Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відображення запасів на рахунках бухгалтерського облікуІнвентарним об'єктом обліку запасів є їх найменування (номенклатурний номер) або однорідна група (вид). У розрізі інвентарних об'єктів будується аналітичний облік запасів. Ра­хунки аналітичного обліку відкриваються підприємством са­мостійно.

Групування запасів на рахунках бухгалтерського обліку залежить від місця запасів у процесі виробництва (надання послуг). В обліку виділяють такі групи запасів:

20 "Виробничі запаси"

201 "Сировина і матеріали"

202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"

203 "Паливо"

204 "Тара і тарні матеріали"

205 "Будівельні матеріали"

206 "Матеріали, передані в переробку"

207 "Запасні частини"

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"

209 "Інші матеріали"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфабрикати"

26. "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

За дебетом рахунка 20 "Виробничі запаси" відображаєть­ся надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кре­дитом — витрачання на виробництво (включаючи ремонт та будівництво), реалізація (передача) на сторону, уцінка та втрати запасів.


На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображають­ся наявність та рух сировини та основних матеріалів, що скла­дають основу виготовлюваної продукції або є необхідними компонентами при її виготовленні, сприяють процесу виготов­лення (допоміжні матеріали). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельно-монтажними організаціями при здійсненні буді­вельно-монтажних та ремонтних робіт. Підприємства, що за­готовляють сільськогосподарську продукцію для переробки, також відображають її вартість на цьому субрахунку.

На субрахунку 202 "Купівельні напівфабрикати та комплек­туючі вироби" відображається наявність та рух покупних на­півфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби, дерев'яні, залізобетонні, металеві та інші), придбані для комплектування продукції, що випускається підприємством. Як правило, вони потребують додаткових витрат праці з їх обробки та складання. Вироби, придбані для комплектації готової про­дукції, вартість яких не включається до собівартості готової про­дукції підприємства, відображаються на рахунку 28 "Товари".


Науково-дослідні та конструкторські організації купують комплектуючі вироби для проведення науково-дослідних (екс­периментальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою. Спеціальне обладнання і інструмен­ти, пристрої та інші прилади обліковують на субрахунку 202. Обладнання і прилади загального призначення на цьому суб­рахунку не обліковуються, а відображаються на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" за видами пред­метів.

На субрахунку 203 "Паливо" обліковується наявність та рух нафтопродуктів, твердого палива та мастильних матеріалів, які купуються підприємством для технологічних потреб вироб­ництва, експлуатації транспортних засобів, а також для виро­бітку енергії та опалення будинків. На цьому субрахунку та­кож обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.

Якщо деякі види палива використовують одночасно і ма­теріали, і як паливо, їх можна обліковувати або на рахунку 201 "Матеріали" або на рахунку 203 "Паливо", залежно від того, де вони більше використовуються.

На субрахунку 204 "Тара і тарні матеріали" відображають­ся наявність і рух усіх видів тари, окрім такої, що використо­вується як господарський інвентар, а також матеріали і деталі, які використовують для виготовлення тари та для її ремонту (деталі для збирання ящиків, клепки для виготовлення діжок та ін.).

Матеріали, які використовуються для додаткового облад­нання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина і матеріали".

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не обліковуєть­ся обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогос­подарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на прид­бання такого обладнання, що не потребує монтажу, відобра­жаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експ­луатації.

Устаткування й будівельні матеріали, передані підрядни­ку для монтажу й виконання робіт, списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтверджен­ня їх монтажу й використання.

На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" об­ліковуються матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них ви­робів. Затрати на переробку матеріалів, які оплачуються сто­роннім організаціям, відображаються за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, отриманих з переробки. Аналітич­ний облік матеріалів, переданих в переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства - переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витрата­ми. Передача матеріалів у переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20 "Виробничі запаси".

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік прид­баних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ре­монтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транс­портних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік об­мінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, дви­гунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підроз­ділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відображаються залишок і над­ходження, за кредитом - витрачання, реалізація та інше ви­буття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місця­ми зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнан­ня, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.

На субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарсь­кого призначення" обліковуються мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами сільсько­господарських культур, біопрепарати, медикаменти, хіміка­ти, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні й власного вирощуван­ня), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються бланки суворого обліку (за вартістю придбання) відходи виробництва (обрубки, обрізка, стружка тощо), невиправ­ний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основ­них засобів, які не можуть бути використані як матеріали, па­ливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

Для обліку запасів, що не належать підприємству, вико­ристовується позабалансовий рахунок 02 "Активи на відпові­дальному зберіганні". Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в до­говорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для влас­них цінностей.

Позабалансовий рахунок 02 "Активи на відповідаль­ному зберіганні" має такі субрахунки, що використовуються для обліку запасів:

022 "Матеріали, прийняті для переробки";

023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні";

024 "Товари, прийняті на комісію";

025 "Майно в довірчому управлінні".

На позабалансовому субрахунку 022 "Матеріали, прий­няті для переробки" ведеться облік руху надходження сирови­ни та матеріалів від замовника, які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не оплачуються одержувачем, та їх вибуття (в тому числі в іншому матеріальному вигляді). Ана­літичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх збері­гання чи переробки. Облік затрат з переробки чи доробки да­вальницької сировини здійснюється на рахунках обліку вит­рат виробництва (за винятком вартості давальницької сиро­вини замовника).

На позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідаль­не зберігання з приводу відмови від акцепту розрахунко­вих документів постачальників; одержаних від постачаль­ників, але несплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, ніжу видаткових документах постачальників; сплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному збе­ріганні, оформлених охоронними розписками, та не вивезе­них з причин, не залежних від підприємства, тощо.

Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться по підприємствах-власниках, за видами, сортами та місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне збері­гання, мають зберігатися окремо від власних.

На позабалансовому субрахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" обліковуються одержані товари у межах до говорів комісії (консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство здійснювати про­даж товарів від імені та за дорученням іншої особи без пере­дачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами.

На позабалансовому субрахунку 025 "Майно в довір­чому управлінні" обліковується майно, що надійшло в довірче управління, а також товарно-матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб. Аналітичний облік ведеться за об'єктами, ТМЦ, місцезнаходженнями та власниками.

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 302; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.52.135 (0.009 с.)