Оцінка фінансових інвестиційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка фінансових інвестиційПервісна оцінка фінансових інвестицій здійснюється за собівартістю.

За умови, що придбання фінансової інвестиції здійснюється за грошові кошти, до її собівартості відноситься:

• ціна придбання;

• комісійні винагороди;

• мито;

• податки і збори;

• обов'язкові платежі;

• інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням інвестицій.

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шля­хом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінан­сової інвестиції визначається за справедливою вартістю цінних паперів. При придбанні шляхом обміну на інші активи первіс­ною вартістю фінансової інвестиції буде справедлива вартість активу, що обмінювався.

Фінансові інвестиції, придбані підприємством з метою утримання їх до погашення, обліковуються на дату балансу за амортизованою собівартістю (якщо вони були придбані не за номінальною вартістю). Різниця між собівартістю придбання інвестиції та її номінальною вартістю може бути у вигляді премії чи дисконту і залежить від співвідношення між оголошеною ставкою відсотків, які будуть сплачуватись емітентом борго­вих цінних паперів та ринковою ставкою відсотків.

Якщо ринкова ставка відсотків перевищує визначену (ого­лошену при емісії), то ціна емісії боргових цінних паперів не повинна перевищувати номінальну вартість для того, щоб при­нести інвестору дохід, який дорівнює ринковій ставці. Якщо ціна емісії, за таких умов, не дорівнює номінальній вартості боргових цінних паперів, то вони випускаються зі знижкою і будуть дисконтними..

Якщо ринкова ставка відсотків є нижчою від визначеної (оголошеної при емісії), то ціна емісії боргових цінних паперів повинна перевищувати номінальну вартість для того, щоб при­нести інвестору дохід, який дорівнює ринковій ставці. Ціна об­лігацій зростатиме до тих пір, поки дохід почне знижуватись по відношенню до ринкової ставки. Якщо ціна емісії, за таких умов, не дорівнює номінальній вартості боргових цінних паперів, то вони випускаються з надбавкою і будуть преміальними.

 

Рахунки бухгалтерського обліку та регістри для відображення інвестицій

Облік довгострокових інвестицій ведеться на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Цей рахунок призначе­ний для узагальнення інформації про наявність та рух довго­строкових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статут­ний капітал інших підприємств.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

За дебетом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвес­тиції" відображається вартість довгострокових фінансових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшен­ня вартості, а також отримання дивідендів від об'єкта інвесту­вання, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в ка­піталі.

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування.

Бухгалтерський облік наявності та руху поточних фінан­сових інвестицій та еквівалентів грошових коштів ведеться на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" за субрахунками:

351 "Еквіваленти грошових коштів";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

За дебетом рахунка 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошо­вих коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом зменшення їх вартості і вибуття.

Аналітичний облік інвестицій ведеться за видами та об'єкта­ми інвестування.

Для узагальнення інформації про наявність та рух фінан­сових інвестицій використовується: за кредитом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції", Журнал 4, за дебетом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції" -Відомість 4.2.

У відомості 4.2. узагальнюються аналітичні дані про фінан­сові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, в спільну діяльність, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, еквівалентів грошових коштів, інших інвестицій. Для довгост­рокових і короткострокових фінансових інвестицій ведуться окремі відомості.

 

Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язання

Облік інвестицій у боргові зобов'язання здійснюється в залежності від виду зобов'язання та терміну його погашення. Інвестиції можуть бути придбані на дату їх випуску та в період між виплатами відсотків.

Найбільш поширеними довгостроковими борговими зо­бов'язаннями є облігації. Вони емітуються підприємствами з метою захисту значних сум капіталу у довгостроковому періоді і містять зобов'язання емітента повернути основну суму вкла­дення (за номінальною вартістю облігацій) та зобов'язання щодо сплати відсотків.

Оприбуткування боргових зобов'язань на баланс здійснюється за первісною вартістю за актом приймання-передачі.

При цьому роблять такі облікові записи:

1. Оприбуткування придбаних довгострокових боргових зобов'язань:

Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

Кредит 31 "Рахунки в банках".

