Зміна терміну корисного використанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміна терміну корисного використанняЗгідно п.25 П(С) БУ-7 термін корисного використання об'єкту може переглядатися у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації з урахуванням прийнятих змін починається з місяця, наступного за місяцем зміни. Іноді при перегляді терміну корисного використання переглядається і ліквідаційна вартість. Сума амортизаційних відрахувань за поточний і майбутній періоди повинна бути скоректована.

Приклад.

Якщо після одного року експлуатації устаткування був переглянутий термін корисного використання з 4-х до 3-х років, а ліквідаційна вартість склала 1500грн.

Рік експлуатації Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість

(8500-1500)/2 роки = 3500.

Зміна методу нарахування амортизації

У разі істотних змін в очікуваних способах отримання економічних вигод необхідно змінити метод нарахування амортизації. Нарахування амортизації по новому методу починається на наступний місяць після проведення змін. Сума амортизації на поточний і майбутні періоди коректується.

Наприклад, вирішено змінити метод прямолінійного списання на метод подвоєного зменшення залишку через 2 роки.

Рік експлуатації Сума амортизації Накопичена амортизація Балансова вартість

6000 х 25% х 2 = 3000.

Амортизація інших необоротних активів

(рахунок 11)

Інші необоротні матеріальні активи - необоротні малоцінні матеріальні активи, термін служби яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він більше року), які не відносяться до групи «Основні засоби». Облік необоротних матеріальних активів ведеться аналогічно обліку основних засобів. Вартість визначається обліковою політикою, наприклад 2500,0 грн. за первинною вартістю.

Амортизація інших необ. мат. активів нараховується з використанням прямолінійного або виробничого методу. Крім того, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися в першому місяці використання об'єкту у розмірі 50% його вартості, яка амортизується, і що залишилися 50% - в місяці їх списання з балансу; або в першому місяці використання об'єкту – 100% його вартостей. Знос враховується на рахунку Кт132 в Дт рахунків витрат.

Приклад 1. Обліковою політикою встановлений метод 50%. Вартісна межа - 1000,0 грн.

а) придбаний ксерокс вартістю 1080,0 грн., включно ПДВ - 180,0 грн.

Дт Кт

153 685 900

641 685 180

б) переданий з складу в експлуатацію і одночасно нарахований знос - 50%

 

Дт Кт

112 153 900

92 132 450

 

в) через 2 роки списаний по акту комісії

Дт Кт

92 132 450

132 112 900

Приклад 2. Обліковою політикою встановлений метод 100%. Вартісна межі - 1000,0 грн.

а)

Дт Кт

153 685 900

641 685 180

б)

Дт Кт

112 153 900

92 132 900

в)

Дт Кт

132 112 900

 

Документальне оформлення і облік вибуття основних засобів.

Об'єкт основних засобів виключається з активу (списується з балансу) в наступних випадках:

1. продаж

2. безкоштовна передача

3. ліквідація

4. передача, як внесок до статутного капіталу іншого підприємства.

Фінансовий результат від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття за мінусом понесених податків і витрат, пов'язаних з вибуттям, і їх залишковою вартістю.

Рахунок 943 – собівартість реалізованих оборотних активів ( при продажі необоротних активів); ( 972)

Рахунок 976 – списання необоротних активів (для відображення залишкової вартості і інших витрат по ліквідованим або безкоштовно переданим об'єктам);

Рахунок 712 – дохід від реалізації оборотних активів (виручка від продажу);

Рахунок 746 – інші доходи від звичайної діяльності відображаються доходи, що виникають при ліквідації основних засобів). (742)

Приклад.

На балансі підприємства – верстат, первинною вартістю 17300грн. накопичений знос – 5600грн.

І. Верстат проданий за 18000грн., в т.ч. ПДВ – 3000грн.

