Тема 4. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.Тема 4. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Тема: Облік основних засобів.

1. Характеристика, класифікація та оцінка основних засобів.

2. Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів.

3. Документальне оформлення і облік надходження основних засобів. Облік капітальних інвестицій.

4. Порядок і облік нарахування амортизації основних засобів.

5. Документальне оформлення і облік вибуття основних засобів.

6. Облік оренди (лізингу) основних засобів.

7. Облік витрат на ремонт основних засобів.

8. Переоцінка основних засобів.

 

Характеристика, класифікація і оцінка основних засобів.

1) П(С) БУ –2,7, 14, 27, 28, 32

2) ПКУ ст.144 - 146;

3) План рахунків (рахунок 10, 11,15).

4) Методичні рекомендації по бухгалтерському обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561.

5) Наказ Мінстата від 29.12.1995 р. №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку».

Згідно П(С) БУ – 7 «Основні засобив»: основні засоби– це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, передбачуваний термін корисного використання яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він більше року).

Згідно 14.1.138 ПКУ основні засоби– це матеріальні активи, в тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості земля,незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних архівів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Основні засоби по П(С)БУ 7 підрозділяються на наступні групи:

I. Основні засоби - рахунок 10 Субрахунок

1. земельні ділянки; 101

2. капітальні витрати по поліпшенню земель; 102

3. будівлі, споруди і передавальні пристрої; 103

4. машини і устаткування; 104

5. транспортні засоби; 105

6. інструменти, прилади, інвентар (меблі); 106

7. тварини; 107

8. багаторічні насадження; 108

9. інші основні засоби. 109

 

II. Інші необоротні матеріальні активи - рахунок 11 Субрахунок

1. бібліотечні фонди; 111

2. малоцінні необоротні матеріальні активи; 112

3. тимчасові (нетитульні) споруди; 113

4. природні ресурси; 114

5. інвентарна тара; 115

6. предмети прокату; 116

7. інші необоротні матеріальні активи. 117

III. Незавершені капітальні інвестиції

у необоротні матеріальні активи - рахунок 15 Субрахунок

1. Капітальне будівництво; 151

2. Придбання (виготовлення) основних засобів; 152

3. Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів; 153

4. Придбання (створення) нематеріальних активів; 154

5. Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів; 155

IV. Інвестиційна нерухомість (П (С) БУ № 32) 100

Для віднесення об'єктів основних засобів до групи МНМА підприємства можуть самостійно встановлювати вартісну ознаку, яка затверджується наказом «Про облікову політику».

Порядок віднесення матеріальних активів до основних залежно від вартісної ознаки 2500 грн. в податковому обліку (ст. 14.1.138 ПКУ) не впливає на їх відображення в бухгалтерському обліку.

Згідно із ПКУ основні засоби діляться на 16 груп (ст.145): (9 по сч.10 и 7 по сч. 11)

По приналежності основні засоби діляться на:

- власні

- орендовані.

По використанню основні засоби діляться на:

- діючі

- недіючі

- резерв.

За призначенням основні засоби діляться на:

- виробничі

- невиробничі.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, зв'язані з використанням цього об'єкту і його вартість може бути достовірно визначена. Основні засоби оцінюються за первинною, відновною, балансовою (залишковою) і ліквідаційною вартістю.

Первісна вартість– це історична (фактична) собівартість необоротних активів в сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, витрачених для придбання або створення необоротних активів.

Первинна вартість об'єкту згідно п.8 П(С) БУ-7 включає:

1. Суми, сплачені постачальникам і підрядникам (без непрямих податків);

2. Реєстраційні збори, державні мита і аналогічні платежі, здійснювані при придбанні основних засобів;

3. Ввізний митний збір;

4. Податки, що не відшкодовуються підприємству, сплачені при придбанні;

5. Витрати на страхування ризику доставки об'єкту;

6. Витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

7. Інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, придатного для використання із запланованою метою.

Приклад.

Фірма придбала устаткування за ціною 12000грн, в т.ч. ПДВ 2000грн. Сплачений залізничний тариф за доставку – 1500грн, в т.ч. ПДВ 250грн, оплата праці монтажникам – 800грн, за транспортування – 400грн (без ПДВ). Визначити первинну вартість устаткування.

Первинна вартість = 10000+1250+800+400=12450.

Якщо це устаткування використовуватиметься в неоподатковуваних податком на додану вартість операціях, то податковий кредит по ПДВ не відшкодовується і включається в первинну вартість об'єкту:

12000 + 1500 + 800 + 400 = 14700,0 грн.

Також визначається первинна вартість об'єкту на підприємстві, яке не зареєстроване платником ПДВ.

