Тема 6. Облік основних засобів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Облік основних засобів 

Зміст основних засобів та завдання їх обліку

Матеріальні довгострокові активи, вартість яких відно­ситься на витрати протягом тривалого терміну їх корисного використання є основними засобами підприємства. Підприєм­ство самостійно визначає способи корисного використання окремих об'єктів та строки їх використання.

Зміст, порядок визнання та оцінки (переоцінки) основ­них засобів, їх амортизації визначаються П(С)БО № 7 "Основні засоби".

За П(С)БО №7 основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі вироб­ництва, постачання товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або 1 операційного циклу, якщо він довший зарік).

Основні засоби визнаються на балансі підприємства, якщо вони відповідають загальним критеріям визнання активів:

- існує ймовірність отримання майбутньої економічної вигоди;

- їх оцінка може бути достовірно визначена.

Підприємство самостійно визначає граничну вартість об'єктів, що відносяться до основних засобів, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

Облік основних засобів здійснюється за окремими інвен­тарними об'єктами.

Об'єктами основних засобів можуть бути:

а) закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і при­ладдям до нього;

б) окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій;

в) відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що становлять собою єдине ціле і спільно викону­ють певну роботу.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що мають різні строки корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. Наприклад, якщо термін експлуатації будівель може складати 40-80 років, то для окремих складових цього об'єкта обліку: систем водопостачан­ня та водовідведення, опалення, електропостачання слід виз­начити менші строки експлуатації, оскільки протягом періоду експлуатації будівлі вони повністю зносяться і потребуватимуть заміни принаймні два рази. Отже, ці системи слід виділити як окремий об'єкт обліку.

Основними завданнями обліку основних засобів є:

- визначення первісної вартості об'єктів основних за­собів;

- відображення в обліку надходження та вибуття об'єктів та витрат на їх утримання та поліпшення;

- нарахування амортизації активів із використанням різних методів та відображення її в обліку;

- проведення переоцінки об'єктів та відображення її в об­ліку;

- відображення операцій, пов'язаних з фінансовою та операційною орендою основних засобів;

- розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності.

 

Оцінка та групування основних засобів

Основні засоби відображаються в обліку за первісною або переціненою вартістю.

Первісна вартість— це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Первісна вартість складається з таких витрат:

- суми, що сплачені постачальникам (за вирахуванням непрямих податків);

- суми, сплачені підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт;

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні пла­тежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основ­них засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- витрати на страхування ризиків доставки основних за­собів;

- витрати на встановлення, монтаж, налагодження основ­них засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням ос­новних засобів до стану, в якому вони придатні для викорис­тання із запланованою метою.

Не включаються до вартості основних засобів витрати на сплату відсотків при придбанні об'єктів за позикові кошти.

При придбанні групи основних засобів за умови, що вартість окремих об'єктів невідома, загальна сума зобов'язань розподіляється, виходячи із справедливої вартості придбаних об'єктів. Наприклад, підприємство купує земельну ділянку з будівлею за 150 000 грн. Справедлива вартість ділянки — 120 000 грн., будівлі -50 000 грн. Вартість, за якою буде прийнята до обліку ділянка, складе 105 882 грн., будівля -44118грн.

Первісною вартістю основних засобів, виготовлених (споруджених) власними силами, буде сума всіх прямих та не­прямих витрат, безпосередньо пов'язаних з їх виготовленням, але не вище справедливої вартості.

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки. Переоцінка об'єктів основних засобів здійснюється у випадку, якщо його залишкова вартість більше як на 10 % відрізняється від ринкової.

Справедлива вартість — сума, за якою актив може бути обміняний в операції, між обізнаними, зацікавленими та не­залежними сторонами.

У балансі відображається первісна вартість основних засобів, сума нарахованої амортизації (зно­шення) за весь період їх експлуатації та залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) та сумою зношення. До підсумку балансу основні засоби вклю­чаються за залишковою вартістю.

Основні засоби можуть бути об'єднані для потреб веден­ня обліку та складання звітності у групи.

Групою основних засобів та інших необоротних матеріаль­них активів є сукупність однотипних за технічними характе­ристиками, призначенням та умовами використання необорот­них матеріальних активів.

