Аудит розрахунків з засновниками - 20 балівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит розрахунків з засновниками - 20 балівМета аудиту - встановити законність і достовірність опе-рацій з неоплаченого капіталу. Джерела: организ док-ти: Заснує док-ти; свідоцтво про державну реєстрацію; довідки про реєстрацію в податок органі, в органах статистики, ПФ; свідоцтво платника ПДВ; ліцензії на види діяльності, патенти; довідки про відкриття поточних рахунків у банках; протоколи зборів засновників, виписки рішень ради директорів, Статут суб'єкта господарювання; акти та довідки попередніх перевірок і ревізій; первинні документи; звітність; облік регістри з обліку фор-ня та руху КК (на рахунках 40-48); наказ про облік політиці п / п; документи, що підтверджують право на власність, що вноситься як внесок до УК.Нормат. документи: ЗУ "Про госпо з товариства", ЗУ "Про дер д реєстрації юрид осіб і фіз осіб - підприємців", ЗУ "Про цін них папери і фондову біржу", ЗУ "Про бух облік та фін звітності", План рахунків бухобліку п / п, організацій та установ, Затверджений наказом Мінфіну Укр, ЗУ "Про внесення змін і доповнень до ЗУ" Про оподаткування прибутку підприємств ", ПСБО 5 "Звіт про власний капітал", ЗУ "Про господарські п / п", ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу";, ЗУ "Про підприємства в Україні", Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій предпріемств та інформації про їх емісії. Перевірка правильності розрахунків із засновниками передбачає вивчення слід питань: Порядку вкладу своїх часток в КК засновниками п / п, їх розмір і відповідність зазначених у учред док-ах; вид вкладів, правильність оформлення необхід док-ов, своєчасність здійснення розрахунків по внесках до КК; порядок нарахування і відображення в обліку доходів від пайової участі; дотримання відповідності записів у первинних документах, Регістрі по рахунку 46, головній книзі, отчетності.Для обліку розрахунків з учасниками за внесками до КК призначений рахунок 46 "Неоплачений капітал", Аналіт облік за неоплаченному капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій і кожному засновника (учасника). Для обліку розрахунків із засновниками застосовується рахунок 67. Факт. надходження внесків засновників перевіряється на підставі пер док-ів і записів в регістрах по рах. 46. Дебетове сальдо по рахунку показує заборгованість по акціонерами, при цьому слід перевірити своєчасність погашення заборгованості по внесках до УК.Прі перевірці факт. здійснення внесків до КК встановлюється наявність та правильність офор-ия док-ів, що підтверджують факти розрахунків засновників, право власності на майно. Факт внесення вкладу підтверджується відповідними до док-ми (внесення грошей - довідкою банку про надходження коштів на рахунок, внесення майна - актом приймання-передачі, ін). Перевіряючи нарахування і виплати дивідендів необхідно перевірити обгрунтованість нарахування та правильність оподаткування сум виплачених дивідендів. Джерелом виплати дивідендів є прибуток АТ після сплати податків. Якщо в АТ протягом року не отримано прибуток і відсутній резервний капітал, то виплати по простих акціях можна не проводити. Дивіденди ж по прівілійованім акціях не сплачені у звітному році належних майбутній. Оцінюється наявність і порядок ведення аналіт обліку розрахунків по кожному засновнику за видами виплат, джерел виплат. Стан обліку розрахунків здійснюється на підставі обліку рахунків 46 і 67, 68. Програмні питання: 1.Изучение заснує док-ів: Визначення виду власності; види діяльності, якими дозволено займатися; зміни та доповнення до установчих док-ти; вивчити протоколи зборів, учасників, акціонерів, накази керівників і визначити недозволені операції з капіталом, порядок розподілу прибутку згідно статуту та рішення зборів акціонерів. 2. Перевірка розміру КК заявленого та сплаченого, його відповідності встановленому закон-му мінімума.3.Перевірка складу і структури КК: К-ть і вид акцій, номінал вартість, склад засновників; складання переліку власників, які володіють більш ніж 5% СК; акціонер, що володіє контрольним пакетом; фін стан засновників (крім фіз осіб) акцион-го суспільства. Щодо їх спроможності здійснювати внески до УК.4. Перевірка дотримання термінів відкритої підписки на акції та термінів сплати у випадку випуску цінних паперів у період проверкі.5.Проверка дотримання правил і вимог додат-го випуску акцій.6.Проаерка порядку оцінки вкладів у КК відповідно до установчих док-ам.7.Определеніе правильності фор-ия і змін КК: - Перевірка повноти внесків учасників; - правильність відображення в обліку несплаченого капіталу; - перевірка термінів погашення заборгованості засновниками, акціонерамі.8.Проверка правильності ведення аналіт обліку по рахунку 40 "УК": перевірка відповідності сальдо по рахунку 40 "УК" розміру зафіксованого в заснує. док-ах; вивчення супровідних документів на предмет суттєвих операцій внеску; перевірка відповідності записів за цими операціями; визначення кол-ва випущених та анульованих акцій і порівняння їх з книгою реєстрації власників акцій, перевірки дотримання строків відкритої підписки на акції та термінів сплати у випадку випуска цінних паперів на період перевірки; переследственная перевірка дотримання порядку переходу та реалізації права власності на акціі.9. Аудит неоплаченого капіталу: - Перевірка погашення заборгованості із неоплаченого капіталу-Перевірка відповідності даних обліку і звітності