Відновна вартість– це переоцінена вартість.

Залишкова вартість (балансова) – це первинна вартість за вирахуванням амортизації.

Ліквідаційна вартість– оцінка об'єкту на дату ліквідації.

 

Приклад.

При створення підприємства одним із засновників як внесок в статутний капітал при узгодженні зі всіма учасниками внесена виробнича лінія за справедливою вартістю 11000грн., витрати на доставку і монтаж склали 1200грн. Сума статутного капіталу 30000грн.

Дт Кт Сума

1. Формування статутного капіталу 46 40 30000

2. Отриманий від учасника об'єкт 104 46 11000

Внесена грошова сума на розрахунковий рахунок 311 46 10000

Внесені матеріали в рахунок статутного фонду 20 46 500

Внесені гроші в касу 301 46 300

Внесена готова продукція 26 46 100

3. Витрати на транспортування і монтаж об'єкту 152 685 1000

4. ПК по ПДВ 641 685 200

5. Сплачено за послуги 685 311 1200

6. Витрати на транспортування і монтаж включаємо в

первинну вартість об'єкту 104 152 1000

Передача оборотних активів в основні засоби:

Первинною вартістю є собівартість цих активів, визначених по П(С) БУ-9,16.

Дт Кт

1. Надходження основних засобів з власного

виробництва 10 26,23

2. Передача товарів в основні засоби 10 28

 

Якщо об'єкт вимагає додаткових витрат на його установку, то переклад в основні засоби відбивається з використанням рахунку 15.

152 23

152 26

152 28

Введення в експлуатацію 10 152

 

Приклад.

Підприємство придбало виробниче устаткування первинною вартістю 11000грн. Загальний розрахунковий об'єм виробництва визначений підприємством у розмірі 50000 одиниць продукції. Ліквідаційна вартість устаткування після його експлуатації по оцінках складає 1000грн. Термін корисного використання 4 року. Розрахувати щорічну суму амортизації різними методами.

Метод прямолінійного списання.

Вартість об'єкту амортизується рівномірно протягом терміну експлуатації.

Щорічна сума амортизації = Первонач. ст-ть – Ліквідац. ст-ть

Очікуваний термін експлуатації

(11000 – 1000) / 4 року = 2500

11000грн.

Рік експлуатації Сума амортизації Накопичена амортизація Залишкова вартість

 

2. Виробничий метод.

Щорічна сума амортизації визначається по формулі:

Амортизаційні

відрахування = Фактичний об'єм виробництва x Виробнича ставка

Амортизації

Виробнича Первинна вартість – Ліквідаційна вартість

ставка амортизації = Загальний розрахунковий об'єм виробництва

Виробнича ставка = (11000 – 1000) / 50000 одиниць = 0,2

Рік експлуатації Фактичний об'єм виробництва Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість

50000 10000

Прискорені методи амортизації:

Суть їх з тому, що на початок експлуатації суми нарахованої амортизації значно перевищують суми амортизації, нараховані в кінці терміну служби.

3. Метод зменшення залишкової вартості.

Річна сума амортизації = Залишкова ст-ть х Річна норма амортизації

 
 

 
 

1 – 0,549 = 0,451 х 100% = 45,1 %

 

Рік експлуатації Розрахунок Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість
11000 х 45,1%
6039 х 45,1%
3315 х 45,1%
1820 х 45,1%

 

4. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля.

Амортизаційні відрахування = Залишкова ст-ть х Річна норма амортизації х 2

Річна норма амортизації = 100/n = 100/4 = 25%

Рік експлуатації Розрахунок Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість
11000х25%х2
5500 х25%х2
2750 х25%х2
 

 

5. Кумулятивний метод (метод суми чисел років).

Амортизаційні відрахування = Кумулятивний к-т х (ПС – ЛС)

Кумулятивний = Число років, що залишаються до кінця терміну використання

Коефіцієнт Сума чисел років

Сума чисел лет=1+2+3+4=10.

Рік експлуатації Розрахунок Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість
10000х4/10
10000х3/10
10000х2/10
10000х1/10

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при всіх методах, окрім виробничого, визначається діленням річної суми амортизації на 12 місяців. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем надходження і припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкту. Амортизація припиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання і консервації об'єкту.

Знос основних засобів враховується на пасивному рахунку – 131. По Кт – нарахування амортизації, по Дт – її зменшення. Знос відноситься на витрати підприємства по рахунках залежно від функціонального призначення і використання основних засобів.

