Синтетичний облік надходження і вибуття основних засобів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Синтетичний облік надходження і вибуття основних засобівУсі витрати підприємства, пов'язані з надходженням ос­новних засобів чи інших необоротних матеріальних активів, що включаються до їх первісної вартості, збираються на рахун­ку 15 "Капітальні інвестиції".

За дебетом рахунка 15 "Капітальні інвестиції" відобра­жається збільшення здійснених підприємством витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необо­ротних активів; за кредитом — їх зменшення у зв'язку із вве­денням в експлуатацію.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

151 "Капітальне будівництво";

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних ма­теріальних активів";

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів";

Субрахунок 151 "Капітальне будівництво" призначений для обліку витрат на будівництво, що здійснюється як госпо­дарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому рахунку відображається вартість об­ладнання, що потребує монтажу в процесі будівництва , а та­кож отримані аванси для фінансування будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або ви­готовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби"(крім об'єктів будів­ництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

Субрахунок 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" призначений для обліку придбання (створення) не­матеріальних активів.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за ви­дами основних засобів, інших необоротних матеріальних ак­тивів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень.

Поступили о.з. від постачальників Відображено суму ПДВ 10 "Основні засоби" 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
Відображено фактичні витрати на будівництво господарським способом 151 "Капітальне будівництво" 205 "Будівельні матеріали" 131 "Знос основних засобів" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 65 "Розрахунки за страхуванням" 91 "Загальновиробничі витрати"
3. Зарахування збудованого об'єкта до складу основних засобів 103 "Будинки та споруди" 151 "Капітальне будівництво"

При безоплатному отриманні основних засобів вони оці­нюються за справедливою вартістю на дату отримання.

Приклад. Підприємство безоплатно отримало обладнан­ня, вартість якого за актом приймання-передачі склала 20 000 грн., нарахований знос - 4 000 грн. Справедлива вартість об­ладнання на дату отримання була 24 000 грн. Витрати підприємства на транспортування та монтаж отриманого об­ладнання склали 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ).

У бухгалтерському обліку безоплатне отримання облад­нання буде відображено записами:

 

 

 

№ П Змістоперації Бухгалтерські записи Сумагрн  
Дебет Кредит  
 
Відображена справедлива вартість безоплатно отриманого обладнання 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 424 "Безоплатно отримані необоротні активи"  
Витрати на транспортування і монтаж 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
Відображено суму ПДВ у складі витрат на транспортування і монтаж 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
Проведено оплату транспортування та монтаж 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
Зараховано безоплатно 104 "Машини та 152 "Придбання    
  отриманий об'єкт до складу обладнання" (виготовлення)  
  основних засобів   основних засобів"    
                     

 

Основні засоби можуть надходити на підприємство також у результаті обмінної (бартерної) операції або обміну з частко­вою оплатою коштами. Відповідно до П(С)БО 7 "Основні за­соби" у цих випадках оцінка основних засобів залежить від того, обмін якими об'єктами має місце: подібними або неподібними об'єктами.

Подібні об'єкти — це об'єкти, які мають однакове функ­ціональне призначення та однакову справедливу вартість.

При придбанні в обмін на подібний об'єкт основні засо­би оцінюються за залишковою вартістю переданого об'єкта. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта більша від його справедливої вартості, то первісною вартістю такого об'єкта буде справедлива вартість переданого об'єкта із включенням різниці до витрат звітного періоду. При цьому здійснюються записи лише в аналітичному обліку і вказується вибуття наяв­ного об'єкта і оприбутковується надходження одержаного за обміном.

Неподібними вважаються об'єкти основних засобів, що відрізняються функціональним призначенням та справедли­вою вартістю.

При придбанні підприємством основних засобів у резуль­таті обміну на неподібний об'єкт або інший актив, об'єкти приймаються до обліку за справедливою вартістю переданого об'єкта з поправкою на суму грошових коштів або їх еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну. Ос­новні засоби можуть бути отримані в обмін на інші основні за­соби, нематеріальні активи, цінні папери, запаси тощо.

Приклад. Підприємство "А" здійснило обмін комп'ютера на верстат підприємства "В". Первісна вартість переданого комп'ютера - 5 000 грн., нарахований за час експлуатації знос - 500 грн., справедлива вартість - 4 200 грн. Справедлива вартість отриманого верстата складає 3 000 грн., первісна вартість - 8 000 грн., знос 5 000 грн. В ході проведення опе­рації підприємство "В" здійснило доплату грошовими кошта­ми в сумі 1 200 грн.

Первісна вартість отриманого верстата визначається та­ким чином:

Первісна вартість отриманого об'єкта = Справедлива вартість переданого об'єкта

+ абоСума сплачених грошових коштів або еквівалентів

У наведеному прикладі первісна вартість отриманого вер­стата складе 3 000 грн. (4 200-1 200).

При відображенні операцій передачі комп'ютера і опри­буткування верстата підприємством "А" в обліку слід зробити записи (грн.):

1. Списання комп'ютера з балансу:

Дебет 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 4 500

Дебет 131 "Знос основних засобів" 500

Кредит 104 "Машини та обладнання" 5 000

Дохід від операції передачі комп'ютера визначається в сумі справедливої вартості отриманого верстата з урахуванням суми отриманої грошової компенсації.

2. При відображенні доходу від бартерної операції у сумі справедливої вартості отриманого верстата з урахуванням ПДВ складаються записи:

Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Кредит 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 5 040

Одночасно відображено податкові зобов'язання з ПДВ:

Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

Кредит 641 "Розрахунки за податками" 840

3. Відображено надходження верстата:

Дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 3000

При надходженні основних засобів на підприємство у вигляді внеску до статутного капіталу їх первісна вартість на момент прийняття на баланс дорівнює їх справедливій вартості, погодженій із засновниками (учасниками) (п. 10, П(С)БО 7 "Основні засоби"). Додатково понесені при цьому витрати на транспортування і підготовку об'єкта основних засобів до екс­плуатації також включаються у його первісну вартість.

Приклад.При створенні підприємства одним із заснов­ників у які внесок до статутного фонду за узгодженням усіх зас­новників була внесена технологічна лінія для виготовлення морозива справедливою вартістю 300 000 грн., витрати на дос­тавку і монтаж якої склали 1 200 грн. (у т.ч. ПДВ).

 

 

 

№   .     Сума грн
  Дебет Кредит
1. Відображена сума ста­тутного фонду у відповід­ності з установчими до­кументами 46 "Неоплачений капітал" 40 "Статутний капітал" 300 000
2. Отримано від учасника об'єкт основних засобів (частка вартості, що під­лягає внесенню в статут­ний капітал) 104 "Машини та обладнання" 46 "Неоплачений капітал"
4. Витрати на транспорту­вання і монтаж об'єкта основних засобів 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальникам й"
5. Відображено суму подат­ковий кредит з ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачаль­никами та підрядниками"
6. Проведено оплату транс­портування та монтажу 631 "Розрахунки з постачаль­никами та підрядниками" 31 "Рахунки в банках"
7. Приєднано витрати на транспортування і мон­таж до первісної вартості об'єкта основних засобів, який внесено до статут­ного капіталу 104 "Машини та обладнання" 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.005 с.)