Облік доходів від списання кредиторської заборгованості 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік доходів від списання кредиторської заборгованостіЧинним законодавством України передбачено, що кредиторська заборгова­ність, за якою минув термін позовної давності, підлягає списанню із наступ­ним її включенням до складу доходів звітного періоду. Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України [95] позовна давність- це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Для цілей податкових розрахунків передбачено, що сума заборгованості одно­го платника податків перед іншим платником податків, яка не стягнута після за­кінчення строку позовної давності визнається безповоротною фінансовою допо­могою.Водночас, ст. 135.5.4. Податкового кодексу України [52]визначено, що сума безнадійної кредиторської заборгованості включається до складу інших до­ходів. Періодом включення кредиторської заборгованості до складу доходів плат­ника податку вважається звітний період, в якому закінчується термін позовної давності. При списанні кредиторської заборгованості податок на додану вартість, обрахований в ціні придбання або продажу товарів (послуг), не коригується.

У бухгалтерському обліку під час списання безнадійної кредиторської за-боргованості,визнається інший операційний дохід, який відображається на субрахунку № 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

Приклад 5.17

25 січня 2010 року ТзОВ «Фаворит» придбало від ТзОВ «Альфа» товари, з метою їх наступного продажу на суму 8 400 грн., в т.ч. ПДВ. У відповідності до укладеного договору оплата за одержаний товар мала бути проведена до 31 бе­резня 2010 року. У зв'язку із фінансовим труднощами ТзОВ «Фаворит» не роз­рахувалося за отриманий товар, а прострочена заборгованість перед постачаль­ником по закінченню терміну позовної давності (06.04.2013 року) була списана.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку списання кредиторської заборгованості наведено у таблиці 5.45.

 

 

Таблиця 5.45

Бухгалтерські проведення з обліку списання кредиторської заборгованості

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
25.01.2010 Від постачальників оприбутковано товари 7 000,00
25.01.2010 Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 1 400,00
06.04.2013 Визнано дохід у сумі списаної заборгованості перед постачальником після закінчення терміну позовної давності 8 400,00
30.04.2013 Списано на фінансовий результат операційної діяльності дохід у сумі списаної кредиторської заборгованості 8 400,00

Облік доходів від безоплатно одержаних оборотних активів

Відповідно до вимог п. 12 П(С)БО 9 «Запаси» [80] первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно,визнається їх справедлива вар­тість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням таких за­пасів. В свою чергу, під справедливоювартістю розуміється сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання у результаті операції між обізнаними, заінтересованими та незалежними сторонами.

Оборотні активи використовуються у процесі операційного циклу, саме тому операції із ними належать до операційної діяльності підприємства. У відповід­ності до наведеного одержання оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) на безоплатній основі відображається за дебетом рахунків 2-го класу (залежно від виду отриманих активів) у кореспонденції із кредитом субрахунка № 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів».Для цілей оподаткуван­ня податком на прибуток вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни відноситься до складу інших доходів.

Приклад 5.18

ТзОВ «Святовид» безоплатно отримало товари, справедливою вартістю З 120,00 грн. Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку безоплатно одержаних оборотних активів наведено у таблиці 5.46.

Таблиця 5.46
Бухгалтерські проведення з обліку
безоплатно одержаних оборотних активів__________

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Визнано дохід у сумі справедливої вартості безоплатно отрима­них товарів 3 120,00
Списано на фінансовий результат операційної діяльності дохід у сумі справедливої вартості безоплатно отриманих товарів 3 120,00

 

 

11. Облік інших доходів і витрат операційної діяльності

До інших доходів від операційної діяльності відносять доходи отримані від: операцій з тарою; інвентаризації оборотних матеріальних активів, в час­тині одержаного надлишку; діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку тощо. Для об­лікового відображення зазначених доходів призначено субрахунок № 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Водночас, перелік інших витрат операційної діяльності наведено на рисунку 5.15.

 

 

 

Рис. 5.15.Склад інших витрат операційної діяльності

Запаси, що передані на безоплатній основііншим юридичним чи фізичним особам включаються до витрат звітного періоду за вартістю їх відображення у Балансі. При цьому, у відповідності до вимог Податкового кодексу України на вартість безоплатно переданих запасів нараховується податкове зобов'язання за податком на додану вартість.

До витрат на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяль­ності об'єктів соціальної інфраструктури,що перебувають на Балансі та утри­муються за рахунок суб'єкта господарювання належать:

- загальні витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури (вар­тість використаних запасів; оплата праці із врахуванням єдиного вне­ску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; витрати на службові відрядження персоналу, зайнятого виконанням соціально-культурних функцій; витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання об'єктів соціальної інфраструктури);

- амортизація об'єктів необоротних активів соціальної інфраструктури;

- витрати на утримання і ремонт основних засобів соціальної інфраструк­тури;

- інші витрати на утримання житлово-комунального господарства, дитячих дошкільних установ, будинків відпочинку, санаторіїв та організацій оздо­ровчого і культурного призначення.

