Аудит організації та стану бухгалтерського обліку основних засобів- 20 балівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит організації та стану бухгалтерського обліку основних засобів- 20 балівЗУ "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".; ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств".Положення "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»; Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами дер­жавної контрольно-ревізійної служби в Україні"; ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"; Інструкція з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак­тивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; П(С)БО 2 "Баланс"; П(С) БО 7 "Основні засоби"; П(С) Б04 "Звіт про фінансові результати"; П(С) БО 16 "Витрати"; П(С) БО 19 "Об'єднання підприємств"; П(С) БО 15 "Дохід"; До джерел обліково-звітної інформації слід віднести, насамперед, облікову первинну документацію: Акт приймання-передачі (внугрішнього переміщення) основних засо­бів (форма ОЗ -1); » Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модерні­зованих об'єктів (форма ОЗ -2); Акт на списання основних засобів (форма ОЗ -3); Акт на списання автотранспортних засобів (форма ОЗ - 4); Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (форма 03-5); Інвентарна картка обліку основних засобів (форма 03-6); Опис інвентарних карток обліку основних засобів (форма 03-7); Картка обліку руху основних засобів (форма 03-8); Інвентарний список основних засобів за місцем їх знаходження, екс­плуатації (форма 03 -9); Розрахунок амортизації основних засобів для промислових підпри­ємств (форма ОЗ -14); Розрахунок амортизації основних засобів для будівельних організацій (форма 03 -15); Розрахунок амортизації автотранспорту (форма 03 -16); Записи за субрахунками 101 "Земельні ділянки", 102 "Капітальні ви грати на поліпшення земель", 103 "Будинки та споруди", 104 "Маши­ни та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прила­ди та інвентар", 107 "Робоча і продуктивна худоба", 108 "Багаторічні насадження", 109 "Інші основні засоби" до рахунка 10 "Основні засо­би"; записи за субрахунками 151 "Капітальне будівництво". 152 "Придбан­ня (виготовлення) основних засобів", 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів", 154 "Придбання (створен­ня) нематеріальних активів" до рахунка 15 "Капітальні інвестиції"; записи за субрахунками 131 "Знос основних засобів", 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" та ін. Звірка даних регістрів обліку основних засобів з даними головної книги. Програма. Перевірка даних регістрів обліку ОЗ та звірення їх з рахунками головної книгид 2. Вибір контрольного об’єкта ОЗ за даними регістрів обліку: а) провести інвентаризацію ОЗ; б) перевірити документи на право власності 3. Підготовка списку надходження ОЗ: а) підтвердити правильність відповідних віз на документах б) перевірити правильність визначення і повноту відображення в обліку первісної вартості ОЗ 4. Перевірка даних інвентаризації ОЗ і порівняння її результатів з даними аналітичного обліку 5. Перевірка правильності нарахування і сплати податків по надходженню, реалізації та іншому вибуттю ОЗ 6. Аналіз правильності нарахування амортизації ОЗ обраним на підприємстві способом 7. Перевірка правильності віднесення амортизаційних відрахувань на відповідні рахунки по обліку витрат 8. Підрахунок і звірення даних аналітичного обліку нарахованої амортизації ОЗ з даними рахунків головної книги 9. З’ясувати, чи застраховані транспортні засоби, інші об’єкти ОЗ та адекватне страхове покриття чи ні 10. Перевірка правильності розрахунку і відображення на рахунках орендної платні та витрат: а) по ОЗ, що орендуються; б) по ОЗ, що здані в оренду 11. Перевірка обґрунтування витрат на ремонт ОЗ і правильності відображення цих сум на відповідних рахунках. Аудит здійснюється на підставі вивчення документальних свідчень щодо руху ОЗ та інвентаризації. Головний етап аудиту полягає в контролі оцінки основних засобів, встановленні їх належності, перевірці достовірності облікових записів за основними засобами і за­лишків за ними у балансі, перевірці