Групування основних засобів для цілей ведення обліку і скла­дання звітності здійснюють за різним ознаками (таблиця 6.1.).

Таблиця 6.1 Групування основних засобів

Ознаки Групи основних засобів
За технічними характеристиками і способом використання - земельні ділянки; - капітальні витрати на поліпшення земель; - будівлі, споруди і передавальні пристрої; - машини та обладнання; - транспортні засоби; - інструменти, прилади, інвентар; - робоча і продуктивна худоба; - багаторічні насадження; - інші основні засоби; - інші необоротні матеріальні активи.
За функціональним призначенням - виробничі; - невиробничі.
За належністю - власні; - орендовані.
За рівнем використання - діючі; - недіючі.
За галузями економіки - основні засоби промисловості; - основні засоби сільського господарства; - основні засоби транспорту; - та ін.

Окремі об'єкти основних засобів відрізняються за техніч­ними характеристиками, призначенням та способом використан­ня (табл. 6.1). Наведене групування передбачене П(С)БО 7 і здійснюється в межах рахунків 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

Узагальнений облік об'єктів основних засобів (у сумово­му вираженні) на рахунку 10 "Основні засоби" ведеться за та­кими групами:

1. Земельні ділянки;

2. Капітальні витрати на поліпшення земель;

3. Будинки та споруди;

4. Машини та обладнання;

5. Транспортні засоби;

6. Інструменти, прилади та інвентар;

7. Робоча і продуктивна худоба;

8. Багаторічні насадження.

За дебетом рахунка 10 "Основні засоби" відображається залишок основних засобів за первісною або переоціненою вар­тістю на початок звітного періоду; сума витрат пов'язаних з поліпшенням об'єкта у звітному періоді, що призводить до зро­стання майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта; вартість основних засобів, що надійшли у звітному періоді.

За кредитом рахунка 10 "Основні засоби" відображається вибуття основних засобів внаслідок ліквідації чи продажу ок­ремих об'єктів, сума уцінки основних засобів, списання через повну втрату майбутніх економічних вигод, безоплатна пере­дача основних засобів.

Окремі об'єкти основних засобів відрізняються за техніч­ними характеристиками, способом використання та призна­ченням. За названими ознаками вони поділяються на 9 груп, визначених Планом рахунків і обліковуються на окремих суб­рахунках рахунку 10 "Основні засоби":

101 "Земельні ділянки";

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 "Будинки та споруди";

104 "Машини та обладнання";

105 "Транспортні засоби";

106 "Інструменти, прилади та інвентар";

107 "Робоча і продуктивна худоба";

108 "Багаторічні насадження";

109 "Інші основні засоби".

На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок, що є власністю підприємства, тобто за умо­ви, що воно має Акт державної власності на землю. Якщо зе­мельна ділянка виділена підприємству лише у користування, то вона на субрахунку 101 не обліковується.

Субрахунок 102 "Капітальні витрати на поліпшення зе­мель" призначений для обліку капітальних витрат на прове­дення культурно-технічних заходів поверхневого покращення земель сільськогосподарського використання (меліорація, осушування, іригаційні роботи, пов'язані із зміною ландшаф­ту тощо).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" обліковуються будівлі цехів, майстерень, офісів, будинків відпочинку та гос­подарські приміщення (котельні, гаражі та інші). Інвентарним об'єктом обліку є кожна будівля та надвірні будови, що приля­гають до неї. За рішенням підприємства, до вартості будівлі можуть входити усі комунікації, що забезпечують її експлуата­цію, або виділятись в окремий об'єкт обліку через менш три­валий час експлуатації.

Споруди - це інженерно-будівельні об'єкти, призначені для забезпечення виробничого процесу (мости, автомобільні дороги, колії, трансформаторні підстанції тощо) або для до­сягнення невиробничих цілей. Інвентарним об'єктом обліку вважається кожна окрема споруда: міст разом з опорами та фермами; естакада з під'їздами і підходами до неї та інші.

Передавальні пристрої (нафтопроводи, газопроводи, лінії електропередач тощо). Об'єктом обліку є неподільні одиниці, що мають самостійне значення і не являються частиною будівлі чи споруди.