Дт Кт Сума

1. Об’єкт переведений в склад необоротних активів,

які утримуються для продажу 286 104 11700 по справед. вар-ті

976 104 перевищення залишкової вартості над справедливою

 

131 104 5600 накопичений знос

2. Відвантаження верстата 377 712 18000

3. ПДВ у вартості верстата 712 641 3000

4. Отримання грошей 311 377 18000

5. Списання залишкової вартості проданого верстата 943 286 11700

6. Списання витрат на фінансовий результат 791 943 11700

7. Списання доходів на фінансовий результат 712 791 15000

Прибуток: 3300

ІІ. Ухвалено рішення про ліквідацію верстата. Витрати на демонтаж – 860грн. Оприбутковані запчастини на суму 450грн.

Дт Кт Сума

1. Списаний верстат за рахунок зносу 131 104 5600

2. Списана залишкова вартість верстата 976 104 11700

У Законі «Про ПДВ» списання основних засобів в результаті ліквідації припускає ПДВ, якщо не доведена неможливість використання об'єкту в подальшій діяльності.

3. ПДВ 976 641 2340

4. Витрати по ліквідації 976 66,65,20 860

5. Отримані матеріали в результаті ліквідації 20, 22 746 450

6. Списання витрат на фінансовий результат 793 976 14900

7. Списання доходів на фінансовий результат 746 793 450 14450

III. Безкоштовно переданий верстат в учбово-курсовий комбінат.

Дт Кт Сума

1. Списання верстата на суму зносу 131 104 5600

2. Списання залишкової вартості верстата 976 104 11700

3. ПДВ 976 641 2340

4. Списання витрат на фінансовий результат 793 976 14040

 

IV. Верстат внесений до статутного фонду іншого підприємства. Справедлива вартість, визнана засновниками 15000грн.

1. Списання верстата за рахунок зносу 131 104 5600

2. Інвестиція в обмін на внесені основні засоби 14 104 11700

3. Дохід від інвестиції 14 746 3300

Облік оренди(лізингу) основних засобів.

Облік орендних операцій регулюється П(С) БУ-14 і Законом «Про лізинг».

Оренда- угода, по якій орендар набуває прав користування необоротним активом за плату протягом узгодженого з орендодавцем терміну.

Розрізняють 2 форми оренди:

1.операционную

2.финансовую

Фінансова оренда – оренда, яка передбачає передачу орендареві всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом користування і володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоч би однієї з ознак:

1) орендар набуває має рацію власності на орендований актив після закінчення рядок оренди;

2) орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) рядків оренди становить більшу частину рядок корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з качану рядок оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;

5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;

7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди.

8) доходи чи втрати від змін справедливої вартості обєкта оренди на кінець терміну оренди належать орендареві.

Мінімальні орендні платежі – це платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом терміну оренда (за вирахуванням вартості послуг і податків, які підлягають оплаті орендодавцеві, і непередбаченої орендної плати), збільшена на суму гарантованої ліквідаційної вартості.

Операційна оренда – це оренда, що передбачає обов'язкове повернення майна після закінчення терміну оренди.

Облік операцій при операційній оренді

Орендна угода оформляється договором операційної (фінансової) оренди. Передача і повернення майна оформляється Актом прийому-передачі основних засобів (ОЗ-1). Орендодавець продовжує враховувати об'єкт на рахунку 10. Інвентарну картку переміщають у відділ орендованих основних засобів. Орендар зараховує об'єкт на забалансовий рахунок 01 за балансовою вартістю орендодавця згідно договору оренди. Зберігаються інвентарні номери орендодавця, відкривається окрема інвентарна картка. При поверненні об'єкт списується з рахунку 01, а інвентарні картки вилучають і зберігають з Актом прийому-передачі. Орендодавець нараховує знос – Дт949, Кт131. В кінці місяця витрати списуються – Дт791, Кт949. Розмір орендної плати регулюється договором. Для державної власності "Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна.

Орендна плата включає:

1.Амортизаційні відрахування;

2.Процентна винагорода;

3.ПДВ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.009 с.)