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю. Амортизована собівартість фінансової інвестиції

— це собівартість фінансової інвестиції, яка збільшена на суму нагромадженої амортизації дисконту або зменшена на суму нагромадженої амортизації премії. Різницею між собівартістю придбання і вартістю погашення фінансових інвестицій може бути дисконт або премія.

Дисконт виникає, якщо фінансові інвестиції були прид­бані за ціною нижчою, ніж номінальна вартість. Такі інвестиції називають дисконтними.

Приклад.1 січня 2003 р. підприємство придбало 50 облігацій номінальною вартістю 1 000 грн. за 42 832 грн. з терміном пога­шення 5 років. Оголошена при емісії фіксована ставка відсотка

— 12 %, відсотки сплачуються один раз в рік — 1 січня.

Придбання довгострокових облігацій на рахунках бухгал­терського обліку буде відображатись таким чином, грн.:

Дебет 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 42 832.

Отже, сума дисконту в даному прикладі склала 7 168 грн. (50x1000-42832).

Сума дисконту амортизується протягом періоду з дати придбання до дати погашення боргових цінних паперів за ме­тодом ефективної ставки відсотка з одночасним нарахуван­ням відсотків.

Метод ефективної ставки відсотка - це метод нарахуван­ня дисконту або премії, за яким сума амортизації визначаєть­ся як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на по­чаток періоду, за який нараховується відсоток.

Використання цього методу дозволяє здійснювати амор­тизацію премії або дисконту з одночасним нарахуванням відсотків за облігаціями.

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в об­лігації подано в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Періоди Дата Номінальна сума відсотків, (гри.) Сума відсотків за ефективною ставкою, (грн.) Сума амортизації дисконту, (грн.) (гр. 4 - гр. 3) Амортизо­вана собі­вартість інвестиції, (грн.)
01.01.2003      
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007

 

У гр. 6 таблиці вказується амортизована собівартість інвес­тиції на кінець кожного звітного періоду, за якою вона буде відображена у балансі.

Сума амортизації дисконту нараховується одночасно з нарахуванням відсотка за ефективною ставкою. Вона буде до­ходом від фінансових інвестицій, що підлягає отриманню у звітному періоді і відображається у складі інших фінансових доходів.

При цьому на кінець першого року утримання інвестиції здійснюється такі записи в бухгалтерському обліку:

1. На суму зростання вартості інвестиції (амортизації дис­конту), грн.:

Дебет 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Кредит 733 "Інші доходи від фінансових операцій " 853

2. На суму визнаних доходів за відсотками, грн.:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

Кредит 732 "Відсотки отримані" 6 000

На кінець другого року бухгалтеру слід зробити такі об­лікові записи:

3. На суму зростання вартості інвестиції (амортизації дис­конту), грн.:

Дебет 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Кредит 733 "Інші доходи від фінансових операцій " 990

4. На суму визнаних доходів за відсотками, грн.:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

Кредит 732 "Відсотки отримані" 6 000

На дату погашення облігації (31.12.2007) вартість облігацій на балансі повинна бути доведена до номінальної, оскільки виплата коштів емітентом облігації здійснюється за номіналь­ною вартістю.

При погашенні облігацій складають такі записи:

5. На суму отриманого погашення:

Дебет 311" Поточні рахунки в національній валюті"

Кредит 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" 50 000

6. На суму зростання вартості інвестиції (амортизації дис­конту), грн.:

Дебет 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Кредит 733 "Інші доходи від фінансових операцій" 2 845

7. На суму визнаних доходів за відсотками, грн.:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

Кредит 732 "Відсотки отримані" 6000

Облігації, які підприємство придбало за ціною, вищою від номінальної вартості, називаються преміальними. Перевищен­ня ціни придбання над номінальною вартістю називається пре­мією.

Вартість інвестиції на кінець кожного звітного періоду відображається за вирахуванням суми амортизації премії за ефективною ставкою відсотка. На рахунках бухгалтерського обліку наведені операції відображаються на кінець першого року таким чином:

1. На суму амортизації премії:

Дебет 952 "Інші фінансові витрати"

Кредит 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

2. На суму нарахованих відсотків:

Дебет 373 "Розрахунки по нарахованих доходах"

Кредит 732 "Відсотки отримані"

За принципом нарахування відсотки нараховуються що­місячно незалежно від дати їх виплати (отримання).