Дт Кт

1. Амортизація виробничого устаткування (якщо можливо

її суму віднести до конкретного об'єкту калькуляції) 23 131

2. Амортизація устаткування загальновиробничого призначення 91 131

3. Амортизація основних засобів загальногосподарського призначення 92 131

4. Амортизація об'єктів збуту 93 131

5. Амортизація інших операційних основних засобів 949 131

При використанні рахунків 8-го класу, відображають Дт83, Кт131 для амортизації всіх об'єктів основних засобів.

Приклад.

Якщо після одного року експлуатації устаткування був переглянутий термін корисного використання з 4-х до 3-х років, а ліквідаційна вартість склала 1500грн.

Рік експлуатації Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість

(8500-1500)/2 роки = 3500.

Приклад.

На балансі підприємства – верстат, первинною вартістю 17300грн. накопичений знос – 5600грн.

І. Верстат проданий за 18000грн., в т.ч. ПДВ – 3000грн.

Дт Кт Сума

1. Об’єкт переведений в склад необоротних активів,

які утримуються для продажу 286 104 11700 по справед. вар-ті

976 104 перевищення залишкової вартості над справедливою

 

131 104 5600 накопичений знос

2. Відвантаження верстата 377 712 18000

3. ПДВ у вартості верстата 712 641 3000

4. Отримання грошей 311 377 18000

5. Списання залишкової вартості проданого верстата 943 286 11700

6. Списання витрат на фінансовий результат 791 943 11700

7. Списання доходів на фінансовий результат 712 791 15000

Прибуток: 3300

ІІ. Ухвалено рішення про ліквідацію верстата. Витрати на демонтаж – 860грн. Оприбутковані запчастини на суму 450грн.

Дт Кт Сума

1. Списаний верстат за рахунок зносу 131 104 5600

2. Списана залишкова вартість верстата 976 104 11700

У Законі «Про ПДВ» списання основних засобів в результаті ліквідації припускає ПДВ, якщо не доведена неможливість використання об'єкту в подальшій діяльності.

3. ПДВ 976 641 2340

4. Витрати по ліквідації 976 66,65,20 860

5. Отримані матеріали в результаті ліквідації 20, 22 746 450

6. Списання витрат на фінансовий результат 793 976 14900

7. Списання доходів на фінансовий результат 746 793 450 14450

III. Безкоштовно переданий верстат в учбово-курсовий комбінат.

Дт Кт Сума

1. Списання верстата на суму зносу 131 104 5600

2. Списання залишкової вартості верстата 976 104 11700

3. ПДВ 976 641 2340

4. Списання витрат на фінансовий результат 793 976 14040

 

IV. Верстат внесений до статутного фонду іншого підприємства. Справедлива вартість, визнана засновниками 15000грн.

1. Списання верстата за рахунок зносу 131 104 5600

2. Інвестиція в обмін на внесені основні засоби 14 104 11700

3. Дохід від інвестиції 14 746 3300

Приклад.

На підприємстві придбали програмне забезпечення за ціною 12000грн., в т.ч. ПДВ 2000грн. Сплачене 1200грн., в т.ч. ПДВ за підготовку бухгалтера для використання програми. Термін корисного використання 5 років. Щоквартально підприємство платить 600грн., в т.ч. ПДВ за сервісне обслуговування. Відобразити бухгалтерськими проводками.

Дт Кт Сума

1. Понесені витрати на придбання 154 63,685 10000

2. ПДВ в сумі витрат 641 63, 685 2000

3. Введення ПО в експлуатацію 12 154 10000

4. Понесені витрати на підготовку бухгалтера 92 63 1000+500

5. ПДВ в сумі витрат 641 63 200+100

Ý

щокварталу

6. Нарахування амортизації прямолінійним методом

10000/5 = 2000(річна) 92 133 167

Через рік на підприємстві ухвалено рішення про списання ПО за три роки:

8000/2 =4000(сума амортизації).

 

Рік експлуатації Первинна вартість Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість

 

Приклад.

Придбано підприємство вартістю 1000000, в т.ч. гудвілл 200000.

Дт Кт Сума

1. Сума, що підлягає до оплати 377 311 700000

2. Відображення відстрочення платежу 377 631 300000

3.Зараховано на баланс підприємства майно

придбаного підприємства:

основні засоби 10 377 400000

запаси 20 377 100000

дебіторська заборгованість 36 377 300000

4. Сума гудвілла 19 377 200000

 

Приклад.

У ІІІ кварталі 2012г. фірма сплатила за маркетингові послуги з вивчення ринку кондиціонерів 4800грн., у т.ч. ПДВ 800грн. В результаті фірма придбала 100 шт. кондиціонерів на суму 60000грн., в т.ч. ПДВ 10000. Витрати на транспортування – 720грн., в т.ч. ПДВ –120. Визначити первинну вартість кондиціонерів.