На субрахунку 104 "Машини та обладнання" облікову­ються:

- силові машини й обладнання;

- робочі машини й обладнання;

- вимірювальні і регулюючі прилади;

- обчислювальна та офісна техніка;

- інші машини та обладнання.

Силові машини і обладнання забезпечують перетворення різноманітної енергії в енергію руху у ході виробничого про­цесу для отримання необхідного результату. Об'єктом обліку силових машин і обладнання є кожна силова машина з фун­даментом і всіма пристосуваннями до неї, приладами і інди­відуальною огорожею.

Робочі машини й обладнання забезпечують виконання заданих функцій шляхом здійснення механічного, термічного та хімічного впливу на предмет в ході здійснення виробничого процесу для отримання необхідного результату. Об'єктом об­ліку є кожен верстат або апарат, включаючи пристосування, що входять до його складу, прилади, пристрої, загорожу та фундамент.

Вимірювальні та регулюючі прилади дозволяють визна­чити відповідність різноманітних характеристик об'єкта до визначених нормативів та в окремих випадках здійснити регу­лювання до визначених нормативів (амперметри, барометри, касові апарати, випробні стенди, лічильники тепла, води та інші). Об'єктом обліку є кожен прилад або стенд, що само­стійно виконує визначені функції.

Обчислювальна та офісна техніка (комп'ютери, моніто­ри, принтери, факси та інша) використовуються для отриман­ня та перетворення інформації у заданих параметрах. Об'єктом обліку є кожна самостійна одиниця техніки з програмним за­безпеченням до неї.

До інших машин та обладнання відносять такі, що не ввійшли в перелічені групи (медичне обладнання, обладнання тренажерних залів, басейнів та інше).

На субрахунку 105 "Транспортні засоби" ведеться облік усіх видів транспорту, призначених для перевезення вантажів та пасажирів:

- рухомого складу залізничного, водного, автомобільно­го транспорту (тепловози, електровози, вагони, дрезини, плат­форми, цистерни, пароплави, баржі, парусні судна, автомобілі, автобуси, тягачі);

- рухомого складу повітряного транспорту (літаки, гелі­коптери);

- гужового транспорту (вози, сани, карети);

- допоміжного виробничого транспорту (електрокари, візки та інші)

Об'єктом обліку є кожна одиниця з приладдям та при­стосуваннями до неї (автомобіль вантажний, включаючи за­пасні колеса з камерою та покришкою і набір інструментів до нього).

На субрахунку 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік інструментів, що мають довготермінове вико­ристання, вимірювальних та регулюючих приладів, виробни­чого та господарського інвентарю.

Інструменти — знаряддя праці загального призначення (електродрилі, молотки, зубила, штампи та інші).

Прилади — засоби вимірювання та обробки (системи уп­равління, світлокопіювальні рами та інші);

Інвентар - предмети офісного та виробничого облашту­вання (меблі, килими, жалюзі та інше).

Об'єктом обліку є кожен предмет, що має самостійне призначення і не є складовою іншого інвентарного об'єкта.

Субрахунок 107 "Робоча і продуктивна худоба" призна­чений для обліку наявної дорослої робочої і продуктивної ху­доби (окрім молодняку та тварин на вирощуванні та відгодівлі).

На субрахунку 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік багаторічних насаджень(плодово-ягідних та декоратив­них), вік яких перевищує 3 роки, окрім саджанців.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, не врахованих на інших субрахунках рахун­ка 10 "Основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться за кожним об'єктом зокрема.

За функціональним призначенням основні засоби поділя­ють на виробничі та невиробничі. До виробничих належать основні засоби, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або забезпечують його здійснення. До невиробничих відносять основні засоби, які використовуються для задово­лення соціальних і культурно-побутових потреб працівників підприємства.

За правом власності основні засоби поділяються на власні, за якими підприємство має право на володіння і розпоряджен­ня, внесені в статутний капітал, придбані за кошти, одержані безкоштовно у користування без вимоги повернення та орен­довані, по відношенню до яких підприємство має лише право користування.

Для цілей оподаткування здійснюється інше групування основних засобів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 268; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)