ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік готової продукції та її реалізаціїДо готової продукції відносяться вироби, виготовлені на підприємстві, призначені для продажу, які відповідають техніч­ним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом. Для цілей бухгалтерсько­го обліку готова продукція включається до складу запасів.

Готова продукція прибуткується на склад за фактичною собівартістю. В аналітичному обліку оприбутковування гото­вої продукції здійснюється за обліковими цінами, що визна­чається підприємством, виходячи з розміру фактичної собівар­тості попередніх періодів. Це відбувається тому, що технічно можливо визначити розмір тільки прямих витрат, що включа­ються до собівартості кожної партії продукції, однак лише після закінчення звітного періоду стає відома фактична потужність та сума загальновиробничих витрат, що включаються до со­бівартості виробленої продукції.

По завершенні звітного місяця облікова вартість готової продукції коригується до фактичної. Сума відхилень обліко­вої вартості від фактичної визначається таким чином:

В.в. = ( В. поч.+ В.зв. міс.) / ( П. поч. + П.зв. міс.), де

В.в. - відсоток відхилень;

В.поч. - відхилення на початок місяця;

В.зв. міс. - відхилення звітного місяця;

П.поч. - продукція за обліковими цінами на початок місяця;

П.зв.міс. - продукція звітного місяця за обліковими цінами.

Сума відхилень визначається добутком відсотка відхи­лень та вартості відпущеної зі складу продукції.

Сума відхилень на початок місяця визначається різни­цею залишку по рахунку 26 "Готова продукція " за фактичною собівартістю та залишку готової продукції на складі за обліко­вими цінами.

Оприбуткування готової продукції на склад здійснюєть­ся за накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщен­ня) матеріалів, приймально-здавальними акта­ми. На окремі її види, (номенклатурні номери) відкриваються картки складського обліку, у яких ведеться облік надходження готової продукції, її вибуття та виводиться залишок після кож­ної операції. На складі ведеться в більшості випадків кількісний облік готової продукції. Відвантаження готової продукції здійснюється за угодами з покупцями за цінами, які визнача­ються для кожного зокрема. На основі первинних документів ведеться Відомість аналітичного обліку запасів (5.1) до Жур­налу 5 "Облік витрат".

Протягом звітного місяця у цехах нагромаджуються дані про виробництво продукції за обліковими цінами та кількістю виготовленої продукції. У кінці місяця здійснюється корегу­вання облікової вартості готової продукції до фактичної.

Для узагальнення інформації про наявність та рух гото­вої продукції підприємства використовується рахунок 26 "Го­това продукція". За дебетом рахунка відображається надход­ження готової продукції за фактичною виробничою собіварті­стю, за кредитом - списання готової продукції та сума відхилень фактичної виробничої собівартості від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до собівартості реалізова­ної продукції.

В кінці звітного місяця при оприбуткування готової про­дукції складаються такі облікові записи :

1. На суму фактичної виробничої собівартості виготов­леної продукції:

Дебет 26 "Готова продукція "; Кредит 23 "Виробництво".

2. На суму виробничої собівартості за обліковими цінами:

Дебет 90 "Собівартість реалізації"; Кредит 26 "Готова продукція ".

3. На суму відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами:

Дебет 90 " Собівартість реалізації";

Кредит 26 "Готова продукція ". (При перевищенні собівартості над обліковою ціною).

Дебет 90 "Собівартість реалізації";

Кредит 26 "Готова продукція ".(При перевищенні облікової ціни над фактичною собівар­тістю - "сторно").

Аналітичний облік реалізації готової продукції відображається у Відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками (3.1), за винятком заборгованості, забезпеченої векселем. У Відомості вказується за кожним виставленим рахунком покуп­цям: сальдо на початок місяця, дата виникнення заборгованості, суми дебіторської заборгованості в кореспонденції з рахунками грошових коштів та доходів, дата оплати за продукцію та сальдо на кінець місяця. Облік реалізації готової продукції відобра­жається такими обліковими записами:

№ П Зміст операції   Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Реалізовано готову продукцію покупцям 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 701 "Доходи від реалізації готової продукції "
2. Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ 701 "Доходи від реалізації готової продукції" 641 "Розрахунки за податками"
3. Списана собівартість реалізованої продукції 901 "Собівартість реалізованої готової продукції** 26 "Готова продукція"
4. Списана собівартість готової продукції на фінансовий результат 791 "Результат основної діяльності" 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
5. Списана сума доходу на фінансовий результат 701 "Доходи від реалізації готової продукції" 791 "Результат основної діяльності"
6. Відображено нерозподілений прибуток 791 "Результат основної діяльності" 441 "Нерозподілений прибуток "

До собівартості реалізованої продукції відносять:

- виробничу собівартість реалізованої продукції;

- нерозподілені загальновиробничі витрати;

- наднормативні виробничі витрати.

Виробнича собівартість реалізованої продукції визна­чається, виходячи з облікової ціни з урахуванням суми відхи­лень фактичної виробничої собівартості від облікової ціни.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для уза­гальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. За дебе­том рахунка 90 "Собівартість реалізації" відображається вироб­нича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових на­цінок), страхові виплати відповідно до договорів страхування, за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші опе­раційні витрати не включаються до складу виробничої собівар­тості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітно­го періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

902 "Собівартість реалізованих товарів";

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг";

904 "Страхові виплати".

Списання виробничої собівартості реалізованої продукції оформляється на рахунках бухгалтерського обліку таким за­писом:

Дебет 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

Кредит 26 "Готова продукція".

Суму нерозподілених загальновиробничих витрат:

Дебет 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

Кредит 91 "Загальновиробничі витрати"

Наднормативні виробничі витрати виникають при вико­ристанні методу нормативних витрат для формування собівар­тості виготовленої продукції:

1. Списання наднормативних витрат на матеріали:

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" ; Кт 20 "Виробництво".

2. Списання наднормативних витрат на заробітну плату:

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою".

3. Списання наднормативних загальновиробничих витрат: Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"; Кт91 "Загальновиробничі витрати".

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.007 с.)