Документальне оформлення і облік надходження запасів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документальне оформлення і облік надходження запасів.Виробничі запаси поступають від постачальників з такими супровідними документами:

- рахунки - фактури;

- товарно-транспортні накладні;

- рахунки.

Ці документи реєструються у відділі постачання в журналі обліку вантажів, що поступають,форми М-1.Перевіряється відповідність договору. Запаси безпосередньо у постачальника або транспортної організації отримують МОЛ за дорученням. Термін довіреності, виходячи з терміну отримання товару, але не більше 10 днів, включаючи перший день виписки. МОЛ зобов'язаний наступного дня після отримання товару відзвітувати, здати товар на склад, а в бухгалтерію здати документи на отримання вантажу.

Із залізничної станції експедитор приймає вантаж по залізничній накладнійтоварної контори. У разі порушення пломб, пошкодження тари він має право вимагати перевірки вантажу; виявлена недостача оформляється комерційним актом, на підставі якого пред'являють претензію постачальникові або залізниці.

Під час надходження запасів від постачальників завскладом виписує прибуткові ордери (М-4) на всю кількість вантажу, що поступив.

За відсутності розбіжностей між запасами, що фактично поступили, і документами постачальника товар оприбутковує на підставі документів постачальника. Якщо при прийманні встановлені розбіжності з супровідними документами - нестачі або надлишки або неотфактуровані поставки, спільно з представниками постачальника складається акт приймання матеріалів (М-7).

При прийманні однорідного вантажу від постачальника, що прибуває кілька разів в день, допускається складання одного прибуткового документа (напр. один прибутковий ордер за день).

Підзвітні особи придбані запаси за готівку передають завідувачеві складом, який виписує прибутковий ордер. До прибуткових ордерів прикладають виправдувальні документи:

- рахунки;

- товарні чеки магазинів;

- квитанції прибуткових касових ордерів;

- акт закупівлі на ринку (печатка ринку).

Передача матеріалів від однієї матеріально-відповідальної особи іншому, повернення на склад невитрачених матеріалів оформляється накладними на внутрішнє переміщення (М-11). У встановлені терміни завідувач складом здає всі прибуткові документи в бухгалтерію по реєстру форми М-13 в 2-х экз.

Складський облік запасів ведуть в картках кількісно-сумового обліку.

Для розрахунків з постачальниками застосовують рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” – пасивний.

 

Дт Кт

1. Надходження запасів за фактичною вартістю 20(28) 631

2. ТЗР на фактичну суму 20(28) 631

3. ПДВ 641 631

4. У разі передоплати 371 311

НК по ПДВ 641 644

Отримання товару 20(22,28) 631

НК по ПДВ 644 631

Залік заборгованості 631 371

5. Оприбутковані запаси, отримані підзвітною особою 20 372

6.Підприємство виставило претензію постачальникові за

недоставляння вантажу 374 631

7. Отримані запаси як внесок до статутного фонду 20 46

8. Отримані безоплатно запаси 20 719

9. Отримані матеріали від браку 20 24

10. Повернені запаси з цеху за ціною можливого використання 20 23

11. Внутрішня передача 20 20

12. Оприбутковування надлишків запасів 20 719

Якщо під час оприбуткування матеріалів виявлена недостача, сума фактичної недостачі складається з вартості нестачі частини матеріальних цінностей і частини відшкодування тарифу по доставці.

Синтетичний і аналітичний облік матеріалів і розрахунків з постачальниками ведеться лінійно-позиційним способом. Журнал відкривається на місяць, кожен прибутковий ордер записується окремим рядком з вказівкою номера, дати постачання, найменування постачальника, суми по купувальних цінах і ТЗР в кореспонденції по Кт631 рахунку в Дт різних рахунків. На цьому ж рядку робляться відмітки про оплату за запаси, що поступили, неоплачені постачання виносять як сальдо на початок наступного місяця з вказівкою кожного неоплаченого документа.

 

Документальне оформлення і облік витрат запасів.

Матеріали з складу відпускаються на виробництво, господарські потреби, на сторону для переробки, реалізації. Видача матеріалів у виробництво оформляється лімітно-забірними картами (М-8, М-9),виписуються відділом постачання на один або декілька видів матеріалів, що відносяться до певного замовлення в 2-х экз. на місяць.