Оцінка і облік інвестицій в боргові зобов'язання здійснюється за кожною інвестицією.

Якщо інвестиція в боргові цінні папери здійснена за номі­нальною вартістю, балансова вартість її не змінюється протя­гом усього періоду утримання її підприємством. У такому ви­падку визнається дохід лише за відсотками.

 

Облік інвестицій в акції

Фінансові інвестиції в акції здійснюються з метою отри­мання доходів у вигляді дивідендів. На дату балансу вони об­ліковуються за методом участі в капіталі або за справедливою вартістю. Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій визначити неможливо, вони відображаються на балансі за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

За методом участі в капіталі відображаються інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та здійснені інвестиції при проведенні спільної діяльності, тобто за умови, що частка інвес­тора в об'єкті інвестування є такою значною, що дозволяє здійснювати контроль його діяльності.

Балансова вартість цих інвестицій відображається за вар­тістю, яка визначається з урахуванням усіх змін у власному ка­піталі об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом опе­рацій між інвестором та об'єктом інвестування.

Балансова вартість інвестицій при використанні даного методу оцінки на дату балансу збільшується на суму, що є част­кою інвестора в чистому прибутку об'єкта інвестування із вклю­ченням цієї суми до складу доходу від участі в капіталі, Одно­часно балансова вартість інвестицій зменшується на суму виз­наних дивідендів від об'єкта інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі інших змін у власно­му капіталі об'єкта інвестування за звітний період. Суми змін

включаються до відповідних статей власного капіталу інвесто­ра. Якщо сума змін за статтями капіталу є більшою, ніж суми за статтями капіталу інвестора, то коригування здійснюються за рахунок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Метод участі в капіталі при здійсненні значних інвестицій не використовується за таких умов:

- фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати придбання;

- асоційоване або дочірнє підприємство ведуть діяльність в умовах, що обмежують його здатність передавати кошти інвес­тору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

Фінансові інвестиції, в яких частка інвестора в об'єкті інвестування є незначною, слід відображати на балансі за спра­ведливою вартістю. У разі відхилення справедливої вартості фінансових інвестицій від їх балансової вартості необхідно проводити переоцінку, результати якої визнаються як інші до­ходи або інші витрати. У бухгалтерському обліку доходи від такої переоцінки слід відображати на рахунку746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій дос­товірно визначити неможливо, їх слід відображати в балансі за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в бухгалтерському обліку лише в межах вартості інвестиції.

Приклад.ВАТ "Львів-АТП" 2 січня 2006 р. придбало знач­ну частку (55%) у власному капіталі ВАТ "Мережа" за 712 тис. грн. ВАТ "Львів-АТП" веде облік інвестицій в асоційоване підприємство ВАТ "Мережа" за методом участі в капіталі.

За результатами 2006 року ВАТ "Мережа" отримало чистий прибуток 125 680 грн. і нарахувало дивіденди на суму 78500 грн. Вартість фінансової інвестиції ВАТ "Львів-АТП" станом на 31.12.2006 р. складатиме 737 949 грн. (712000 + 69124 - 43175).

Проведені операції відображаються в обліку записами, грн.:

1. Інвестовані кошти в акції асоційованого підприємства:

Дебет 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

Кредит 311" Поточні рахунки в національній валюті" 712 000

2. Отриманий дохід від інвестицій в асоційоване підприємство:

Дебет 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Кредит 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" 69 124

3. Нараховані дивіденди за інвестиціями в асоційоване підприємство:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

Кредит 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 43 175

Якщо підприємство — об'єкт інвестування отримало збит­ки у звітному періоді, то балансова вартість інвестицій підприємства - інвестора зменшується на суму, що є часткою інвестора в чистому збитку об'єкта інвестування. Частка збит­ку, який отримує об'єкт інвестування, відноситься до складу втрат від участі в капіталі. При цьому буде зроблено запис:

Дебет 96 "Втрати від участі в капіталі"

Кредит 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".

