із застосуванням коефіцієнта 1,4 до годинної тарифної ставки без урахувань доплат і надбавок.

Послідовність визначення доплати за роботу у нічний час Іванченко Д.В.:

1) визначаємо середньоденну заробітну плату за умови, що у вересні 20 робочих днів

2) розраховуємо середньогодинну тарифну ставку

3) обчислюємо годинну ставку за роботу у нічний час

15 грн. х 1,4 = 21 грн.

4) визначаємо доплату за 3 години роботи у нічний час

21 грн. х 3 год = 63 грн.

3) Доплата за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тим­часово відсутнього працівника відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України встановлюєтьсяна умовах, передбачених трудовим (колектив­ним) договором. Виконання додаткових трудових обов'язків здійснюється за на­казом (розпорядженням) керівника підприємства та згодою працівника.

Суміщення професій (посад)- це виконання працівником на тому самому підприємстві поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим догово­ром, додаткової роботи за різними професіями, спеціальностями в межах уста­новленої законом тривалості робочого часу. Основною умовою установлення доплати за додатковий обсяг робіт є якісне і своєчасне виконання робіт за осно­вною і суміщеною професіями (посадою).

 

Приклад3.6

У зв'язку з тимчасовою непрацездатністю касира його обов'язки покладено на бухгалтера з обліку матеріальних цінностей Ільків Н. О. Розпорядженням ке­рівника підприємства передбачено Ільків Н. О. здійснювати доплату до основної заробітної плати у розмірі 40 % посадового окладу касира з 03 по 14 вересня поточного року. Відповідно до штатного розпису посадовий оклад бухгалтера з обліку матеріалів становить 1 800 грн., а касира - 1 400 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)