Розрахунок потреби необхідного об'єму і виду матеріалів складається в плановому відділі: 1экз. передається цеху; 2экз. – складу. Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється при пред'явленні одержувачем свого екземпляра лімітно-забірної карти. Комірник відзначає в обох екземплярах дату і кількість відпущених матеріалів, виводить залишок ліміту по кожному номенклатурному номеру, в лімітно-забірній карті цеху розписується комірник, а в лімітно-забірній карті складу – одержувач. Після використання ліміту і після закінчення місяця карти здаються в бухгалтерію.

Для одноразової відпустки матеріалів на господарські потреби застосовуються вимоги форми (М-10, М-11), виписуються в 2-х экз.: 1-й – у одержувача, 2-й – у завідувача складом.

Понадлімітна відпустка матеріалів на виробництво оформляється вимогою з дозволу керівника.

Відпуск на сторону оформляється накладними (М-14,м-15), виписується відділом збуту в 3-х экз. на підставі договорів і нарядів. При перевезенні автотранспортом матеріалів, що відпускаються на сторону, виписуються товарно-транспортні накладні. Всі витратні документи при реєстрі здаються в бухгалтерію.

На підставі документів витрата матеріалів відображається залежно від напряму витрат наступними проводками:

Дт Кт

1.На виробництво продукції 23 20, 22

2.У цех допоміжних виробництв 23 20, 22

3.Для загальновиробничих цехових потреб 91 20, 22

4.На утримання служб збуту 93 20, 22

5. Для адміністративних потреб 92 20, 22

6. На інші операційні витрати 94 20, 22

7. На виправлення браку 24 20, 22

8. На капітальні інвестиції 15 20, 22

9. При застосуванні рахунків класу 8 80 20,22

10.Передані безкоштовно матеріали 949 20(22) 100

949 641 20

11.Внесок до статутного капіталу іншого підприємства

- за справедливою вартістю 14 20,22,28

- на суму, що перевищує балансову вартість над

справедливою вартістю запасів 946 20,22,28

12.У разі продажу запасів

- Дохід від реалізації 361,377 712 1200

- ПДВ в сумі реалізації 712 641 200

- Списання собівартості виробничих запасів 943 20,22,28 800

- Списання доходів на фінансовий результат 712 791 1000

- Списання витрат на фінансовий результат 791 943 800

13.Готова продукція, призначена для власних

потреб переводиться до складу матеріалів 20 26

14.Збитки при стихійних лихах 99 20,22,28

Транспортно-заготівельні витрати щомісячно списують на ті ж рахунки, на яких відображені витрати. Для того, щоб в собівартість продукції витрачені запаси були включені за фактичною собівартістю їх придбання, в кінці місяця визначають і списують суму ТЗВ. ТЗВ розподіляють між вартістю витрачених запасів і їх залишків на складах на кінець місяця. Для цього визначають середній відсоток ТЗВ до вартості всіх запасів по облікових цінах, а потім по цьому відсотку визначають суму, що відноситься до витрачених запасів.

Розрахунок розподілу ТЗВ

  Вартість запасів по облікових цінах ТЗВ Фактична вартість
1.Залишок на початок місяця
2.Придбано за місяць
Разом
3.Середній % ТЗВ 2500 х 100%/40000 6,25% ¾
4.Витрачено запасів за місяць, в т.ч.:
-основне виробництво
-допоміжне виробництво 312,5 5312,5
- загальновиробничі витрати
- адміністративні витрати 312,5 5312,5
5.Залишок запасів на кінець місяця

34000 х 6,25%/100% =2125грн.

Відображення в обліку:

Дт Кт Сума

-основне виробництво 23 201 21250

-допоміжне виробництво 23 201 5312,5

-загальновиробничі витрати 91 201 4250

-адміністративні витрати 92 201 5312,5

 

Методи оцінки використаних складських запасів і їх залишків.

Оцінка запасів при їх відпустці у виробництво, продаж і іншому вибутті здійснюється одним з методів:

1. Ідентифікованій собівартості відповідної одиниці запасів;

2. Середньозважена собівартості;

3. Собівартості перших за часом надходження запасів – ФІФО(FIFO);

4. Нормативних витрат;

5. По цінах продажів.

Для всіх одиниць запасів, що мають однакове призначення, застосовується тільки один з методів. Одиницею обліку є найменування запасів або однорідна група.

Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

Запаси враховуються за обліковою ціною конкретного вигляду або номенклатурного номера.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.131.146 (0.006 с.)