Продаж отриманих векселів фінансовим установам, у тому числі банкам називається дисконтуванням векселя.Така операція дозволяє, з одного боку, векселеодержувачу раніше отримати кошти за реалізовані товари, а з іншого -

 

утворює умовне зобов'язання перед третьою стороною, перед якою векселеодер-жувач бере на себе зобов'язання сплатити за векселем борг, якщо векселедавець не зможе вчасно його погасити.

При передачі орендодавачем в оперативну оренду об'єктів основних засобів сума нарахованої амортизації та додаткові витрати,понесені при укладанні договору, а також витрати на утримання таких об'єктів включаються до складу інших витрат операційної діяльності.

Бартерні операціїсупроводжуються обміном запасів між різними суб'єктами господарювання. Сума перевищення балансової вартості переданих запасів над їх справедливою вартістю отриманих активів включається до складу інших витрат операційної діяльності.

Порядок відображення інших витрат операційної діяльності наведено у та­блиці 5.47.

Таблиця 5.47
Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку інших витрат
_____________________ операційної діяльності____________________

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Вартість безоплатно переданих запасів та сума податкового зобов'язання за цією операцією
І Визнано витрати у сумі переданих на безоплатній основі запасів 20, 22, 26,28
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість на суму безоплатно переданих запасів
Ви б трати на утримання житлово-комунальних господарств, дитячих дошкільних установ, удинків відпочинку, санаторіїв та організацій оздоровчого і культурного призначення
Використано запаси на потреби соціальної інфраструктури 20,22
Нарахована заробітна плата працівникам соціальної інфраструктури
Проведено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на заробітну плату працівників соціальної інфра­структури
Нарахована амортизація на об'єкти необоротних матеріальних активів соціальної інфраструктури 131, 132
Відображено вартість послуг сторонніх організацій із утримання об'єктів соціальної інфраструктури 377, 631, 685
Відображено витрати на службові відрядження працівників соціальної інфраструктури
Сума дисконту за проданим векселем
Відображено суму дисконту за проданим фінансовим установам векселем, одержаним від покупців
Сума амортизації, переданих у операційну оренду основних засобів та інші витрати, пов'язані із утриманням таких об'єктів
Списано витрати на відрядження працівника, зайнятого підписанням орендного договору, а також понесено додаткові витрати за юридичне оформлення такої угоди 372, 377, 685

 

Продовження табл. 5.47

Нараховано амортизацію на основні засоби, передані в операційну оренду
Відображено витрати на утримання об'єктів основних засобів, переданих в операційну оренду
Перевищення балансової вартості, переданих за бартерною угодою запасів, над справед­ливою вартістю отриманих активів
Визнано витрати на різницю між балансовою вартістю переданих за бартерною угодою запасів та справедливою вартістю отриманих подібних активів
Інші операційні витрати
Визнано витрати у сумі нарахованої матеріальної допомоги працівникам підприємства
Відображено наднормативні втрати від браку готової продукції
Списання інших витрат операційної діяльності здійснюється в кінці звітного періоду на результат операційної діяльності на підставі розрахунку (довідки) бухгалтерії
1 Списано на фінансові результати суму інших операційних витрат | 791 [ 949

У таблиці 5.48 наведено перелік документів, які є підставою для відображен­ня господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 5.48
Документи, якими оформляються операції, що зумовлюють виникнення
____________________ інших операційних витрат__________________

№ з/п Зміст операції, що зумовлює виникнен­ня інших операційних витрат Назва документа
Нарахування амортизації на об'єкти осно­вних засобів соціальної інфраструктури Відомість амортизації основних засобів
Відпуск та безоплатна передача запасів Накладна на відпуск(внутрішнє переміщення) матеріалів, накладна
Списання малоцінних швидкозношуваних предметів Акт на списання малоцінних швидкозношуваних предметів
Використання готівкових та безготівкових грошових коштів Видатковий касовий ордер, платіжне доручен­ня, виписка банку
Нарахування заробітної плати Табель обліку використання робочого часу, роз­рахунково-платіжна відомість
Вартість послуг сторонніх організацій Рахунок-фактура

За журнальної форми обліку інформація про інші витрати операційної діяльності узагальнюється у Журналі 5 (5А).Сума визнаних інших витрат операційної діяльності відображається протягом місяця за рядком 6 розділу III (III А)«Витрати діяльності» Журналу. В кінці місяця дебетовий оборот ра­хунка № 94«Інші витрати операційної діяльності» переноситься у 6 графу І розділу зазнач зазначеного облікового регістру.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 284; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)