правильності нарахування зносу основних засо­бів і визначенні витрат на їх ремонт. Для аудитора важливе значення має встановлен­ня власника основних засобів суб'єкта господарювання, оскільки від цього залежить, чи відображаються вони в балансі чи на позабалансових рахунках. Для вирішення завдань аудиту на основному етапі перевірки основних засобів аудитор здійснює: контроль дотримання чинного законодавства за операціями з основними за­собами; перевірку правильності перенесення початкових залишків за основними за­собами; перевірку правильності документального оформлення оприбуткування і лік­відації основних засобів; контроль зіставлення даних аналітичного, синтетичного обліку, Головної книги і Балансу; перевірку правильності списання недоамортизованої частини основних за­собів при їх ліквідації; контроль правильності індексації, переоцінки основних засобів; перевірку правильності кореспонденції рахунків за операціями з основними засобами у відповідності з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських опера­цій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України; контроль розрахунку амортизаційних відрахувань (зносу) за основними засобами; перевірку оцінки фінансових результатів від реалізації основних засобів фі­зичним або юридичним особам; контроль відображення в обліку результатів надзвичайних подій, пов'язаних зосновними засобами (пожежа, повінь, розкрадання та ін.); перевірку операцій з орендованими і переданими в оренду основними засобами; встановлення джерел фінансування придбання (створення) основних засобів; встановлення ефективності використання основних засобів.

 

48.Аудит операцій щодо нарахування амортизації та зносу основних засобів - 20

Мета встановлення достовірності облікових і звітних даних про нарахування амортизації і зносу їх законності, доцільності і правильності. Джереланормативні: 1.Пріказ Мінстату Типові форми первинної облікової документації, 2. Положення про документальне забезпечення записів у б / у Мінфін У 3. Інструкція про порядок ведення ревізій і перевірок органами ДКРС в У; 4. П (С) БО 7,4,16,15,19; План рахунків; 5. ЗУ «Про б/о і фін. Звітності в У»6. ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємства» 7. ЗУ «ДКРС в У» ВРУ. Документ.істочнікі:-Акт прийому-передачі ОЗ,-акти попередніх перевірок;-Договір купівлі-продажу,-Розрахунок амортизації ОЗ,-Інвентарні картки обліку ОЗ,-Опис інв. карток,-картка обліку руху ОС,-інвентарний список ОЗ,-Відомості розрахунку амортизації;-Ж / Про за сч.10, 15,13,424 «Безкоштовно отримані необоротні активи», - записи по сч.10,-Баланс,-Звіт про фін. Рез;-Наказ про облікову політику. У процесі підготовки загального плану і програми аудиту аудиторська організація оцінює ефективність системи внутрішнього контролю, що діє в економічного суб'єкта, і робить оцінку ризику системи внутрішнього контролю (контрольного ризику). Система внутрішнього контролю може вважатися ефективної, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє недостовірну інформацію. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, аудиторська організація повинна зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Якщо аудиторська організація вирішує покластися на систему внутрішнього контролю і систему бухгалтерського обліку для отримання достатнього ступеня впевненості у достовірності бухгалтерської звітності, вона повинна відповідним чином скорегувати обсяг майбутнього аудита. Проведемо тестування стану СВК амортіз.ОС: 1. Ким осущ.ВК амортіз.ОС? Гл.бухг. 2. систематично чи протягом року корисної служби списується вартість об'єкта який амортизується; 3. які застосовувана методи нарахування зносу і чи підтверджується обраний спосіб отриманням економічних вигод від експлуатації об'єкта; 4. дотримується порядок норм амор. отчісленій.5. чи є документи по правильному нарахуванню амортіз.ОС; 6.Проверяются чи дані амортіз.ОС з др.документамі. 7.соблюд.лі терміни нарахування аморт.ОС. Програма аудит перевірки амортіз.ОС: 1.перечісленіе процедур:-аналіз правильності начісл.аморт.ОС обраним на пред-ии способом;-перевірка правільн.отнесенія амортіз.