Синтетичний та аналітичний облік надходження і вибуття 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Синтетичний та аналітичний облік надходження і вибуттяНематеріальних активів

Облік нематеріальних активів здійснюється на рахунку 12 "Нематеріальні активи". За дебетом рахунку відображається над­ходження об'єктів нематеріальних активів, їх дооцінка; за кре­дитом — вибуття та уцінка нематеріальних активів. Дебетовий за­лишок по рахунку 12 показує на визначену у грошовому вимір­нику вартість нематеріальних активів, у результаті використання яких очікується отримання майбутніх економічних вигод.

Облік нематеріальних активів ведеться за такими субра­хунками:

121 "Права користування природними ресурсами";

122 "Права користування майном";

123 "Права на знаки для товарів і послуг";

124 "Права на об'єкти промислової власності";

125 "Авторські та суміжні з ними права";

127 "Інші нематеріальні активи".

На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік прав користування надрами, інши­ми ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.

На субрахунку 122 "Права користування майном" ведеться облік наявності прав користування земельною ділянкою, будів­лею, оренду приміщень тощо.

На субрахунку 123 "Права на знаки для товарів і послуг" — облік наявності прав на товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо.

На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової влас­ності" ведеться облік прав на винаходи, корисні моделі, про­мислові зразки, сорт рослин, породу тварин, "ноу-хау", захист від недобросовісної конкуренції тощо.

На субрахунку 125 "Авторські та суміжні з ними права" ведеться облік наявності авторських та суміжних з ними прав - прав на літературні та музичні твори, програми ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеть­ся облік інших нематеріальних активів — права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв.

На рахунку 19 "Гудвіл" ведеться облік гудвілу — пе­ревищення вартості придбання підприємства покупцем над його справедливою вартістю та від'ємного (негативного) гудвілу, який виникає в результаті перевищення справедливої вартості підприємства над його ринковою вартістю на дату продажу. Якщо покупців декілька, то кожен з них відображає частку позитивного або негативного гудвілу, пропор­ційно до справедливої вартості придбаного майна підприєм­ства.

Документування операцій з обліку нематеріальних активів здійснюється з використанням типових форм первинних до­кументів з обліку основних засобів.

Надходження нематеріальних активів може здійснюватись на підприємство за такими напрямками: створення власними силами та отримання іншим шляхом. Отримання іншим шля­хом може бути: придбання за грошові кошти, придбання в обмін на інші активи, придбання в обмін на цінні папери влас­ної емісії, отримання внаслідок об'єднання підприємств, безкоштовне отримання, придбання за рахунок коштів цільового фінансування. Витрати на придбання або створення немате­ріальних активів до їх введення в експлуатацію збираються на балансовому рахунку 15 "Капітальні інвестиції", субрахунок 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".

Приклад. Підприємство придбало в січні 2006 року про­грамне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку з оплатою грошовими коштами вартістю 1800грн.(в т.ч. ПДВ). Очікуваний термін корисного використання програмного за­безпечення складає 2 роки.

Для відображення придбання нематеріальних активів в обліку слід зробити такі записи, грн.:

1. Оприбуткування отриманих нематеріальних активів:

Дебет 154 "Витрати на придбання і створення нематеріальних активів" Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 1500

2. Одночасно на суму ПДВ:

Дебет 641 "Розрахунки за податками"

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 300

3. При введенні програмного забезпечення в експлуатацію:

Дебет 125 "Авторські та суміжні з ними права"

Кредит 154 "Витрати на придбання і створення нематеріальних активів" 1500 Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із їх вдосконаленням, підвищенням можливостей та строку використання. Якщо підприємство, яке виготовило придбану бухгал­терську програму здійснить її вдосконалення, то витрати на вдосконалення приєднаються до вартості придбаної програми. Наприклад, підприємством - виробником було здійснене покращення програми, вартість якого складає 600 грн. (з ПДВ).

1. Покращення бухгалтерської програми, здійснене підприємством-виробником:

Дебет 154 "Витрати на придбання і створення нематеріальних активів"

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 500

2. Одночасно на суму ПДВ:

Дебет 641 "Розрахунки за податками"

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 100

3. Приєднання вартості вдосконалення програмного за­безпечення до вартості об'єкта в експлуатації:

Дебет 125 "Авторські та суміжні з ними права"

Кредит 154 "Витрати на придбання і створення нематеріальних активів" 500

При безкоштовному отриманні нематеріальних активів у розмірі їх справедливої вартості визнається зростання власно­го капіталу підприємства. Дохід за даною операцією визнаєть­ся при нарахуванні амортизації в розмірі суми, що нараховуєть­ся у звітному періоді.

Приклад. Підприємство "Світ" отримало безкоштовно від муніципалітету право на користування земельною ділянкою на 10 років розміром 0,2 га, справедлива вартість якого складає

20000 грн. Підприємство обрало прямолінійний метод амор­тизації, ліквідаційна вартість об'єкта прирівнюється до нуля, оскільки право на використання не може бути передане за умо­вами угоди. Ділянка буде використовуватися для адміністра­тивних цілей.

У бухгалтерському обліку наведені операції будуть відоб­ражені:

1 .Оприбуткування безкоштовно отриманого права на ви­користання земельної ділянки, грн.:

Дебет 122 "Права користування майном"

Кредит 424 "Безоплатно отримані необоротні активи" 20 000

2.Нарахована амортизація за перший рік експлуатації, грн.:

Дебет 92 "Адміністративні витрати"

Кредит 133 "Знос нематеріальних активів" 2000

3. Визнання доходу у сумі нарахованої амортизації, грн.:

Дебет 424 "Безоплатно отримані необоротні активи"

Кредит 745 "Дохід від безоплатно отриманих активів" 2000 Створення нематеріальних активів власними силами відображається в бухгалтерському обліку записами:

Дебет 154 "Придбання (створення )нематеріальних ак­тивів";

Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою";

Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням";

Кредит 20 "Виробничі запаси";

Кредит 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядни­ками".

При введенні об'єкта в експлуатацію:

Дебет 12 "Нематеріальні активи";

Кредит 154 "Придбання (створення) нематеріальних ак­тивів".

Вибуття нематеріальних активів здійснюється внаслідок продажу, обміну на подібний або неподібний об'єкт, внеску в статутний фонд інших підприємств, безоплатної передачі, ви­буття внаслідок неможливості отримання підприємством май­бутніх економічних вигод від їх використання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття, їх залишковою вартістю та витратами, пов'язаними з вибуттям.

При списанні нематеріальних активів з балансу внаслідок повного зношення:

1. На списання нагромадженого зносу, грн.:

Дебет 133 "Знос нематеріальних активів";

Кредит 12 "Нематеріальні активи".

При списанні нематеріальних активів за непридатністю (частково зношених) в бухгалтерському обліку складають такі записи:

1. На списання нагромадженого зносу:

Дебет 133 "Знос нематеріальних активів" Кредит 12 "Нематеріальні активи";

2. На суму залишкової вартості:

Дебет 976 "Списання необоротних активів" Кредит 12 "Нематеріальні активи".

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.006 с.)