Облік поточних інвестицій

Підприємство може мати у своєму розпорядженні тимча­сово вільні грошові кошти, які не будуть використовуватися в господарській діяльності найближчим часом. Відсотки, які сплачують банки за залишки коштів на поточних рахунках клієнтів, є незначними - 2-3 %. Тому підприємству вигідно інвестувати їх у короткострокові цінні папери з метою отри­мання вищих доходів.

Підприємство може здійснити такі поточні інвестиції:

• придбання депозитних сертифікатів;

у високоліквідні акції інших підприємств за умови очікування зростання їх ціни в короткостроковому періоді;

• у поточні боргові зобов'язання інших підприємств (облігацій);

• інші інвестиції.

Інвестиції можна класифікувати як поточні, якщо вони відповідають таким вимогам:

1. Висока ліквідність.

2. Визначений короткий термін утримання (до 12 місяців).

Якщо поточні фінансові інвестиції відповідають наведе­ним вимогам, то їх можна без втрат конвертувати у грошові кошти. Такі інвестиції називають еквівалентами грошових коштів.

Поточні фінансові вкладення на дату придбання відобра­жаються:

- при придбанні за грошові кошти - за первісною вар­тістю;

- при обміні на інші цінні папери - за справедливою вар­тістю.

На дату балансу оцінка поточних інвестицій здійснюєть­ся за справедливою вартістю або собівартістю. Оцінка фінан­сових інвестицій за справедливою вартістю можлива за умови, що вони обертаються на фондовому ринку.

Приклад.12.01. ВАТ "Маяк" придбало пакет акцій ВАТ "Промінь" вартістю 18 250 грн. (73 000 х 0,25 грн.) з метою одержання доходів від зростання їх вартості у поточному періоді. Акції ВАТ "Промінь" не обертаються на фондовому рин­ку. Витрати на перереєстрацію акцій у реєстрі склали 2190 грн.

Операції з придбання акцій ВАТ "Промінь" будуть відоб­ражені на рахунках бухгалтерського обліку таким чином, грн.:

1. Придбання пакету акцій:

Дебет 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Кредит 311" Поточні рахунки в національній валюті" 18 250

2.Перереєстрація права власності незалежним реєстратором:

Дебет 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Кредит 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 2 190

Отже, собівартість пакету акцій придбаних фінансових інвестицій за балансом складе 20 440 грн. (собівартість 1 акції - 0,28 грн.). Акції ВАТ "Промінь" не обертаються на спеціально організованих ДКЦПФР ринках і тому їх слід об­ліковувати у балансі за собівартістю придбання.

02.05. ВАТ "Маяк" продало 30 000 шт. акцій ВАТ " Промінь " за 11400грн. В обліку ця операція буде відображена таким чином, грн.:

1. Визнані доходи від реалізації:

Дебет 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кредит 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" 11400

2. Списано інвестицій на собівартість реалізованих акцій:

Дебет 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" Кредит 35 "Поточні фінансові інвестиції" 8400

Аналітичні дані про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, в спільну діяльність, облік яких ведеть­ся за методом участі в капіталі, а також еквівалентів грошових коштів, інші інвестиції відображаються у Відомості 4.2 "Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій". Для довгострокових та поточних інвестицій відкриваються окремі відомості.

 

4.7. Розкриття інформації про фінансові інвестиції

У примітках до фінансової звітності слід наводити таку інформацію про фінансові інвестиції:

1. Балансова вартість фінансових інвестицій за статтею "Довгострокові фінансові інвестиції", які облічуються за ме­тодом участі в капіталі інших підприємств" у розрізі фінансо­вих інвестицій в асоційовані підприємства і у спільні підприє­мства зі створенням юридичної особи.

2. Фінансові інвестиції, що включені до складу статей ба­лансу "Інші довгострокові фінансові інвестиції", "Поточні фінансові інвестиції" за собівартістю, за справедливою варті­стю, за амортизованою собівартістю.

3. Про підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій.

4. Доходи і витрати від змін справедливої вартості фінан­сових інвестицій за звітний період.

5. Перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі і методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.011 с.)