Первинна вартість = 50000+600 = 50600грн.

1 кондиционер = 50600/100 = 506грн.

 

Приклад.

Залишок матеріалу А на початок місяця – 100шт. по 6 грн. Поступило 500шт. по 12грн. За місяць було списано 200шт. матеріалів за средневзвешенной вартістю.

Середньовзвішена вартість = (100х6+500х12)/(100+500) = 11грн.

Означає 200шт. матеріалу А спишемо по 11грн.

11 грн. х 200 шт. = 2200 грн.

Метод нормативних витрат

Оцінка по нормативних витратах полягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції, які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і цін, що діють. Застосування нормативних витрат для оцінки запасів у фінансовому обліку і звітності допускається лише якщо результати такої оцінки приблизно рівні їх собівартості. Для максимального наближення нормативних витрат до фактичних норми витрат повинні регулярно перевірятися і переглядатися. Цей метод зазвичай застосовується у разі стабільності цін на запаси. В цьому випадку відхилення між нормативними і фактичними витратами є неістотними і списуються у момент придбання матеріалів. Сума перевищення фактичної собівартості над їх нормативною включається в собівартість реалізованої продукції звітного року.

 

Метод по цінах продажів

Застосовується підприємствами роздрібної торгівлі.

Оцінка по цінам продажу основана на використанні середнього процента торгової націнки товарів. Використовують підприємства з великою номенклатурою и приблизно однаковим рівнем торгової націнки.

Собівартість реализованих товаров визначається как різница між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товаров и сумою торгівельної націнки на продані товари.

Сума торівельної націнки на реализовані товари = продажна (роздрібна) вартість проданих товарів х середний % торгової націнки

 

Средний % т/н = т/н на початок місяца + т/н за місяц

залишок товарів + загальна вартість

на початок місяца придбаних товарів

 

Приклад:

Залишок товара – по собівартості 500,0

– по цінам продажу 800,0

 

Придбано по покупній вартості – 3000,0 по собівартості

– 4000,0 по цінам продажу

Транспортні витрати – 50,0

Реалізовано товарів по цінам продажу – 2500,0

1. Собівартість придбання: 3000 + 50 = 3050

2. Торгівельна націнка в продажній вартості наявного товару = залишок торгової націнки на початок + торгова націнка в придбаних товарах (800 - 500) + (4000 - 3050) = 1250

3. Продажна вартість наявних товарів 800 + 400 = 4800

4. Середний % торгової націнки = 1250 : 4800 х 100% = 26,04%

5. Торгова націнка на реализовані товари = 26,04% х 2500 = 651

6. Собівартість реалізованих товарів = продажна вартість реалізованих товарів – торгова націнка реалізованих товарів:

2500 – 651 = 1849,0 грн.

 

Приклад.

  Види запасів Разом
А Би У Г
Чиста вартість реалізації  
Собівартість одиниці запасу  
Мінімальна оцінка  
Кількість одиниць  
Облікова вартість
Балансова оцінка
Сума переоцінки ¾

Балансова вартість всіх запасів = 28250грн, а облікова вартість = 29700грн. Сума зниження ціни = 1450(29700-28250) – Дт946, Кт20.

 

 

Інвентаризація запасів.

Підприємства повинні проводити інвентаризацію ТМЦ в наступних випадках:

1.При передачі майна державного підприємства в оренду, при приватизації;

2.Перед складанням річної фінансової звітності;

3.При зміні МОЛ;

4.При виявленні зловживань, розкрадань, псування;

5.При ліквідації підприємства.

6. У разі стихійних лих.

Порядок проведення інвентаризації встановлений «Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів, розрахунків», затвердженою Мінфіном №69 від 11 серпня 1994г.

На підприємстві наказом створюється комісія, що постійно діє, а при великій кількості підрозділів – робочі інвентаризаційні комісії.

Інвентаризація здійснюється шляхом переважування, обміру, перерахунку; результати оформляються інвентаризаційним описом. При виявленні зіпсованих матеріалів складається акт порчиі в описі не записується. Виводять результат в звіряльній відомості.По кожному відхиленню МОЛ дає пояснення.

Дт Кт Сума

1. Оприбутковані надлишки матеріалів 20-28 719 1000

2. Списання недостачі 947 20-28 1000

Одночасно до встановлення винних осіб сума недостачі записується в прихід рахунку 072. Після встановлення винних сума недостачі списується у витрату рахунку 072.

3. Сума відшкодування раніше списаних активів 375 716 1200

4. Податкові зобов’язання по ПДВ 716 641 200

5. Отримано відшкодування 30, 31 375 1200

Тема 4. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.026 с.)