 

Аудит касових операцій - 20

Метою аудиту касових операцій є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грош коштів, повноти і своєчасності відображення інф-ції в зведених док-тах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грош коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності госп суб’єкта. Джерелами аудиту касових операцій є: А)нормативна база: 1.Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні; 2.Наказ Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки”; 3.З У „Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг”.Б) дані бух обліку: 1.первинні документи з обліку грошових коштів; 2.облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку готівкових грошових коштів; 3.акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю; 4.головна книга; 5.звітність. До процедур програми аудиту касових операцій відносять наступні: 1) перевірка наявності прибуткових та видаткових касових док-тів, відображених у касових звітах;2) перевірка відповідності дат прибуткових і видаткових док-тів датам у касових звітах; 3)перевірка повноти здачі виручки з каси в банк; 4)перевірка оформлення касової книги;5)звірка оборотів і залишків у касовій книзі і журналах-ордерах; 6)перевірка своєчасності повернення підзвітних сум; 7) перевірка цільового використання коштів, отриманих з банку; 8)перевірка правильності застосування курсу валюти при відображені операцій у нац валюті; 9)перевірка правильності визначення курсових різниць на дату операції і на кінець звітного періоду; 10) складання переліку виявлених порушень та ін. Програмні питання: Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах; Перевірка наявності всіх касових звітів (аркушів касової книги); Перевірка відповідності дат прибуткових і видаткових документів датам у касових звітах; Перевірка повноти та своєчасності оприбуткування коштів, отриманих з банку коштів; Перевірка повноти та своєчасності здачі виторгу з каси в банк; Перевірка повноти та своєчасності здачі депонованої зарплати в банк; Перевірка заповнення всіх реквізитів у касових ордерах І звітах; Перевірка оформлення касової книги; Таксування платіжних відомостей; Розрахунок залишків касових звітів. Методика аудиту касових операції передбачає наступну послідовність: 1)оцінка СВК касових операцій; 2)визначення основних напрямків контролю (програма аудиту); 3)вибір та здійснення ауд процедур; 4)формування висновків на підставі отриманих док-тів. Основні напрямки аудиту касових операцій (послідовність дій під час аудиту):1.проведення інвентаризації касової наявності; 2.перевірка правильності оформлення первинних док-тів; 3.перевірка касової дисципліни; 4.перевірка дотримання умов збереження касової наявності та ціностей. Перша стадіяаудиту касових операцій передбачає проведення інвентаризації грош коштів, що знаходяться у касі п/п. Виявлення нестачі, крадіжки грошей, прихованої неоформленими док-ми і розписками виявляється шляхом інвентаризації готівки. Інвентаризація каси включає перевірку: 1)фактичної наявності готівки нац та ін валютами; 2)цінних паперів (акцій, облігацій, векселів); 3)грош док-тів (чекових книжок, акредитивів, марок гербового збору тощо); 4)бланків суворої звітності (незаповнені бланки векселів, прибуткових ордерів, доручень тощо; санітарно-курортні путівки). У разі виявлення розбіжностей між фактичною наявністю та обліковими даними аудитор повинен отримати письмові пояснення від касира та головного бухгалтера про причини цих відхилень. Друга стадія перевірки визначає правильність та достовірність заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів. При цьому неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання, помарки тощо. Прибуткові та видаткові касові ордери повинні бути належно оформлені. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером п/п або особами, ними уповноваженими. Третя стадія- перевірка дотримання касової дисципліни включає: 1)перевірку наявності актів інвентаризації;2)перевірку цільового використання готівки з каси;3)перевірку дотримання ліміту каси п/п;4)перевірку своєчасності і повноти оприбуткування грош коштів в касу з поточного рахунку, повернення підзвітних сум, виручки від реалізації. Четверта стадія - перевірка дотримання умов збереження касової наявності та цінностей включає огляд касового приміщення та вказування на недоліки, якщо вони є. Основні порушення – зловживання, розкрадання, помилки в обліку касових операцій – можуть бути кваліфіковані таким чином: 1)Пряме розкрадання грошових коштів; 2)Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що не надійшли; 3)Надлишкове списання грошей по касі; 4)Привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям; 5)Розрахунки сумами готівкових грошових коштів, які перевищують граничну величину; 6)Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари, виконані роботи і надані послуги; 7)Перевищення ліміту готівки каси на кінець місяця; 8)Несвоєчасні звіти підзвітних осіб за використані грошові кошти.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.006 с.)