отчісленій на соотв. Рахунки з обліку витрат;-підрахунок і звірка даних аналіт.учета начісл.амортіз.ОС з даними рахунків Гл.кнігі. 2.Источники інформації:-облікова політика, вед.начісл.аморт.;-ед.распред.амортіз.отчісл., Машинограми;-вед.начісл.і розподіл. амортіз.отчісл, машинограми, ГК. Аудит стану обліку. При перевірки операцій з обліку ОС особлива увага приділяється правильності відображення та визначення зносу. Перевірку починають виходячи з того, що знос-це сума амортизації об'єкта ОЗ, накопичена з початку строку його корисного використання. 1. Ревізор перевіряє чи всі об'єкти прийняті для нарахування зносу, змінювався чи строк корисного використання активу у зв'язку зі зміною технології виробництва, поліпшення його стану. 2. Перевіряється систематично чи протягом року корисної служби списується вартість об'єкта який амортизується; які застосовувана методи нарахування зносу і чи підтверджується обраний спосіб отриманням економічних вигод від експлуатації об'єкта; дотримується порядок норм амор. відрахувань. 3.Проверяется чи визнаються амор. відрахування, як дохід за кожен звітний період, ні нараховувався чи знос на повністю амортизовані об'єкти. 4.У процесі перевірки ревізор орієнтується на використання підприємством одного з методів амортизації: Метод прямолінійного списання, виробничий метод, кумулятивний метод, метод прискореного зменшення залишкової вартості, метод зменшення залишкової вартості, а також податковий метод. 5.Определівшісь з методом амортизації ревізор визначає правильність розрахунків і списання вартості об'єкта ОЗ. Перевіряючий повинен ретельно зіставити розраховані суми амортизації з тими, що числяться в обліку. 6.Особое увагу звертають на суму амортизації за останній рік експлуатації: вона повинна дорівнювати сумі, необхідній для зменшення залишкової вартості об'єкту до його ліквідаційної вартості. 7. Необхідно простежити правильність списання амортизації об'єкта, щодо якого було змінено її метод. 8.Проверів правильність нарахування амортизації, перевіряється чи ведеться аналітичний облік зносу за видами ОС. 9.Также перевіряють правильність записів по нарахуванню зносу ОС на рах. б / у. При цьому керуються вимогами чинного законодавства щодо списання амортизаційних відрахувань на витрати виробництва та обігу як частини вартості ОПФ, яка відповідає їх зносу. Для перевірки використовують процедури контролю за записами в відпов. регістрах аналітичних і б / в і інших джерелах. Усі відхилення, порушення правильності документування та ведення аналітичного обліку повинні бути проаналізовані з точки зору їх впливу на загальний стан обліку і на достовірність звітної інформації. Виявлені факти порушень, помилок, відхилень необхідно зафіксувати в Акті ревізії амортизації та зносу ОЗ. Перевірка проводитиметься як вибірковим, так і суцільним порядком за вибором ревізора (якщо ж виявлено порушення тільки суцільним). з використанням наступних спец.пріемов: Документальна перевірка, нормативно-правова, взаємний контроль операцій і док-тів, арифметична, а також перевірка правильності відображення операцій в регістрах б/у.Помилки1.начісленіе зносу не на всі об'єкти ОЗ підлягають амортизації; 2.Не дотримання порядку розрахунку норм амор . Відрахувань, 3. Нарахування зносу на повністю амортизовані об'єкти; 4. не періодично нарахування амортизації; 5.неправільное нарахування та списання зносу, 6. неправильне нарахування амортизації на введені в експлуатацію нові об'єкти; 7.Не віднесення амортизаційних відрахувань на доходи за кожний звітний період, 8. Неправильне відображення нарахованої суми амортизації на рах б / в. Заходи щодо ліквідації: Підприємству необхідно провести перерахунок сум амортизації і відобразити зміни в БО і НУ. Якщо дані порушення призвели до заниження (завищення) оподатковуваного прибутку підприємства заплатити недоїмку з податку на прибуток до бюджету. До підприємства в цьому випадку застосовуються штрафні санкції. Звернути увагу на правильне визначення ПС та балансової вартості. Керівнику підприємства посилити внутрихоз. контроль за нарахуванням сум амортизації та зносу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.009 с.)